Krantenbank Zeeland

HomeSearch

117 resultaten gevonden

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Te -MIDDELBURG-, Gedrukt by J. J. CALLENFELS, A. L. ZooisfStads Drukker. ... . dito blyk: Engeland zegenvierde niet desze/s Zee-Magt, ver mees- Baftaes, 300 ps. dito dito fupra fyne800 ps. dito Mo- terde verfcheyde aanmerklyke Bezittingen van Frankryk-, ver rees ordinaris, 500 ps

| Middelburgsche Courant | pagina 2

gevoegd, had men, op 800. Florinen na, ia het Water weder gevonden. ... beeeeven. Met de jongste Brie ven uit KonftaMinopolen beeft men, dat eene der Vrou wen van den Sultan van een Princesfe in de Kraam be vallen is: Wordende wyders gemeld dat van daar meer dan 800. Metzelaa

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Te MIDDELBURG gedrukt by J. J. CALLENFELS, A. L. Zoon, Stads-Dr.ukktt' ... Men zegddat 'er van 's Konings wegen aaii de Ge meentens 800,000 Ponden Sterlings gevraagd is, om hoogst dezelve in (laat te (lellen de fchulden van zyn huis te lic^uï- deeren als mede een

| Middelburgsche Courant | pagina 2

d» Goudkust gehandeld ie hebben. Particuliere Brieven van Parys melden dat de Franfcbe on'-mgs door een ge weld gen O caan aan '1 E-Aird Bourbon in de ffestiw dien 3 Oorlogfchspea en ruim 800 Meirozen ... or- *C op eeo dienst van ao Jaar beroepen, sonde' ooit 's Konings Vlag gefchonden te hebben, en dat andere, het geen hy een enkelde reis gedaan bad, gedoprigde

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Volgens de van het Minifterie gepubliceerde Bekend making zal de volkomene afbetaling van de 800,000.' -Sterls. ';n Excbequer-Biliettenten dienste van het Jaar 1764 opgenomen, in 2. Termynen worden ... London, den 19. Maart. Het Lagerhuis den 15. de zer in Committé over de SubfiJien zynde heeft ,^.800,000. Sterlings toegedaan ter betaling van een dierge- lyke Somma welke volgens Afte der laatfte

| Middelburgsche Courant | pagina 2

De Beroemde Oculist en Operateur THILMAN, welke, voorleeden Jaar, te Middelburg in het Witte Kruys inde Vlisfingfcbe Straat gelogeerd is geweest, alwaar hy verfcheyde Menfcben, welke,veele Jaaren ... Korts heefr èsAerfcbe Lord Macdonald den Koningtè StJames eeoffereerd op eyge kosten 800 man op de been te brengenWeHc aanbod door zyn Majefteyt gün, iligiyk is aangenomen.

| Middelburgsche Courant | pagina 2

.Roode dito; ps. 800. Chiizen van differente gronden ps.óco. Cacldy ;ps. 1500. Amaöavad; ps 700. Dourgezees; ps. 800. Naffermany- Chitzen ps. 3000. Guineefche Stoffenps. 1520. Lange kleedjes; ps. 1680 ... . Jaar zyns Ouderdoms alhier overleden. Ten zelfden da ge is de Veldmarchal, Prins Ferdinant van Tweebrug- genalhier aangekomen, en had den volgenden dag .Audiëntie by Zyn Roomsch-Koninglyke Majt. Gisteren

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Gelddat by van bat Hof van Deennemarken in plaats rats een Jaargeld gekregen heeftgelaten badzoo dat hem tot onderhond van zich ze.'veDenzyn Gemalin niet meer dan eeo Jaarlykfche Rente van 800 Livres ... Te MIDDELBURG gedrukt by J. J. CALLENFELS, A, L. 200N, Stadt-Drn

| Middelburgsche Courant | pagina 2

her treilen van hunne refpeftive Namen, Jaar-getallen 'en Woonpjaatzenof wat verder meer dienftig geoordeelc mogt werden om dus a.le abuifen zoo veel doenlyk voor te komen; en een iegelyk zyn woonplaats ... ps. 9360. Guioeés divers; ps.28340. Saicmpouri'sdivers; ps. 1600. Callemingenys; 800. Caue Katjes.

