Krantenbank Zeeland

HomeSearch

7.317 resultaten gevonden

| Vlissingse Courant | pagina 2

den efcnen oever naar den andoron gemaakt, roaar nimincr sterk genoeg om nicer dan één jaar aan den stormdon aauwas van het water of een sneeuwvalwederstand to bieden. Eene laatste poging van dien aard ... STAAT BEU MIDDELPRIJZEN vu DE OBJECTEN vak MAIUÏn| le Middelburg den 7 Mei 1835.

| Vlissingse Courant | pagina 2

zijn. Wij hebben omtrent dit punt niets anders kunnen te weten komen, dan dat sedert genoemd jaar, 510 dier werklieden met passen van het stedelijk bestuur van Genthet land hebben verlatendat omstreeks ... 992 met reisboekjes of reis kaarten uit Gent zijn vertrokken dat zich thans aldaar omstreeks 800 werklieden zonder arbeid bevinden, en dat, behalve de op- genoemden door de Ileeren Poelman Précinaire

| Vlissingse Courant | pagina 2

In een geheim comité zou hel Hof heden besloten hebben om de zaak der weerspannige beschuldigden een jaar uit Ic stelleu. ... De bevolking heeft geducht bij dit beleg geleden want meer dan 50 bommen 800 granaten en vele brandkogels zijn in de stad nedergevallen. Drie hui. en zijn geheel afgebrand en al de overigen

| Vlissingse Courant | pagina 2

Z. M. de Keizer is voornemcus, in het aanslaande jaar zijne Tlnliaaosche Staten te bezoeken en zich alsdan te Milaan te laten kroonen. 11. M. de Keizerin zou reeds iu dit jaar als Koningin van ... stcid, waarin hij in eene kolom de luchtsgesleldheid te Parijs voor ieder l®lraa Upperbevelhel jaar van 1755 tol 1801 cn daarentegen hel getal der Kometen met dci-zel- ver maand, N°. 3339 grootheid

| Vlissingse Courant | pagina 1

(Jopgegeven lieefl. Dc ua tnsschcn dc lucii Kometen op le meden zigtbaar waren was J; dan die van voorgaande zijn. In bet jaar 1765. ft, is de bitte grooler dienen zijn. In het bitte grooler dan in i ... Irenlegen in bel jaar 17I ekenmerkt was, nog lio; trekking tusschen de lurk or den lieer M. Arago grot dc algomeenc luchlsgoleld- ngste koude, v jaren, wanneer de (aangewezen, dat de overem Ibbcn

| Vlissingse Courant | pagina 1

r'o/w/i 11. Niejahr, r.aar' raJ'cnde een jaar 1200 pond sterling; 2 Brigadier-Generaals, ellandscbe Zee; Caiharina Mi* a 800 pond 1600 pond sterling 10 Kolonels, a 500 pond „ia, J. II. Krannen; Rv ... Onzen verdienstelijken Landgenoot en Kunstschilder J. du \11rckte Middelburg, wiens heerlijk talent wij reeds bij eene ofgere tenloonstelling van eenige door hem vervaardigde Schil— 'rslukken in de

| Vlissingse Courant | pagina 2

MUNCHEN den 14 July. Hel vroeger naar Griekenland ge zondene 2C Bataljon van bet 12" Regiment Infanterie Beijerschc troepen is heden alhier uit Griekenland teruggekomen. Dit Bataljonhetwelk 800 man ... ■engeu ter} kennis van e het voornemen bestaa aanvang te maken in dit jaaren dal deze Mene jaar, op het str, ide Vijgeler.

| Vlissingse Courant | pagina 2

zijn negende jaar op deze ellendige wijze is opgesloten geweest. Hij is thans veertien jaren oud. Aan dit verlaten wezen, hetwelk schier niets menschelijks meer heeft, ziet men verdorde, lamme en, om ... 7> Den 5 Augustus is de Generaal Cordova met 3 Kolonuen sterk 10,000 man en 200 paarden, te Puenla-ln-Reijna binnen getrokken. Dc Brigadier Correa is met G00O inan eu 800 paar- den te Lerin gebleven.

