Krantenbank Zeeland

HomeSearch

69 resultaten gevonden

| Onze Eilanden | pagina 4

Neemt gelden deposito rente 1 dag opzegging 2 pCt., rente 1 jaar vast 4 pCt., andere termijnen volgens overeenkomst. Deposito-Obligaties rente 4 °/0 's jaars. Spaarboekjes rente 3*/2 °/0 's jaars. ... MIDDELBURG.

| Onze Eilanden | pagina 3

Het jaar 1931. ... Het jaar 1930 was reeds in menig opzicht onbevredigend, het nu afgesloten jaar was zelfs diep'teleurstellend. De nevel van 1930 is in 1931 veranderd in een dichten en na genoeg ondoordringbaren mist

| Onze Eilanden | pagina 4

Gistermiddag hebben vijf leerlingen van 4 tot 7 jaar der R.K. bewaarschool te Broek hoven 2ich door inklimming toegang verschaft tot de leeriokalen. Zij hebben in drie ver trekken de leermiddelen uit ... 28 jaar gevangenisstraf achter den rug hebben. Dezen erkenden te Hansweert rijwielen te hebben weggenomen; het waren oude en toen zij door de mareshaussee werden vervolgd, hebbenzij die achtergelaten

| Onze Eilanden | pagina 3

MIDDELBURG, 2 Juli. - Tijdens de ker mis te St. Jansteen ontstond een ernstige vechtpartij tusschen P. en M., beiden land bouwersknechts aldaar. Eerstgenoemde sloeg M. met een paal op het hoofd. Hp ... werd in het ziekenhuis opgenomen. Hedenmorgen is de man aan de bekomen verwondingen over leden. De dader is ter beschikking van de Justitie te Middelburg gesteld.

| Onze Eilanden | pagina 4

OverledenJan v. d. Voorde 1 mni Elizabeth v. d. Blink 70 jaar echtg. v.C.C Pols. Maria Moerman 65 j. ... A. Rotterdam 8.00 vm. Overige dagen (beh. Zon- en Feestd.) V Middelharnis 6.30 vm.A.Vlaard. 9.00vm.** A. Rotterdam 10 00 vm. A. Brielle 10.25 vra.§ van Rotterdam op Maandag en Dinsdag V. Rotterdam 2

| Onze Eilanden | pagina 2

ROERMOND, 14 October. Eiermijn. Aan voer 1.800.000 stuks. Kippeneieren f 8.80 9.70, idem kleine f 6.70 8.70; eendeneieren f 7.50-8 de 100 stuks. ... ROTTERDAM, 14 Oct. Vlas. (Opgaaf van de marktmeesters.) Aanvoer 800 kg. blauw schoon f 1,15—f 1,30, 2500 kg. Groningsch f 1,10—f 1,25, 5300 Holl. geel fl,10-fl,25 per k.g.

| Onze Eilanden | pagina 4

huidziekten en hoofd zeer. Reeds in 1591 werd in de rekeningen van Meesteresse Tanneke te Middelburg gewag ge maakt van de „scordieke" hoofden. ... In 1608 werd te Middelburg aan Dyngken janstl. toegestaan 18 „om de kinders der scholen te „strucken van hare schurdicheyt ende craveeyge, met ooc de butte kinderen te genesen van hare schurfde

| Onze Eilanden | pagina 5

De bakkerspatroons hebben den brood prijs met 2 cent per 800 gram verhoogd, zooclat het bruinbrood thans kost 17 cent en het wit brood 20 cent. ... DEN BOMMEL. Door Jan Donkersloot in de Zuidzij is in 't land een kaart gevonden, afkomstig van een ballonwedstrijd van de Grand Bazar Francais te Middelburg. De kaart, die het adres droeg: Willem

| Onze Eilanden | pagina 1

Alet deze verwisseling zal aan kosten voor verhuizing naar schatting ongeveer een bedrag van 800 gemogid zijn, waarmede dus de schatkist onnoodig bezwaard wordt. ... Mij is uit goede bron bekend, dat voor deze advertentie 12.000 per jaar betaald wordt en voor meerdere jaren gecontracteerd is.

