Krantenbank Zeeland

HomeSearch

134 resultaten gevonden

| Sluisch Weekblad | pagina 4

Opper-Commies 2400, 1128, Commiezen ieder 800, 376, Dijkwachters ieder 300, 141, ... bestuurd hébben. Deze som mag die van franks 10,000, zegge f 4700 per jaar niet te boven gaan. De verdeeling van deze som zal jaarlijks deor den' Minister van Binnenlandsche Zaken worden vastgesteld.

| Sluisch Weekblad | pagina 4

GentBrussel: 5-50, *7-30,9-35, 12-35, *5-00, G-3Ö Mechclen, Antw.: *7,30,9-35, 12-35, *5-00, 6-35. Ostcndc: 7-10, *8-00, 10-30, 2-50, *6-00, 8-35. ... Van Gent naar Eccloo: 6-30, 10-00, 4-00, 8-00- Van Eccloo naar Gent: 5-30, 8-00, 1-10, 5-30. Van Eccloo naar Mal legliem7-10,10-40, 4-40,8-40. Van Maldeghem naar Eccloo 7-30, 12-00, 5-00 I)e nröt een

| Sluisch Weekblad | pagina 4

Goede tarwe f 9,23 a f 9,00 gewone dito f 8,73 a f 8,00 rogge f G,30 a G,00 wintergerst fG,10 a f 3,25, zomer dito f5,30 a f 3,00, haver f 3,30 a f 2,73, paardenboo- nen f G,l)0 a f 3,70, erwten f 0 ... aankomen en in een ander artikel in dezelfde Courant over do industrie handelende: Van her midden van het vierde district bezoekt, men gemakkelijker «Gent dan Middelburg." Die twee mededeeïingen met een

| Sluisch Weekblad | pagina 4

De 17de algemeene vergadering der geweste lijke vereeniging Zeeland van bet Nederlandsch onderwijzers genootschap zal te Middelburg gehou den worden op Zaturdag 30 dezer. ... Bij liet instituut voor doofstommen te Gronin gen worden thans weder de noodige maatregelen genomen voor do opneming van nieuwe kwoeke- Jingen bij het begin van den aanstaanden cursus. Dit jaar

| Sluisch Weekblad | pagina 3

Het traktaat-genootschap te Londen heeft 6't jaar bestaan en gedurende dien tijd 1,006 mil lioeu traktaatjes verspreid. In hel vórige jaar al leen zijn 47 millioeu traktaatjes verspreid waar van twee ... Op dc Haarlemmer tentoonstelling voor me talen voorwerpen ziju veel brandkasten is dat een teeken des tijds Voor die tentoonstelling bestonden Sub-Commissien te Middelburg, Goes, Zierikzee en

| Sluisch Weekblad | pagina 3

, die op sommige akkers zelfs nog in vollen bloei staatis dit jaar voor het eerst van de gewone ziekte bevrijd gebleven. Gaf bet vlas hier en daar een voldoend resultaathet koolzaad bijna overal een ruim ... bezit zijnde polders hieven dit jaar niet achterlijk in productie. Rustte hel oog met welge vallen op het zoo uitmuntend voortbrengend ver mogen dier gronden, minder aangenaam was voor ieder welgezinde de

| Sluisch Weekblad | pagina 4

8,00 ... zo niet sedert jaren vertrouwd waren met BRILL'S Kritische Aanm. over de Fran- sche Spraakkunstdie bun daarin, reeds 7 jaar geleden, (I, bl. 81) do waarschijnlijke etymologie ran 't woord gaf.

| Sluisch Weekblad | pagina 3

Naar men verneemt bestaat bij de regering het voornemen om aan de krijgers van 1813, die op 17 November a. s. huu tachtigste jaar hebben be reikt, eene jaarlijksche toelage te verstrekken, gelijk ... Men schrijft uit Middelburg van den 14 dezer: Ouzc gemeenteraad besloot heden middag een crediet van f 1200 aan Burgemeester en Wethou ders te verleenen, om daaruit, bij gelegenheid van de herdenking

| Sluisch Weekblad | pagina 4

dochters bevallen. Zij is 43 jaar oud en dit is de 13de maal dat zij vaii drie kinderen bevalt. ... Jarige tarwe f7,09 ii f7,50, nieuwe dito f8,00 a f8,50. rogge f6,00 a f6.15, wiutergcrsl f 5,00 a 1 5,50, zomer dito f 4,70 a f 5,10, haver f 2,50 a f 3,10, paardeubooucn f 5,40 a 1 5,70 erwten f6

| Sluisch Weekblad | pagina 3

Eene Fricsche vrouw die bij uitnemendheid Oranje gezind was heeft dit nu ook werkelijk bij de algeraeeue feestviering op zeldzame wijze doen blijken zij was reeds van het vroege voor jaar af, toen er ... 13 geheel oranje- gele kallen T welk haar ook geluktezij plaatste die nu op eene rijmet zinspeling op het merkwaardige jaar 1813.

| Sluisch Weekblad | pagina 3

Toen de Paus de gelukwenschen van do amb tenaren ontving, verklaarde Z. H. dat hij in het aanslaande jaar gewichtige gebeurtenissen te ge- moet zag hij maande hen voorts aanom kalm te blijven daar de ... SLUIS14 Januarij. Z. M. heeft benoemd tot notaris binnen het arrondissement Middelburg, ter standplaats de gemeente Oostburg, de Heer G. Le Nobelcandidaat notaris aldaar.

