Krantenbank Zeeland

HomeSearch

11.958 resultaten gevonden

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

800 Prijzen ... , die slechts 19 maal in de duizend jaar plaats heeft, volledig zichtbaar wezen zalbevat geheel Australië al onze O. I. bezittingenHindostanMongolië China Japan en een gedeelte van Siberië.

| Goessche Courant | pagina 1

800. ... . aangekondigde openbare uilloting, ter bepaling, welke der aangegevene obligatienin dit jaar tol de aflossing zullen geregligd zijn, heden ten raadhuize heeft plaats gehad, en de volgende nummers zijn uitgeloot: N

| Goessche Courant | pagina 4

800 PRIJZEN ... De BANK leent, onder verband van eerste Hypo theek, GELD tot een bedrag van hoogstens 60 pet. der waarde volgens schatting, terugbetaal baar door annuïteiten in zes tot vijftig jaar.

| Goessche Courant | pagina 4

DOLLARS 1,800,000. ... TERSTOND benoodigd een bekwaam Brood-Beschuit- en Banketbakkers- Knechtliefst boven do 25 jaar', die zijn vak grondig verstaat, ten einde als MEESTER KNECHT te fungeeren. Loon naar bekwaamheid, kost

| Goessche Courant | pagina 3

0LIHE800MEN. ... Autwerpen, 27 Nov. De rechtbank, uitspraak doende in de bekende zaak der ontploffing, veroordeelde heden den heer Corvilain tot 41j2, den iDgenienr De Launay rot l1^ jaar gevangenisstraf.

| Goessche Courant | pagina 4

800 PRIJZEN ... MELKKELDER SCHUUR, WAGENHUIS, BAKKEET en verdere GETIMMERTEN, aan den postweg van Goes naar Middelburg, in de gemeente van 's Heer Arendskerke in den Nieuwen Craaijert-poldermet ERF, TUIN, BOOMGAARD, WEI- en

| Middelburgsche Courant | pagina 4

UITGIFTE VAN f 800.000 PANDBRIEVEN ... te Middelburg, wordt verzocht te ant woorden op den door hem ontvangene aangetee- kenden brief van 28 Dec. 11.; bjj in gebreke blij vende hieraan te voldoen, zullen uwe onbe hoorlijke handelingen

| Middelburgsche Courant | pagina 3

MIDDELBURG ... Het toeval wil dat de rjjksdag ontbonden is juist op denzelfden dag, waarop hjj drie jaar geleden voor de eerste maal bijeenkwam. De nieuwe verkiezingen zjjn op den 15en Juni a. bepaald.

| Goessche Courant | pagina 2

0LHE800ME8, ... , Staldeuren, Mendeuren, waaronder nieuwe, 2000 a 3000 bos zoo goed als nieuw Riet, Stijlen, Platen en Riemen, ge schikt voor een liollandsch stal, eene partij Ijzerwaren enz.als mede 800 droge Mutsaards.

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

800 Prij zen ... , dat in het vorige jaar de lieve vrede voor ons is bewaard gebleven, en gaarne gelooven wij, dat wel in geen land ter wereld alles in de perfecte orde zal zijn wanneer plotseling een oorlog losbarst

| Middelburgsche Courant | pagina 4

let ecu WAARBORGKAPITAAL van 1,800,000, ... drogredenen aan te nemen. En deze meerderheid bestaat uit. dezelfde mannen die het vorige jaar al de door graaf Moeial voorgestelde maatregelen uitbundig toejuichten. Men zou ineenen te droomen wanneer men zulk

| Middelburgsche Courant | pagina 1

, dat men waarschijnlijk in het volgende jaar zai kunnen vernemendat die schuldwelke thans tot bijna 4,800,000 dollars is verminderd alsdan geheel en al is gekweten. Des niettegenstaande heeft hij de ... MIDDELBURG-SCIIE

| Goessche Courant | pagina 4

9 0LME800MEN, ... MAANDAG 33, DIN.SDAO 3» eu WOENSDAG 34 OCTOBER van 13 tot 5 nur Consult in liet Hotel „de Abdij" te Middelburg voor lijders aan EXTEKOOGEK, EEUTKKOBBEES, in het VXEESCH GEGROEIDE KA GEUS en andere

| Middelburgsche Courant | pagina 3

Vlissingen-Middelburg ... den 10sn December 1848, hadden de Bonapartisten dit jaar als gewoonlijk een feestmaal aangericht. De ruime vertrekken te Saint-Fargeau konden de bezoekers, ten getale van ruim veertienhonderd, nauwel