| Vlissingse Courant | pagina 2

, TscberkessenGrusiërs, Cirkassiërs en Kozakken in oogensehouwwelke een spiegelgevecht voor Z. 31. verrigteden. 31eu stelle zich voor 800 Kurdische Ruiters daarbij een ge lijk getal rijk geldeeddw Grusiërs en ... bekwaam. Slechts eene viertallige paring aangenomen kunnen 2 vliegen enkel jaar, eene nakomelingschap van meer dan 2 millioenen vo«i-|)>r«i<ï Haar hoornvlies is, onder het vergrootglas geplaatst, een van de

| Vlissingse Courant | pagina 2

- Bij een onwederdat verleden jaar in Duilschland groote verwoestingen aanrigltctrof de bliksem de torenspits der kerk te Lodingen in hel Badenschc ten gevolge waarvan dit ge bouw afbrandde en dc ... Carlismus'voor anderhalf [jaar in vergelijking met den toestand kort voor des Veldshcers dood, mag als toereikend bewijs dienen, cn wat daarna ont breekt zal de toekomst beslissen. Hij stierf svelligt te

| Vlissingse Courant | pagina 2

Gedachten over den LANDBOUW cn hoe dc Landman in ons Va derland bij de lage prijzen der Tarwekan blij ven beslaandoor P. Pous. Te Middelburg, bij S. vat* Bentueh f8."5. ... Van MIDDELBURG op ROTTERDAM, gedurende Je maand Nov. 1835. Van Middelburg Van Rotterdam

| Vlissingse Courant | pagina 2

Gisteren lieeft de Koning van Saksen zijn 80e jaar bereikt. Die verjaardag is te Munchen cn in andere plaatsen van dat Koningrijk mol vreugde gevierd. In genoemde hoofdstad begaf zich de stedelijke ... MiddelburgRotterdam ent Batavia be stemd geweest,

| Vlissingse Courant | pagina 1

Art. 1. Ter kennis van de belanghebbenden te brengendat de alpbabetische naamlijst van alle de personendie aan de ligling van dit jaar moeten deel nemen, ter visie van elk en een iegelijk zal lig gen ... Ten gevolge van een Vonnisdoor de Regtbank van Eersten Aanleg zitting houdende te Middelburg op den zestienden De cember laatstleden contradictoir geslagen(geregistreerd) en ge gaan in kracht van

| Vlissingse Courant | pagina 2

Gedurende het jaar 1835 zijn binnen Londen verbruikt i 10,000 ossen, 50,000 kalveren770,000 schapen -250,000 laramcrentj 200,000 varkens., Van.visch worden jaarlijks gewoonlijk 120 ... ,000,003 kilogrammen aangevoerd; Hel verbruik van granen beloopt 7,200,1 schepels hier 2,600,000 vaten sterke dranken 66,000,000 liters; wijn 65,000 pijpen boter 10,500,000 kilogr.; kaas 13,000,003 kilogr,; steenkolen 1,800

| Vlissingse Courant | pagina 2

de discuss ien over dit onderwerp met ten beloog dot, wel is waar, de publieke inkomsten hierdoor schijnbaar met 800,000 ponden sler- lÜjfr zouden worden verminderd, doch dal het, daarentegen nu ook ... geruchten verdienen kan onder anderen daaruit blijken, dat de Koning heeft bevolen het getal der uitgediende soldaten dit jaar door geene nieuwe ligting aan te vullen. Hierdoor ontstaat eene vermindering bij

| Vlissingse Courant | pagina 1

Staten van Zeeland, in de Vergaderzaal der Provinci ale Staten, 111 de Abdij te Middelburg, in bet openbaar zal wor den overgegaan tot de uitloling der Obligatien van de Provinciale Negotiatie van 290 ... Middelburg, den 22 Augustus 1830.

| Vlissingse Courant | pagina 2

, werkzaam is gebleven, totdat zijne gevorderde ja ren cn verzwakte gezondheid hem noodzaakten, in het jaar i853 zijn ontslag te vragen, hetwelk hem door den Koning, met betuiging van Hoogsldctzelfs tevre ... gehad hebben, zullen mitsdien de Hecrcn Jhr. B. de Jonge P. IV. Steenkamp in het jaar 1839 en de Hecrcn Jhr. P. D. van Cillers en Mr. J. J. Slicher van Domburg, in het jaar iS4i aftreden.

