Krantenbank Zeeland

HomeSearch

491 resultaten gevonden

| Breskensche Courant | pagina 3

D* Je PIMOCK, Lange Delft, Middelburg* ... Een ontploffing had plaats in de rue Mempetu te Marseille, waar een werkman Raviel genaamd, 33 jaar oud, in zijn wo ning bezig was, patronen met kruit te la den. De muur van het huis viel om en de

| Breskensche Courant | pagina 3

Bjj op heden (Vrjjdag) door bovengenoemde Rechtbank gewe zen vonnis werd P. A., 70 jaar, landbouwer te Middelburg wegens meineed vrjjgesproken. Door het M. was zes maanden gevangenis straf gevorderd. ... J. DQMINICÏÏS, Veersche Singel, Middelburg,

| Breskensche Courant | pagina 4

Singer-Maatschappjj te Middelburg, Korte Delft No. 21. ... Een pakket bij uitnemendheid. Eene reusachtig goedkoopo aanbieding. Verle den jaar hadden wij dagelijks dankbetuigingen voor geleverde pakketten en vele nabestellingen, zoodat wij half December reeds

| Breskensche Courant | pagina 4

D. J. FEMOCK, Lange Delft, Middelburg. ... Men abonneert zich door het geheele land bij eiken soliden Boekhandelaar of bij de Agenten, tegen ƒ3,per jaar voor de gewone en tegen ƒ5,per jaar voor de luxe-editie. Abonnementen kunnen met elk

| Breskensche Courant | pagina 2

Na 2 jaar wordt de aanvangsjaar- wedde verhoogd voor de burgemees ters en secretarissen van Middelburg en Vlissingen viermaal met f 250; voor de overige 5 maal en wel voor de gemeenten van de le, 2e ... Even een briefkaartje met vermelding van Uw naam, adres en bedrag per jaar.

| Breskensche Courant | pagina 3

GEBR. WAGENAAR Markt Middelburg ... :d. Oostburg van het Wit- ruis verzoekt om een jaar bijdrage. Omdat zij ook een van Schoondijke verzorgt isten heel zwaar zijn. OORZITTER deelt mede, oek in B. en W. langs alle hebben bekeken. Het

| Breskensche Courant | pagina 4

De jaar lij ksche Algemeene Vergadering zal plaats hebben op Zaterdag 28 Juni a.s., des avonds T1^ uur in het lokaal-Weijkman. ... 2e Voorstel tot wijziging van art. 11 der Statuten dat het vereenigings- jaar zal loopen instede van „1 Juni tot 31 Mei", „over het kalender jaar."

| Breskensche Courant | pagina 4

Den gebruikers van STUIVERS- ZE EPei? ST UI VE RSZ E EPPOE DER deelen wij mede, dat in het vervolg onze Premier er deeling in plaats van eenmaal tweemaal per jaar zal plaats vinden. ... 4.15 5.00 5.55 7.00 7.50 8.40 Van Middelburg 6.20 8.40 10.15 11.45 12.35 1.20 2.05 2.50 3.36 4.20 5.01 5 55 IJZENDIJKSCHE STOOMTRAMWEG-MAATSCHAPPIJ.

| Breskensche Courant | pagina 4

LEO Af/DA S R/JW/EL ENQ^ fter 6 jaar ... Naaimachine 8. jr. gar. 17-60 Buitenband i jr. gar. 3.30 Carbidlantaarna vanaf 1.16 Handharmonioa'a 1.65 Spreekmachines vanaf 8.50 Spreekmachineplaten 0 30 Horloges I jaar garantie 1.96 Kleine

| Breskensche Courant | pagina 3

Per jaar wordt aan Amerikaansche vrouwen meer dan 1,300 millioenuit gekeerd, en de laatste tien jaar zijn 1.800,000 mannen veroordeeld tot het I verstrekken van onderhoud aan hun gescheiden vrouw ... GROOTE KADE 8, BRESKENS of tot F. MALJERS ZOON, MIDDELBURG

| Breskensche Courant | pagina 3

r, WALENAAR Markt 4, MIDDELBURG ... •Teefiiji tusschcn 40 en 50 jaar neii ten goede burgerpot kunnende koken en op de hoogte zijnde van alles wat tot de huishouding behoort. Groote wasch buitens huis. Ilfiis gelijkvloers. Loon naar

