Krantenbank Zeeland

HomeSearch

916 resultaten gevonden

| Axelsche Courant | pagina 3

4500 K.G. Slakkenmeel. 16,800 K.G. Kalizont, 40 proc. ... P. J. B., 50 jaar, landbouwer te Qraauw en A. v. D., 61 jaar, meikslijter te Hulst, hebben hoo- ger beroep aangeteekend tegen vonnissen van den Kantonrechter te Hulst, waarbij zij zijn veroor deeld

| Axelsche Courant | pagina 2

Gerechtsgebouw te Middelburg in brand gestoken ... Rijkswaterstaat heeft de schade aan de weg van een noodherstelling voorzien. De onfor tuinlijke autobezitter zal een eis tot schade vergoeding indienen bij de rijkswaterstaat. Volgend jaar zal het

| Axelsche Courant | pagina 1

Indrukwekkende opbouw in twee jaar tijd. ... Twee jaar geleden togen topfiguren van de „Bescherming Bevolking" en persvertegenwoordigers naar Engeland om daar kennis te nemen van de organisatie die werd opgebouwd, ter beveiliging van de

| Axelsche Courant | pagina 1

's Werelds oudste Luchtvaart maatschappij bestaat 35 jaar. ... De K.L.M. 's werelds oudste luchtvaartmaatschappij bestaat Donder dag 7 October a.s. 35 jaar. In deze periode hebben de „Vliegende Hollan ders" 5.300.000 passagiers vervoerd, een getal dat groter is

| Axelsche Courant | pagina 3

Arrondissements-ReehtbanJc te Middelburg. Vrydag 28 Juni is veroordeeld C. L.. werkman te Zaamslag, wegens poging tot moord, tot 1 jaar gevang. ... plezierreis naar Middelburg

| Axelsche Courant | pagina 4

v. Middelburg: vm. 6,30 8,00 9,10 10,00 11,OOl midd. 12,00 nm.' 1,35 2,30 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 10,00 Vlissingen: vm. 8,00 9,00 10,00 11,00 m. 12,00 nm. 1,00 2,30 3,30 4,30 5,40 6,30 7,30 8 ... Reis- en Toiletbehoeften, MIDDELBURG,

| Axelsche Courant | pagina 4

Te Middelburg bij ie heeren IZAAE BOASSON fi ZONEN. ... 1 zwarte Merrie, oud 8 jaar, 1 Isabella ruin oud 8 jaar, 1 zwarte dito oud 8 jaar, 1 zwarlo Merrie oud 18 maanden, 1 zwarte dito oud 18 maanden, 1 zwart Hengst veulen oud l jaar, 3 Melkkoeien en 2

| Axelsche Courant | pagina 3

Jaar-, Paarden- en Veemarkt ... 11,40 a f 11.75 m. OO.OOaO'LOO ƒ8,50 a 8,75 m. ƒ0,00 a ƒ0,00 ƒ7,60 a 8,00 m. 6,75 a ƒ7,50 ƒ8,00 a f 8.25 m. ƒ7,40 a ƒ8,00 ƒ0,00 a f 0,00 m. ƒ0.''0 a ƒ0,0')

| Axelsche Courant | pagina 4

v Middelburg: vm. 6,20 8,00 9,20 10,00 11,00 midd. 12,00 nm. 1,40 2,30 3,3u 4,30 5,30 6,30 730 8,30 Vlissingen vm. 8,00 9,00 10,00 11,00 m 12,00 1,00 2.30 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 ... Jaar-, Paarden- en Veemarkt

| Axelsche Courant | pagina 3

HUIJSMAN, Oogarts, middelburg ... Mej, Janna Klein, de oudste inwoonstei' va Zeeland, is Za terdagmiddag den ouderdom van ruim tnna d jaar te Kort- gene overleda.'. Mej. Klein heett eer zeer werk" aam leven «leid

| Axelsche Courant | pagina 2

Sint Nicolaas komt ook dit jaar!!! ... : g, welke te Parijs dooi cun Franschen premier, B-dault, it geopend, openbaart, dat de Nederlan ders werken aan een straalvliegtuig, dat ten snelheid van ongeveer 800 km. per uur zal moeten bereiken.

| Axelsche Courant | pagina 3

800 wilgen Mutsaards en 600dito Staken. ... De bakkersvrouw, eene juffrouw Bird, is 63 jaar. Zij is van plan, zoodra zij het geld heeft, een mooi huis te koopen en een hittewagen en een dienstbode te houden.

| Axelsche Courant | pagina 3

Mr. A. J. van der Weel, Middelburg. ... wichten te laten herijken aan het ijkkantoor te Middelburg op der tweeden Donderdag en den daar opvolgenden Vrijdag van iedere maand van 9—12 uur en van 131/,—161/, uur;

| Axelsche Courant | pagina 4

Zeeuwsche Kleederdrachten, Meubelen, Volkskunst, Gebruiksartikelen, enz. te MIDDELBURG, ... Zij, die nog dit jaar werkend lid wenschen te worden, kunnen zich tot 6 Augustus aanmelden bij Bestuur of Diiecteur.

