Krantenbank Zeeland

HomeSearch

185 resultaten gevonden

| Luctor et Emergo. Antirevolutionair nieuws- en advertentieblad voor Zeeland / Zeeuwsch-Vlaanderen. Orgaan ter verspreiding van de christelijke beginselen in Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 3

Uit de uitteenzetting van den rechter van instructie is gebleken, dat Wilmart voor 3.200.000 frank valsche aandeelen heeft ge- plaats, terwijl Waechter er vqoi- 7 800.000 frank en Rasquin voor 9 ... Waechter heeft 800.000 fr. ontvangen als commissieloon en de andere beschuldigden sommen kleiner dan 140.000 frank.

| Luctor et Emergo. Antirevolutionair nieuws- en advertentieblad voor Zeeland / Zeeuwsch-Vlaanderen. Orgaan ter verspreiding van de christelijke beginselen in Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 2

Voor de dit jaar te Middelburg te houden akte examens 1 April schriftelijk, van 9 April tot 10 Mei mondeling zijn als des kundigen benoemd: ... Voor Vlissingen en Middelburg is van veel belang het voornemen van den prov. stoombootdienst op de Wester Schelde om gedurende het tijdvak van 13 Juli tot 15 Sep tember a. s. des Woensdags en Zondags

| Luctor et Emergo. Antirevolutionair nieuws- en advertentieblad voor Zeeland / Zeeuwsch-Vlaanderen. Orgaan ter verspreiding van de christelijke beginselen in Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 3

Vlissingen. Gedurende liet jaar 1916 werden in de treinen, wachtkamers en op de perrons der Staatsspoor alhier gevonden 800 voor werpen die allen bij den stationchef werden gedeponeerd. ... Door de arr. rechtbank te [Middelburg werd heden veroordeeld wegens overtreding der Distributiewet J. D. 30 jaar, winkelbe diende te Ter Neuzen tot f 10 boete, subs. 10 dagen en vrijgesproken J. K

| Luctor et Emergo. Antirevolutionair nieuws- en advertentieblad voor Zeeland / Zeeuwsch-Vlaanderen. Orgaan ter verspreiding van de christelijke beginselen in Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 3

gewoon kalf, doch wegen ieder toch nog 56 pond. Nog kan hier aan toegevoegd worden, dat dezelfde koe het vorige jaar ook reeds drie levende kalveren ter wereld heeft gebracht. ... Te Berlijn doet zich het verschijnsel voor, dat de groote scholen welke de gemeente in de binnenstad had laten bouwen, gaandeweg ontvolkt worden. Inrichtingen, die twintig jaar geleden nog tusschen

| Luctor et Emergo. Antirevolutionair nieuws- en advertentieblad voor Zeeland / Zeeuwsch-Vlaanderen. Orgaan ter verspreiding van de christelijke beginselen in Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 3

Middelburg. Heden werden veroordeeld wegens wederspannigheid A. S. 39 jaar, J. v. d. B. 48 j., S. B. V. 33 j., L. T. K. 31 j., allen arbeiders te Axel, A. S. tot 3 weken en de overigen tot 14 dagen ... Biervliet. De heer J. van Houte is Woensdag 31 December, oud 73 jaar, overleden. Hoewel hij de rijkste man van de gemeente was, werd hij toch altijd baas van Houte genoemd. Molenaar van beroep was

| Luctor et Emergo. Antirevolutionair nieuws- en advertentieblad voor Zeeland / Zeeuwsch-Vlaanderen. Orgaan ter verspreiding van de christelijke beginselen in Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 2

Te hopen is, dat, indien de staking van socialistische zijde toch doorgaat, door de politie of door de Regeering de noodige maatregelen worden- genomen tegen 700 a 800 Belgische socialisten, die to ... Middelburg. Zaterdagmiddag bevond zich een juffrouw uit Vlissingen in een melksalon alhier en begaf zich even naar de retirade. Terugkomende bemerkte zij haar portomonnuie met ongeveer f 10 te hebben

| Luctor et Emergo. Antirevolutionair nieuws- en advertentieblad voor Zeeland / Zeeuwsch-Vlaanderen. Orgaan ter verspreiding van de christelijke beginselen in Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 3

