Krantenbank Zeeland

HomeSearch

134 resultaten gevonden

| Sluisch Weekblad | pagina 3

male er meer of minder aan de kapotjasseu te veranderen valt, welke, indien ze zouder verandering nog een half jaar zouden kunnen gebruikt wordenals de verandering niet waardig, afgekeurd eu ten koste ... 9,30 6,00 5,40" 5,10 5,10 3,50 6,50 8,00

| Sluisch Weekblad | pagina 3

mate er meer of minder aan de kapotjasscu te veranderen valt, welke, indien ze zonder verandering nog een half jaar zouden kunnen gebruikt wordenals de verandering uiet waardig, afgekeurd eu leu koste ... f 9,30 6,00 5,40 5,10 5,10 3,50 6.50 8,00

| Sluisch Weekblad | pagina 2

moeten aan komen. Wij kunnen bierbij nog opmerken, dat de gcbeele gemeente Middelburg in Vlaanderen en Lupscbure, met hunne rijke poldergrondcndoor hunne gemeenschap met Aardenburg over Heilie, zouten ... De inkomsten van de Guslnaf-Adolf-vcreeni- giag zoo wordt uit Frankfort gemeld hebben in hel nfgcloopen jaar bedragen 195,634 th. Het aantal protestanten in Europa is ongeveer 68 mil- lioen; 700 a

| Sluisch Weekblad | pagina 2

zou moeten aan komen. Wij kunnen hierbij nog opmerken, dat de geheele gemeente Middelburg in Vlaanderen en Lapsehure, met hunne rijke poldergrondendoor hunne gemeenschap met Aardenburg over Heille ... Dc inkomsten van de Gustaaf-Adolf-vereeni- ging zoo wordt uit Frankfort gemeld hebben in het afgeloopen jaar bedragen 195,634 th. Het aantal protestanten in Europa is ongeveer 66 mil- lioen; 700 a

| Sluisch Weekblad | pagina 5

ur leest men, dat de Keizer q gezant, wiens terugkomst veder, ten gehoore heeft out- eene bijzondere audiëntie het nieuwe jaar de geluk - land over tc brengen, aald op 3% 4 en 4}fc pCt ... vergelijking mol Middelburg. Oosiburg eu Aar denburg zijn daarentegen veel te klein afgebeeld; het aanzienlijk gehucht Kruisdijk, tusschen SchooG- dijkc en Breskens wordt gemistwaar den Roo- deuhoek en Scharre

| Sluisch Weekblad | pagina 4

Jarige tarwo t 0.00 a 10,00, nieuwo dito f 8.00 a f 8.50, rogge 1 5.75 a 0.00wiutergerst 10.50 a 1 6.70, zomer dito f 6.00 a f 6.50, haver 13.00 a 1 LOG- paardeboonen 17.00 a 17.60, erwten 10.00 a 10.00. ... De INSPECTEUR van het LAGER ON DERWIJS in Zeeland maakt bekend, dat er ■bij de Normaallessen te Middelburg zijn opengevallen

| Sluisch Weekblad | pagina 4

•totaai js afgebrand, waarhij eene koeeen jaar- dings rund een ezel, 6 varkens en '20 hoenders zijn omgekomen, en voorts eene partij landbouw gereedschappen aardappelen en rnangelwortels benevens al ... Jarige tarwe 1 0.00 a 10,00, nieuwo dito f 8.00 a f 8.75, rogge 1 5.70 a 6.00., wiutorgerst f6.40 a 1 6.75, zomer dito f 6.23 a f 6.30, haver f 3.25 a f 4.50. paardeboonen f7.50 a f7.80, erwten f

| Sluisch Weekblad | pagina 3

onder anderen de Geneeskundige School te Mid delburg, die ons niet en de Scheldevaart die ons wel - nut. Over de eerste onderneming zeggen we alleen ditwil Middelburg de eene ot andere schoollaat ... Middelburg die dan zelve betalen, want, met het oog op de geneeskundige wetten, kunnen we volstrekt niet tot de overtui ging komen, dat ze van algemeen belang zou zijn en we danken de Redactie der

| Sluisch Weekblad | pagina 4

don bloei van het onderwijs. Voldoende aan zijn vóór twee jaar opgevat voornemen oiu telken jare één der vakken van het lager ouderwijs, omschreven in art. 1 der wet, te behandelen, sprak hij thans over ... Jarige tarwe f 8,00 a f9,SO, nieuwe dito f0,00 a f0,00, rogge 0,00 ft f6,30, win- lergerst f 5,50 a f6.50, zomer dito f 5,00 ft f 6,00 haver f 3,00 a f 3,50 panrden- boonen f7,80 a f8,00, koolzaad f

| Sluisch Weekblad | pagina 4

. Van bovenge melde Pandbrieven en Hypothecaire Obligatiën wordt hij plaatsing geen commissieloon gerekend. Dc interest wordt elk half jaar zonder ccnige korting betaald lo Middelburg en ten Kantore der ... Plaatselijke Administratie te Middelburg.

