Krantenbank Zeeland

HomeSearch

124 resultaten gevonden

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 3

Twee Vaarzen, fte eeü ouftX fle anler ont2 jaar. ... Jl. Zaturdag heeft Jte Middelburg de openbare inschrijving plaats 'gèhad van het voor rekening van de 'hoeren van Zóylen Decker te bouwérf- droogdok. Inschrijvers waren de heeronvan dé Velde te

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 4

Terïoopt op pmatielijïe cooilitiêj, iet 3 jaar garantie. ... GHSTEIN; Kruiningen, C. DE MUNCKSt. Maartensdijk. J. SOONS; Middelburg, H. J. HARTIJN en F. B. DEN BOER, Hoek Markt; Oostburg, A. J. BRONSWIJK; Ovezandé, "W. WITKAM; Sas van Gont, G. H. STÜBBE; Scherpenisse, M. STEKE

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 1

Middelburg.A 9,- ... geval nuttige en tevens noodige verbeteringen onmógelijk zal maken, en eindélgk, dat ze het bestoren nagenoeg ónmoge lijk maakt, om dat er voor de dienst van het jaar 1875 een té klein batig .slot zal

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

Middelburg.' Het ma ken van eene aanstookplaats voor de locomotieven eene .schilderswerkplaats en verdere werken op het- stationsterrein te Tilburg; het maken van eene bonten .afscheiding en van eenig ander ... Het reeervefondé bédraagt thans' f 38è;945, of f 31,90 meer dan verleden'jaar; tot welke vermeerde ring de entréegelden f 21,90de verkoop def"~boekjes f 10,-ri- hebben bijgedragen.

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 5

UITGAVEN: afd. 1 jaarwedden als volgt; urt. 1, burgemeester t. 2, twee wethouders ƒ800,—, art. 3 secretaris ... f 1000;,^art. 4, ontvanger f 1000,zamen f 8800, afd. 2. art. 1, griffier 800,—, een klerk ƒ400,—twee boden ieder J 325,ƒ650,— schrijfloon één hunner ƒ100,—, zamen ƒ1950,art. 2, geneesheer ƒ450

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 1

In den loop van dit en het volgende jaar kunnen honderd veertig commiesen der vierde klasse der dir. belast., invoerr. en acc. worden aangesteld op eene bezoldiging van f 420 's jaars pn eene toelage ... - 800.

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 4

opbrengst 668,87 vper jaar. 8o. 'M<> AANDEEÊ in de Meestoof deZón, te Goes. Óphrèrigst per jaar, gedurende'23 jaren ƒ88,70. ... Overledenden 17 Oct. Maria "Hendrika," oud 3/m., d. v. Johannes van Goethem 'en van Anna de Boog den 18j Rosalia, oud ll/m„ d. v. Abraham van der Lyn en van Sophia Kunstenaar, wonende te Middelburg.

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 4

, van 11 en 15 jaar, 5 zwarte en brnine PAAR DEN, van 3, 2 en 1 jaar, 6 extra goede MELK KOEIEN", 3 KaIfdragende. VAARZEN van gekruist Hollandsch ras, allen binnen kort rekening, 8 BUN DERS van 1, 2 en 5 ... jaar oud, KIPPÉN bg 't kop pel, 1 vet VAKKEN, 2 jongdragende VARKENS, 2 MESTPÜTLOOPERS, de ARK en een kleine DITO voor afbraak, 1 eenpaarda STOUT DÓR8CH- MACHINE, HANDDORSCHMACHINE, HAND- KARNMACHï

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 3

te geven door de Bederjjkers-Kamer„Vriendschap en Vergenoeging", van Middelburg. ... DEN, van 11 en 15 jaar, 5 zwarte en bruine PAAR DEN, van 3, 2 en 1 jaar, 6 extra goede MELK KOEIEN, 3 Kalfdragende VAARZEN van gekruist Hollandsch ras, allen binnen kort rekening, 8 RUN- DERS van 1

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

Van 19— 21" April zijn te Middelburg ge ëxamineerd en toegelaten: als hulponderwijzer 10 van dé 11 candidaten, n. 1. de heeren: P. Baan te Oud-Vosmeer; A. W. Bas, J. Markusse, en P. Mejjers te ... MiddelburgP. C. De Gelleke te Zuid- zande; P. Van der Have Jz. te Zierikzee; N. I. Imandt te HeggstdgkJ. De Korne te Hansweert en D. Waiyoff té St. Laurens: Als onderwijzeres in 't schrgven 2. vrouwel

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 1

, welke belooning voor de klerken, met het gewone dienstwerk belast, kan klimmen tot I 800. De kler ken kunnen, mits voldoende aan de daarvoor ge stelde eischen, en voor zoo veel de behoefte dit mocht ... Nadat de notulen der vorige vergadering waren goedgekeurd werd medegedeeld, dat de rekening der Blaaubeenbeurs over het eerste jaar was vast gesteld met een batig saldo van f 6,87; dat bet ontslag