Axel. Door de vereeniging „Axel-Kijkuit" werd aanbesteed de levering van134,800 K.G. ammoniak superphosfaat, die gegund werd aan Hoste voor f7,668, 120,000 K.G. super phosfaat, die bij loting gegund ... Aan de Zeeuwsch-Vlaamsche Tramweg-Maat schappij werd gedurende 20 jaren f800 sub sidie 'sjaars toegekend, terwijl aangehouden werd een voorstel derzelfde Mij. om eene subsidie van f500 voor de lijn

| Luctor et Emergo. Antirevolutionair nieuws- en advertentieblad voor Zeeland / Zeeuwsch-Vlaanderen. Orgaan ter verspreiding van de christelijke beginselen in Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 3

In 1915 steeg de zuivere winst der acht en zestig fabrieken van Dupont reeds van 0.000.000 dollar in 1914, tot 57.800.000 dollar. In hetzelfde jaar klom het aantal werklieden der onderneming van 5300 ... Door J. D., 46 jaar, werkman te Ter Neuzen, thans gedetineerd te Middelburg, is liooger beroep aangeteekend tegen het vonnis der arr. rechtbank te Middelburg van 12 Jan. jl., waarbij hij ter zake van

| Luctor et Emergo. Antirevolutionair nieuws- en advertentieblad voor Zeeland / Zeeuwsch-Vlaanderen. Orgaan ter verspreiding van de christelijke beginselen in Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 3

Hij reisde daartoe onder een valschen naam. Alhier werd hij gearresteerd en is hij naar Middelburg overgebracht. ... de inwijding, waarbij ongeveer 800 personen tegenwoordig waren, bespeeld door den heer De Zwaan, organist der Kloosterklerk te 's Gravenliage. Den fabrikant werd groote lof gebracht voor het orgel, dat

| Luctor et Emergo. Antirevolutionair nieuws- en advertentieblad voor Zeeland / Zeeuwsch-Vlaanderen. Orgaan ter verspreiding van de christelijke beginselen in Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 2

Roemenië, met een bevolking van onge veer 7,5 millioen, beeft een leger, dat volgens de nieuwste opgaven op 700.000 man wordt geschat. De diensttijd is 10 jaar bij liet ac tieve leger en 10 jaar bij ... de reserve, zoodat bet dus mannen heeft van 20 tot 40 jaar. Van alle Balkanstaten bezit dit rijk het langst een militaire organisatie in modernen zin zoodat deze nu als geheel gereed is te be schouwen.

| Luctor et Emergo. Antirevolutionair nieuws- en advertentieblad voor Zeeland / Zeeuwsch-Vlaanderen. Orgaan ter verspreiding van de christelijke beginselen in Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 3

win'kelweekf waarbi.i Nedi i l.iirlsrlie fabrikaten door ruim 800 firma's in ongeveer 700 winkel étalages zullen worden uitgestald, opdat mee vertrouwen kome in eigen nijve:rheid, mee vraag naar ... Een Duitscher, die langer dan 20 jaar geleden te Amsterdam in betrekking geweest en daarna naar Londen verhuisd was, onder hield van Engeland uit met zijn vriend, een braaf Duitscher in Amsterdam

| Luctor et Emergo. Antirevolutionair nieuws- en advertentieblad voor Zeeland / Zeeuwsch-Vlaanderen. Orgaan ter verspreiding van de christelijke beginselen in Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 3

Een vonnis van het hof van appél te Angers heeft een einde gemaakt aan een proces, dat drie jaar geduurd heeft en waarin liet ging om zeven millioen frank, de nalaten schap van graaf Jules de ... Het aangenaamste geschenk, dat de heer (volgt de naam van den vriend, aan wien de circulaire gericht is) mij dit jaar zal kunnen geven, zal hierin bestaan, dat hij mij niet dwingt hem wederkeerig

| Luctor et Emergo. Antirevolutionair nieuws- en advertentieblad voor Zeeland / Zeeuwsch-Vlaanderen. Orgaan ter verspreiding van de christelijke beginselen in Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 3

bepaald, dat de interest van haar vermogen van f 480.000, ieder jaar ver deeld zal moeten worden onder vijf on gehuwde dames, (die de veertig voorbij zijn en kunnen bewijzen, dat hunne ver loving ... gedurende het laatste jaar begon ik te gelooven, dat de godsdienst èen schrik- middel was, waarmee men het gemeene volk angst aanjaagdede goddelijke rechtvaardigheid, hemel en hel waren slechts een uitvinding

| Luctor et Emergo. Antirevolutionair nieuws- en advertentieblad voor Zeeland / Zeeuwsch-Vlaanderen. Orgaan ter verspreiding van de christelijke beginselen in Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 3