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Te MIDDELBURG by J. J. C A L L E N F E L S, A. L. ZOON, Stads-Drukker. ... Middelburg den 6. Augustus. De Heeren Bewind- hebberen van deGeaCli oyeeiüt O; Ind: Conip: ter Kamer alhier, hebben ontfangen de volgende.

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Haarlcm den I. jjfanuary. Het geral der Geboorene Kinderen in deze Stad is in het gepasleerde Jaar 1761 ge- ... fy, op Zigt. Hamburg maand in de vergadering voorgeilagen om de 800 man,'vista 33'f, dito 2 maanden 33I liuiv. Bresiau 6 weken aan welke thans de bewaring dezer trad is toevertrouwd n24 fluiv. Wenen 6

| Middelburgsche Courant | pagina 2

In het verloopen Jaar zyn alhier 2729 Kinderen geboo* ren, 2454 Perzoonen overleeden 60929 Paar getrouwd. Het getal der Communicanten heeft 70353 bedraagen. ... een groote menigte Katoene Lywaaten, uyt 2,937,100 P.antwoorde, dar hy zulks niet gedoogenen vuur op de En* Peper, 222,800 P. ruwe Bengaalfcbe Zyde, 117,300 Pgelfebe geeven zoude; waar op Capiteyn

| Middelburgsche Courant | pagina 2

De A&ien van de O: lnd: Comp. zyn 468. W: lnd: Comp. 35L Engelfche O: lnd. Comp. 275 Engeifcbe Bank 1651. Z\ Zee Comp. ioöf. 4. perct Annuïteiten van't Jaar 1760. 1031. Geconfoldito van 3. perct. 90 ... Middelburg den 5. December. In plaats van zyn de»

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Cafiilla in de Havana aangekomen is, en den 20. Juny weder van daar na Cadix zoude ftevenen aan Boord hebbende 3,800,000. Piasters en 1200. Baaien fyne Couchenille. ... Engelfche Bank i68§. Z\ Zet Comp. 109. 4. perct. 4n. n vei til eu, van 't Jaar 1760. 1034. ueconfol. dito van 3- perct. 93}. Alle op November. J

| Middelburgsche Courant | pagina 2

het aanftellen van 48 Lieu- tenantGeneraalsvan vvelkemen in 'tkort delystzalzien dus Raat 'er dit jaar noch veel bloed vergoten te worden. ... Iterk door den Vyand benaauwd werd. Dit ontwerp is den 7dezer tegen den avond door den Vleugel-adjudant Deren 1.hal ge lukkig uitgevoerd. Wy hebben 7 Vaandels en 2 ftukken Ka non veroverden 800

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Tyrconnel, Klein-Dogter van Ricbatd, Her tog van TyrconnelOndetkoning)van Ierlandis, den 6. dezer, te Franquevillein Nofmandieoverleeden tn het 67. Jaar baars Ouderdoms. De Prins van Condé heefi nog niemand, in ... heeft aangeno. men weeklyks 7 of 800. Ellen daar van te leveren. In jRtona wdrd op bevel van het Deenfcbe Hofeen groo te quantiteit Brandewyn, die naar NoorwegenbeRemdis, gefloofct. Van Koppenhagen

| Middelburgsche Courant | pagina 2

jaar uit tOo$t-indiën bekomen benevens eertige van Particulieren, en die van voorige Jaren overgehouden, in de Maanden November en December dezes Jaars in'tpublicq by de Stok te Verkopenen dat wel op de ... -St. Andreo Tjecrd Tjecrds Póst- •Gna,: deze jaar Nantes-; Jacob Hanslén Groenhof:, naar BourdcuxJacob Bartels, naar TOrlientBastiaan Katt, naar DieppeJan de. Ruiter en Johannes Martens, beide Hcjar Mpriaix