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 4

Ook onze stad is bezocht door hot zwervend troepje, dat Middelburg jl. Woensdag de twijfelachtige oer aandeed van oen bezoek. Het gezin bestond uit man, vrouw en drie jonge kinderen, die allen ..toon ... vast geloof nog nooit onoverkomelijk geweest. Vier jaren hield bjj den strijd 'volen in bot jaar 1851 had hij de meerderheid van hot parlement opzijne zijde. Zijne wet word goedgekeurd, onderjgjn

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 8

over de zes laatste maanden van het jaar 1879, op voorwaarden bij den Uirectenr van dat Gesticht voor belanghebbenden ter lezing liggende, gelieven hnn daartoe strekkend inschrgvings-billet met he ... Doosjes Pillen an Potjes Zalf f 0.8?, f 1.85, f. 8.00, f6.75,'f 18.50, f20.50. - p

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 1

De BURGEMEESTER van GOES brengt ter kennis van een ieder 'dien het aangaat, dat het kohier der Grondbelas ting op do gebouwde en ongebouwde eigendommen voor deze gemeente over het jaar 1879 op heden ... BURGEMEESTER en WETHOUDERS VAN GOES brengen ter openbare kennis, dat het TWEEDE SUP PLETOIR KOHIER VAN DEN HOOFDEIIJKBN OMSRAG over het jaar 1878 op heden door-hen voor- loopig ia vastgesteld, en dat

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

De Staatsr Courant no. 279 van 25 November jl. beyat de ontbinding der bij beschikking van 20 Mei jl. benoemde commissie, belast mot het in het jaar 1870 in. Nederland, afnemen van examens van ... •Door het prov. geregtshof van Zeeland is Vrijdag O. m. het volgende arrest uitgesproken in zake Adriaan Strpards, oud 44 jaren; thans gedetineerd té Middelburg, als zjjnde beklaagd van in den avond

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 4

Totaal f 161,165, 15 Januarij aanstaande wordt wodeioia'UITGELOOT 175,986. Vervol gens ieder Jaar eene Uitloting. ... Maartcuadyk, (St.) Joh. Pot. Middelburg, F. <T. Sledes. Neuzen (tor) O. W. Houtzager. Ovoznnd, }K, Witkam. St. Philipalaud, A. Verwys Au. Ronesao, van de Panne. Sluis, J. C. 'Keim,

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 4

. Wij hebben dien bepaald op nog geen zeven cent per blad van 16 pagina's of 32 kolommen; Dit woordenboek zal daardoor compleet hoogstens f5.50, of f2.75 per jaar, kosten, terwijl/bij de laatste ... bladzijden, en zal dus in 10 a 12 afleveringen verschijnen. Om de twee maanden wordt eene aflevering verzonden, zoodat het binnen tweo jaar komploot zal zijn. De prijs per aflevering is, bij inteekening

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 1

en jongen, eten dus per jaar .voor 4i millioen francs op. Geluk- jaarlfikSx-SOO. è- 600 wolven, '400 500 Womhnen én 800 9Ó0 jongen gedood worden, maar op zijn hoogst is dat te zamen 20Q0, zoodat het ... -de Gedeputeerde Staten, en in büzyn ven den Hoofdinge nieur van den Waterstaat in net He district, aan het lokaal van het Provinciaal Bestuur te Middelburg, wor den besteed

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 4

Gisteren had te Middelburg de algemeens ver van bet Zeeuwsche Genootschap van We- plaata. Tot leden worden o. a. benoemd Obreen, adjunct-archivaris en directeur van et muzeum-Boytnans te Rolterd., en ... Rogge,|biblio thecaris te Amsterdam. Tot voorzitter werd in de plaats van dr. A. A, Fokker benoemd, mr. J. W. M. Schorer, burgemeester van Middelburg.

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

De gemeenteraad van Aardenburg heeft besloten, eene subsidie van f 1*000 per jaar gedurende tien achtereenvolgende jaren te vcrleenen aan den aan te leggen stoomtramweg van Breskens naar Maldeghcm ... In de Maandag te Middelburg gehouden vergade ring" van de afdeeling Middelburg der Zeetnosche land- bouremaattéhappij werd mededeeling gedaan van een schrijven van den "heer A. 51. Tak, houdende

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 4

Kruiningen, C. DB MUNCK; Middelburg. B. J. MARTIJN en F. B. DEN BOER, Hoek Markt;- Ovezande, W. "WITKAM Ruis, Wed. a. ABRAHAMS; Tholen, C. J. DE BRES; Vlissingen, Gez. SCHIEFER. ... Een KINDERMEISJE gevraagd, niét beneden de 14 jaar. Adrea by den Uitgever dezer Courant.