| Onze Eilanden | pagina 3

DORP. A s. Woensdagavond 6.30 uur voor de Geref. gemeente op te treden hage van Middelburg, e afgeloopen week zijn van hier met tschippers verzonden 900 H L. erwten ... bouwland van de Kerkeraad der Ned. Herv. Kerk waren hoogste inschrijvers de heeren H. Brooshoofd, H. Clapmuts, P. van Prooien en B. van Schouwen. De prijzen liepen van ƒ800—900 per gemet, tegen

| Onze Eilanden | pagina 3

. Waarschijnlijk zou de zuivelindustrie op het niveau van tien h twintig jaar geleden wor den teruggedrongen. ... Met instemming werd vernomen, dat de Kamer van Koophandel te Middelburg en de provinciale commissie uit de veilingen, een bedrag hiervoor hebben beschikbaar gesteld, terwijl de Z. L. M. reeds een

| Onze Eilanden | pagina 2

constateeren. Voor het jaar 1920 was slechts twee percent van alle uitgaven der begrooting bestemd voor het onderwijs; voor 1921 was dit échter reeds 5i/o percent. Men mag hierbij weder niet uit het oog ver ... jaar afleveren. Daarom behelpt men zich met hulpkrachten, wier ontwikkeling echter vaak zeer veel te wenschen laat en toch zijn er voor vele scholen nog geen onderwijskrachten beschik baar. Zoo zijn in

| Onze Eilanden | pagina 3

een onoverkomelijke breuk beschouwd, en zoo heeft de rechtbank te Middelburg uitgesproken, dat het huweiyk van dezen Amerikaan en zyn avontuurlijke vrouw is ontbonden. ... , waarin een geheime afdeeling is. die 800.000 francs bevat aan bankpapier. Hy vraagt nu aan den winkelier hem hulp te verleenen, opdat hy die tasch met het geld weer machtig kon worden of om persooniyk naar

| Onze Eilanden | pagina 4

.s. werkelijk schoolgaande wordt, dan gaan toch de opgegeven kinderen uit het 6e en 7e leer jaar van school af. Als straks de maatregelen van Minister Colijn tot uitvoering komen, ondergaat, evenals trouwens de ... leerlingenlijst van de O.L.S. ook de ingediende lijst der Biz. School en aan den bovenkant (leerplichtige kinderen 6e en 7e leerjaar) en aan den onder kant (leerlingen le leerjaar, jonger dan 64 jaar) een nieuwe

| Onze Eilanden | pagina 5

MI ODELUABNIH. In de afgeloopen week zijn uit de kaai vervoerd 2500 H.L. aard appelen en 800 Palen keepeen en van het sas 7000 balen uien. ... De uitkeering door het Rijk aan de ge meente, ingevolge art. 1 der Wet van 24 Mei 1897 (Stbl. 156) bedraagt voor het jaar 1930 2823,64.

| Onze Eilanden | pagina 3

LL „fL Y d®. .verkeersordefflftiver zegt, dat hij sinds tien jaar 3 ,geeffc de «Middelb. Crt." chiiiY en sinds negen jaar motorwiel- I Stationstr^fD "'^ie Zeer'eer?3, zomer en winter op alle ... .m. 800 speelplaats gelegen zijn. je kwartiertje, aldus schrijft men Sport" reed ik langs deze speel- Jke ongebruikt was Tweeklassen meisjes van de Potgieterschool irs over den rijweg bezig haasje- ringen

| Onze Eilanden | pagina 3

Spreker feliciteert allen, die zijn overgegaan naar de hoogere klassen en hoopt, dat het jaar, dat weer voor hen ligt, hun even gunstig moge zijn als het afgeloopen. Spreekt vervolgens de jongens die ... Onze dorpsgenoot de heer F. A. Pen slaagde te Middelburg voor het examen onderwyzer.