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Dus fchyntdeCompagne van dit jaar, op een glorieufe wyze voor de Pruisfifche in Saxen 'geëindigt te zyn011- dertusfehen merkt men dit geval als iets byzonders aan dat zulks met weinig bloedvergieting ... Middelburg, den 27. November. De Edel-Mogende Heeren Staten van Zeeland, vervolgen hunne Vergade- ringeZyn Excellentie Jonk. Jan van Borssele Vry- leer van Borsfele-, eerfle Edele dezer Provintie

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Dit Jaar zullen naar Groenland vertrekker! 126 Hol- landfche, en 17 Hamburger en Altonafche Schepen; te zamen 143 Schepen. Capt. Andries Swerus, Eergisteren, in Texel van St. Euflatius binnen ... Middelburg, den^.Mpril. Eergisteren is binnen ge-

| Middelburgsche Courant | pagina 2

'9500, Hukken Myftner 12870 dito. Finer4J7o dito. zo groot, dat de Matrooz.n geduurende de gebeele reisSalempouris ordinary 1130dito. Myftner 800dito. Finei4100 die gantsca niet kort was, vol op hadden ... eeren THESAURIERS dezer ftad Middelburg in Zeeland zuilen cp Maandag den 5 Maart 1781, ter Kamcjf hunner Vergadering op bet Stadhuys 's morgens ten elf uuren aan de minstaanneemende aanbefteeden den

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Van Ilallifax word gemeld, dat 't Fregat the Meiford, van 28 Stukken, gevoerd werdendedoor CapiteiuWtHiam Burttalcygeduurendeeen Jaar, 42 Anmrtcaaufcbe Schee, penen daar onder 3 ... Bank, K - tens, niet minder, dan 800,000 P. Sterlings, gedisdontee heefcom verfcheide huizendie welmet de Regeerrog ftaan, te onderdennen.

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Amsteldam den 20. Augustus. De Schepen, dit Jaar ha de Straat Davit uitgevaarenzyn alle weder te rug gekomenbehalveo Commandeur C. Smitdie met 3. Vis- fen bekendis, wordendedagelyks verwacht ... De Agio van de Bank is 4|. k ft. percent. Middelburg, den 24. Augustus. Met het Schip de SpoorvauEsfequebo gearriveerd, heeft men Confirmatie bekomen van het verongelukken van 'tSchi'p 't Land Ca

| Middelburgsche Courant | pagina 2

In den vOorleeden nacht ten 12. uur begon men op I Theems Volk tot den Krygsdienst te presfen. Men haa' omtrent 800. Man op. Van de Vloot Koollchepen, onli"1» I aangekomenwerden allo de Scheepslieden ... ' Annuïteiten van het Jaar 176087. Geconfolideerde van 3 per Cent 82 a 1 v. Alle op November. De Ag' van de Bank 5 per Cent. ,.,a

| Middelburgsche Courant | pagina 2

10" 800 Aar kwekelingen Jaarlyks 1® mee, dae 25,000 Ktoor.e 1 kosten. Ds voordeelen dezer li c^ln.6 heeb.-n reedsdnn aandacht van haar Rus Keizériyke Majr. "5ar zg getrokken, en deze grootmoedige ... beeft; 15 R>kslR»Mfrs aan de.; Boer PeJerfe*.'dieeeo ftok Lands dn 16 Jaar oag-bouwd zetegeu hacf bezaaid h eft,en 10 R»ks i>alders.a m d-nLaalm.n Haegenfencl e in he: «porreden-Lat 104 Ton Aard-Appsls c

| Middelburgsche Courant | pagina 2

ook de Pryzen, prompt 14. dagen 'na de laatste Trekdag van ieder Clas fe zullen betaalt wordenonder korting van Tien ten Honderd. De Pryzen zullen een jaar na de laatste Trek dag vervallen (zo die niet ... Middelburg, den \2.Juny. Gisteren ïs.binnen geko- men 't Schip den Dolphyn, Capitein Simonjfanfm Kat, van Bourdeaux.