| Axelsche Courant | pagina 3

Door C. J. C., 36 jaar, landbouwer te Overslag, gedeti neerd, is hooger beroep aange- teekend tegen het vonnis der Rechtbank te Middelburg van 3 Februari 1.1., waarbij hij terzake van uitlokken van ... Te Middelburg werd voor het Kantongerecht een landbouwer veroordeeld tot f800 boete en drie maanden principale hechte nis, wegens aflevering van vuile en verdunde melk. Niettegen staande er 70 p

| Axelsche Courant | pagina 4

Importeur: SGHDLTB EN THIEME - Postbus 55 - MIDDELBURG ... 4e. brillen, breukbanden en pessaria in den regel hoogstens éénmaal in de twee j'aar op voorschrift van den huisarts of van den specialist.

| Axelsche Courant | pagina 3

800 zware Sparren, ... gewoon dit te doen Ieder had zijn vaste plaats in het kleine vrien delyke dorpskerkje, de zjjne was dicht bij het orgel. Op een Zondag zat hij toen een jongen van 13 of 14 jaar weer in zijn gewoon hoekje

| Axelsche Courant | pagina 3

Paarden waaronder met veu len, tweejarig Paard, een Jaar— iingpaard, baatgevende Koeien waaronder dik van kalf, twee jarige en eenjarige Runclers, Melkkaivers, Loopvarkens, 12 Biggen, 87 Hoenders en ... Arrondissement#-Rechtbank te Middelburg.

| Axelsche Courant | pagina 3

B. te Biervliet: 27 maanden geweest, ontzetting rechten. ONDER GERECHTSHOF TE MIDDELBURG, sbroeck te Axel, 4^ jaar gevan- ... ,ter Van Oeveren sprak een kort nd en hoopte dat B. en W. en n oprechte samenwerking hun iden geven aan de gemeente en ii de wijze waarop de heeren vorig jaar hadden volbracht, jdde spr. eenige

| Axelsche Courant | pagina 3

Toegang 18 jaar. ... Met JENNIFER JONES als het simpele meisje Bernadette, dat de „Verschijning van Lourdes" aanschouwde. Een film van zeldzame pchoonheid die juist nu, in het jaar der Lourdes-herdenking buitengewoon

| Axelsche Courant | pagina 2

Middelburg spande dit jaar wel de kroon, wat onze provincie betreft, met zijn militaire parade, waaraan werd deelgenomen door de ook hier bekende Commando's uit Roosen daal, de Koninklijke Marine uit ... De gemeenteraad van Terneuzen heeft een geldlening gegarandeerd, groot 1.450.000.- voor de bouw van een nieuw bejaardentehuis. Ook de gemeente Westdorpe stelde een ga rantie voor een lening van 800

| Axelsche Courant | pagina 4

E—01 Brood 800 gr. brood, E-02 Brood 400 er. brood, E-01 Boter 125 gr. boter, E—02 Boter 250 gr. margarine of 200 gr. vpt E—01 Melk 4 liter melk. E—03, E—05 Melk 7 liter melk, E-01 Vlersch 100 gr ... Reserve 1600 gr. brood, E—04 Reserve 125 gr. margarine of 100 gr. vet, E-05 Reserve 200 gr. kaas, E—06 Reserve 800 gr. 'brood, E^07 Reserve 125 gr. boter.

| Axelsche Courant | pagina 4

De radio-distributie zendt uit gedurende ten minste 16 uur per dag. Dit is per jaar 365 X 16 uur is 5840 uur. Een ste! lampen heeft 800 tot 1000 branduren. Voor het zelfde gebruik als de radio ... Hoofddepot voor Holland SCHULTE EN TH1EME, post box 55, Middelburg.

| Axelsche Courant | pagina 3

-Giessen- dam 265.800,-; Aannemingsbedrijf A. C. van Beuningen NV, Oss 266.000,-; NV Leenhouts aannemingsbedr. Sluis 268.000 firma gebr. J. en M. Moerland en Zonen, St. Annaland 268.000,-; NV P. H. Off- ringa ... Gebr. H. en H. v. d. Hemel, Biervliet, 286.000,-; Aannemingsbedrijf Zeeland, Middelburg 290.000,- en Firma K. T. de Oude, Biervliet 291.000,-.

| Axelsche Courant | pagina 3

verhoor, naar het Huis van Bewaring te Middelburg werden overgebracht.^ ... ^Later werd nog tot arrestatie overgegaan van een zekere v. D. te Middelburg, die naar het schijnt de hoofdschuldige in deze affaire genoemd kan worden, het geen o.m. ook bieek uit de in zijn woning

| Axelsche Courant | pagina 3

gedetineerd in het Huis van Bewaring te terrein Middelburg, de tweede daaruit kortelings lie alle ontslagen. Beiden werden 14 April jl. daarin rad van opgenomen. Als men nu weet dat eerstge- let zeer noemde een ... waarvan de ene helft onvoorwaardelijk met prijzen, aftrek preventief en de rest voorwaardelijk ers deel. mpt 3 jaar proeftijd en f 660 boete, binnen iffelaere) 2 maanden te betalen na het wijzen van het 40

| Axelsche Courant | pagina 3

Cadzaüd en ook door Vlissingen en Middelburg, want nog nimmer was er iets met die booten op reis gebeurd (afgezien van den oorlog). Vele inwoners van Cad- zand stroomden dus naar het „strange". Zelfs ... Het echtpaar van H., dat on geveer dertig jaar gehuwd was, leefde in de beste verstandhou ding. Wel was bekend, dat van H. de laatste jaren soms wat vreemd kou zyn. 'sOcbtendsheeft hy zijn huis