Krantenbank Zeeland

HomeSearch

847 resultaten gevonden

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

. Appel, te Middelburg, bij wiera opk nadere informatien te bekomen zijn, terwijl de modellen zullen kunnen gezien worden in het Baken-Magazijn in het Oost Indisch Huis binnen gezegde Stad. ... Middelburg, den 15 November 1824.

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

- 800 ... van beden toe ultimo U.cemoer van dit jaar, inet bij betaling der nteressen rot i Octobit; doch wat betreft No. r en 32 der uitloting, tleze Obligatien niet verder als de fondsen zulks zullen toelaten

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

Middelburg, den 8 julij. Het lijk van mevrouw van.Doörn ecbtgénoot'ê van Z. Exc. dëh beer gouverneur van Oost-Vlaaiidjerén uit Gent alhier overgebragt zijnde, is 11. maandag 111 het fami liegraf, op ... VERSLAG wegens den staat aan den Landbouw in het Koningrijk der Nederlanden^ gedurende het jaar

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

van dat jaar, en gesloten worden den 3i augustus daaraanvolgende. ... 6. Dat, te rekenen van de Publicatie dezer, in de ter Provinciale Griffe en Secre- tarijen der Sleden Middelburg Zierikzee Goes, TholenVlissingen, VereSluis Hulst en Axel, registers zullen geopend

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

korvetten van 800 ton, 3 7 gabarres4- transportsche pen en 2 jagtente zamen 279 vaartuigen. Het getal scliepeu van allerlei aarddie in dit jaar op stapel stonden bedraagt 80. ... Middelburg, den 11 November 1829.

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

De bevolking van europeesch Tuisland, Polen daaronder piet be grepen, hetwelk in bet jaar 1827, 3,800,658 inwoners telde, be liep in hetzelfde jaar 44j6o3,6oo; hetgeen het dubbel van 4e be volking ... Het tweede is een voorbeeld van buitengewone vruchtbaarheid van een jong hondje, van den burgemeester P. Verhage. Dit hondje heelt, in den loop van een groot jaar, in zijne drie eerste dragtente

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

De haringvlootdit jaar in de provincie Holland uitgerustbe staat uit 131 schepen, als 81 van Ylaal'dingen 18 van Maassluis 1 van Botterdam; 1 van Delfsbaven, 3 van Zwartewaal5 van Enkliuizen 5 van ... Botterdam met bet koninklijk stoomjagt de Leeuwwaarvan de nadering naar de zeeuwsche stroomcix in den morgen van den 9 reeds vroegtijdig van den toren van Middelburg waargenomen door bet uitsteken eener vlag

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

Brengen bij deze ter kennis van de belanghebbenden, dat de eerste Zitting van den Militieraad tot onderzoek der voor een jaar vrijgestelde diénstpliglige Lotelingen voor deze Stad van de 1 igting ... 1827, 1828, rSag en 18 3 ois bepaald op Donderdag den 3o dezer maand des ïporgene ten tien ure in de Abdij te Middelburg.

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

In,ons rioqvnie.r van; djeo igden januarij van dit jaar, hebben wij de tqen reeds te verynoccien handelingen van liet touwelooze En geland bloot gi legd. Even als wij de regering in de maanden pngi ... junij, j i! lij en augustqs yaq het jaar 18-3o.te vergee'fsch toeriepen: waakt! en in" de oiAcchnjvirig van dit leehfge' Woordbet thans gebeurde vooVspeNen en niettegensfaaiüle men het toen voor inge

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

De benoeming van kiezers om bet aftredend een derde tegen den So September te vervangen zal om de drie jaren aanvang ne mende met bet jaar 1827, plaats hebben in den loop der maand September. ... Middelburg den 21 september. Gisteren avond hebben de muzij- kanten der dienstdoende schutterij eene serenade gegeven aan den ka pitein bij de Zeeuwsche mobile schutterij den heer P. J. Spaan, ter

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

Middelburg, den 28 september.' Eergisteren namiddag, omstreeks 4 uren., viel* het zoontje van Abraham- PVanda van de dwarskaai in bet water niei zoo spoedig werd zulks bemerkt door J. la Motthe ... Slag-Lijnzaad - 7.00 a 8.00 Ilnap-Olie te ZicnLzce 34 00 per vato

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

Onlangs is in bet Oostenrijkse lie leper overleden,waarschijnlijk: de oudste krijgsman van Europa namelijk Ladislavs Skullely. Deze' man trad op zijn vijftiende jaar in dienst, en diende als ... standaard drager bij een regenjeiil bussaren.tót zijn zes ennegentigsle jaar door. In J828 was bijg3 jaren oud zijnde, nog bij eene wapenschou wing tegenwoordig,, en. droeg den standaard. Tot dien tijd toe