| Middelburgsche Courant | pagina 2

N ED E L A N D E N. Middelburg. deni.Apil. De Pryfen der Granen zyn alhier als volgt ... Leggen op de Wynen, Cider &c.en lazen voor de eerftemaal een Bill om verfcheide fommen ten Dienfte van dit Jaar nii het

| Middelburgsche Courant | pagina 2

AüGSBURG, den 22. Augustus. Voorleden Saturdag, 's morgens ten 9. uuren is de Vorst Josephus, Landgraaf van Hesfsn-DarmjiadBisfcnop van dit Sticht, in het 7ofte Jaar van deszelfs Ouderdom na een ... De AStien van de O: Ind: Comp. zyn 478. W: Ind'. Comp. 384- Engelfche O: Ind. Comp-, 2764. Engelfche Bank 169. Z-.Zee Comp. J07. 4. perct. Annuïteiten van 't Jaar 1760, 91!. ijeconjol. dito van 3

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Zilver Mynen te doen bewerken en Zout werken aan te leggenwaar toe men wii dat in de Crim gelegendheyd genoeg is. In 't voo- rige jaar heeft by met zekeren Poolfcben Hof Raad Doering een Contraft ... aangegaanvolgens het welk deze voor hem bjpnen a Jaaren moet vervaardigen voor omtrent 552960 Roe' bels aan io en minder Para Stukken van Zilverals me de voor 1,228,800 Roebels aan 42 en 1 Rusfijcbe kope- se, Copeck

| Middelburgsche Courant | pagina 2

bellaan ut 800 Pimbenden, verdeeld in 4 Clasfeo of lyven van 35 toi 65 Jaar oud, ten fa«eo/e van diegee' ne, welke men goed md te benoemen, mits dat 'et meer dan een verfebil zy van 10 volle Jaaten ... De eerse 800 Deeloeemende Leden, zoo weJ als4" gee'e dte by vervul'inp Part cipanten worden furnés' ren voor een iokomst P tbm<e eensals volgd die de' 1. Casfe aoo, vat» 35101 35 Jaaren oud, ieder jo

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Antwevpen den 6. January. In het Clooster der Minrebroers bincet) deze Stad is op deD 2. dezer in zyn 105de Jaar óverieeden Broer Guilielmus Bonemansheb bende iD dien geflrengen Orden 68. Jaaren ... Jaar was overlee» den zynde de oudlie Priester en Pastoor van dit Bisdom.

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Middelburg, adverteerd by hem_weder, te bekomen is, als in 'c voorgaande Jaar, Opregt vers ... takakryst indigo, coffy én catoen, het welk, haar iitvVooners, jaar- lyks, een voordeel van ten minden 3 mi-lloenen Ponden Sterlings aanbrengen kan. Het arbeidsloon ré beter koop in Ruslanddan in Americazelfs

| Middelburgsche Courant | pagina 2

fchurft der Aarde, Champignons genaamd, niet alleen,op d.enoe ver des doods gebragt zyn, maar dat zelf eene van henlie den, zynd? eene Vrouw van 63.Jaar, op den 13. dezer 36.uuren na het etendierfebaddyke ... Toen Zyne Hoogheid 's nachts ten half drie uuren van daar herwaaris retourneerde werden in een ooger.blik juim 800. Pekkransfen, 00 Paaien, te vooren aldaar van Rofendaal tor aan deze Stad op

| Middelburgsche Courant | pagina 2

ge en in begin van dit Jaar aan de Pruisfifche Post by Lu* ... Hanover, den 18. February. De Krygstoerustingen hier te lande zyn meer dan gemeen, zoodat onze Armée die jaar vry talryker, dan in den vorige» veldtocht zyn zal.