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

Gisterenwas. het 50 jaar geledén dat de heer t^i^^priffier bij de Arrond. Regtb. alhier, bg' de griffiè alhier werd aangesteld. Talrijk waren dé bewijzen van deelneming, die hij mogt ondervin- dee ... dio icdero vijftien jaron was vordubbold, zoodat die, indion dit zoo voortging, in hét. jaar 1900 tot 330 millioon tonnon zou klimmen, on do voorraad na honderd jaren zou zijn uitgoput. Ofschoon men kon

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

Nu voói eenige dagen uit Utrecht berigt werd dat reeds in dit jaar 1600 paarden uit ons land naar Frankrijk zijn uitgevoerd, deelt men ... In den ouderdom van 87 jaar overleed Vrij dag te Groningen de heer H. J. Kö hier, de vader

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 4

»Maar in dé eerste plaats was hij 's Konings trouwe broeder, en torens zjjn eerste en beste on derdaan. Het beogt mij nog, boe in een moeie- lijk tijdsgewricht, het jaar 1853, ik hem geluk wonschte ... Naar de Arnh. Crt. van goed onderrichte zjjde verzekert, wórdt dit jaar het groot e zendingsfeest ge bonden te Wolfbeeze, op de goederen van wglen de baronnesse van Brakell-Doorwertb.

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

De Minister van Marine brengt ter kennis van belanghebbenden, dat in het volgende jaar eenige -jongelingen, na afgelegd examen, als scheepsklerk zul len kunnen, worden aangesteld. De jongelingen die ... bereikt, doch hun 18de jaar nog niet zpn ingetreden; alzoo komen alleen, zp in aanmer king, die geboren zpn in de jaren 1857 of 1858. Zie verder "de Staata-conrant nommer 246.

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

In bot buis van arrest, te Middelburg is over gebracht de oud-notaris- V., thans handelaar in sigaren te Vlissingeu, verdacht van oplichting en misbruik van vertrouwen. ... De provincie Groningen levert dit'.jaar-oenp buitengewone hoeveelheid kool. Aan de A hooi- markt zijn naar berekening ifl du vorige weck ou in doze maand 200,000 kolen uit Groningen ten verkoop aan

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

Jl. Donderdag avond hield de Vereeniging voor Volksvermaken" alhier, haar gewoon jaar- ljjksch St. Nicolaasfeest. De tombola werd afge wisseld door bet houden van voordrachten, de uit voering van ... werken en voorloopig voorzien van don afgescho ven djjk, voor f 44,600. Het maken van een in- laagdjjk voor 42,800. Voer beide perceelen werk is aaAüenit/j^ hyer D. Jiqlier,' fce Sefrerpenisse;

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

jaar doefa aleohte.in zeer bijzondere gevallen. Art. j.1. De commissie behoudt zioh voor aan Z., Sf. 'don Kordflg eene voordragt te doen, om jonge, .begaafdekunstenaar», die door omstandigheden ve ... y W. A. d.L.d.K. Goes y K. V. Middelburg -

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 4

Z. M. heeft P. Altena, thanB ontvanger der in voerrechten en accijnsen te Bath, ala zoodanig benoemd te Makkumverder tot notaris binnen het arrondissement Middelburg, ter standplaats de gemeente ... Mede werd door dien zelfden ambtenaargear resteerd de persoon van M. M., vroeger omroeper te Middelburg,, wegens bedelary en landloopery.

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

wapen geoefend worden. De Chassepots wotden teruggenomen en omgewerkt. Van dit mo del zijn er nog 1,800,000. ..In den loop yan een tweede jaar. rekent men ze te hebben getransfor meerd. Na vérloop van 2 ... r~ De 9de algemeene vergadering van de onder wijzer s-vereeniging in het. 6de school-districtvan Zeeland, welke door het bestuur Op 29 dezer be paald was, is tot een volgend jaar uitgesteld, bij

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 5

Een tweetal cftnQiliers J' industrie trachtte Don derdag de goegemeente te Middelburg tot zjjn dupe te maken. Aan verschillende huizen boden zij, tot uiterst lage prijzen, haard- en tafelkleedjes ... klom. wat genoemde gemeente be treft, dit jaar reeds tot 9.

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 4

zeer zacht laxeerend zgn, zgn tegen 32$ cent het doosje, met be richt van het gebruik verkrijgbaar bg de heeren Bergen-op-Zoom, J. P. Ver-i Middelburg, W. J. vd. Kamer. ... gezondheid herstellen is door een onveran derlijk goeden uitslag,van ruim dertig jaar bewezen geworden. Een paar pillen voor men naar bed gaat ingenomen, wanneer lusteloosheid of zwaar moedigheid ons

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 2

CATflARINA FEANCINA DE RIJCKE. Middelburg, 22 Maart 1876. ... Heden morgen den 22 Maart 1876 overleed tot onze groote droefheid, in den ouderdom van 75 jaar en 4 maanden, onze géliefde Echtgenoot en Vader JOHANNES VAN BELOIS, Korenmole naar te Wemeldinge.

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 3

--r- In den herfst van het vorige "jaar is melding gemaakt van de edelmoedige redding van de' mftn- sphap „van bet Geestermönder schip Margaretha met ^rensgevaar volbracht doör den kapitein en de ... Inmiddels nit de band te pachten, te bevragon.. bij den eigenaar den beer H. P. DEN BOUW MEESTER, te Middelburg.