Krantenbank Zeeland

HomeSearch

2.074 resultaten gevonden

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 3

•smaadschrift: J. L. A. d. L., 39 jaar, koopman te Middelburg, lot f25 boete subs. 25 dagen hechtenis; ... mishandeling: I). F. d. R., 19 j., varensgezel le Ter Xouzten, tot f 10 boete subs. 10 dagen hechtenis; D. F., 13 jaar, zonder beroep te Middelburg, tot fö boete subs. 10 dagen tuchtschool en G. F. S

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 3

gewandeld wordt, blijkt wel hieruit, dat een krasse" grijsaard van SI jaar, de heer M. van Souburg, Donderdag wan' 4elde: eerst naar Middelburg, met^ den trein ging naar 's-Heer Arendskerkc en de ... Landbouwtentoonstelling Middelburg-Vlissingen.

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 6

Tentoonstelling Middelburg ... Leghorns jong: J. J. C. v. d. Graaff, eerst; j. Q. C. 'Lenshoek.- tweede; W. KlesteXoo. Gapin-ze, derde; J. 'Joofsisei, Nieuw land, Meouwse en Rottier en L. J. Basting, Middelburg, alle Z. E, V.S<. A

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 2

b. s. 12 d. h. Mishand e M. A. B. 15 jaar, arbeidster te O f3.50 b. s. 1 w. tuchtschool; M jaar, slagersknecht te MiddelbuiJ s. 15 d. h.L. P. 32 jaar, en lil jaar, werklieden te Middelburg ie b. s. 15 ... d. h. Veroorzaken lichamelijkletseldoorsc Ij. M. A. K. 38 jaar, en D. J. J. J loodgietersknechts te Middelburg 3 d. li. Een voudigebeleedi.j C. A. B. 25 jaar, arbeider te St. Jail flO b. s. 10 d. h

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 3

Gehuwd: Jan Brandenburg, jm. 31 jr„. Middelburg en Johanna Francina Borga, j.d. 26 jaar; Marin/us Drifeers, jm. (31 jr. 's-Heer-Abtskerke en Heternella M'a-i ria Sdhippeï, j.d. 25 jr.; Jam Jacob Hoei ... B. F. TE ROLLER, Gravenstraat Middelburg,

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 3

Uitgeloofd zijn2 premies van f 800 voor dekhengsten van 36 jaar, die gestation- neerd moeten worden8 van f 500 voor dekhengsten van 36 jaar, die niet be hoeven gestationneerd te worden; 8 kleine ... C 95, Lange Burg C 95, Middelburg.

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 4

S.WIENER&Co., Middelburg ... Als kali-bemesting geeft 'Sfèn "kainiet o ikalizouten. Wegens het chloor mOet dit zout 14 dagen Voor het zaaien uit gestrooid worden. Men kan volstaan met 600 tot "800 Kg. kainiet of 400 tqrtj 500 Kg

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 2

uit zeeland. MIDDELBURG ... , pl.m'. 2500 te Amsterdam, pl.m. 800 te 's Gravenhpge, pl.m. 500 te Dordrecht, pl.m. 650 te Utrecht): 12.857 m «n 2 vr.g. textiel nijverheid: 1706 m. en 92 vr., h. voedingd- en genotmiddelen (waarondier

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 3

MIDDELBURG. ... ingeroepten, terwijl I de justitie met de berooving op de hoogte I werd giesteld. De man vermiste een por tefeuille met 800 fts., horloge met ket ting en vingerringen, dasspeld en valeis met kleeding. Aanstonds

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 2

op dat de jaar wedde van zijn ambtgenoot te Vlissingen eveneens op f 4200 is gebracht, niettegen staande deze aanmerkelijk minder dienst jaren lie-ft en hij bovendien jaarlijks, op ongeveer f 800 aan ... Katholieken v. h. Dekenaat Middelburg denkt aan 25 Blei* den datum van

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 4

Plezierreis naai Middelburg. ... 22 Middelburg, huis, Seisplein Q 289, Loge ment Vlissingsch Wagenplein, 2 huizen Winter8tr. Q 103 en 109, Pakhuis win- terstr. Q 108 en 108a, 2 bouwterreinen en huis Veerschen ru weg, nuis L. Sin

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 4

der Rechtbank te Middelburg, veroordeeld tot resp. 1 jaar en tot 9 maanden gevan genisstraf wegens verduistering Van. een* schuldbekentenis en medeplichtigheid rlaar- ... .876; A. *M. Baljeu, Middelburg f232.800; A. Suffers, Hoogerheide f 227000