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Doot een kleyne Franfcbe Kaaper is genomen het Sffl van Tb. Farn/eyvan Hamburg na Huil gedestineerdj is voor 800 P. St. gerantfoeneerden te Huil gearriv^. De Altien van de O. I. Comp. zyn 350 en 1 b ... . Dtëv' W. l. Comp. a6 en h., op Augustus. De Engelfcbey Comp. 141 en 1 h. 8 3 vi. De Engdfche Bank 112. T*h 75' 4Pef Cent Annuiteyten, van 't Jaar 1760,66. CecdL deerde dito van 3 per Cent 64 en 1 h. Alle

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Het Mioifterie heeft fcet jaarlyks Penfioen van den Gf* neraal Paoli van jC. 800. tot 1000. Sterls. verbqogd. Di« beruchte Heer haa Zoudag de Eer lang met den KoniBS re confeteeren. ... De Nationaale Schuld was op den 5. January 1770. een Somma van 128,999 os0-.516'1?;waar van de Jaar- lykfche Interesten esn beloop uitmaakten van öC4j595>94°-

| Middelburgsche Courant | pagina 2

veerd Holle Josfenuit ïïoorWegenAbraham Hihgers en Jan Jellisvan LondonJacob Ockes van Duin kerken en Boyket, van Douvresals ook den 13. C. Cara, hout en Jacobus de Graaf, beide van Middelburg; en ... van Drie Honderd Caroli Guldens, mitsgaders vrye Wooning, vry Accyns der Geijteene Middelen van 'Stads-wege, en één Last Turf jaar!yks; zoo worddjy dezen-gcadvertcertdat degene, die tot de voorzeide

| Middelburgsche Courant | pagina 2

De Z&ien van de O: lnd: Comp- zyn 341. W:lnd, Comp. li. Eneeifche O: Duf: Comp. 195iEu^ëlfche Bant 137. Z: Zee Comp. 89L 4 perctZnnuiteitcn »an '1 jaar 1760. 89. Geconf.duo van 3. petcjrTji, Atle op ... Middelburg den 8. OSlober. Van V Gravenbagè wórd gemeld, dat op den I. dezer aldaat inden ÓuJerdorn. van 103. laaren en 8. MaandeD, isoverleeden zekere fja- comina Gaudegebooren te Lelden t den 2

| Middelburgsche Courant | pagina 2

, zullen, wy dit jaar 8000 hebben, en derhalve» dies te beter in Haat zyn, om telkens de ledige plaaifenop te vullen. lJil- desbeim en bVestpbalen moeten ons 6550 Soldaten en $800 Voetknechten leveren, naar ... Dagelyk komen hier Franfcne Defcrteurs aan, om on der onze troupen dienst te nemendoch onze regimen ten zyn reeds vohahig: en daar wy 't vorige jaar niec meer als 6000 man troupen de Rel'erve hadden

| Middelburgsche Courant | pagina 2

- deflineerd zoude zyn. Hoe net ook zy Beniqfskt bseft een Jaarlyks Penfi :en van 1200 Livtes gekregen en zal het zelve drie Jaaren voor nit ooi langen. Onlangs zyn alhier 800 Mannen Voetvok aangekomen ... in 't Jaar- 176a is geftorvenbeeft genot gehadUit dien hoofde beeft de eerste Vrouw van den bovengen!. Bo'tbafmard een Memorie gepubliceerdftrJkkendc om baar te regt vaardigen wegens de voornaamste

| Middelburgsche Courant | pagina 2

morgens omtrent len 2. uuren, in het yyfle Jaar vati zyn ouderdom alhier overleeden; met welke tyding ten eerften eenExpresfena Batb afgevaardigd wierd, om de Hertogin van Newcaft- le daar van te ... De AStien van de O: Ind: Comp. zyn 475. W: Ind: Comp. 36. Enge.fche O: Ind. Co:np\ 276, Engelfcbe Bank 165. Z'. Zee Comp. ïó6§. 4. perct Annuïteiten van't Jaar 1760. 103L Geconfóldito van 3. perct

