Krantenbank Zeeland

HomeSearch

253 resultaten gevonden

| Maas- en Scheldebode | pagina 5

dag 15 Febffri 1901. No. 800, ... •pen heeft Engeland noodig j 10 ►ren legioenen terug aan Albion oni& weinig nieuws. Nog altlJ [eI ne troepjes Boeren uit het noord« n. De grootste van de troepen, door tot het district Middelburg

| Maas- en Scheldebode | pagina 3

groningen - amsterdam rotterdam - middelburg ... 11 jaar; Nelly, stekelvosmerrie, oud 7 jaar, drachtig; Jacobine, bruine merrie, oud 6 jaar, drachtig, Stamboek B4718, 3 maal bekroond Madamme Vos merrie, oud 2 jaar, Veulenboek 27980, bekroond

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

, die aan de loting van de Schutterij moeten deelnementerwijl die loting dit jaar zal plaats hebben op 26 Juni a. s., des voormiddags ten 11 ure. ... Onddorp. Door de Gebroeders van der Linde en van der Klooster zijn op de slikken langs de haven dezer gemeente 800.000 oesters gezaaid. Als deze proef mag gelukken, zou bet voor vele menschen werk

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

, Reindorsch 15. Nieuwe 6 a 8 PK. Bedryfsmotor v?or gss of benzine f 800. Staande 3 P.K. Benzinemotor f 200 enz. enz. ... . J. Troelja, R. van Putten, en van een erfpacht h f 13,40 per jaar op den dik, voor den polder Nieuw Kraaier onder Melisssnt.

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

Groot en prachtig model8.00 Beste marmeren pendules 8.50 Idem met coupes 7.60 beelden 20.50 ... Ik draaide mij om en keek de vraagster aan, 't was een jong meisje van minstens zestien jaar, die bovenstaande vraag op tia- iëve wijze deed aan een andere, zeer waar schijnlijk haar zuster. Zij

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

Groot en prachtig model8.00 Beste marmeren pendules 8.50 Idem met coupes 7,50 9 beelden 20.50 Met sckriftel. garantie. ... Rijk is de honingoogst dit jaar niet geweest maar in enkele deelen van ons land is toch wat gewonnen. Verscheiden imkers zijn zelfs met een deel van hun honig tot heden blij ven zitten. Niet

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

Groot en prachtig model8.00 H Beste marmeren pendules 8.50 Idem met coupes 7.50 t> beelden 20.50 Met schriftel. garantie. ... Nader meldt men nog dat de twee kinde ren die Zaterdag bij de ontploffing op het schip Jordaens te Hansweert werden getroffen, zijn naar Middelburg vervoerd. Een ander kind wordt in de ziekenbarak te

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

benoemen onderwijzer minstens 23 Jaar oud met hoofd akte en akte frants, te stellen op 800 gld. en 50 gld. verhooging na een jaar dienst, aangezien op een lagere jaarwedde zich geene sollicitanten hebben ... Het O. M. eisohtte 6 jaar gevangenisstraf.

| Maas- en Scheldebode | pagina 8

Vlissingen-Middelburg-Rotterdam (Raderboot.) ... Niet al te haastig lieve lezer, wij vragen niet veel van U, zelfs niet van uw geduld. Slechts dient zich ook tlians de UNIE-ALMA NAK voor het komende jaar weer bij u aan. Hij wil u meèdeelea, al wat

| Maas- en Scheldebode | pagina 1

Abonnementsprijs per drie maanden franco per post 50 Cent. Amerika bij voornitbetaling f 3,50 per jaar. ... G. H. L. baron van Boetzelaar A. aftr. 981 J. van der Bijl A. aftr. 815 J. Bos A. aftr. 800 J. N. Bastert L. aftr. 691 Mr. H. C. Vos L. 506 W. Engel A. 494 Dr. H. D. Kapteyn L. 417 C. Goes R. H3

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

Oude Touge 27 Dec. De gelegenheid tot inschrijving der Nationale Militie voor degenen die iu het jaar 1875 zijn geboren, zal openstaan tot den 31 Janu ari 1894, meer bepaald zal hier zitting voor ... Ben drama der jaloezie is te Gre- nier-Mongoijd afgespeeld. Bon grijsaard van vijf en zeventig jaar, Girard Soulier genaamd, landbouwer van beroep, doodde door middel van een pistool zijn 68jarige

| Maas- en Scheldebode | pagina 3

LIJST 3 van de 44ste jaar-collecte voor de Scholen met den Bijbel. ... Beroepen: Naar Middelburg Da, P. C, de Bruin te Oudewater; naar St. Laurens de heer j. H. Kroeze, Cand te Middelburgnaar Opsnde-NIega Ds. K Winkelman te Eind hoven; naar Nederhorst den Berg de heer L

| Maas- en Scheldebode | pagina 3

, dat U bij ons de crème de la crème koopt. En daarom is het, dat, ieder jaar weer onze vaste cliën ten terugkomen, Vergezeld Van nieuwe. Dat is de reden, Waarom vele dames zich de lijfspreuk hebben ... en de zorg voor de ambstwoning. Hij bracht hulde aan Ds. J. Koekebakker van Middelburg, die als consulent zooveel voor de gemeente had gedaan.

