Krantenbank Zeeland

HomeSearch

185 resultaten gevonden

| Luctor et Emergo | pagina 3

bOO roeden UIEN, 500 I11ILLI0EN TARWE, 800 PETKÜSER ROGGE, ... KANTOREN te Alkmaar, Arnhem, Deventer, Dordrecht, Eist, (mes, sGiaven- haae Groningen, Hillegoip, Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Middelburg, Nijmegen, Rotterdam, Ter Neuzen, Tilburg, Utrecht

| Luctor et Emergo | pagina 3

der Zeeuwscbe JvpotheekbaiiK te MIDDELBURG, ... weiland aldaar begaf, vonden zq achter een hoop hooi een johgetje staan van ongeveer 3 jaar oud. Op de borst had het kereltje een briefje gespeld, houdende het verzoek dat de vinder van het kind het

| Luctor et Emergo | pagina 3

Tentoonstelling Kleederdrachten enz. in de Abdijgebouwen te MIDDELBURG. ... .k.in de garnizoenen Gouda, Hoorn. Naarden, Deventer en Middelburg geen miliciens meer onder de wapenen zijn.

| Luctor et Emergo | pagina 4

Advocaten en Procureurs te MIDDELBURG, ... Vosse merrie „Lieza" oud 8 jaar, beveulend, Stamb. no. 2523 Boek A. en ingeschreven Z. B. S. no. 1116. Aanhoudingsprijs Julikeuring 1911. Aanhoudingsprijs plaatsverv. no. 4 Juni- keuring 1912.

| Luctor et Emergo | pagina 3

Door de arr. rechtbank te Middelburg is ver oordeeld tot drie dagen gevangenisstraf A. C., 50 jaar, horlogemaker te Middelburg (B.) ... Slechts f2,50 per jaar. 9t Financieel Nieuws- en Litlotingsblad verschijnt

| Luctor et Emergo | pagina 2

De Arr. Rechtbank te Middelburg veroor deelde heden wegens mishandeling J. A. G., 41 jaar, vissclier, te Ter Neuzen tot f3 boete of 3 dagen hechtenis. ... Voor den scnoonsten dekhengst van min stens 5 jaar oud, ƒ5, aan G. Dees te Zaamslag.

| Luctor et Emergo | pagina 3

Uit de uitteenzetting van den rechter van instructie is gebleken, dat Wilmart voor 3.200.000 frank valsche aandeelen heeft ge- plaats, terwijl Waechter er vqoi- 7 800.000 frank en Rasquin voor 9 ... Waechter heeft 800.000 fr. ontvangen als commissieloon en de andere beschuldigden sommen kleiner dan 140.000 frank.

| Luctor et Emergo | pagina 2

Voor de dit jaar te Middelburg te houden akte examens 1 April schriftelijk, van 9 April tot 10 Mei mondeling zijn als des kundigen benoemd: ... Voor Vlissingen en Middelburg is van veel belang het voornemen van den prov. stoombootdienst op de Wester Schelde om gedurende het tijdvak van 13 Juli tot 15 Sep tember a. s. des Woensdags en Zondags

| Luctor et Emergo | pagina 3

Vlissingen. Gedurende liet jaar 1916 werden in de treinen, wachtkamers en op de perrons der Staatsspoor alhier gevonden 800 voor werpen die allen bij den stationchef werden gedeponeerd. ... Door de arr. rechtbank te [Middelburg werd heden veroordeeld wegens overtreding der Distributiewet J. D. 30 jaar, winkelbe diende te Ter Neuzen tot f 10 boete, subs. 10 dagen en vrijgesproken J. K

| Luctor et Emergo | pagina 3

Middelburg. Heden werden veroordeeld wegens wederspannigheid A. S. 39 jaar, J. v. d. B. 48 j., S. B. V. 33 j., L. T. K. 31 j., allen arbeiders te Axel, A. S. tot 3 weken en de overigen tot 14 dagen ... Biervliet. De heer J. van Houte is Woensdag 31 December, oud 73 jaar, overleden. Hoewel hij de rijkste man van de gemeente was, werd hij toch altijd baas van Houte genoemd. Molenaar van beroep was

| Luctor et Emergo | pagina 3

gewoon kalf, doch wegen ieder toch nog 56 pond. Nog kan hier aan toegevoegd worden, dat dezelfde koe het vorige jaar ook reeds drie levende kalveren ter wereld heeft gebracht. ... Te Berlijn doet zich het verschijnsel voor, dat de groote scholen welke de gemeente in de binnenstad had laten bouwen, gaandeweg ontvolkt worden. Inrichtingen, die twintig jaar geleden nog tusschen

| Luctor et Emergo | pagina 4

1. Julma, vosschimmel oud 7 jaar met veulen, Stam- M boek A No. 3558 van Nimrod TieA-T«-in< d'Ossogne, B 509. ... 2. Trees, bruine merrie, oud 6 jaar, A 3557, gedekt door Condé, B 620.