| Vlissingse Courant | pagina 2

Zwitserland te kunnen gaan 3°. dat de secretaris van de Fransche ambassadeur tc Bern hem den 7 Augustus cone tweede valsche reispas onder den naam van lier mann (een jaar vroeger gcdaglcekcnd) had verleend ... De veefokkerij is insgelijks een belangrijke tak van volksbesef, In 1832 telden men 2,110,000 schapen, die 217,000 pud hebben opgeleverd, 840,800 hoornbeesten cn 257,000 paardea Hoe aanzienlijk het

| Vlissingse Courant | pagina 1

Nieuwe dito 6,50- ,80 Walchcrsche onen f0,50 Paardcboo •ten 0,00 Boekweit fï 8,00 Raapolie f 47,50 ieƒ47,00 per vat. - R ai ƒ9,00 per stuks. Is. Maslcluiubrood 11 ... Bergplaats voor Met' Broodwagens en r >g van dat bedrijf te Vlissingeq. Te li nse le Middelburg,

| Vlissingse Courant | pagina 2

Te Wecncn is onlangs een zonderling kriminee] geval be handeld. Een man uil de geringe volksklasse had ruim een jaar geleden twee jonge kinderen gestolen ten einde bem door cenig handwerk, behulpzaam ... STAAT der M1DBELPRIJZEN van i»e OBJECTEN van MARKT enj te Middelburg den 17 November 1836.

| Vlissingse Courant | pagina 2

-- Tegenwoordig bevindt zich te Weeneo een uitstekend com. ponist uit America, die met den naam van den Americaanschec zellioven vereerd wordt, llij is een man van ongeveer 50 jaar, te Praag geboren ... STAAT der M1DDELPR IJZEN v an de OBJECTEN van MARKT enz, te Middelburg den 15 December 1830.

| Vlissingse Courant | pagina 2

STAAT der M1DDELPR IJZEN van i>e OBJECTEN van MARKT enz, tc Middelburg den 22 December 1836. ... Jarige Tarwe de Nódcrl. Mudde /*8,00 Nieuwe dito/6,50 - Rog' ge 5,00 Winter-Garst f 4,00 Zomer dito 4,00 Haverƒ2,511 Walchersche Wille Boonen 8,00 Idem Bruine Boonen ƒ9,00 Idee Groene Erwten f 6

| Vlissingse Courant | pagina 2

FRANKFORT, den 16 January. Volgens brieven uit Weénen was men daar voornemens in de zoogenaamde Brigillcnau in dc' nabijheid dier hoofdstad welke vlakte tol het houden der jaar- lijksche volksfeesten ... MIDDENPRIJZEN, van de volgende Artikelen le MIDDELBURG, van den 19 Januarij 1837.

| Vlissingse Courant | pagina 2

winner moei echter hel huis in bezit komen ne men of deszelfs waarde ontvangen in papieren geld, gelijk staande met omtrent 800,000 francszoodat de gelukkige koetsier zich in den moeijelijken tweestrijd ... Moorenlelde men twee en twintig milliocnen. Tegen het einde van de vijftiende eeuw bedroeg de bevolking slechts vijftien milliocnen. In het jaar 1988 tien milliocnen in 1700 acht milllioencn in 1715 zes

| Vlissingse Courant | pagina 2

zijne troepen en 800 voeders haver voor zijne paarden hadden te leveren. De meeste dezer amhlenaars geenc middelen van weilersland bezit tende hebben zich gehaast aan dat bevel Ie voldoen daar ech ter ... , spreekt hij behalve de Noordsche talen ook EngelschFransch Duitsch en een weinig Gricksch en Turksch. In dit jaar wil bij eene voetreis doen naar Marocco en verders door Afrika."

| Vlissingse Courant | pagina 2

sterker geopenbaarddan in liet vorig jaar te Praag en Weenen. Het getal ingezetenen van Berlijn kan thans met in begrip der bevolking, op 280,000 menschen begroot worden, en als het hoog loopt zullen wij ... MIDDENPRIJZEN, van de volgende Artikelen te MIDDELBURG vat» den 28 September 1837.

| Vlissingse Courant | pagina 2

Elke twee jaren heeft eene inschrijving voor den militairen stand plaals: alle jongelingen, die 16 jaar bereikt hchben, moe ten zich aangeven. De opschrijving der bevolking heeft elke drie jaren ... MIDDENPRIJZEN, van de volgende Artikelen tc MIDDELBURG vak der 23 November 1837.

| Vlissingse Courant | pagina 2

Het gouden tafelservies (ter waarde van 1.800,000 Ned. guldens), bij don feestmaaltijd in Guidhall gebezigd, is gedu rende cenige dagen in den Louden-tavern,. legea toegangkaartjes voor het publick ... eene geldswaarde van 4,800,000 Ned. guldens.

