Krantenbank Zeeland

HomeSearch

6.038 resultaten gevonden

| de Faam | pagina 1

Achter de schermen is de gemeente Middelburg al twee jaar bezig met voorbereidingen in het kader van Middelburg 800 jaar stadsrechten. De exacte datum wanneer in 1217 de stads rechten zijn verleend ... 800 jaar 'n echte stad

| de Faam | pagina 12

EEN JAAR AUTOCENTER IN MIDDELBURG ... Toen Theo Louisse een jaar geleden het Autocen ter aan de Kanaalweg in Middelburg begon, stond één ding voor hem vast: er moest maatwerk wor den geleverd. Sjang Jan sen kwam in deze nieuwe tak van de

| de Faam | pagina 8

50 ideeën en 700 'likes' voor viering 800 jaar Middelburg ... Via de website 800jaarmiddelburg.nl zijn sinds januari al ruim 50 ideeën gelanceerd voor de viering van het feit dat Middelburg in 2017 al 800 jaar stadsrechten heeft. De ideeën die zijn inge diend

| de Faam | pagina 23

Middelburg 800 jaar: leerlingen naar het parlement ... MIDDELBURG - Netty coördi neert activiteiten van kinderen in het onderwijs. De Faam sprak met haar over de feeste lijkheden en activiteiten. Netty licht toe: "Als lid van M800 wil ik alle

| de Faam | pagina 6

Dezer dagen verscheen ter herdenking aan de afschuwe lijke watersnoodramp dertig jaar geleden het boek '1 fe bruari 1953'. Het boek is een samenwerkingsuitgave van Fa- noy Boeken in Middelburg en ... 8.00

| de Faam | pagina 12

giro 7 800 800 ... De mogelijkheid bestaat na 3 jaar het VMBO TL-certificaat te behalen. Tevens is het mogelijk voor gevorderden examen af te leggen voor het HAVO-certificaat.

| de Faam | pagina 3

In het kader van de viering 400 jaar Nederlands- Japanse betrekkingen hebben de postkantoren van de zustersteden Nagasaki en Middelburg een speciale tentoonstelling van kindertekeningen ge ... Twee keer per jaar worden de "spekcheques Middel burg" uitgereikt. Met deze cheques spekt de gemeen te Middelburg initiatieven die inwoners van de stad nemen om niet alleen voor zichzelf, maar vooral

| de Faam | pagina 8

800 jaar Middelburg! Hoe gaan we dat vieren? ... In het jaar 2017 bestaat ons mooie Middelburg 800 jaar. Na tuurlijk willen we dat met z'n allen vieren! De gemeente Middelburg wil dat graag samen met u doen en vraagt daarom aan alle inwo ners

| de Faam | pagina 5

sportvrijwilliger van het jaar geko zen door dezelfde jury die de sportinitiatieven beoordeelt. For mulieren om uw sportvrijwilliger op te geven en de voorwaarden vindt u op de website van de ge meente Middelburg ... Bewonersavond Middelburg Noord

| de Faam | pagina 3

De Stadsgewestelijke Brandweer Vlissingcn-Middelburg is vorig jaar 726 keer uitgerukt voor hulp bij brand of hulpverlening. In zes geval len ging het om een grote brand, waarvan de branden bij Gero ... GEMEENTE MIDDELBURG

| de Faam | pagina 3

Om in aanmerking te komen voor de AZG moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: u woont in Middelburg, u bent 21 jaar of ouder, u bent al verzekerd bij CZ groep (zo niet, dan kunt u mogelijk per 1 ... GEMEENTE MIDDELBURG

| de Faam | pagina 3

druk was in de Middelburgse binnenstad. Duizenden mensen waren op de been om een bezoek te brengen aan de Middelburgse monumenten. Middelburg kon dit jaar met trots een nieuw opengesteld pand presen ... GEMEENTE MIDDELBURG

| de Faam | pagina 3

De standwerkers die meedingen naar prijzen van het Middelburg se Standwerkersconcours hebben zich ook dit jaar weer in grote ge tale aangemeld voor het jaarlijk se standwerkersconcours op Dolle ... GEMEENTE MIDDELBURG

| de Faam | pagina 3

In april vorig jaar werd voor de goederenloods en het laad- en los- perron aan de Kanaalweg 34, waar nu dansschool Janvier gehuisvest is, bij de Gemeente Middelburg een sloopvergunning aangevraagd ... Na een afwezigheid van zo'n tien jaar brengt de HrMs Middelburg weer een bezoek aan Middelburg. De ge meente Middelburg heeft een bijzondere band met de mijnenjager die haar naam draagt. De

| de Faam | pagina 3

in een 30 km/uur-gebied alle wegen gelijkwaardig. Dit jaar wordt hel aantal 30 km/uur-gebicden, ook in het kader van DUURZAAM VEILIG, in Middelburg uitgebreid. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ... GEMEENTE MIDDELBURG

| de Faam | pagina 3

30 km/uur-gebied alle wegen gelijkwaardig. Dit jaar wordt het aantal 30 km/uur-gebie den, ook in het kader van DUUR ZAAM VEILIG, in Middelburg uit gebreid. ... GEMEENTE MIDDELBURG

| de Faam | pagina 3

Afgelopen jaar zijn er in de wijk Nieuw-Middelburg en in de Magistraat wijk in Middelburg-Zuid bij wij ze van experiment twee wijkopruimdagen georgani seerd. Iedereen vindt het een succes. Tijd dus ... GEMEENTE MIDDELBURG

| de Faam | pagina 3

De gemeente Middelburg heeft voor de naam van de nieuwe mul tifunctionele accommodatie in de Magistraatwijk begin dit jaar een prijsvraag uitgeschreven. Als reac tie hierop ontving de gemeente ... GEMEENTE MIDDELBURG

| de Faam | pagina 23

Tijdens de Autosalon van Genève, begin maart volgend jaar, zal Rover zijn ingrijpend vernieuwde 800-reeks voor het eerst ten toonstellen. Direct valt het nieuwe front op, waarbij de grille een ... Rover 800 volgt klassieke lijnen

| de Faam | pagina 20

Verkeersbureau RBOI heeft in op dracht van de Gemeente Middel burg een rapport gemaakt waarin de wegenslructuur van Middelburg staat beschreven tot het jaar 2010. ... GEMEENTE MIDDELBURG

| de Faam | pagina 9

800 jaar Middelburg! Hoe gaan we dat vieren? ... In het jaar 2017 bestaat ons mooie Middelburg 800 jaar. Natuurlijk wil len we dat met z'n allen vieren! De gemeente Middelburg wil dat graag samen met u doen en vraagt daarom aan alle inwoners

| de Faam | pagina 3

Middelburg verhuisd. Hij is lange tijd werkzaam geweest bij de gemeente Middelburg. Mevrouw Jobse-van Slooten (89 jaar) is in Veere geboren, maar ook zij is ook hel overgrote deel van haar leven in ... GEMEENTE MIDDELBURG

| de Faam | pagina 4

dig is ons college eigenlijk, nu bijna een jaar na de start? Hoe staat bet met de realisatie van al die mooie plannen, waaruit de passie voor Middelburg moet blij ken? Een prioriteitenlijst opstellen is ... MIDDELBURG