| Luctor et Emergo | pagina 3

De prijs is f 3,per'jaar voor 12 nummers. ... absoluut noodig. Waar ze ontbreekt, moet onze actie doodloopen, zooals ik dit in den loop van het vorig jaar in een tweetal artikelen van mijn hand over het „kermisvraag- stuk" reeds heb verdedigd in ons

| Luctor et Emergo | pagina 2

Te hopen is, dat, indien de staking van socialistische zijde toch doorgaat, door de politie of door de Regeering de noodige maatregelen worden- genomen tegen 700 a 800 Belgische socialisten, die to ... Middelburg. Zaterdagmiddag bevond zich een juffrouw uit Vlissingen in een melksalon alhier en begaf zich even naar de retirade. Terugkomende bemerkte zij haar portomonnuie met ongeveer f 10 te hebben

| Luctor et Emergo | pagina 3

Vlaardingen, J. C. Bol, te Rijs- oordte Rotterdam, mej. J. H. Silton, te Overschie; te Middelburg, II. Gerrit sen, militair. ... De bloesems der fruitboomen, die toch al niet zooveel beloven als verleden jaar, hebben ook van de vorst geleden.

| Luctor et Emergo | pagina 3

de som vau f21,800 plus 8 pet. kosten en s/4 pet. ïnstel- premie. »''e ... Op Vrijdag 10 dezer zal, saamgeroepen dooi de heeren G. J. Colder, J. F. Heemskerk, Ds. J. B. .Netelenbos en J. A. Vertregt, te Middelburg en te Vlissingen bijeenkomsten gehouden worden met het doel

| Luctor et Emergo | pagina 3

Axel. Door de vereeniging „Axel-Kijkuit" werd aanbesteed de levering van134,800 K.G. ammoniak superphosfaat, die gegund werd aan Hoste voor f7,668, 120,000 K.G. super phosfaat, die bij loting gegund ... Aan de Zeeuwsch-Vlaamsche Tramweg-Maat schappij werd gedurende 20 jaren f800 sub sidie 'sjaars toegekend, terwijl aangehouden werd een voorstel derzelfde Mij. om eene subsidie van f500 voor de lijn

| Luctor et Emergo | pagina 3

Balkensteijn, Ter Neuzen, f 43,800. ... Sluis. Wegens vertrek van den heer De Vroom, rijksontvanger alhier, naar I.ïzendijke, wordt met ingang van 28 April a. s. de heer L. A. Vink, rijksklerk 2de klasse van de Inspectie Middelburg, belast

| Luctor et Emergo | pagina 3

In 1915 steeg de zuivere winst der acht en zestig fabrieken van Dupont reeds van 0.000.000 dollar in 1914, tot 57.800.000 dollar. In hetzelfde jaar klom het aantal werklieden der onderneming van 5300 ... Door J. D., 46 jaar, werkman te Ter Neuzen, thans gedetineerd te Middelburg, is liooger beroep aangeteekend tegen het vonnis der arr. rechtbank te Middelburg van 12 Jan. jl., waarbij hij ter zake van

| Luctor et Emergo | pagina 3

Hij reisde daartoe onder een valschen naam. Alhier werd hij gearresteerd en is hij naar Middelburg overgebracht. ... de inwijding, waarbij ongeveer 800 personen tegenwoordig waren, bespeeld door den heer De Zwaan, organist der Kloosterklerk te 's Gravenliage. Den fabrikant werd groote lof gebracht voor het orgel, dat

| Luctor et Emergo | pagina 3

De gemeente-opzichter kreeg eene verhooging van f 100 (dus eene verdubbeling) van jaar wedde en het salaris van alle schoolhoofden werd thans bepaald op f 100 boven het mini mum. ... .700. Voor het loopende jaar bedraagt de raming f 10,000.

| Luctor et Emergo | pagina 2

Roemenië, met een bevolking van onge veer 7,5 millioen, beeft een leger, dat volgens de nieuwste opgaven op 700.000 man wordt geschat. De diensttijd is 10 jaar bij liet ac tieve leger en 10 jaar bij ... de reserve, zoodat bet dus mannen heeft van 20 tot 40 jaar. Van alle Balkanstaten bezit dit rijk het langst een militaire organisatie in modernen zin zoodat deze nu als geheel gereed is te be schouwen.

| Luctor et Emergo | pagina 2

Minim. na3j. 6 j. 9 j. 12 j, kommies 1600 1800 2000 2200 240Ó adj-komni. 1400 1500 1600 1700 1800 klerk le klas 1000 1100 1200 1300 1400 klerk 2e klas 700 800 900 1000 1100 schrijver 500 600 700 800 ... 700 800 900 1000 11Ö0 Voor Inspecteur van Politie

| Luctor et Emergo | pagina 2

Fabr. Emmer Erfsch.veen (Dr.) Verkrijgbaar te Middelburg bij: PAUL v. SLUJS. Vlasmarkt. ... Door het bestuur der Chr. school Jozinastraat alhier, werd aangesteld als bezoldigd secretaris-penningmeester de heer H. D. Bol. Genoemd bestuur bood den heer D. H. Littooij Az., die zes jaar als

