Krantenbank Zeeland

HomeSearch

153 resultaten gevonden

| Zeeuwsche Koerier | pagina 2

De bevolking der Zeeuwsche hoofdstad Middelburg, die sedert 1909 reeds elk jaar af nemende is, verminderde in 1912 met 306 personen en is daardoor thans tot 18,923 gedaald. ... Ruim 800 jaar geleden, zegt de geachte spreker, predikte Peter van Amiëns den Kruistocht.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 2

J. G., 56 jaar, bootwerker te Ter Neuzen, gedetineerd te Middelburg, wegens het plegen van ontuchtige handelingen, conform de eisch tot 6 maanden gev. straf, met aftrek van het voor-arrest. ... M P. J. B., 88 jaar, huisvr. van A. S., zonder beroep te Axel, wegens mishandeling, tot f 10 boete subs. 10 dagen hecht., de eisch was de helft minder.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 1

Het jaarlijksche inkomen van de Kroon wordt gebracht van f 600.000 op f 800.000 en de som voor onderhoud der paleizen van f 60.000 op f 100.000. ... Blijkens bericht in „De Zeeuwsche Koerier" van 29 Januari jl. wordt er in de Agrarische Partij ernstig aan gedacht dit jaar in het district Oostburg een „neutraal" agrariër can- didaat te stellen.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 10

P. S., 15 jaar, koopman te Middelburg, wegens diefstal, conform de vordering, tot f 3,50 boete subs. 1 week tuchtschool. ... Zeker, men zou met de meeste spoed een ernstig onderzoek instellen. Van postaal standpunt was dit heel interessant, want de chef der afdeeling postwissels had verklaard, dat in de dertig jaar, dat

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

550 800 „620 610 „730 „700 „810 „690 ... In het waarborgfonds is door particulieren reeds geteekend tot een bedrag van f 3925zooals bekend toekende de provincie voor f2500 en de gemeente Middelburg voor f 1000.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 1

Na 12 jaar dienst als onderofficier 800 Na 15 875 ... A. A. B., 28 jaar, arbeider te St. Jansteen, gedetineerd te Middelburg, wegens diefstal met braak, tot 2 jaren gev. straf met aftrek van het voor-arrest, de eisch was 5 jaren.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 1

Ter herdenking van de viering, in dit jaar, van het eerste eeuwfeest van Neerland's Onaf hankelijkheid is, naar besluit onzer Regeering, de vervaardiging van een gedenkpenning opge dragen aan 's ... het tijdstip. Naar beneden wordt het voorgestelde afgesloten, evenals, het voorafgaande tijdperk, door het jaar 1813, verbeeld door een schip, dat, te midden van een versiering in den stijl van dien

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

Advocaat en Procureur te Middelburg, ... TER NEUZEN. Alhier zal een muziektent opgericht worden. Een comité had hiervoor reeds f 800 bijeengebracht. De kosten worden geraamd op ruim f 1900. (Z.)

| Zeeuwsche Koerier | pagina 2

Dinsdag 250 wagons aangekomen tegen 800 in normale tijden Gerust kan gezegd worden dat de schade dagelijks in de honderdduizenden loopt. ... algemeene stemmen voor de Tweede Kamer was candidaat gesteld de heer Mr. P. Dieleman te Middelburg, zoodat deze tot definitief candidaat der Centrale R.-K. kiesvereeniedng is gekozen.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

Advocaat en Procureur te Middelburg, ... Centrale R.-K. Kiesvereeniging Z.-Vl. W. D. Bij het bestuur der Centrale R.-K. Kiesvereeniging Z.-Vl. W. D. is van den heer Mr. P. Dieleman te Middelburg bericht ontvangen dat hij de hem aangeboden

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

Advocaat en Procureur te Middelburg, ... MIDDELBURG-. De personen, die Zondag van de door den Provincialen Stoombootdienst aangeboden gelegenheid gebruik maakten om een bezoek te brengen aan de „Floraliën" te Gent, zijn teruggekomen met

