Krantenbank Zeeland

HomeSearch

198 resultaten gevonden

| Volksblad | pagina 2

In Amerika zullen, als deze maand voorbij is, niet minder dan 543 industrie- en landbouw-tentoonstellingen gehouden zijn in de maanden September en October van dit jaar. Daarvan gaan slechts 39 van ... In het kanton Zurich (Zwitserland) bestaan 38 spaar banken met 77,800 inbrengers en 7 millioen gulden ingebracht kapitaal, zoo dat, wanneer men de kinderen en gegoeden er afrekent, bijna de gausche

| Volksblad | pagina 2

F. SANDj lezingen werd gegeven te N. Pe- bericht dat hij van 20 en wel voor 10 a 20 bezoekers, dit jaar ruim voorziennet 18 lezingen voor gemiddeld 100 zijne begunstigers belj ... Bij de lezingen was 't grootst aantal te Leidenge middeld 1200, dan volgt Amsterdam met 500 h 800.

| Volksblad | pagina 3

cijfers voorgesteld worden door/243516800, 000000,000000,000000,000000,000000 of in woorden door 243 sexïüiioen516 duizend 800 quintillioen gul den. Het goud gerekend op ongeveer f 1500 het kilo zou dit ... aardbol dan zouden er 1440 zulke staven op een dag en 526070 in 'tjaar vallen, en dan zou die goudregen 14 duizend 954 jaar en 5 maanden moeten aanhouden, om zoo veel goud te doen vallen als de som in

| Volksblad | pagina 4

Het bestuur vervult bij dezen de aangename taak om, namens het bestuur der feestvierende afdeeling Heinkenszand der Zeeuwsche Maat schappij van Landbouwalle le den boven de vijftien jaar uit ... Verkrijgbaar te Middelburg bij F. B. Den BOERte Zierilczee bij A. G. DAGE VOS, te Wissen kerke bij J. De NEVE te Hulst bij J. BORGHSTEIMte Tholen bij Adr. HOEK.

| Volksblad | pagina 4

BURGEMEESTER en WETHOU DERS der Gemeente Goes, noodi- gen de Ouders der kinderendie in den loop van het jaar 1881, door de Geneesheeren N. J F. Verschook of J, Kooman avin het gebouw der Soepkokerij ... Gevraagd eene Keukenmeid voor een eenvou- digen dienst te Middelburg, tegen zeer goed loon. Inforinatiën te bekomen bij Mevrouw Fransen Van de Putte, Wijngaardstraat.

| Volksblad | pagina 4

Terstond gevraagd te Middelburg, ecne Dienst bode, goed kunnende wasschen. Adres bij den uitgever dezes. ... NB. Ieder heeft vrijen toegang, zoowel mannen als vrouwen, mits niet onder de 16 jaar.

| Volksblad | pagina 2

1°. Rapporf. over het behandelde op de Foor- jaarsvergadering van het Boofdbestuur, gehouden te Middelburg den o April jl. ... Overleden: den 14, Kavel Cornells Touw 8 jaar; den 16 Joseplius De Laet, 79 jaar; Tanna Pieternella Ossel, 17 jaar; Cornelia De Munck, 85 j-, eerst vred. v. J. Ingelse, thans vrouw v. J. Van

| Volksblad | pagina 2

Verkrijgbaar te Middelburg hij F. B. Den BOERte Wissenkerke hij J. De NEVE te" fholen bij Adr. ROEK. ... Men verlangt met Mei een net Binnenmeisje, tusschcn de 14 en 16 jaar. Infovmatiëu te bekomen bij den uitgever dezes.

| Volksblad | pagina 2

P. DEN BOER, Middelburg. J. DE NEVE, Wissckerke. ... Geborenden GPieter Johannesz, v. W. De Jonge en T. Meijler; den 7, Anna Maria Corneliad. v. J. B. A. G. Dalleu en P, Almekinders. Overleden: den 3, Anna Veiburg, 41 jaar.

| Volksblad | pagina 2

Verzekering tegen vrijstelling der nationale militiebetaling in 5 jaar. Vrijstelling van opvol gende broeders. ... Men vraagt teg-n 1 M^tarVeen Tuinknecht/ niet beneden de 16 jaar, bij P. Schrijver, op bet Ravelijn te Goes.

| Volksblad | pagina 2

Verzekering tegen vrijstelling der nationale militiebetaling in 5 jaar. Vrijstelling van opvol gende broeders. ... voor voorschotten tegen promesse 6%, tegen schuldbekentenis 80/0. De Kassier C. DE WITT HAMER.