| Onze Eilanden | pagina 5

ben A pari uiterlijk r verplichte uitlotiDg ;e 4 pCt. per jaar. dbriovon dezer Banl ot do beleggingsi'on pustspaarbauk. 9 is voor f 2.887.21 en geplaatst. ... MD 11, schipper D. Koster met 800

| Onze Eilanden | pagina 2

enz. gekost heeft. Alleen aan de verhoogde toelagen voor de arrondissementsschóolopzie- ners is in 20 jaar uitgegeven 20 x 125 x J 800 1.600.000, zegge zestien ton! En dat zonder noodzaak en zonder ... De Ooster-Gasfabriek te Amsterdam is, meer dan een jaar geleden opgeheven. De aanvanke lijke bedoeling was alles te sloopen en het ge- heele fabrieksterrein maar met den grond ge- j lijk te maken.

| Onze Eilanden | pagina 2

Voor het onderzoek van kruisbessenzendin- gen zyn voorloopig aangewezen, de stations: Middelburg, Goes, Kruiningen, Kapelle— Biezelinge, Krabbendyke. ... „Een mjjner kennissen" zoo wordt daar in verteld, kocht ln 1917 de boerderij die hy in huur had, Ik meen voor 600 per jaar, voor 16.000, wat toen ter tyd niet duur was. Hy deed dit eenigszins

| Onze Eilanden | pagina 5

Aanvoer 10.800 eieren. ... De ouderavond in de Ger. school alhier zal gehouden worden op Maandag 19 Fe bruari a.s. des nam. te 6£ uur en worden geleid door den eere-voorzitter Ds.Verhage uit Middelburg.

| Onze Eilanden | pagina 3

Een aardige erfenis. In het jaar 1676 over leed te Venetié een vrijgezel, Jean Thiry en liet aan zijn twee broers of aan de af stammelingen van deze een fortuin van 800.000 gouden dukaten.ditisSmillioenna. ... werkt thans hoofdzakelijk in de Noordelijke provinciën. Men schrijft uit Middelburg: Een winkelier hier ter stede is de dupe geworden van minder goede practy ken van het zich noemend Uitgeversbureau „De

| Onze Eilanden | pagina 2

Reeds voor een kleine honderd jaar is een wet gemaakt, die de instelling van een fonds voorschreef voor den'bouw van een palois voor de Staten-Generaal. Die wet zal zijn eeuwfeest wel vieren ... groot kapitalisten, doch op honderden kleine boe ren. Tegen alle recht en billijkheid in wordt voor die kleine patroons delast verzwaard. Komt voor zoo'n kleine patroon en voor zijn knecht het 70ste jaar

| Onze Eilanden | pagina 5

2. De aanvang-jaarwedde van f 2200 gaat eerst in op 21-jarigen leeftijd. Voor elk jaar, dat dc onderwijzer jonger is, wordt f 50 afge trokken, Ook de berekening der periodieke j/er- hoogingen begint ... op het 21e jaar.

| Onze Eilanden | pagina 1

Zoo werden in 1914 te Middelburg, Zie- rikzee en andere plaatsen door verschil lende personen bessen verkocht tegen prij zen, die 10, 20, ja zelfs 30 cent per K G- lager waren dan de veilingsprijs ... Washington gesloten ontwerp-verdra- gen aanhangig te maken in hunne Parle menten en, zoo daartegen geen overwegende bezwaren aanwezig zijn, deze uit te voeren. Voor Nederland, dat een voorgaand jaar zjjn

