Krantenbank Zeeland

HomeSearch

2.858 resultaten gevonden

| Goessche Courant | pagina 1

800. ... . aangekondigde openbare uilloting, ter bepaling, welke der aangegevene obligatienin dit jaar tol de aflossing zullen geregligd zijn, heden ten raadhuize heeft plaats gehad, en de volgende nummers zijn uitgeloot: N

| Goessche Courant | pagina 4

800 PRIJZEN ... De BANK leent, onder verband van eerste Hypo theek, GELD tot een bedrag van hoogstens 60 pet. der waarde volgens schatting, terugbetaal baar door annuïteiten in zes tot vijftig jaar.

| Goessche Courant | pagina 4

DOLLARS 1,800,000. ... TERSTOND benoodigd een bekwaam Brood-Beschuit- en Banketbakkers- Knechtliefst boven do 25 jaar', die zijn vak grondig verstaat, ten einde als MEESTER KNECHT te fungeeren. Loon naar bekwaamheid, kost

| Goessche Courant | pagina 3

0LIHE800MEN. ... Autwerpen, 27 Nov. De rechtbank, uitspraak doende in de bekende zaak der ontploffing, veroordeelde heden den heer Corvilain tot 41j2, den iDgenienr De Launay rot l1^ jaar gevangenisstraf.

| Goessche Courant | pagina 4

800 PRIJZEN ... MELKKELDER SCHUUR, WAGENHUIS, BAKKEET en verdere GETIMMERTEN, aan den postweg van Goes naar Middelburg, in de gemeente van 's Heer Arendskerke in den Nieuwen Craaijert-poldermet ERF, TUIN, BOOMGAARD, WEI- en

| Goessche Courant | pagina 2

0LHE800ME8, ... , Staldeuren, Mendeuren, waaronder nieuwe, 2000 a 3000 bos zoo goed als nieuw Riet, Stijlen, Platen en Riemen, ge schikt voor een liollandsch stal, eene partij Ijzerwaren enz.als mede 800 droge Mutsaards.

| Goessche Courant | pagina 4

9 0LME800MEN, ... MAANDAG 33, DIN.SDAO 3» eu WOENSDAG 34 OCTOBER van 13 tot 5 nur Consult in liet Hotel „de Abdij" te Middelburg voor lijders aan EXTEKOOGEK, EEUTKKOBBEES, in het VXEESCH GEGROEIDE KA GEUS en andere

| Goessche Courant | pagina 4

Maatscliapptiijk Kapitaal f 5.800.000 ... Orders worden reeds na gaarne door mij en mijd Vertegenwoordiger voor Zeeland, de heer W. J. MARKUSSE, Ssissiogel B 212 te middelburg, genoteerd en ln volgorde van binnenkomst zoodra mogelijk

| Goessche Courant | pagina 3

MIDDELBURG. ... Tegen het a. s. Saison voorhanden en dagelijks te bezichtigen800 Canada Populiere, blauwe, 400 Italiaansche Populiere, 1200 Olmen Toppers en Afhakkers, 800 Pyramide Appels op wildling, 700 Pyramide

| Goessche Courant | pagina 4

B. HEELMEUER. - Middelburg. ... Tarwebrood, Rund,-Kalfs- en Varkensvleesch over het eerste kwartaal, benevens Gort, Rijst, Zoutevisch, Stokvisch, Zout en Zeep, over het geheele jaar 1894,

| Goessche Courant | pagina 4

Feestconcert te middelburg, ... des voormiddags 10'/z uur precies, te Go et, in het koffiehuis „De Prins van Oranje", zullen de Notarissen A. M. TAK te Middelburg, en mr. J. L. H. LIEBERT te Goes, ten verzoeke van hunne principale,

| Goessche Courant | pagina 4

in het Schuttershof te Middelburg. ... Verkrijgbaar bij de flrma SCHULTE Co., te Middelburg j verder te Goes b§ Gebrs. MULDER, te Middelburg bjj DE BOOS, te Ovezand bij KAAS en bij W. POTTER.

| Goessche Courant | pagina 3

zeeland. MIDDELBURG. ... Technische lezingen en films te Mi'ddelburg en Vlisingen. Ditmaal waren ook het leeraarsperso- neel en de leerlingen der Christelijke Kweekschool uitgenoodigd en deze hadden ook eën druk gebruik ge maakt van

| Goessche Courant | pagina 4

800,- ... Verkrijgbaar te Goes bij wed. J. P. Van der Does Lzn. Bergen-op-Zoom, D. Pouwels. Middelburg, J. Van Pagé. Sluis, Gz. Janssen. Vlissingen, P. Roldanus en in de andere steden bij de bekende depóts.

| Goessche Courant | pagina 4

ANTOINE MES, Middelburg. ... Wederom is gearriveerd de RONDE DANSSALON, voorzien van eene spiegel gladde dansvloer en een geheel nieuw Orchestrion met 800 laatst uitgekomen dansstukken. Electrische verlichting, ruime zitplaatien.

| Goessche Courant | pagina 3

GROOT 3.800,000,—, AANDEELEN GROOT ZTOOO- ui 300,—. ... , even als de heer Gouka te Middelburg algemeen toezigt houdt. Daarom achten burg. en weth. het wenschelijk den zoon van den hoofdon derwijzer hem toe te voegen. B en W. kunnen dwalen en dringen hun

| Goessche Courant | pagina 4

in het Schuttershof te Middelburg, die gehouden wordt vaii 30 .Augustus tot 4 September 1920. ... Aangiften van nienwe leerlingen die den leeftfld van 16 Jaar moeten hebben bereikt werden vóór 26 September a e. ingewacht by den Directeur.

| Goessche Courant | pagina 7

GELUK MET HET NIEUWE JAAR. ... Dezelven zijn in alle steden verkrijgbaar. Goes, bij H. S. KROL van der BOEK; te Co- lijnsplaat, bij I). CLAASSEte Kruiningenbij W. VISSGHERte Middelburg bij Apoth. van de KAMER; te Vlissingen, bij J

| Goessche Courant | pagina 6

EEN JONGEDAME, 24 j„ zoekt kennismaking met heer of weduw naar, 25 tot 35 jaar, vaste positie, om na wederz. goedv. huwelijk aan te gaan. Br. met foto onder lett. O., Boekhandel Baurdoux, Middelburg ... F. MALJERS ZOON MIDDELBURG