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Cem An nuiteyten, van 't Jaar 1760, 73 en 3 vi. Geconfolideerde dito van 3 per Cent 73 en 3 vi. Alle op FebruaryDe Agio van de Bank is 4 en ag. a 5 per Gent. ... Middelburg, den 6. February. Het Publiek den- kelyk nog niet genoeg onderligt zynde van den aart en bét oogmerk der Oeconomifcbe Societeyt, zal het denkelyk de Leezers niet onaangenaam zyn, dat men

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Etablisfementen van Groot'- Bri- tannien op de Kust van AJricavoor het Jaar 1765.10e te, (taan de Somma van 15000."Sterls.Om een Nieuw Fort by de Caap Apolonia op de zelfde Kust aan te leg gen de Somma van X 7000 ... af tot aan de Caap Rouge roe, op gemelde Kust, de Somme vaif^C'5500.Sterls. Ver volgens wierd nadeliberatie by het zelve befloiendat-dé Somma van X 800,000.Sterls. by wyze van Beleening, of door

| Middelburgsche Courant | pagina 2

DeAU RIERS Jgf g d Middelburg in Zeeland zullen op Vrydag, die wezen zal den n.Sep. eit ïuiron dezes Jaars 1767., op den Stadhuize aldaar in de Kamer hunner Vergaaennge, des Voormiddags ten JLaZl Pr ... By JOHANNES WAGEMAKER, Gequalificeerd Colleaeur der Generaaliteits LOTERYEN, te Middelburg in

| Middelburgsche Courant | pagina 2

ps. Naganapaat 200 ps. Sirlikken, 100 ps. Sigtermans Saay, 1773 p*. Tukkerys', 800 ps. Gerraslën, 8910 ps. Roemauls divers 1520 ps. Neusüoekeii divers, 1500 ps. BetSillis Camgam! 435 ps. Amiertjes ... Middelburg den 23. July. Volgens de uitgegeve Lyst, bedraagt de generale Carga of Ladinge van Ze ven Oost-Indifche Retour-Schepen te weten Wilt- ryk en 'sGravezande van Bengale, Ruitgveld van Ceilon

| Middelburgsche Courant | pagina 2

hefteden, in de Herberg de Goude Leeuw; het maken van een Nieuwen KERK EN-TOORNde beftekken en teikenin- gen zyn dagelyks te zien by Aarnoud Swemer, Secretaris aldaar; en tot Middelburg in de Boekwinkel van ... Van wegen Heeren DIRECTEUREN der Sociëteit van Jaar-renten alhier word by dezen bekent gemaakt aan alle en een yderdie noch zoude genegen zyn in dezelve deel te nemenzich ten fpoedigften en wel voor

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Men verzekert hier dat de Stad Breslau 800,coo Ryksdaalders aan den Koning van Prnisfen moet opbren gen en dat om die reden deMagiftraat en Kooplieden der zelve ook vastgezet zyn. ... Landgraaf in het Jaar 1754 getekend had. De Heer Wulkenitz Minifter van Hesfen-Casfel noch te Munchen zynde, zoo weet men niet, wat hy ten opzichte van deze zaak zal inbrengen op de Ryksvergaderingdoch

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Middelburg, den 8. O&ober. Uit 's Hage heeft men, dat aldaar is Ovetleeden d'Hr. en Mr. J. P. GibbonsHeer van fP'estkerke, Oud Schepen der Stad Tholen. ... TeZierikzee by L. van Zwymvoereuis met Privilegie gedrukt, alsmede te Middelburg by de Wed. A. L. Callenftlsm Zoonop den Langen burgt over de Wal nog te bekomen, eenige weinige Exempelaaren van De

| Middelburgsche Courant | pagina 2

Koudevoor 2 Jaaretinog 1 graad heviger, dan in het Jaar 1740 geweest is, gelyk men in de 40 ïaarige Tafel der FEaarnccnringenvan halfwecen deze Stad en Haarlem, aangetekend vind. ... -c,;^ te doen, ten Comptoire van den Notaris en Procureur P. M. de Lichte, woonende in de Lange Noord-Straat bid nen Middelburg in Zeeland.