Krantenbank Zeeland

HomeSearch

181.346 resultaten gevonden

| Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | pagina 2

f 8,065.493 f 7,590,183. De opbrengst in 1879 is dus hooger dan die in t>Ii- 1878 maar bereikt de raming niet. De opbrengst in de 7 eerste maanden van dit jaar heeft bedragen f 53. 867 'V I 612. en ... die in de 7 eerste maanden van het aorige 'i'rj 'jaar f 52.721.389. Ruim 11 ton is dus meer ont- JL vangen, maar bijna 4 millioen minder dan de raming J, die f 57.696.660 bedraagt.

| Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | pagina 3

De ontvangster/vt^r petróleu jaar met 100 pCt. Van hier wordt voorzien, o, a. Nieuw Zeeland. Er fabrieken. De handel in Marokkijn-1 Philadelphia in 't groot' gedreven. Du hu uit Mexico, Zuid ... rundvlecsch, 4635 kisten met vleesch in bussen, 4700 balen katoen 4605 kisten spek, 450 zakken hop, 1120 oxhoofden tabak, 560 zakkeu gort, 25,800 kisten kaas, 12,353 vaten boter, 700 vaten suiker, 210 vaten

| Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | pagina 3

er zijo partijen in die elkander op 't felst bekampen, kan men dikwijls in een jaar tijds verscheidene maleu opmerken, dat de were'd van draaierij aan elkander han^tl ... Geen sprekender voorbeeld ditmaal dan Frankrijk. Welk een strijd werd daar verleden jaar gevoerd door de republikeinen tegen de conservatieven. Deze lieden deugden letterlijk tot niets, zij

| Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | pagina 3

Uit Kaboel werd aau de Daily News gemeld, d at de Eugelschen aldaar een aanzienlijken schat hebben opgegraven 800,000 guldens circa grootendeels in goud. In het geheel zijn tot dusver elf personen ... De Porte stelt voor, dat alle vermeerdering van inkomsten, voortspruitende uit indirecte belastingen gedurende zes jaar, worde verdeeld tusschen de buiten- landsche schuldeischers, de bankiers van

| Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | pagina 3

Omtrent 800 j. Chr. werd Boeddha in Indie ge boren. Het volksgeloof dat in Indië door de Brah- minen onderdrukt was, werd door hem weder op het tapijt gebracht. Vau hem kan dus n.et gezegd worden dat ... er, die in weerwil van alle hindernissen, tot aan de hoofdstad Peking doordrongen, het keizerlijk hof binnentraden, en Jaar

| Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | pagina 3

Woensdag middag had te Goes een ontzettend ongeluk plaats. Twee knaapjes van 7 en 8 jaar, zoon tjes van de wed. B., hadden de onvoorzichtigheid op het ijs achter bet Ravelijn te gaan. Een van hen ... De voor ons vaderland op buitengewone wijze door brand en watersnood geteisterd zoo ramp spoedige dagen van dit jeugdige jaar, zijn oorzaak dat er bij onze lezers zoomin als bij ons weinig belang

| Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | pagina 3

In het afgeloopen jaar is het Prius-Hendrik-dok te Middelburg bezet geweest door zeventien schepen van verschillende grootte, alsmede door vier ijzeren sluis deuren. Het langst heeft er in vertoefd ... Yan.de predikanten bij de Ned- Herv. kerk in de provincie Zeeland hopen in den loop van dit jaar ds. J. van Leeuwen, predikant te Colijnsplaat, den 28en Maart ziju SOjarige, ds. K. H. Ter Winkel

| Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | pagina 3

,919,3172 Nog f 3000 komt de commissie te kort, zij doet nu nogmaals een beroep op de*burgerij, om de inwijding van het gedenkteeken den 3 October van het vol gende jaar mogelijk te maken. Inmiddels is het stand ... dier bevolking tegen onheilen, gaat er geen jaar voorbij of aanzoeken tot ondersteuning der noodlijdenden bereiken het parlement. Thans verschijnt wederom een geheele groep van gewesten en districten

| Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | pagina 3

Voor 1836 hadden de grootste schepen geen grooteren inhoud dan 800 a 900 ton en hoogstens een vermogen van 220 paardenkracht, thans wordt een schip gebouwd voor de Italiaansche marine rau 132000 ... ande ren geformuleerd in art. 11 van de organieke wet van het Concordaat van 18 Germinal, jaar X: „De aarts bisschoppen en bisschoppen kunnen met machtiging der regeering in hun diocesen kathedraal

| Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | pagina 3

door 800u werklieden kon voltooid worden. Tot het maken van de noodige machines zou een groot jaar noodig zijn. Iiij was voornemens, ter beschikking van het Britsche publiek aandeelen ten bedrage van 160 ... gedeeld. Hij meende, dat het kanaal tot dat van Suez in lengte zou staan als 46 tot 110. Uit een inge nieurs-oogpunt waren er volstrekt geene onoverkome lijke zwarighedenhij meende, dat het werk in 8 jaar

| Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | pagina 2

In de Vrijdag gehouden zitting van den gemeente raad van Middelburg is de heer S. L. Jacobson benoemd tot makelaar, en zijn bij dé met Sèptember a. s'. te 'openen middelbare school voor meisjes ... benoemd tot leerares in het teekenen (jaarwedde f 800) en tot leerares in de handwerken (jaarwedde f 200) mej. L. C. van der Keilen, te 's Hage; tot leeraar in de wis- en natuurkunde (jaarwedde f 1800) de

| Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | pagina 2

In Juni zijn te New-York 42,028 landverhuizers aangekomen, wat van Jan. tot Juli een toiaalvan 177,910 gedurende liet eerste halve jaar van 1879 oplevert. ... arge een reisje naar Middelburg en Veere, waar hun p beide plaatsen in de scholen der Chr. Geref. Ge- door ieen*en een vdendelijk en vroolijk onthaal wacht. 7 7 L., vroeger molenaar te Vrouwepolder

| Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | pagina 2

De rijkstelegraafkantoren worden naar het aantal behandelde berichten voortaan verdeeld in zes klassen, nl.1. kl. kantoren met meer dan 100,000 telegram men in het jaar; 2. kl. van 50,001 tot 100 ... In de tractementen der telegrafisten 2e en 3e kl. en der klerken kwam geen veranderingdie der op zichters le kl. loopen van 1500 tot 2000 en voorde 2e kl. van 800 tot 1400 gulden.

| Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | pagina 3

De waterleiding is zoo ingericht, dat het water in 't Berlijnsche aquarium gebruikt men liu reeds drie jaar hetzelfde, telkens gezuiverd hoewel voortdu rend doorstroomende, toch tijd heeft om te ... kilometers aangesloten op het algemeen telegraafaet tot Drontheim en Nam3Ö. In 1869 werd zij tot Tromsö en het volgende jaar over de noordelijke steden Hammerfest, VadsÖ en Wardö tot aan de kust- der IJszee

| Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | pagina 2

In het laatst van het vorig jaar werd alom in den lande de medewerking gevraagd voor de oprichting van eene vereeniging die zich ten doel zou stellen het verkrijgen van vergunning tot beplanting van ... . gronden gevondeD, die voor de beplanting met ooftbcoinen zeer geschikt ziju, zoo zelfs, dat in een enkele streek eene hoeveelheid beste grond aanwezig is om een boomgaard van meer dan 800 hoogstarn boomen

| Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | pagina 3

Een paar jaar geleden diende de man in Atjeh en bekwam, bij een treffen met den vijand, éen schot dat hem zijn gebit wegnam, maar overigens -geen blijveud letsel bezorgde. Dit was zeker zeer merk ... Hoek iu drie perceeleu geveild, ter geza menlijke grootte van 44 hfeetaireü, 43 aten, 47 centi aren, bedroeg de totale verkoopsom f 71,157, loopende van f 610 tot f 800 per 44 aren en 56 centiaren

| Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | pagina 3

Middelburg, 24 Maart. De aanbieding bestond heden voornamelijk uit Tarwe, die tot onveranderde vaste prijzen grif plaatsing vond puike kwaliteit was niet beneden f 9,50 te koop, mindere soorten f 9,a ... Vijf en twintig jaar is betrekkelijk zoo geen lang tijdvak. De Jong kan dan even in de 50 jaar wezen.

| Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | pagina 3

1881 is een meikever-jaar. Omdat gemeenschap pelijke maatregelen nog maar alleen in staat zijn om den vraatzuchtige meikever eenigermate onschadelijk te maken, heeft bet districisambt Landau van ... Middelburg, 12 Mei. Doordien vele houders van TARWE ongenegen waren puike kwaliteit f 9.75 a 9.80 te verkoopen maar op f 10.vasthielden, zoo was de omzet lieden zeer beperkt.

| Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | pagina 3

is een nieuwe uitgave van het Nieuwe Testament ge maakt de Engelsche tekst volgt den oudsten Griek - schen tekst. Aan de herziening werd ruim tien jaar besteed. ... Middelburg, 19 Mei. De aanvoer was weder klein en bestond hoofdzakelijk uit T AR WE, die in navolging van andere markten ook alhier 10 a 20 cents duurder werd betaald, en besteede men voor puike

| Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | pagina 2

De grens van leeftijd voor plaatsvervangers bij de militie is beperkt tot 30 jaar. Zoowel van h9n als van de nummerverwisselaars wordt geëischt dat zij ongehuwd ot kinderloos weduwnaar zijn en ... In de schutterij wet wordt het beginsel aangenomen van algemeen dienstplicht bij de schutterijen voor alle mannelijke ingezetenen van 21 tot 30 jaar, voor zoover zij niet in dienst zijn bij het leger

| Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | pagina 2

Tekorten hier; tekorten in Indië tekorten achter ons op de diensten van '79 en '80 tekorten om ons op den dienst van '81 en tekorten in het jaar '82 dat komt- ... De vermoedelijke uitkomst van den dienst 1880, zoo als die zich thans voordoet, is f 5,412,694,415 gun stiger, dan men een jaar geleden mocht verwachten, en dit verschil is voor f 4,081,211.7D het

| Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | pagina 3

Ook de afdeeling Middelburg zonderde van '76 tot '81 tien. gulden ieder jaar tot genoemd doel af. Tot op 12 October van dit jaar beliep het totaal der in ... het overlijden van Ferdinand telde men niet meer dan 800.000 Protestanten alle middelen werden aange wend ter uitroeiing der ketterij. Zelfs nu nog zijn er spreekwoorden in omloop, die herinneren aan

| Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | pagina 1

geldelijken steun tot eene internationale zal worden uitgebreid. De plaats waar is nog niet definitief be paald. Vermoedelijk zal Utrecht worden aangewezen, of wel Amsterdam wegens de in dat jaar te ... middelburg;. De Middelburgsche afdeeiing der Vtreeniging voor Fabriekt- eu Handwerksnijeerheid hield Woensdagavond in het Schuttershof alhier een zeer geani meerds vergaderiug. De heer P. Polet

| Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | pagina 2

hoogste was f 30.000, en het laagste f 13.800, zijnde van den heer P. J. van Remortel Nz., te Hontenisse, aan wien het werk is gegund. ... De reusachtige »Germania", het nationale gedenkteeken op de Niederwald aan den Rijn, ter herinnering aan de dagen van 187071, zal ver moedelijk nog dit jaar worden onthuld.

| Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | pagina 3

gulden per jaar geven, dan is hunne zaak gered. Vooral wanneer tevens het schoolgeld verdriedub beld wordt. Dat kan best. De ouderwetsche libe ralen die hunne dochters eens veel willen laten leeren ... onherroepelijk den dood dier scholen moet ten ge volge hebben. Neen, zeker niet op één dag of in één jaar, maar dan toch binnen een niet al te lang tijdsverloop. Die scholen zijn bepaald een wonder- teeken Gods in

| Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | pagina 3

banket nog niet smaakt? wel mogelijk. De vloot, de trotsche vloot, brengt tonnen aan: hoe is de nieuwe haring Zout en hardhij voldoet niemand. Eene ton fijn goed van het vorige jaar werd met f800 ... Middelburg. OndertrouwdF. Reissig, jm. 33 j. met A. J. W. Hacken berg, jd. 23 j. S. J. Det- mar, wedr. 28 j. met C. A. H. Delzenne, jd. 25 j.

| Zeeuwsche Stroom | pagina 1

Verschijnt tweemaal per maand van huis tot huis door geheel Zeeland REDACTIE POSTBUS 58, MIDDELBURG Abonnement buiten Zeeland Hoofdopsteller Martien Beversluis, Veere f 1.50 per jaar. ... Maar waar ik wèl tegen op kom is dit, dat men Jopie, ook zes jaar, wo nende in de een of andere Jordaan- - straat of armenwijk van de een of an dere stad, geen hoogtezon gunt.

| Zeeuwsche Stroom | pagina 4

3e Jaar£ ... feit herdacht, dat vóór 25 jaar het roode leger was op gericht. Men kan zich voorstellen, dat dit bil de Russen aanleiding gegeven heeft tot festiviteiten. Maar ook in Enge land heeft de Aartsbisschop