Krantenbank Zeeland

HomeSearch

181.349 resultaten gevonden

| Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | pagina 3

De kerkeraad der Geref. Kerk te Gapinge bericht aan de Kerken in de Classis Middelburg, dat de eerstvolgende Vergadering der Clas sis D.Y. zal worden gehouden op Dinsdag 12 November a.s. ... Wij leven snel en de artikelen uit de Stan daard, die hier bijeenverzameld als brochure het licht zien, liggen evenals de geheele ver kiezingsstrijd van het vorige jaar al reeds weder verre achter

| Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | pagina 3

in het verleden, ons wyzende op hoe voor betrekkeiyk korten tijd, nog geen 40 jaar, ons oude kerkgebouw nog ruimte bood voor de drie gemeenten in onze omgeving, toen nog gecombineerd, en thans onze ... Heeren WINTER-PALATOTS van af f ö,00 tot f 22,00, Jongeheeren PALATOT5 van f 5,00 en hooger, Heeren COLBERTS van af f 3,50, dito Jongens f 2,75, DEMI-SAISONS van f8,00 en hooger, BONKERS voor den

| Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | pagina 3

De boerengeneraals, die den heldenstrijd voor vrijheid en recht hebben gevoerd, sterk in 't geloof en overwinbaar in de lijdzaamheid wenschen ook Middelburg te bezoeken. ... Heden vergaderden de H. H. Bestuursleden van de afdeeling Middelburg van 't Chr. Nati onaal Boeven-Comité om 't zij in samenwer king met de Z.-Afrikaansche Vereeniginghet Middelburgsch DamesComité en

| Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | pagina 3

Gebruikte postzegels werden in 1902 ons ook weder van heinde en verre, zelfs uit Amerika, rijkelijk toegezonden tot ongeveer 800 K.G. Velen beijverden zich om meer dan eenmaal ons te verblijden met ... -verspreiding onder onze jongens in Indië en het zenden van postzegels ten behoeve der Buiten- en Binnenl. Zending, waarvoor zich beleefd blijft aanbevelen uw aller dw. dn en medebroeder die nu reeds 22 jaar op zijn

| Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | pagina 3

Hij. is een onzer oudst gedienden. Op 23-jarigen leeftijd werd hij in 1856 candidaat op artikel VIII en kruisdominee in de Lier. Daarop diende hij te Vlissingen, zooals hij verleden jaar in een ... artikel van zijn meesterhand in dit blad ons zelf herinneren wou. In Kampen en Zwolle had hij een bloeitijd. En nu reeds 22 jaar staat Gispen te Amsterdam. Hij is dus reeds 47 jaar predikant. Doch meer nog

| Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | pagina 3

.; dit is reeds de tweede maal binnen een jaar, dat de politie op dezelfde fabriek die overtreding ontdekt. (Prod. Nbr. Ct.) ... waarde van f800 vertegenwoordigende, doch als kunstproduct de geheele zeeslag stond er op afge beeld honderdvoudig de waarde bezittende en als nationale reliquie bovenal zeer zeker onschatbaa.r. Deze beker

| Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | pagina 2

Onder de leden der eerste kamer, die dit jaar in de periodieke aftreding zijn begrepen, en ter ver vulling van wier plaatsen de verkiezing door de provinciale steten den 10 Juli a. s. moet geschieden ... Voor leden van de tweede kamer moeten af treden voor Zeeland, de heeren mr. D. van Eek, Middelburg en J. J. van Kerkwijk, voor Zierikzee.

| Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | pagina 2

Op verzoek plaatsen wij nog eens de namen der heeren die dit jaar als leden der provinciale Staten van Zeeland aan de beurt van aftreding zijn. ... in het hoofdkiesdistrict Middelburg de heeren mr. W. Ph. Vis te Grijpskerke, H. P. Winkelman te Vlis- singen, mr. N. J. C. Snouck Hurgronje te Middel burg, J. P. I. Buteux te Middelburg, mr. J

| Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | pagina 2

voor de bad- en zweminrichting te Middelburg. De oprichting schijnt thans zeker, reeds Vrijdag zal aan besteding van eenige werken voor deze inrichting aan de oostzijde van het Kanaal door Walcheren ... de deur gesloten te hebben, nam uit een kist f 800 mede. De politie doet ouderzoek.

| Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | pagina 3

sdienstig zijn ter zij zet, gelijk verledene jaar, men vrij algemeen gelooft in.onze Prov. Staten plaats gehad, nu zou onverschilligheid, zou het niet ik maken van onze kiesbevoegdheid zonde wezen ... Wanneer de prov. Staten 's jaarlijks f 800.zegge acht honderd gulden, verstrekken om een p a r t, ij- man als de heer Vorstermaii van Oijen landbouw- lezingen te laten houden; wanneer door gelden die

| Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | pagina 2

Onlangs werd door de Tweede Kauier aangenomen eön wetsontwerp tot wijziging van de grenzen der gemeenten Arnemuiden, Middelburg, Yeere en Vrouwepolder. Door deze nieuwe regeling zal een groot deel ... der gevangcitën tolt 2840 leden, tegen 2871 in 't vorig jaar. Evenwel was, ook bij liet toenemend aan tal aanvragen om ondersteuning, de finantiele toestand niet ongunstig.

| Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | pagina 2

bureau of aan den secretaris worden gezonden. Nog is besloten eene enquête intestellen betreffende het drinkwater welks hoedanigheid vooral te Middelburg slecht schijnt. Deze taak is opgedragen aan de ... Het vervoer van ijlgocd uit Duitschlarid naar Engeland, via Vlissingen, is in de laatste maanden van het jaar 1876 eenigzins verlevendigd, niettegen staande het ongeregelde vervoer over de lijn Breda

| Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | pagina 2

De IVcdci'landsche üSllitaircu Bond telt thans 574 leden en 98 begunstigers, en dus 359 meer dan het vorige jaar, door wier bijdragen jaarlijks over f 1,782'50 te beschikken is. Onder presidium van ... Zoom naar de gevaugenis te Middelburg overgebracht, om eerstdaags rekenschap te doen.

| Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | pagina 2

De tollen op den straatweg VlissingenMid delburg zijn verpacht, en wel die aan de zijde van Middelburg aan J. P. Waltheer voor f 440 en die aan de zijde van Vlissingen voor f 263. Ze brachten f 4 ... . Deze bewerkte, dat de justitie uit Middelburg spoedig overkwam en een instruktie begon. Men vond bij de huiszoeking niets, maar de verdenking viel algemeen op de her bergierster. Op een aanwijzing van

| Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | pagina 2

Ook de kiesdistricten in enze provincie zulien eenige wijziging ondergaan. Middelburg zal verkleind worden en Goes vergroot. Goes zal, volgens het ont werp, een dubbel district worden. Welke de ... Tot hoogleeraar in de faculteit der wis- en natuur kunde aan 's rijks universiteit te Utrecht is benoemd dr. W. Kapteyne, leeraar aan 's rijks hoogere burgerschool te Middelburg.

| Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | pagina 2

. "e'De school aldaar telt ongeveer 200 leerlingen, en het 'opmerkelijkste van alles is, dat gedurende een groot 'gedeelte van het jaar eenige broeders naar wijd en T zijd trekken om te bedelen, den ... De statistiek der bevolking in Frankrijk over 1877 j^-ia verschenen eu levert, gelijk reeds menig jaar s.of tot beschouwing te over. Terwijl in Engeland (auder- gifmaal minder bevolkt dan Frankrijk

| Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | pagina 3

In de papierfabrieken te Apeldoorn werden in 1878 de navolgende hoeveelheden papier vervaardigd. Zestien fabrieken in wit, schrijf-, groot- en klein- mediaan, vervaardigden per dag 216 riem (het jaar ... tegen 300 dagen berekend), te zamen uitmakende 64,800 riem of 518,400 kilogram, waartoe 220 menschen werkzaam waren. Twaalf fabrieken in grauw papier verwerkten 3150 riem, of 42,250 kilogram door hulp van