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

De dienst wordt uitgeoefend door do raderbooten Zeeland, Wester-Schelde, Zuid-Beveland en Zeeuwsch-Vlaandoron, met resp. 800, 800, 600 en 600 beschikbare plaatsen. ... De Notaris E. B. DUMOLEYN te Hontenisse, zal voor do weduwe en erven TH. KINT, krachtens vonni's der arrondis8ements-rechtbank te Middelburg, dato 5 Mei 1913, op

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

De dienst wordt uitgeoefend door de raderbooteu Zeeland, Wester-Gchelde, Zuid-Beveland en Zeeuwsch-Vlaanderen, met resp. 800, 800, 600 en 600 beschikbare plaatsen. ... ✓27| Bruine merrie oud 7 jaar iWfltSd met veulen, bruine merrie oud 3 jaar, donker bruine ni9rrie oud 2 jaar, vosse merrie oud 2 jaar, bruine ruin oud 2 jaar en 1 hengstenjaarling.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 2

Middelburg. ... Des middags waren in de groote zaal van 't Grand Hotel ongeveer 800 personen aanwezig, o. a. Minister Kolkman, en de heeren van Bompa en Fruytier, leden van Gedepu teerde Staten van Zeeland. In deze

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

, ruzie met zjjn vrouw, keer op keer, waarbg het soms heftig toeging en waarbjj Jan meer dan eens een dreigende bonding tegen tjjn thans 83 jaar onde schoonmoeder aannam. ... ti-ma's: Algeoneoe Zsenwsche Eleotri 'iteits-Maateohappjj te Middelburg, met hnishon deljjke apparaten; Eleo:roetoom te Rotterdam met huishoudelijke apparaten en gsmaohines >iemecs Sohnokertwerke te

| Zeeuwsche Koerier | pagina 5

MIDDELBURG. ... Huwelgks-aangiften. 2 Angnstns. René van Stevendas!, 21 jaar, jm. en Christina Pierssens, £1 jaar, jd. 2. Charles Louis de Sohrgver, 26 jaar, jm. en Emma Franoisca, Petronella dn Bois, 27 jaar, jd.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 2

Door den Ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij de Kantongerechten in het Arron dissement Middelburg is de volgende circulaire ▼eraonien aan de Burgemeesters en Commandanten van de brigades-maréchanssses. ... De dagoapaoiteit is 1,800,000 E.G., das ongeveer 1000 E.G. bieten per minaat.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 2

-désbetrtffende ontwerp-vertfrdering voor^aarinde rioolbelasting OP r*_ W aacslnitingjjer jaar werd voorgesteld lie hepr Dhert achtte het onjuist, dat sommige buiten deae belasting vielen, waar deie «ij het indirect ook ... 5 Idem om aan den D.reoteur der Registratie en Domeinen te Middelburg vergunning te ver- leenen tot het aanleggen vau rioleerings- en bestratingswerken.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 2

weest is in de dertig jaar, dat hg die functie bekleedde. Diepgeroerd dankte de Weled. heer Aug. van Waes, aoon van den overledenen, voor n de nagedaohtenis van lijn vader ... Besloten werd, aan de B-K. Middelbare Sohool- vereeniging te Hulst een subsidie ad f 150 per jaar en per leerling voor 5 achtereenvolgende jaren te verleenen.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

Rechtszaken. Arrondissements-Rechtbank te Middelburg. ... De voorzitter, de heer M. van Goethem, wensohte in zijn openingswoord den leden en hnn gezinnen grooten zegen toe in het nienw begonnen jaar, het vertronwen uitsprekend, dat 1926 ook voor de Hanze

| Zeeuwsche Koerier | pagina 2

Zooals bekend mag heeten, is vanwege den burgemeester, als hoofd der plaatselijke politie, aan de betrokken neringdoenden aangezegd, dat dit jaar bg de viering van het Carnaval het dragen van maskers ... dit jaar sleohts 100 francs f 11,25)1

| Zeeuwsche Koerier | pagina 4

Hoog in de lucht verscheen een dezer dagen, in lichtende letters, het woord BLUE BAND aan den hemel. .Even verrassend kwam, ruim drie jaar geleden, als een lichtpunt in donkere tijden, het pakje BLUE ... en gemeente Hoek. sectie H, deelen van nos. 168. 299 en 800. esmeo groot, 1,68,18 H A. (8 gemeten 282 roeden)

