Krantenbank Zeeland

HomeSearch

12.932 resultaten gevonden

| Middelburgsche Courant | pagina 1

MIDDELBURG!» COURANT. ... Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs, per kwartaal, zoowel voor Middelburg als vooralle plaatsen in Nederland franco p.p.,/2.- Afzonderlijke nummers

| Middelburgsche Courant | pagina 4

UITGIFTE VAN f 800.000 PANDBRIEVEN ... te Middelburg, wordt verzocht te ant woorden op den door hem ontvangene aangetee- kenden brief van 28 Dec. 11.; bjj in gebreke blij vende hieraan te voldoen, zullen uwe onbe hoorlijke handelingen

| Middelburgsche Courant | pagina 3

MIDDELBURG ... Het toeval wil dat de rjjksdag ontbonden is juist op denzelfden dag, waarop hjj drie jaar geleden voor de eerste maal bijeenkwam. De nieuwe verkiezingen zjjn op den 15en Juni a. bepaald.

| Middelburgsche Courant | pagina 3

Notarishuis Middelburg ... stellen in het algemeen be lang. Tot deze zeldzamen behoort de heer Iman G. J. van den Bosch, landbouwkundig explorant, die bijna 50 jaar de wereld door kruist heeft. In Europa heeft hij twee plek jes waar

| Middelburgsche Courant | pagina 3

MIDDELBURG ... nog in Juli belanden, omdat de Zondag j.l. gespeelden wedstrijd, die kort na de rust werd gestaakt, tusschen Middelburg en Juliana het bondsbestuur of wellicht in het leven geroepen of te roepen

| Middelburgsche Courant | pagina 4

G. H. Vertregt - Middelburg. ... hebbende to Middelburg en aldaar 14 April 1911 over leden, wordt verxooht daarvan opgave, betaling oi afgitte te doen vdtfr of op 15 Mei 1011, ten kantora van den ondergoteekende Notaris te Middelburg.

| Middelburgsche Courant | pagina 7

In oen uwer Februari-nummcrs van dit jaar heb ili een advertentie gelezen van de Gemeente Middelburg, waarbij werd medegedeeld de ultloting eü aflossing van obligation, w.o. ook enkele nummers van de ... ZEEUWSCHE HYPOTHEEKBANK - MIDDELBURG.

| Middelburgsche Courant | pagina 4

let ecu WAARBORGKAPITAAL van 1,800,000, ... drogredenen aan te nemen. En deze meerderheid bestaat uit. dezelfde mannen die het vorige jaar al de door graaf Moeial voorgestelde maatregelen uitbundig toejuichten. Men zou ineenen te droomen wanneer men zulk

| Middelburgsche Courant | pagina 3

f 312.876.800.- ... Want weer zijn het de bekende fijne smaken net als verleden jaar. En toen hebben ze gesmaakt, uitmuntendMeertens kent het geheim van Borstplaat, weet precies wat er in moet. Zoo veel van dit, zooveel

| Middelburgsche Courant | pagina 1

, dat men waarschijnlijk in het volgende jaar zai kunnen vernemendat die schuldwelke thans tot bijna 4,800,000 dollars is verminderd alsdan geheel en al is gekweten. Des niettegenstaande heeft hij de ... MIDDELBURG-SCIIE

| Middelburgsche Courant | pagina 4

100 jaar tir ftits ... Middelburg, 5 Juni. Per graanmarkt van heden was de aanvoer uit Walcheren weder gering en bestond hoofdzakelijk uit tarwe en witteböonen, die lager konden wor den gekocht. Van alle andere artikelen