| Volksblad | pagina 2

F. B. DEN BÓER, Middelburg. A. HOEK, Tolen. J. DE NEVEWissekerke. ... Overleden: den 15, Jan Michiel Den Herder, 3 maanden; Johannes Robertas Constant Dodmond, 3 jaar, wonende te Kapelle.

| Volksblad | pagina 2

G<evraagd een Sohildersleerling, liefst een fdie ecu jaar of twee bij het vak geweest isbij J. O. Bruggeman, Goes. ... Met Mei a. 8. eene zindelijke Dienstmeid be- noodigd van de P.G., niet beneden de 20 jaar. Adres bij den uitgever dezes.

| Volksblad | pagina 2

2 Trekgeiteu, 1 en 2 jaar oud. Adres bij den uitgever dezes. ... Gevraagd met Mei eone nette Dienstbode liefst boven de 25 jaar, P G. Adres: Mcj. H. J. Van NoppenWijngaardstraat, A 55.

| Volksblad | pagina 2

Adres Bockhandelaar P. B. Den Boer, te Middelburg. ... Gevraagd met Mei eene nette Di8nstbödo liefst boven de 25 jaar, P.G. Adres: Mcj. H. J. Van NoppenWijngaardstraat, A 55.

| Volksblad | pagina 2

rr<egen Juni a. s., eene flinke en zindelijke Dienstbode gevraagddie goed met de wasch kan omgaanniet bent dn de 20 jaar, bij Mevrouw Dominicus, Kruiniuge. ... - 8,00

| Volksblad | pagina 2

De ondergeteekendévan onbesproken gedragen drie en twintig jaar in een en de zelfde betrekking geweestmaar nu zonder werk, zoekt een plaats als Pakhuisknecht of Huisknecht. Hij belooft eene eerlijke ... - 8,00

| Volksblad | pagina 2

Gevraagd een flinke Leerjongenvan 11 15 of "16 jaar. Adres bij den uitgever ... Eene flinke Keukenmeid benoodigd, niet beneden de 25 jaar, in het „Hotel Zout keet."

| Volksblad | pagina 2

V erzekering tegen vrijstelling der nationale militiebetaling in 5 jaar. Vrijstelling van opvol gende broeders. ... F. B. DEN BOER, Middelburg. A. HOEK, Tolen. J. DE NEVEWissekerke.

| Volksblad | pagina 2

Terstond een Meisje benoodigdbeneden de 15 jaar, bij Mejuffrouw M. Sterk, ... Terstond een Meisje benoodigd, van 15 of 16 jaar, bij Mejuffrouw De Pree Lange-

| Volksblad | pagina 2

Mevrouw Isebree Moens vraagt met Novem ber een aankomend Meisje, niet beneden j 14 jaar. ... Overleden: den 24, Johanna Frau- cisca Van Hoorn6 maandenden 26Marinns Boone58 jaar man van G. Maas.

| Volksblad | pagina 2

-mm-ejuffrouw Ittmann vraagt terstond een fat- D^soenlijk Kindermeisje, niet beneden 15 jaar. ... Mevrouw Isebree Moens vraagt met Novem ber een aankomend Meisje, niet beneden 14 jaar.

| Volksblad | pagina 2

Door Mevr. Hamer - Kakebeeke wordt tegen November a. s. gevraagd, eene Burgerjuf frouw of Meisje, niet beneden 20 jaar, om de zorg voor drie kindeven van 3 tot 8 jaar op zich te nemen. Goed mazen en ... beneden de 16 jaar. Adres bij den uitge ver dezes.

| Volksblad | pagina 2

Wordt gevraagd tegen November een Dienst meisje tusschen de 15 en 18 jaar, van des morgens 8 tot des namiddags 5 uren. Adres hij den uitgever dezes. ... - 8,00

| Volksblad | pagina 2

F. B. DEN" BOER, Middelburg'. A. HOEK, Toleu. J. DE NEVEWissekerke. ... Van 21 25 Nov. 1SS4. Ondertrouwdden 22 P. De Klerk, 26 j., jm., van Middelburg, met C. M. Moeliker, 23 j., jd. Gehuwd

| Volksblad | pagina 2

Overleden: den 16, Cornelis Pieter, 3 dagen, z. v. Chr. Van Hoorn en A. G. Baden; Cornelis Remijn, 74 jaar, wedr. van M. De Ko ning; den 19, Gerard Brnel, 53 jaar, z. v. A. Bruel en M. C. Verheule. ... - 8,00

| Volksblad | pagina 2

, dat na een jaar een fraai geïllustreerd boekwerk vormt, zich gaarne willen aanschaffen. ... Overleden: den 2 Abraham Jacob, 19 j., z. v. A. Boone en A. De Lange; den 4, Maria Wilhelmina Crombouw, 82 jaar, wed. van W. Ross.