| Sluisch Weekblad | pagina 3

rechtbank te Middelburg in de maand Januari jl. reeds veroordeeld was ge worden en waarvoor hij heden over 8 dagen alhier bij verwijzing voor hot kantongerecht te recht stond. ... Men meldt uit Middelburg van 1 November

| Sluisch Weekblad | pagina 3

dier provincie benoemd den heer mr. C. J. Pické te Middelburg. ... De fabriekarbeider P. te Enschedé is gewoon jaarlijks een varken te mesten. Dat, hetwelk fiij dit jaar op schot had (een oud) beloofde iets goeds te zullen worden. Het was onvcrzadelijk en uiterlijk

| Sluisch Weekblad | pagina 3

den beklaagde werd gevoerd door mr. W. A. van Hoek, advocaat te Middelburg. Wij onthouden onsvoor T oogenblik van alle verdere opmerkingen en mededeelingen en wach ten de uitspraak af, die op 29 dezer ... Maandag morgen gingen drie jongens le Sneek, omstreeks 14 jaar oud kievietseieren zoeken een zoogenaamde wortel(waarschijnlijk wilde scheerling) aldaar slangenwortel genoemdvin dende aten twee er

| Sluisch Weekblad | pagina 4

Jarige tarwe f 00,00 a f 00,00 nieuwe dito f 11,00 a f 12,50, rogge f8,00 a f8,75, wintergerst f7,23 a f S,00, zomer dito f 6,73 a f7,25, haver f3,00 f 4,50, paarden- boonen f 6,00 i f 7,10erwten 0 ... BURGEMEESTER en WETHOUDERS van SLUIS maken bekend datwanneer zich geene omstandigheden voordoendie dit onraad zaam doen achten, de Kermis in die Ge meente dit jaar op den gewonen tijd zal worden

| Sluisch Weekblad | pagina 4

Jarige tarwe f 13,00 it f 14,30, nieuwe dito f 14,00 f 00,00, n. rogge f7,00 A f8,30 n. wintergerst f 6,00 A f 9,10, zomer dito f 6,00 A f6,50, haver f3,00 af 4,73, paarden- boonen f 7,00 A f 8,00 ... erwten f 7,00 A 8,00, koolzaad 11,00 A f 12,50.

| Sluisch Weekblad | pagina 4

en "6,45-c8,00. ... Tevens zijn bij hem nog voorhanden eenige'öjarige Hypotbekaire Pandbrieven, cene rente afwerpende van 5% 's jaars cn zullen met 4sten December e. k. nog slecht 3'A jaar te loopen hebben cn worden

| Sluisch Weekblad | pagina 2

Voor Zeeland zijn dit jaar aan de beurt van aftreding als leden voor do tweede kamer der staten-generaal Middelburg, mr. J. P. Koeter TakGoes, mr. P. 11. Saaijmans Vader. In het kiesdistrict ... Zierikzec heeft dit jaar geen aftreding plaats.

| Sluisch Weekblad | pagina 3

met rang vau luitenant-kolonel f 57,600, luitenant met rang van kapitein f 24,600, vaandeldrager met rang van luitenant f 14,400 en bij de cavalerie en infanterie van linie luile— nant-kolouel f 58,800 ... Donderdag avond, omstreeks 9 ure, beeft James Nimmo, te Glasgow, met Pruisisch zuur zijne drie kinderenhet oudste 5 jaar en het jongste 18 maanden, vergiftigd, waarua hij zichzelven om het leven

| Sluisch Weekblad | pagina 4

Gisteren namiddag had een jongeling van om streeks 14 jaar het ongeluk dicht bij Sluiskil iu het kanaal te vallen, met hel ongelukkig gevolg, dat hij in de diepte verdween een uur later werd zijn ... . Eindelijk be strooit men oiu hel kleven tegeu lo gaan den vloer met eene dunne laag haardasch. Ilct be strijken met koolteer cn het bestrooien met asch moei ieder jaar herhaald worden. Dusdoende verkrijgt men

| Sluisch Weekblad | pagina 4

bekwaamheid voor school- cn voor huisonderwijs dit jaar zullen worden gehouden op woensdag den 4 october aanstaande en volgende dagenen in deze Provincie zal worden afgenomen te MIDDELBURG. ... driukwaler moet doorzijpelen, waaruit dan ook het merkwaardig verschijnsel verklaard wordt dat de consul ofschoon hij acht jaar op het eiland heeft gewoond, er nog nooit een heeft zien legen.