| Breskensche Courant | pagina 3

in den ouderdom van ruim 80 jaar. ... j-, bruine merrie B jaar, vosse ersfiv merrie 6 jaar dik van veulen, vosse merrie 11 jaar met veulen vosse mer> ie 16 jaar dik van veulen] blauwgrijze merrie 4 jaar dik vhd veulori of geveulend

| Breskensche Courant | pagina 2

Het was de verkeersramp van van het vorige jaar, welke 800 doo den eischte en duizenden gewonden Alleen in ons land! ... tot ruim 800 slachtoffers. En tóch, ondanks alles wat we hierboven schreven, zal het jaar 1933 in de geschiedenis van ons vaderland niet bekend blij ven als een rampjaar, eenvoudig daórom niet, omdat

| Breskensche Courant | pagina 3

De Belgen verdronken in 1913 voor ten minste 800 millioen fr Dat zal wel minder zyD dan de kosten van den oorlog, vooral wanneer men de vernietiging van de goederen berekent. ... Maar rog eens, de oorlog kwam na 80 jaar viede eo duurde, duurt? toch maar eokele jaren. Aan welke z()de is dan het grootste verlies?

| Breskensche Courant | pagina 3

Ter regeling van de jaarwedden van het onderwijzend personeel werd het maximum voor de hoofden voorsgesteld op fllOO voor school A. en f800 voor school B. met 4 3-jaarlijksche opklim mingen van f50 ... Het is n.l. jl. Vrijdag' aangevangen waarbij van de 8 vr. slaagden de da mes J. G. C. G. Gerritsen en M. Poelman, Breskens, M. A. E. Herreijgers en D. van Wijck Terneuzen, J. A. H. Weeda, Middelburg

| Breskensche Courant | pagina 4

een bruine merrie met veu len oud 8 jaar, een bruine «dito met veulen oud 7 jaar, een grijze dito met veulen oud 6 jaar, een bruine dito met veulen oud 6 jaar, een bruine dito met veulen oud 8 jaar ... , een vosse dito met veulen oud 12 jaar, een grijze dito met veulen oud 10 jaar, een bruine dito met veulen oud 7 jaar, een bruinen ruin (looppaard) oud 6 jaar, een vossen ruin oud 3 jaar, een bruine

| Breskensche Courant | pagina 3

2e N. M. N., 21 jaar, zonder beroep, geboren te Hoek, wonende te Temeuzen, gedetineerd te Middelburg, ... Te Stocton-on Tees, in Engeland, is Maandag een jongen van tien jaar voor den politierechter verschenen.

| Breskensche Courant | pagina 3

Akte-examens Lager onderwijs. MIDDELBURG, 2 Mei. O. m. geslaagd heeren P. C. Steenhart en E. P. van jr Werff van Oostburg. ... Maandag 8 Mei zal de gewone jaar- ische collecte voor het Fonds ter aan- isdiging en ondersteuning van den wapenden dienst in de Nederlanden irden gehouden.

| Breskensche Courant | pagina 3

Tegen Vrijdag 12 October a. s. is ge dagvaard Johan Cornelis Hendrik Snouck Hurgronje, oud 40 jaar, zonder beroep, geboren te Middelburg, wonende te Bres kens, thans in hechtenis in het Huis van ... Arrondissements-Rechthank Middelburg.

| Breskensche Courant | pagina 3

Arrondissements-Rechtbaiik Middelburg^ Zitting van 25 April. Veroordeeld wegens: diefstalG. M. K., 18 j., wonende te Oostburg, dienstbode te Middelburg en aldaar gedetineerd, tot 6 weken gev. straf ... niet beneden 15 jaar.

| Breskensche Courant | pagina 3

Nieuwe Zeeuwsche en Vlaamsche Tarwe, Puike f7.25 a f8.00 goede f6.50 af 7.00 kogge f 4.60 a f 5.25 Gerst f 4.30 a f 4j60, flaver f6.40 a f7.20 (per 100 KG.) •h'boonen f 8.a f 14.00 witte f 8.00 af ... Kookerwten f8.00 af 8.50- Voer- erwten f7.00 a f 7.25, Kanariez. f 9. a f 10.00, Koolzaad f 0.00 a f 0.00.