800 per jaar verdienen. Ook werd gevraagd waarom de kolenwerkers bij de stoombootdienst nooit anders dan Zondags een vrijen dag hebben dit zal worden onderzocht. Opgemerkt werd verder dat de weg in den ... Middelburg. De uitslag der stemming voor twee leden van den gemeenteraad in het derde distrct alhier is als volgtde heer mr. L. van Andel (aftr. anti-rev.) verkreeg 459, de heer W. P. Cornelissen (S

| Luctor et Emergo. Antirevolutionair nieuws- en advertentieblad voor Zeeland / Zeeuwsch-Vlaanderen. Orgaan ter verspreiding van de christelijke beginselen in Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 3

. Het personeel is sterk 18,000 man, met die van verbonden zaken mee, bijna 20,000. In en om Londen bedient de maatschappij 800 K.M. weg, met 3000 bussen en 10,000 koet siers en conducteurs. Verleden jaar ... Te Amsterdam zijn een achttal jongens van ongeveer 18 jaar door de politie aange houden, verdacht van diefstal van ongeveer GO pakken meelzakken van een terrein in den Amsterdammerpolder. Zij werden

| Luctor et Emergo. Antirevolutionair nieuws- en advertentieblad voor Zeeland / Zeeuwsch-Vlaanderen. Orgaan ter verspreiding van de christelijke beginselen in Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 3

3. Cijfers en Feiten, door Beumer en Smeenk, no. 2. Een nuttige uitgaaf. Iedere maand een nummer. Prijs i 1,20 per jaar. Aan de aanbeveling bij no. 1 hebben we niets af of toe te doen. De uitgever ... Verschijnt 2 maal per maand, en kost f 3)por jaar. Reeds meermalen door ons tor lezing aanbevolen. Dit nummer geeft wenken betreffende de Spaansche griep. En vele andere interessante arti kels en

| Luctor et Emergo. Antirevolutionair nieuws- en advertentieblad voor Zeeland / Zeeuwsch-Vlaanderen. Orgaan ter verspreiding van de christelijke beginselen in Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 2

Volgens de Amerikaansche bladen is Philip D Armour tegenwoordig de rijkste man ter wereld. Hij is de ziel der vijf groote firma's, welke den Amerikaan- schen vleeschtrust vormen. Zijn jaar- lij ksch ... Amour leeft heel eenvoudig. Hij koopt ieder jaar twee pakken, één stroohoed, twee dassen, zes stellen onderkleeding, twee dozijn sokken, om de vijf jaar een overjas en om de twee jaar een slappe

| Luctor et Emergo. Antirevolutionair nieuws- en advertentieblad voor Zeeland / Zeeuwsch-Vlaanderen. Orgaan ter verspreiding van de christelijke beginselen in Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 3

matariaal te verkrijgen, om alzoo de eer der vereeniging hoog te houden en dat zij die daarvoor niet in aanmerking kwamen, niet teleurgesteld zullen zijn, doch er zich op zullen toeleggen, een volgend jaar ... crediet van f 4000 per jaar voor 1915 en 1916 aan de zelfde maatschappij ter bevordering en aan moediging van de verbetering der paarden fokkerij.

| Luctor et Emergo. Antirevolutionair nieuws- en advertentieblad voor Zeeland / Zeeuwsch-Vlaanderen. Orgaan ter verspreiding van de christelijke beginselen in Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 2

"(Officieel). Aan de dienstplichtigen van de lichtingen 1918 en 1919, die on derscheidenlijk in 1917 en 1918 recht op vrijstelling wegens broedeidienst of we gens aanwezigheid van in het zelfde jaar ... De heeren moesten eens een voorbeeld nemen aan onze kleine luydcn, die jaar in jaar uit hun Chr. Scholen uit eigen middelen moesten stichten en onder houden.