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

bezwaarde belasting-schuldigen nog meer zoude bela'Sten terwijl het ministerie willens was1 om met bet aanstaand jaar bezuinigingen van honderdemillioenen voor te dragen ... Middelburg, den 3i oetober. Gisteren beeft men te Vlissingen op de hoogte van Wielingen eene engelsche stoomboot waargeno men, welke men meende dat aldaar peildehetwelk tot onderschei dene geruchten

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

v Bij J. van de VELDE OLIVIER, Boekhandelaar te Zierikzeezijn te bekomen alle soorten van ALMANAK KEN voor het Jaar i83s. ... Middelburg den 19 December. Van de Schelde wordt gemeld, dat den i3 's morgens; eenige belgische officieren bezig zijn geweest om, tegen over liet fort st. Marie, eenige metingen te doén. Daar op

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

thans te beklagen hebben het werk van Engeland is. Drie malen in het vorig jaar had de engeUclie zeömagt order gekregen .om aticb gereed te hóuden om vijandig tegen Holland te handelen en wat was daarvan ... Zierikzee den 2 Februarij i832. Wij hebben heden in onze Stad, een Zilver met zuiver ducatengoud verguld Avondmaal servies, bestemd voor de Oostkerk te Middelburg dat welligt nergens zijne wedergade

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

.de maand Junij van het volgende Jaar hun ontslag.op bovenstaande wij ze kupnen reclameren. - t j: V, ... onderscheid die hun vijf en twintigste Jaar zijn ingetreden of in het Jaar 1807 zijn geboren, alsmede de zoodanigen Welke in vroegere Jaren zijn {geborenin de termen der Schutterij ver- keeren en sedert de

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

beeft aangesteld heeft liet hof hem benevens Viiveyricren Chevalier, veroordeeld tot een jaar gevangenis., als. schuldig aan boon jegens de publieke eerbaarheid en elk tot iooo francs boeteen de ... f8,00 a 10 00 - 6,00 a 8 2Ö - 5,bo a - 4,20: a ,- 4-°o a - 2 5o a - 5.00 a - 0 00 a - 000 a - 000"a

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

Gehoord het rapport van den fungerenden Inspecteur van het Kadasterhoudende dat de kadastrale plans benevens de aanwijzende Tafels en de perceelsgewijze leg gers van de Stad Middelburg en van de ... uitvoering der Wet van den 26. Veutóse IYde jaar •Benevens de daarmede in verband staande Resolutie en Publicatie van lieeren Gedepu teerde Staten dezer Provincie van den 20. en 26. Januarij 1826, aan de zorg

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

Middelburg den 27. Februarij. Zaturdag II. op den"rmiddag beeft te Vlissingen een allertreurigst geval plaatsgehad. Een jong officier van gezondheid van eene zeer achtingswaardige familie te Gorcum ... sluiten traktaat noch voor de eene, noch voor de andere der maften bezwarend zij Zullen beider belangen trach ten overeen te brengen zoodanig dat hetzelve traktaat in den loop der maand Maart van dit jaar

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

Middelburg den 12. Maart. Bij vonnissen van de regtfjanken van Middelburg Zierikzee en Goes, zijn er in den loop van hef jaar i832 vier personen tot eene geldboete veroordeeld ter zake van ... - De verzendingen uit Nederland naar den Rijn hebbeft vol gens de aatiteekeningeri van het pruissische grenskanioor te Eni-' inerik in het afgclocrpen jaar i83z, de aanzienlijke hoevéelheidl van 1

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

anderen van een vaartuig, de Thctis 't welk in j£)3ö met eene lading vau 800,000 dollars waarde op de hraziIi sche kust gezonken was, voor 760,000 dollars heeft kunnen red den. Er is tegenvvoordig voor de ... 4 a e UIT DÉ HAND TE KOOP: een V OS- M E R R I E P A A R oud 6 jaar te bevragen bij den Drukker dezes.