| Vlissingse Courant | pagina 2

stranden waren voor onzen Monarch gewis zoo vele redenen van 'innige vreugde. Vele bror.' en van welvaartcn inzonderheid dc handelnamen in het vaderland ook in dit jaar, eene linoge vlugt dc ... aanboodverhelderden. Intusschen werden ook in dat jaar de pogingen om aan de ongelukkige geschillen met I3clgic ccn einde te maken niet bekroond beklaagde men zicb steedsdat over den loop dor onderhandelingen vcehiris

| Vlissingse Courant | pagina 2

Zie hier een voorbeeld van gruwelijke wreedheid bij brand. Toen iu hel jaar 1788 te Meaco op Japan een felle brand uit- Jiarslle, verliet de regerende Vorst met den mceslcn spoed zijn pa- £fcis doch ... laatstgenoemde jaar kwamen verscheiden hon- derde zieken die zich binnen dat gebouw bevonden in den vuurgloed om. Den 10 Januarij 1776 had de vernieling van het paleis van justitie het verlies van vele oude

| Vlissingse Courant | pagina 1

Onder-Koning van Egvp deze zich rustiger gcdrai) te geven zullen er ga :n. Ons leger bestaat an 7 a 800 man, 4 batiij escadrons Kavaleric. troepen laat veel le ... Gezien het Besluit van Hceren Gedeputeerde Staten dezer Pro- jncicvan den G April 11.No. 7, (Provinciaal blad No. 3U) Geleien'de Missive van den Arrondisseraenls-ijkcr le Middelburg ito 28 Mei 11

| Vlissingse Courant | pagina 2

De zeven Provinciën der oude Republiek beslaan 'le zamen eene grondsoppervlakte van 3,490,000 hectaren waarvan 800,000 alleen bouwland zijn hel gebeele overige gedeelte bestaal in weideland ... moerassen, meren, rivieren en kanalen. In deze kleine ruimte besloten, zijn 2,149,000 inwoners gedurende vele maanden van het jaar aan den invloed der vochtige dampen blootgesteld welke zich uit eene 7

| Vlissingse Courant | pagina 2

In een dit jaar le Parijs verschenen werk van den Heer Macarel de la fortune publique en Francekomt cene op gave voor van een gedeelte der letterkundige schatten te we ten dc nationale bibliotheken ... oorlog 23.000 deelen 800 handschriften.

| Vlissingse Courant | pagina 2

. De Cour- rier Beige wordt door de bank, dc Obseroateur door de bij dragen der liberalen en vrijmetselaars ondersteund. Do Belgi heeft 1200 de Commerce 800de Lynx 400-500 abonnenten. ... 0 voor het jaar 18x0 .daarin voorzien hebb We «egen ten laste d< en van den weg, Voo («turnen provincie

| Vlissingse Courant | pagina 2

Deze «eek werd het oproedings-instituut der Jesuilen weder geopendhet aantal leerlingen is grooter dan verleden jaar zij worden thans op 7 a 800 berekend. De ruimte der kostschool gedoogt niet alle ... heeft zij op 15 jaren plaats. Ook oudtijds bij de Franken begon zij met het 15° jaar: want dit oorlogzuchtig volk oordeelde dat men een man een burger was zoodra men soldaat was, en deze orde van zaken

| Vlissingse Courant | pagina 2

Deze verklaring zat moeten gedaan worden binnen de zes maanden ge rekend van den dag der uitwisseling van de ratification der voormelde trak taten, zoo Zij meerderjarig zijn, en binnen het jaar ... MIDDENPR1JZE N, van de volgende Artikelen te MIDDELBURG van den 21 Febhuarij 1839.

| Vlissingse Courant | pagina 2

Do oudste regenscherm dien men in de geschiedenis ont moet is trouwens zeer oud; maar men weet niet regt wat daar van te maken. Alcutn Abt van Tours zond in 800 aan den Bisschop Arno van Sallsburg ... van de volgende Artikelen te MIDDELBURG van den 7 Maart 1839.

| Vlissingse Courant | pagina 2

lot van personen, se dert het jaar 1815 in Franscbe krijgsdienst geweest zijnde, en lol heden in hun vaderland niet terug gekomeneindelijkdat een groot getal doodbrieveu ran militairenwelke in Rusland ... mindering van 38,000 man hebben ondergaan de aan het paar- devolk cn de artillerie verleende verloven bedragen niet meer dan 2,800 manomdat men dc manschap onder de wapenen heeft moeten doen blijven Ier

| Vlissingse Courant | pagina 2

Onto dagbladen declen fact berigt mede dal do 4 groote Mexika- scfae vlaggen in de kerk der invaliden zijn geplaatsten voegen er bij dat aldaar omtrent 800 vlaggen en standaarden zijn ten toen ... 60,000 balen niet le boven ging in bet afgeloopen jaar reeds meec