| Zeeuwsche Koerier | pagina 2

J. A 24 jaar, arbeider te Groede, gedetineerd te Middelburg, wegens diefstal te Arnemniden, le op 18 December 1925 een kleine hoeveelheid worst en een gouden slot met roode en zwarte koralen 2e op 16 ... Arrondissements-Rechtbank te Middelburg.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

voorhanden eleotro-magneet (wegende 800 K G) onder water klein ijzer te lossen. In ca. 3 weken werd van de 600 ton ijzerlading circa 150 ton op deze wijze boven gebracht, hetgeen het werk der duikers zeer ... Middelburg, 28 Jan. Op de graanmarkt was de aanvoer redelijk. Tarwe f 1214,witte boonen

| Zeeuwsche Koerier | pagina 6

MIDDELBURG. ... Nr. 2 van „Alte und Neue Welt" het bekende geï:luatreerde Dnitsche familieblad breügt: Der Fiend aus dem Dankel, door ADcie Hrnscbka; Das Volkslied, Gedicht von F-anz Niderberger; Zur 800-Jahrfeier

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

A. G. 44 jaar, arbeider en B. de N., 22 jaar, lanbouwer, Stekene, beiden thans gedetineerd te Middelburg. Bekl. werden ten laste gelegd dat zij van 8 op 4 November 11. te of nabjj St. Jansteen te ... diefstal: J. A, 24 jaar, arbeider te Groede, thans gedetineerd te Middelburg, 3 maanden gevangenisstraf

| Zeeuwsche Koerier | pagina 2

Het aantal gevallen van besmettelijke ziekten over de week van 24 tot en met 30 Jannari in de provincie Zeeland bedroeg Roodvonk, Middel burg 1 Oost en West Souburg 1Ondelande 1Ierseke 1. DiphteritisMiddelburg ... Een verzoek om het gymnastieklokaal der openbare school beschikbaar te stellen voor militair onderricht tegen vergoeding van f 50 per jaar, werd ingewilligd.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 2

Bond van R.-K. Kieskringen in den „Rijkskieskring Middelburg". ... Met voldoening wees hij op de dit jaar te verwachten instelling van een Ferrydienst tnsschen Vlissingen en Breskens, dank zjj het loyale besluit der Staten en de medewerking der Regeering. De

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

Rechtszaken. Arrondlssements-Rechtbank te Middelburg. ... In de op Zondag 81 Januari gehouden jaar vergadering van de Coöperatieve Verbruiksver- eeniging „Ons Belang" werd het jaarverslag uitgebracht.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 2

De voorzitter merkt op, dat de betrokkene zelf ontheffing vraagt voor een bedrag van f 2. De heer Dierick wil hem inplaats daarvan f 26 per jaar vergoeding toekennen. ... verdikken. Doet men zulks nu, dan zijn de kosten gering. Wacht men er 3 of 4 jaar mede, dan heeft men weer groote kosten.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

Door de Arrond. Rechtbank te Middelburg werden o.a. de volgende vonnissen uitgesproken Overtreding Politieverordening HulstA. B R27 jaar, klompenmaker Hulst, vernietiging van het vrijsprekend vonnis ... Politierechter te Middelburg.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

Wijnhandelaren Likeurstokers MIDDELBURG. (80) ... I,20, 2e kw. f 0,95—1,05, 8e kw. f 0,75-0,85 kalveren le kw. f 1,60—1,80, 2e kw. f 1,20—1,40, 8e kw. f 0,95—1,05 schapen le kw. f 0,800,85, 2e kw. 0,600,70, 8e kw. 0,500,55 lammeren 0

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

Arrondissements-Rechtbank te Middelburg. ... bevorderen. Onder de leiding van de paters Carmelieten ban men ook dit jaar wser opgaan naar Lisieux. Mogen zich velen, zeer velen bg die bedevaart aansluiten. Inliohtingen geven gaarne de geestelijke leiders

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

Arrondissements-Rechtbank te Middelburg. ... Het doen ontstaan van gevaar op een tramweg F. de R 29 jaar, arbeider te IJzendijke, 1 m. h. voorw., proeftijd 1 jaar. Mishandeling M. de J., 24 jaar, landbonwersknecht, Schoondijke, 4 m. gev