| Luctor et Emergo | pagina 3

win'kelweekf waarbi.i Nedi i l.iirlsrlie fabrikaten door ruim 800 firma's in ongeveer 700 winkel étalages zullen worden uitgestald, opdat mee vertrouwen kome in eigen nijve:rheid, mee vraag naar ... Een Duitscher, die langer dan 20 jaar geleden te Amsterdam in betrekking geweest en daarna naar Londen verhuisd was, onder hield van Engeland uit met zijn vriend, een braaf Duitscher in Amsterdam

| Luctor et Emergo | pagina 3

Een vonnis van het hof van appél te Angers heeft een einde gemaakt aan een proces, dat drie jaar geduurd heeft en waarin liet ging om zeven millioen frank, de nalaten schap van graaf Jules de ... Het aangenaamste geschenk, dat de heer (volgt de naam van den vriend, aan wien de circulaire gericht is) mij dit jaar zal kunnen geven, zal hierin bestaan, dat hij mij niet dwingt hem wederkeerig

| Luctor et Emergo | pagina 3

In de vergadering van de coöp suiker fabriek is in beginsel besloten zorg te dragen, dat de te Middelburg te stichten suikerfabriek in 1917 gereed zal zijn, teneinde de bieten van dat jaar te ... M Ilij1 is naar het hospitaal te Middelburg vervoerd.

| Luctor et Emergo | pagina 3

800 per jaar verdienen. Ook werd gevraagd waarom de kolenwerkers bij de stoombootdienst nooit anders dan Zondags een vrijen dag hebben dit zal worden onderzocht. Opgemerkt werd verder dat de weg in den ... Middelburg. De uitslag der stemming voor twee leden van den gemeenteraad in het derde distrct alhier is als volgtde heer mr. L. van Andel (aftr. anti-rev.) verkreeg 459, de heer W. P. Cornelissen (S

| Luctor et Emergo | pagina 3

bepaald, dat de interest van haar vermogen van f 480.000, ieder jaar ver deeld zal moeten worden onder vijf on gehuwde dames, (die de veertig voorbij zijn en kunnen bewijzen, dat hunne ver loving ... gedurende het laatste jaar begon ik te gelooven, dat de godsdienst èen schrik- middel was, waarmee men het gemeene volk angst aanjaagdede goddelijke rechtvaardigheid, hemel en hel waren slechts een uitvinding

| Luctor et Emergo | pagina 2

Lijnteekenen. 6e leerjaar: le prijs J. Tolhoek, 2e prijs Jan Deij. 5e leer jaar le prijs J. Fraanje, 2e prijs J. P. ... Aan de hand van Dr. Kuijper eu pastoor Wijnen schilderde de spreker ons de schrille toestanden omstreeks 1870. Kinderen van 6 a 7 jaar moesten soms 85 a 87 uur per week werken.

| Luctor et Emergo | pagina 3

. Het personeel is sterk 18,000 man, met die van verbonden zaken mee, bijna 20,000. In en om Londen bedient de maatschappij 800 K.M. weg, met 3000 bussen en 10,000 koet siers en conducteurs. Verleden jaar ... Te Amsterdam zijn een achttal jongens van ongeveer 18 jaar door de politie aange houden, verdacht van diefstal van ongeveer GO pakken meelzakken van een terrein in den Amsterdammerpolder. Zij werden

| Luctor et Emergo | pagina 3

3. Cijfers en Feiten, door Beumer en Smeenk, no. 2. Een nuttige uitgaaf. Iedere maand een nummer. Prijs i 1,20 per jaar. Aan de aanbeveling bij no. 1 hebben we niets af of toe te doen. De uitgever ... Verschijnt 2 maal per maand, en kost f 3)por jaar. Reeds meermalen door ons tor lezing aanbevolen. Dit nummer geeft wenken betreffende de Spaansche griep. En vele andere interessante arti kels en

| Luctor et Emergo | pagina 2

Volgens de Amerikaansche bladen is Philip D Armour tegenwoordig de rijkste man ter wereld. Hij is de ziel der vijf groote firma's, welke den Amerikaan- schen vleeschtrust vormen. Zijn jaar- lij ksch ... Amour leeft heel eenvoudig. Hij koopt ieder jaar twee pakken, één stroohoed, twee dassen, zes stellen onderkleeding, twee dozijn sokken, om de vijf jaar een overjas en om de twee jaar een slappe

| Luctor et Emergo | pagina 3

matariaal te verkrijgen, om alzoo de eer der vereeniging hoog te houden en dat zij die daarvoor niet in aanmerking kwamen, niet teleurgesteld zullen zijn, doch er zich op zullen toeleggen, een volgend jaar ... crediet van f 4000 per jaar voor 1915 en 1916 aan de zelfde maatschappij ter bevordering en aan moediging van de verbetering der paarden fokkerij.

| Luctor et Emergo | pagina 3

In den voornacht van Oud- op Nieuw jaar is het in onze stad maar rumoerig ge weest. Verscheidene soldaten waren zeer luidruchtig, Het was dan ook goed dat op Nieuwjaarsdag de herbergen voor het ... In Middelburg ontstond des nachts een hevige vechtpartij tusschen de politie en eenige soldaten. Een soldaat moest naar het hospi taal vervoerd worden en eenige agenten wer den wegens het oploopen