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

De haringvloot, dit jaar in de provincie Holland uitgerust, be staat uit 107 schenen, als: vat» Vlaardingen 68, Maassluis 14, D-'f-h.v en .1 Zwarlewaal 4, Evkhnwrn 5 de Rijp 5 en Am terstam 10. ... 8.00 7,00 5,6o 3.™

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

LIJST der LESSEN welke gegeven zullen worden in de Provinciale Geneeskundige School, te Middelburg in Zee landin den cursus van Mugustus i833 tot Januarij 1834. ... «Bij den verschrikkelijken brand, welke de hoofdstad van Mol davië Jassy (zie ons vorig nommer) getroffen beeftzouden bij de 800 huizen; waaronder het k. k. oosleurijkseh hotel vau den con sul in de

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

De maatschappij van matigheid, welke in Engeland naar bet voorbeeld van Noord Amerika, is opgerigt, heeft dezer dagen hare jaar lij ksche vergadering ouder het voorzitterschap van den bisschop van ... vergadering van dien aard, die in bet jaar 1784, juist vijftig jaren geleden, plaats heeft gehad doen herinneren. Dezelve was bestemd ter gedachtenis-viering van den vermaarden Handel, en is de talrijkste

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

deze hoogeschool ge roepen, welke post bij den I7 September van dat zelfde jaar aan vaardde, en vervolgensin den jare 1790 tot gewoon hoogleeraar be noemd werd. Onafgebroken mogt hij het genoegen smaken ... Teh gevolge van eenen brand waardoor de stad Rettem aan dé Aller, den 3 dézfèr is geteisterd zijn ongelukkiglijk g5 woonhuizen ed 73 nevengebouwen in de assche gelegd en 7 a 800 mfeuscben van huis

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

De aarde doorloopt, op hare baan, in iedere seconde 112,000 De komeet van het jaar 1680 legde meer dan anderhalf millioen voeten in eene seconde af, of 74 mijlen, dus in eene minuut 444°» en in een ... Van Middelburg vernemen wij, dat vóór eenige weken aan den heer J.H. Cornietje, lector in de heelkunde bij de geneeskundige provinciale school van Zeeland te dier stede, uit naam der Maatschappij tot

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

vrouw en oudste dochter hadden zich naar Over- schie begeven om eenige rivier-visch te verkoopen hunne overige 4 kin de ren te weten: een jongen van 12 jaar, een meisje van 6 jaar een jongetje van 4 €n ... zoete melk, suiker en zout, en liet Int daarmede voor dien nacht berusten. Den volgenden morgen de kinderen bezoekende vond hij het jongetje van 4 jaar ook dood doch dat van 2 jaar slapende met een dik

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

De persoon van Pieier Wïllemse, oud 60 jaar, bouwman wonende aan den seisweg ambacht Middelburg in den namiddag van 11. maandag bezig zijnde om met behulp van zijnen knecht in den hof tot zijne ... Witte Booneft- 6,00 a 8.00

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

Miduf.i/burgden 2 Maart. Bij vonissen van de regtbankeo van eersten aanleg te Middelburg Zieri-kz.ee en Goes zijn, in den loop van het jaar r834 1 zestien personen tot eene geldboete veroordeeld ter ... in :h' t-vorige jaar reeds gelegd waren. DezêlPó kéfk'moet dil j;nr gereed wezen, en is door den beer J. EcHterda en voor

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

-Uit Middelburg meldt men van den i3 Mei: Heden namid dag, omstreeks 2 uren, is van de werf der commercie-compagnie dezer stad in goede orde te water geloopenhet fregatschip Mid delburg groot 5oo ... Zoo men verneemt zal te Domburg op het eiland Walcheren eene badinrigting worden tot stand gebragt. Reeds het vorige jaar heeft men met het gewenschte gevolg proeven daarvan genomen de

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

dit jaar voor do fokkerij ten verkoop beschikbaar gesteld, bestaat uit nagenoeg 36 lammeren100 rammen ali ooijenen uit onge ... veer so oudeVe moederschapen en to rammen. De prijzen rijn he' paald, als volgt voor lammeren, dit voorjaar gevallen, het stuk ƒ8,00; voor jarige schapen 15,00voor tweejarigs en oudere scha-

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

Tot dat einde zullen zij zich van het juiste getal der tot den eersten ban behoorende op de bijzondere schuttersrollen van het Joopende jaar, in iedere gemeente voorkomende, en overeenkomstig het ... Zaturdag namiddag liep aldaarop de werf St. Joris met het beste gevolg mede van stapel het fregatschip, Maasstroomgroot 800 tonnen gebouwd voor rekening van de heeren Cen A. Jlierboom door de

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

bevolking 7857 zielen, waar, in dat jaar, zijn bijgekomen 1898, doch daarentegen zijn van dezelve afgegaan 1825, zoodat, op den 3isieu December van dat jaar, de bevolking 7930 bleef, en alzoó eene ... - Beijerland, Delfshaven, Delft. GorinchemHeenvliet, Katwijk, Leerdam, Maassluis, Schiedam, Schoonhoven, Vlaardingen en Woerden); 6 in Zeeland (te Middelburg, Vlissingen, Zierikzee, Sluis, Tholen en