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

Men verzoekt ons plaatsÏDg van het volgende: De Afd. Middelburg van de Alg. Mil Pen sioenbond, in vergadering bijeen op 30 Maart 1926 nam de volgende motie aan ... dat de Regeering, gezien de tegemoetkoming aan de Indische gepensioneerde militairen boven 60 jaar, blgkbaar erkend, dat de pensioenen te laag zijn

| Zeeuwsche Koerier | pagina 1

jaar werden verleend f'19,800 en terugbetaald f 27,785 50 zoodat tij het begin van dit jear f218,420,68 nitstond. Bet tegoed in loopondo rekening op 1 Januari 1926 was f 207,208,05, schuld aan de leden f ... Bond van R.-K. Kiasvereeniglngen in den Rijkskiesbring Middelburg (geheel Zeeland)

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

De rechtbank te Middelburg heeft failliet verklaard C. L. Mabesoone, koopman te IJzendjjke met benoeming van den heer mr. J. W. Zjjlstra tot reohter-oommissari8 en van den heer mr. A. J. van der Weel ... te Middelburg tot ourator.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 2

REKENING GEZONDHEIDSCOMMISSIE Zmier hoofdelijke stemming wordt goedgekeurd de rekening van de Gezondheidscommissie te Halst voor het jaar 1925, waarair, blijkt, dat de bjjdrage van de gemeente ... De heer Raes meent, dat de Kroon eerst nog maar eens uitspraak moet doen over de driejaar- lijksohe afrekening. Dit zal tooh wel niet zoolang meer durengeen l1/» jaar, zooals met de vorige beslissing

| Zeeuwsche Koerier | pagina 1

f 620 f140 6e kl. 3001 4000 f2130 f2500 f 800 f 180 7e kl. 4001 5000 f2550 f3000 f 1000 f230 8e kl. 5001 6000 f3060 f3600 f1300 f270 2e. De aanvangsjaarwedde wordt vijfmaal, telkens na twee jaar ... Abonnementsprijs 1.25 per 3 maanden, of 4.50 per jaar, bij vooruitbetaling Advertentiën 20 cent per regelbij contract lager

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

Hulst in rechte lijn honderd jaar verbonden was aan het bestnnr van dezen polder. ... ,75—0,95sohapen le kw. f 0,800,85, 2e kw. 0,600,70, 8e kw. 0,500,00 lammeren 0,901,10 varkensle kw. 0,82—0,85, 2e kw. 0,76—0,80, 8e kw. 0,70—0,74; lioht soort: 0,78 -0,82.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 1

ie de bij Raadsbesluit van 12 Februari 1923 aangegane geldleening, groot f20,000 per resto groot f 16,800 tegen een rente van ó'Ij pCt. per jaar, voor aanleg van straten en riolen, buitengewoon ... 2e aan te gaan een geldleening groot f 16,800 tegen een rente van (ten hoogste van 5 |4 pCt. per jaar tot een koers van ten minste 98 pCt. met jaarlijksche aflossingen, te beginnen in 1927 van ten

| Zeeuwsche Koerier | pagina 5

De heer Darioks, tijksveidwachter alhier, is door minister Donner bevorderd tot brigadisr- titulair. De betrekkene is nog geen zts jaar bg het korps. ... Besloten werd, de jaarljjksohe subsidie voor de muziekvereeniging „Uit het Volk Voor het Volk" gedurende 10 jaar met £150 teverhoogen.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 2

naar Ter Nenzen. Op den bodem van de antobns liggende reed bjj Ter Nenzen binnen, doch werd door de agenten B. van der Wal en A. J. Hage ontdekt en gearresteerd. Hg is naar Middelburg overgebraoht, ter ... Door de politie is aangehouden en ter besohikking der justitie te Middelburg gesteld J. van L., uit de buurt Reuzenhoek, ingevolge een aanklacht wegens aanranding van een jonge dochter uit de bnurt

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

Arrondlssements-Rechtbank te Middelburg. ... Wat de tentoonstelling zelf betreft zjj vermeld, dat de inzendingen van paarden bljjkens den catalogus circa 800 beloopen, die van rundvee naderen de 200, terwjjl er ook inzendingen zijn van varkens