| Sluisch Weekblad | pagina 3

Frederik. Een hunner bleef te Alkmaar en werd in het vorig jaar be noemd lot uotaris hier ter stede; eeu ander diende Ir, ver: (lillende plaatsen van ons rijk als beambte ;cr posterijen en werd ook in 1870 ... hier benoemd lot directeur van hel postkantoor, en de derde zwierf door de wereld als officier dor Nederland- stihe marine werd in dit jaar gepeusioueerd eu kwam ook hier woueu.

| Sluisch Weekblad | pagina 3

De Kleine Cour. verhaalt, dat een soldaat vóór 10 jaar wegens een klein vergrijp 18 maanden gevangenisstraf kreeg. Na zijn ontslag kwam hij in betrekking en gedroeg zich 5 jaren uitstekend in ... naar Amerika te gaan. Dit is geen sentimenteel verhaaltje, maar volle waarheid. De man die eenmaal gezeten hoeft en 10 jaar later een braaf man zich loonde moet Nederland verlaten in 't jaar 1871 onzer

| Sluisch Weekblad | pagina 3

herberg le Botterdam, tot 1 jaar gevan genisstraf. Door zijn verdediger werd in het mid den gebrachtdal gelet moest worden op den toestand van -zinsverbijstering waarin de besch. zich bevond volgens ... ƒ11,30 7.40 6,80 5.40 0,00 3.» 6,60 8,00

| Sluisch Weekblad | pagina 2

fa het vorige jaar werd door velschillende bla den medegedeeld, dat de zomerdienst op de spoor- wegeu voortaan op den leu Juni zal aauvangen. Naar wij uit goede bron vernemenzalalthans dit jaar, de ... In het afgeloopen jaar werden te Lexmond 459

| Sluisch Weekblad | pagina 4

In Rinsumageest heeft een groot ongeluk plaats gehad. Drie werklieden 23, 21 en 20 jaar oud, zouden eeue praam suikerijwortelen vervoeren. Wel wachtte men een weinig tot dat de slechte buien voorbij ... 6,(0 6,60 5,40 3,50 7,10 8,00 0,00 4,70

| Sluisch Weekblad | pagina 2

overvloedig water springt. Een geleerde die nasporingen gedaan heeft omtrent de overstroomingen in dit bergachtig land, heeft ontdekt, dat over twee honderd jaar hetzelfde verschijnsel zich in deze streek heeft ... 8,00," 9,00 12,50,, 14,25 14,— 15,50

| Sluisch Weekblad | pagina 3

toeschouwers waren zeer talrijk. Een heer van 80 jaar, die de gewoonte heeft alle winter—en zomerdagen in de ri vier een bad te nemenwoonde mét belangstelling den wedstrijd bij. ... geschat op ruim 800 halve porden schoon aan den haak.

| Sluisch Weekblad | pagina 3

Hij stal een kind van twee en een half jaar, en beproefde zwanenvleugelen te doen groeien op zijnen rug welken hij éérst openlegde. Dit ge beurde in 1854 te Troyes. Hij werd veroordeeld tot 5 jaren ... onderwijs genietentot hun 18de jaar verplichtend wordt gesteld.

| Sluisch Weekblad | pagina 1

bij het flazegrasbij Middelburg in Vlaanderen, en in den Oosthoek op welke punten onze opperwateren zich feitelijk met die van Vlaanderen vermengen en met deze naar zee stroomen. Op twee punten duurt ... Over twee jaar werd er opgemerkt, dat er in den vloer der sluisbizonderlijk langs den noordkanteene verzakking be stond, genoegzaam om aan eene ondermijning te doen denken. Toen werd in de alge

| Sluisch Weekblad | pagina 3

van achttien jaar. zoo schoon als bemin nelijk de zoetste vreugde hecrschte in dezen kring, en na den maaltijd gingen de mannen naar eene naburige kamer hunne sigaar rooken, toen een hunner ze ontstak ... Iu 1834 werd hij kandidaat gesteld voor den post van major, doch hij leed de nederlaag. Iu het volgende jaar werd hij lot alderman gekozen; be kleedde die belrekkjug tot 1831 loeu hij major der stad