| Maas- en Scheldebode | pagina 3

leeftijd 16 jaar om lichte huis houdelijke bezigheden te verrich ten, fl nk Iood, veel vrij en een goede behandeling. Adrts: Voor scbooterlaan 144, bovenhuis, Rot terdam. ... Zjj, die in aanmerking willen komen voor AGENT, worden verzocht zich te wen den tot ons Hoofdkantoor te Middelburg

| Maas- en Scheldebode | pagina 4

Jaar in, jaar uit - over de geheele wereld - heeft Sanatogen zijn waarde bewezen. Duizenden - menschen als U - ondervonden zijn heilzamen in vloed. Door eenigen tijd Sanatogen te gebruiken hebben zij ... Imp. SCHULTE TIIIEME Langedelft A94 Middelburg

| Maas- en Scheldebode | pagina 4

Middelburg-Rotterdam (RaderbonLw^^ ... 100 keurig nette naamkaartjes 100 daarbij passende enveloppen 1 Almanak voor liet jaar 1888 worden franco toegezonden, na ontvangst van een postwissel groot 1 of 21 blauwe post zegels, door A

| Maas- en Scheldebode | pagina 3

Naar men verneemt, zal de jaarvergadering voor de Vrije Uni versiteit dit jaar waarschijnlijk gehouden worden te Middelburg op 30 Juni, onder presidium van Prof. Rutgers; terwijl als naar ge woonte ... „Petahja". (Vrijgemaakte des Heeren.) Maandschrift onder redactie van Ds. F. P. L. C. van Lingen te Zetten. Uit gever J. Wierema te Brielle. Prijs per jaar ƒ1.

| Maas- en Scheldebode | pagina 3

deze pogingen gezegend worden, en een ieder onzer trouw bevonden worde, waar het de hoogste volksbelangen geldt. In de Hoeksche Waard zij men dit jaar trouw aan zijn beginsel en dapper op zijn post! Dan ... Tölen, 20 April. Bij het te Middelburg ge houden examen voor onderwijzers en onderwij zeressen, zijn van de drie adspiranten, die hunne opleiding aan de Rijks-Normaalschool alhier hebben genoten

| Maas- en Scheldebode | pagina 4

Aangifte kan geschieden vdèr 1© September bij den Heer VAN LEEUWEN. Leeftijd tenminste 15 jaar. 10652 ... STAD AAN 'T HARINGVLIET. De eenige landstormplichtige uit deze gemeente jaar klasse 1916 C. Silvius is bij de administra tief roepen ingelijfd.

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

Ouddorp. In het afgeloopen jaar had den hier 99 geboorten plaats, 35 sterf gevallen en 21 huwelijken werden ge sloten. ... De Notre Dame te Parijs? 66 Meter. De "West minster abdij te Londen 68,2 M. De abdijtoren (lange Jan) te Middelburg 82,6 M. De Dom te Utrecht 110 M, De Sint-Pieterskerk te Rome 132 M. De hoofdkerk te

| Maas- en Scheldebode | pagina 3

25 JAAR ... uit den boerenstand, oud 20 jaar, een:gs?ins met het bedrijf bekend zag zich gaarne als KNECHT AAN HUIS gepbatst om onder goede leiding zich verder „te bekwamen. Er zal meer worden gelet op goede

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

Oude Tonge, 5 Dec. Thans zjn alle suikerpeen uit deze gemeente vervoerd, naar men verneemt zijn dit jaar ruim 9 miliioen peen op do kaai aangebracht. ... zes jaar, dat woldra hetzelfde lot zou mi oten oudergaan. Gedreven door een edelmoedige ge- daohte, schoten de officieren toe, logden den Ejaii- nees neer en redden het kind, een meisje, dat zij naar

| Maas- en Scheldebode | pagina 4

van prima samenstelling, reeds meer dan 20 jaar zeer gunstig bekend. ... ROTTERDAM, 24Januari. Vlas. (Opgaaf van de marktmeesters). Aanvoer 17,800 K.G. blauw, schoon f 0,90-1,25, 8400 K.G. wit Zeeuwsch f 0,80—1, 16,000 K.G. Groningsch f 0,80-1, 3300 K G. Holl. geel f 0

| Maas- en Scheldebode | pagina 3

voor het jaar 1896. ... Na opening d#r vergadering worden de leden door den voorzitter geluk ge- wenscht bij gelegenheid der eerste verga ring in het nieuw ingetreden jaar. !g*De secretaris leest de notulen der vorige

| Maas- en Scheldebode | pagina 3

reu, geheel zwart, oud 1% jaar, bijzonder waakzaam, kamerzindelijk, ve? trouwd bij alles, is raszuiver, volgt en bewaakt de fiets, prijs f 25. ... GehuwdP. v. Nugteren en M. Lingen. Overleden: Neeltje Miezelmoe oud 1 jaar.

| Maas- en Scheldebode | pagina 3

8£ei» harger)»iig©i* jaar ... , Bouwland te Oud- dorp in den SpriHgertpoIdcr, genaamd, twee de wend gors", kad. Sectie A no. 670 ver huurd aan J. Breen Pm, tot 1 Nov 1920ad. f 137 50 per jaar, benevens een overdeeld i/' gedeelte in de

| Maas- en Scheldebode | pagina 5

niet heneden 14 jaar, b.g A, MOL Voorstraat Middelbar? is, 20261 ... Droge Kermis Middelburg heeft zp twee de droge kermis achter den rug. Slechts één proces-verbaal werd opgemaakt wegens overtreding van het fapwbod, en dat nog op versoek, om de geldigheid van de ver

| Maas- en Scheldebode | pagina 5

Abonnementsprijs per driemaanden franco per post 50 Cent. Amerika bij vooruitbetaling f 3,50 per jaar. ... Drietal: Te Rotterdam, ds. ter.Haar Romeny, te Middelburg; Dr. van Veen, te Groningen, en ds. Schrijver, te Schiedam