| Onze Eilanden | pagina 5

Het ongeval met het vliegtuig van de K.L M. heeft tegen 12 uur plaats gehad op een afstand van plm. 5 K.M. van Landrecies. Het vliegtuig was op een hoogte van ongeveer 800 M.: eenige personen, die op ... De bestuurder, M. Klunder, is 82 jaar oud en ruim een jaar in dienst by de K. L.M Hy stond reeds voor hy bij de K.L. M.in dienst trad bekend als een secuur eu rustig werkende piloot. Klunder was

| Onze Eilanden | pagina 6

waarschynlyk meer bedragen dan vorig jaar. ... Op de heden (19 April) in het Veilingslokaal Delftschestraat 43, Rotterdam, gehouden Vei ling, werden de volgende pryzen besteed: Kipeieren f 8,10 f 10,35 idem (klein) 6,85 8,00 extra zwaar 11

| Onze Eilanden | pagina 2

Terloops zij opgemerkt, dat de voor dracht van Mevrouw v. Csitary gelijk tijdig een jubileumsvoordracht was. Het was tien jaar geleden, dat zij in het Urania Theater te Budapest haar eerste lezing ... Dan komt de heer Hossen, directeur dei- ambachtsschool, het tooneel op en neemt het woordMet welgekozen woorden zette hy Sparta's levensloop uiteen, en zegt dat het straks 12'/2 jaar zal zyn geleden

| Onze Eilanden | pagina 3

De afgeloopen week hebben de gar- Jivisschers van 200-400 kilo garnalen .ngen, voor de drogerij van800-1200K,G. 'week. ... 'OLTGENSPLAAT, Tot onderwijzeres aan Byz. School alhier is benoemd mej. A. M. mdergem, te Sint Laurens bij Middelburg.

| Onze Eilanden | pagina 2

Met 10 Are 30 c A. voederbieten op de pas gedichte greppels worden dit jaar geen geen proeven genomen, wegens het niet ont vangen van het uit Svalöf komende bestelde zaaizaad. ... Door de late ontvangst der pootaardappels zyn deze een paar weken later gezet als dit jaar normaal is, de van de F. M v. L. betrok ken Eigenheimers zelfs vier weken.

| Onze Eilanden | pagina 1

„De rechtbank veroordeelt je tot een ge- vannisstraf voor den tfld van vijf jaar en wilt u my uw woning verhuren, voor den tyd dat u afwezig bent?" ... Poets, vosmerrie 7 jaar; Roos, zwarte merrie 7 jaarKees, vosruin 5 jaar; Saar, bruine merrie 7 jaar (makke klepper); Bel, vosmerrie 5 jaar (drachtig)Lena, bruine merrie 9 jaar; Bertha, roode schimmel

| Onze Eilanden | pagina 1

MIDDELBURG, 26 Aug. De kantonrech. ter alhier heeft P. J. v. d. V., roeier by het Nederlandsche Loodswezen te Vlissingen, overeenkomstig den eiseh van het O.M., ver oordeeld tot drie maanden ... B.B.S., omdat zij het daar gegeven onderwijs te uitgebreid achtten of een cursus van 5 jaar te lang vonden. Ook de Ambachtsschool bood niet voor allen het door hen gewensebte onderwijs. Het ligt nu de

| Onze Eilanden | pagina 3

Naar wij vernemen is Koelman 25 jaar, machine-bankwerker van beroep, maar nu soldaat. Hij paste niet best op, deed vreemd, liep ook van zijn werk weg en dit was ook oorzaak, dat de ouders van het ... van f800k 900. Tel.