| Vlissingse Courant | pagina 2

millioeuen inwoners voeden hare bevolking neemt jaarlijks met een half millioen (oe. De inkomsten zijn jaarlijks 156 millioen gul dens. In vredestijd bestaal hel leger uil 714,800 man en de vloot uit 250 ... In S bcrië Is ten gevolge van den strengen en langen winter en .van het misgewas in hel vorige jaar, zulk een gebrek aan voeder gekomen, dat alleen in het dislrikt Nerlschinsk tot heleinde van Maart

| Vlissingse Courant | pagina 2

Men meldt uit Weenen dd. 21 MeiHet Pinksterfeest is hier dit jaar door eene hoogst treurige gebeurtenis gekenmerkt gewor den. Van alle kanten stroomden herwaarts buitenlieden tezamen, die hunne ... SGEMEESTER b* W Gelet op s Konings bcsbj de bepaling, dat de Da ring van Waterloo o er jaar zal plaals hebben! lerioneren bij deze de 1 ^meiden dag op Zond! Uczclvein eerbiedige st Vgenbeid alle

| Vlissingse Courant | pagina 2

gedaan; de uilkomst heeft vol- konen aan de verwachtingen der belanghebbenden voldaan. In Parijs loopen 800 boekdrukkers-gezellen zonder werk. In En geland is hel port van eiken brielboe ver de aUlatuI ook ... Toen «ij, schrijft een Engelschman die in bel jaar 1804 aan de veldloglen in lntlië deel nam, mei tie vervolging van lloolkah bezig waren, hadden «ij in t.ns le^cr cenen grooten olifant, die gebruikt

| Vlissingse Courant | pagina 2

•4°. Dal hoewel Z Ed. slechts belast is geworden mei Directie, en niets anders, over de geneeskundige dienst der Lamjmagl in Vlissingen en de kleine sterkten daarbij gelegen, de toelage van ƒ800 '.s ... zijn in i838 negen grijsaards boven de honderd jaar overleden. Van wegc hel Gouvernement is in Siam ook eenc hoeveelheid opium in slag genomen. De cholera regeert le Dhoolia en le Rangalorc. Men hoeft

| Vlissingse Courant | pagina 2

jaar hier te lande zullen verkocht worden en bestaan uit restanten van den oogst van iS58 en uil een groot gedeelte van den oogst van i83g7.00 zal niet alleen het ge zegde departementtenzij ... rentebetaling van f g,800,000.

| Vlissingse Courant | pagina 1

;ehoudcn; wanneer i men deze woon jnis toepassen dit al tlergenen wiet erwonilcren want Middelburg en de roole schaar loege. die plaatsen zijne ... Dat de wetten van den 8. Januarij 1817 cn 27 April 1820, het begin der werkzaamheden voor de Nationale Militie op den 1. Januarij van elk jaar hebbende bepaald diensvolgens de Jig- ting voor den jarc

| Vlissingse Courant | pagina 2

groote label ter invulling le huis gezonden waarin zij jaar lijks van elke verlossing on dene lier gevolgen, in sommige gevallen lot vier weken na hel kraambed versla" inueten geven rn dat in zóó vele ... van dc volgende Artikelen le MIDDELBURG, <'.il onderwerp der vaa de» 13. Februarij 1840. het diegenen zijn, we

| Vlissingse Courant | pagina 2

voor hel j Rijk niet incer dan f 28.800. Om deze uit te j zuinigen zal men nu circa .300 mcnschen kunste- i naars onder welken velen met huisgezinnen zich be vinden op eenmaal van alle middel van bestaan ... In den herfst van dit jaar zullen in bet Wurtembcrgsclic cn Badenschc groole wapenoefeningen van bel achtste legercorps der üuilschc Bondsstaten gebonden worden, aan welke onder anderen ook door de

| Vlissingse Courant | pagina 2

. Vader du gelukvvcnschingcri der Kardinalen, Prelaten en hongc Staaishcambten. Aan hul Corps Diplomatiek is ook ditmaal, even als in hel vorig jaar, gecnc audiëntie verleend. Des avonds zijn allo openbare ... Eindelijk wordt gezegd dat de vrijwilligers der landmagt over hel geheel der infanterie zullen ver deeld worden zoodat men verneemt (lat elke afdec- ling nagenoeg op 800 manschappen zal kunnen ge