| Sluisch Weekblad | pagina 4

f 11.00 6.40 7,00 0,00 3,40 6.40 8.00 0,00 0,00 ... De billetlenop zege!bevattende .de gebodene som per jaar in letters en de namenvoornamen en woonplaatsen der inschrijvers en borgen moetendoor tien allen geteekendvóór het uur der ver pachting bij

| Sluisch Weekblad | pagina 3

De heer L..., wonende te Argelès (Opper-Pyre- neeën) gewezen douanier, oud 8 j jaar, is getrouwd met eene vrouw, die er 75 telt. L.is 2eer verliefd op zijne vrouwen deze niet minder op haren man. De ... huwelijksliefde op dien ouderdom is niet zeldzaamen T is altijd een vertroostend schouwspel, vooral voor hen. die reeds vau hun twintigste jaar een blok aan "t been hebben dieu ze niet kuuuen voortslepen maar 't is

| Sluisch Weekblad | pagina 3

8^00 0,00 0,00 ... Jaarlijks worden, naar de keuze der Inteekenaars, 20 of 40 afleveringen verzonden zoodat het ge'neele prachtwerk in uiterlijk vijfjaren of. bij bespoedigde verzending, in 2V2 jaar kompleet zal zijn.

| Sluisch Weekblad | pagina 3

gestegen. De boerenwerkpaarden vau 10 lot 1'2 jaar oud werden mei f 800 tot 820 eu de koeien met 300 gretig betaald. ... Men schrijlt uit üostburg: Op de eerste der zoogenaamde Meikoopdageudie in dit district werd gehoudenis geblekeu, dat de prijzen van hel vee sedert verleden jaar tot eene verbazende hoogte ziju

| Sluisch Weekblad | pagina 3

gulden door Jos. do Cloedt alhier; het 2e perceel werd toegekend aan P. Gevaert, mede alhier woonachtigvoor eene som van 800 gulden. ... Heden overleed in den jeugdigen ouder dom van 9 jaar en 6 maandeu mijn jongsten broeder.

| Sluisch Weekblad | pagina 3

Blijkens het overzicht van de opbrengst der rijks middelen over de vier afgeloopen maanden wijst de opbrengst een vermeerdering aan van f 459,695,57V2 boven het vorige jaar en van f 1,348,800 ... Het O. M. cischte een gevangenisstraf van twee jaar legen hem. A. s. Dinsdag zal de lechtbank uitspraak doen.

| Sluisch Weekblad | pagina 3

hun zijne gansche bezitting voor eene som van 300,000 roebels waarvan hy een vijfde deel, dus 60.000 roebels schonk de overige 240,000 roebels moesten elk jaar voor een gedeelte worden afgelost. Aan die ... De officier van justitie te Middelburg verzoekt opsporïog. aanhouding en bericht, omtrent den per soou van W. Verhulst,oud29 jaren gewezen klerk bij de bank van leeuing le Middelburg. Tegeu hem is

| Sluisch Weekblad | pagina 3

Mejuli'er Millie en Christine zijn 22 jaar oud en geboren in Noord-Carolina (Amerika.) Hare moeder was 32 jaar loeu zij aan deze meisjes het leveu schouk eu zij was zeer sterk gebouwd. De kindereu ... jongelingen mogen bij aanneming uicl jonger dan 17 eu niet ouder dan "20 jaar zija. Zij moeien zich voor 0 jaren verbinden, voldoen aan de vereisohlen voor vrijwilliger eu wijders met guustig gevolg eeu examen

| Sluisch Weekblad | pagina 3

14,25 10,50 8,90 8,10 5,00 8,00 -.00 -,00 3,75 ... f 3.50 a f 8. ZofiiiSrgerst f 7,75, f 7,50 a f 1 Si, Haver f 5, f 4,75, f 4,50, f 4, f 3 a f 2,3-5. Paar- denboonen f 8,00, f 8,10 a f 8. Erwten f 10, f9,50, f 9 a f 8,75.

| Sluisch Weekblad | pagina 3

Dr. J. Sasse beantwoordt in den Almanak voor Landbouwers eu Veehouders voor hel jaar 1874 de vraag„welk gewas zou de koffie kuuueu vervangeu ?M ... Uren vau vertrek in December. VAN MIDDELBURG: VAN ROTTERDAM