| Onze Eilanden | pagina 3

L Naar men uit Middelburg meldt, wordt de factie tegen aanneming van het bewuste Artikel in het wetsontwerp tot bestrijding van de zedeloosheid, waarin de bookmakers kantoren verboden worden ... Ongeveer anderhalf jaar geleden kocht de familie Meulendijk te Rosmalen een hond van zekeren Meurs uit Nuland. Vóór een half jaar raakte het eerstop een nacht, I door een onverklaarbaro oorzaak, van

| Onze Eilanden | pagina 3

Te Xanten zal de bekende Victor-kermis, wegens de duurte der levensmiddelen, dit jaar niet worden gehouden en aan de café houders is het geven van dansmuziek ver boden. ... fiink in de belasting opgeslagen. De vermaarde An drew Carnegie, die als een voorbeeldig be lastingbetaler volgens eigen aanslag reeds voor een inkomen van 6 millioen dollar per jaar betaalde, is nu

| Onze Eilanden | pagina 2

uit Middelburg entingen steunen onzen voorzitter krachtijeen h. B. S. kamp zal waarschijnlijk ookZeeland komen. Daar na wordt er nog roken over het fonds van „gesjochte" ES. ers en over het or gaan ... is het aangewezen adres, om dil jaar Uw nieuwe COSTUUM Ie koopen

| Onze Eilanden | pagina 5

Door de A. N. W.B. en de K. N.A.C. is tezamen een bijdrage van 800,aan de gemeente verleend, in de kosten van aan koop en slooping van het buis van de Erven wyien de Wed. W. van Es, tot verbetering ... OOLTGENSPLAAT. Van de 22 personen, die zich aan de militiekeuring hebben on derworpen, is er slechts 1 afgekeurd, n.l. Cornelus Remus. Delotelingen van verleden jaar, Jacobus Dorsman, Jacob Marinus

| Onze Eilanden | pagina 3

omtrent het lossen van kolen wordt vastgesteld evenals vorig jaar. By de rondvraag werden den voorzitter nog eenige vragen gesteld die deze beantwoordde. Daarna sluiting. ... MIDDELBURG, 13 Febr. - De rechtbank alhier, veroordeelde L. E., boomkweeker te Kapelle, die uit gemoedsbezwaren geen zegel tjes plakte, tot 391 geldboeten van ƒ1 of 391 maal één dag hechtenis, de

| Onze Eilanden | pagina 2

MIDDELBURG, 20 Aug. Vele inwoners van Schouwen en Duiveland hebben bezwaar tegen de verplichte aansluiting aan de in wording zijnde waterleiding en zijn overge gaan tot sabotage. Eenige manneD, die ... Sedert Woensdagmiddag omstreeks twee uur worden op Schiermonnikoog twee jon gens, zoontjes van schipper J. Teerdstraen oud resp. acht en twaalf jaar, vermist. Men vermoedt dat hun een ongeluk is

| Onze Eilanden | pagina 2

. Deze zaak zal onder het oog worden gezien. Voor dit jaar is die mogelijkheid in elk geval uit gesloten. ... De Voorzitter begint met te zeggen, dat niettegenstaande het aanvangsuur een half uur vervroegd is, zoo weinig leden aanwezig zijn. Hij ziet bijna dezelfde gezichten van het vorige jaar.

| Onze Eilanden | pagina 3

Bij het leger zijn reeds proeven met dezen „bezuinigingsschoen" genomen, verleden jaar te Vlissingen en te Middelburg met 10 paren, welke proef zoo goed heeft voldaan, dat zy thans met 100 paren zal ... De 25sten Maart heeft dit jaar voor de verschillende kerken een bijzondere betee- kenis.

| Onze Eilanden | pagina 3

MELISSANT. De catechisatie in de Ned. Herv. Kerk zullen van af heden gehouden worden als volgt: Op Dinsdag n.m. 2 uur voor meisjes van 12-16 jaar, om 8 uur voor meisjes boven de 16 jaar Voor jongens ... Donderdagsavonds 6 uur, van 12-10 jaar, voor jongens boven de 16 jaar 'savonds? uur

| Onze Eilanden | pagina 4

uur klonken plotseling schoten in een kamer, waar twee jonge menschen hun nachtverblijf hadden. Toen men de kamer binnenging bad zich het drama reeds voltrokken. De jonge vrouw, 23 jaar oud, lag ... Likeurstokers MIDDELBURG.