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

Te Marseille heeft men voor eenigen tijd eene bruiloft gevierd die daar ter stede veel opzien heeft gebaard. De bruidegom was in het jaar en de bruid iu 174^ geboren, te zamen telden zij dus 172 ... vastgesteld, en 3°. dat de ijk van nieuw boter vaatwerk ge durende het geheele jaar zal kunnen plaats hebben en de herijk meft den eersten Jarmarij zal aanvangen zullende echter het gebruik van herijkte en

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

Jonkheer J. van Reigersberg Verslüijs Lid van den Baad en Presi dent van het algemeen Armbestuur der stad Middelburg. o M'. M. G. Paspoort van Grijpskerke Burgemeester der gemeente Oost en ... Middelburg, den 6A™ Januari} 1837.

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

Middelburg den 2i3lea Januarij. Bij vonnis van de regthankea van eersten aanleg te M'ddelburg en Goes zijn in den loop van het jaar i835 een en in i836 twaalf personen tot eene geldboete veroordeeld ... Oude Tarwe i833 a 34 f 8,00 a 8,do

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

Volgens een nieuwen aan de leden van de kamer van afge vaardigden medegedeelden staat hebben de inkomsten voor het rijk in Afrika gedurende 1837, 3,665,6o3 fr. 24° bedragen zijnde rnim 800,000 fr ... Ook verneemt men dat de 45 van hetzelfde dorp dit jaar ter stenrharing-visscherij uitgeruste schepen de zoo aanzienlijke hoeveel heid van 9,200,000 haringen hebben opgeleverd hetgeen doet zien dat

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

bad hij met zijn gezin in de volmaaktste harmonie tot in het begin Van dit jaar geleefd toen er in dit anders zoo vreedzaam buis hevige oneenigbeden ontstonden tusscben den vader en de kinde ren ter ... Uit het gedane verslag in de dezer dagen te Middelburg ge- houdeue algemeene vergadering van deelhebbers der Nederlandsche Maatschappij van VeeVerzekering, is gebleken, dat door die maat schappij

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

In het afgeloopen jaar zijn te Middelburg 37 schepen binneti gekomen, waaronder 7 nederlandschevan deze kwamen 5 van Batavia, voor rekening der handel maatschappij bevracht, a van Söriname, i3 uit ... renden; in welk verzoek door Zijne Exc. is bewilligd, en dien ten gevolge last gegeven om den gemelden stamhengst van hier af te halen hetwelke onlangs is geschied. Ook voor dit jaar zijn door ons wederom

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

zeventig jaren en 1 in zijn een en zeventigste levens- Jaar overleden is; dus te zauien een getal van 5g3 jaren uitmakende. ... September aanstaande is opgeroepen zijnde er bij" 'de hoofddirectie niet meer aangegevendie in de termen vallen om dit jaar te kunnen worden opgenomen.

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

Ook uit Middelburg meldt men, dat gisteren morgen van het tïïand Walcheren, een zware brand waargenomen was, naar de streek van Borselein Zuid Beveland misschien wel veroorzaakt door het onweder. ... Elke poging daar henen strekkende moet ons hoogst welkom zijn gelijk zij verdient loffelijk vermeld te worden en men heeft onder anderen dit jaar met het levendigs! genoegen opgemerkt een plan

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

tiêetnl alhier spoedig eenen aanvang. Sedert den t dezer hebben wij bereids gevoelige nachtvorsten die het water met eene dunne ijskorst overtrokken. Ons klimaat is in een jaar geheel noordelijk ... NieuWé dito i838 - 8,00 a ii,5o

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

brengt ter kennis van de belanghebbenden dat, ten gevolge der na dere bepaling van H. Ed. G A. de Gedeputeerde Staten de Herijk over het jaar i838, van de Nederlandsche Maten en Gewigten in bet ... met den i5 December daaraanvolgende, eo dat met de daaraan verbondene werkzaamheden is belast de Arrondisse- ments-lJker te Middelburg J. Tieteman

| Zierikzeesche Courant | pagina 1

Middelburg, den 6 November r838. ... JI. zaturdag avond werden aan de in den Theems-tunne! wer kende arbeiders in dal gedeelte, hetwelk voor het publiek geopend is ververschingen uitgereiktvermits op dien dag de streek van 800 voet

| Zierikzeesche Courant | pagina 2

ZiéaikzEÈ, den 8 November. Naar men verneemt zullen de ka toen-fabrij ken welke bier en te Middelburg zijn opeerigten voor tekening van de handel maatschappij werkzaam zullen zijn, eerst daags in ... Nieuwe dito i838 - 8,00 a. if,00 Zoniet* dito - 8,00 a 9,00