| Sluisch Weekblad | pagina 3

Toen de Paus de gelukwenschen van de amb tenaren ontving, verklaarde Z. H. dat hij iu het aaustaande jaar gewichtige gebeurtenissen te ge- moet zag hij maande heu voorts aanom kalm te blijven daar de ... SLUIS, 14 Januarij. L. M. heeft benoemd tot notaris binnen het arrondissement Middelburg, ter staudplaals de gemeeote Oostburgde Heer C. Le Nobelcandidaat notaris aldaar.

| Sluisch Weekblad | pagina 3

Klaagde men hier vroeger en zeer te regt over het gevaarlijke der greppels, welke men jaar lijks in de zijkanten legde van de Rijks en Pro vinciale wegenleidende van Breskens naar Aardenburg en Sluis ... koopprijzen van domeinenbij de wel moet worden geregeld en dat voor hei jaar 1864 cene begroeting van uitgaven moet worden vastgesteld

| Sluisch Weekblad | pagina 3

Klaagde men hier vroeger en zeer te regt over het gevaarlijke der greppels, welke men jaar lijks in de zijkanten legde van de Rijks en Pro vinciale wegen, leidende van Breskens naar Aardeuburg en ... vau domeinen, bij de wel moet worden geregeld en dat voor hei jaar 1864 eeue begrootiug van uitgaven moet worden vastgesteld

| Sluisch Weekblad | pagina 3

Eene aankondiging van het Zeeuwsch jaarboekje en Middelburgsclie Naamwijzer slaat bij ons gelijk met eene aanprijzing. We hebben jaar op jaar niets dan lof over voor het nette, onmisbare en immer ... toevoegsel Eene rustplaats der bannelingen: dc graven der Portuge- sche Joden te Middelburg is een sieraad van het boekske en eene waardige bijdrage tol de ge schiedenis der Joden te Middelburg, waarvoor we

| Sluisch Weekblad | pagina 3

Eene aankondiging van het Zeeuwsch jaarboekje en Middelburgsche Naamwijzer staat bij ons gelijk met eene aanprijzing. We hebben jaar op jaar niets dan lof over voor het nette, onmisbare e:i immer ... toevoegsel Eene rustplaats der bannelingen: de graven der Portuge- sche Joden te Middelburg is een sieraad van het boekske eu eene waardige bijdrage tot de ge schiedenis der Joden te Middelburg, waarvoor we

| Sluisch Weekblad | pagina 3

provinciaal gerechtshof in Zeeland, van 28 De cember jk, waarbij was bevestigd het vonnis der Arroudissêmenfs Rechtbank tc Middelburg van 29 Oct. te voren, houdende veroordeeling der ge noemde ISeerenals ... Om eenigzins te kunnen oordeelen oven de werking 'der Schoolwet van Aug. 1857 die thans hare eersle zes proefjaren heeft doorgestaan diene men te weten dat alieen over bet jaar 1861 vooj_ bijna een

| Sluisch Weekblad | pagina 3

gerechtshof in Zeeland van 28 De cember j!., waarbij was bevestigd het vonnis der Arrondisseraents Rechtbank te Middelburg van 29 Oct. te voren, houdende veroordeeliug der ge noemde Hoeren als verantwoordelijke ... Om eenigzins te kunnen oordeclen over de werking der Schoolwet van Aug. 1857 die thans hare eerste zes proefjaren heeft doorgestaau diene men te weten dat alleen over hel jaar 1861 voor^ bijna een

| Sluisch Weekblad | pagina 3

misdrijven, waarom zij deze zaak verwezen naar den burgerlijken rechter. De rechtbank te Middelburg besliste evenwel dat er geeuc voldoende aanwijzingen bestaanwaaruit zou geconstateerd zijndat wegens het ... Bij het instituut voor doofstommen te Gronin gen worden thans weder de noodige maatregelen genomen voor de opneming van nieuwe kweeke- lingen bij het begin van den aanstaanden cursus. Dit jaar kunnen

| Sluisch Weekblad | pagina 3

misdrijven, waarom zij deze zaak verwezen naar den burgerlijken re hier. De rechtbank te Middelburg besliste evenwel dal er geene voldoende aanwijzingen beslaanwaaruit zou geconstateerd zijn dat wegens het ... Bij het instituut voor doofstommen te Gronin gen worden thans weder de noodige maatregelen genomen voor de opneming van nieuwe kweeke lingen bij het begin van den aanstaanden cursus. Dit jaar kunnen

| Sluisch Weekblad | pagina 3

. De kermis lokt dit jaar eene grootc menigte vreemdelingen uitallen he geven zich naar de GrooLemarktwaar de ver schillende tenten hunne aangewezene plaats be zetten. Onder de schouwlooneelenwelke nooit ... Onder do aftredende leden der Tweede Kamer, op 14 Junij a. s.bevinden zich o. a. do heeren van Eek, Voor het district. Middelburg, en van Diggelen voor het district Goes.

| Sluisch Weekblad | pagina 3

De laatst ontvangen berichten behelzen het vol gende Maarschalk von Wrangel heeft de ma gistraten\velke met eenparige stemmen gewei gerd hebben de belasting van 1,800,000 fr.door dien Pruissischen ... . De kermis lokt dit jaar eene groole menigte vreemdelingen uit; allen be geven zich naar de Grootemarktwaar de ver schillende tenten hunne aangewezene plaats be zetten. Onder de scbouwtooneelenwelke

| Sluisch Weekblad | pagina 4

grens van Eede en Middelburg ^steenweg van Aardenburg naar Brugge; kon geplaatst worden.] ... Woensdag middag, 20 Julij, geraakten de klee deren van een meisje van 7 jaar, op de Groole Markt te Goes, it) brand door het opengaan van een doofpot met zoogenaamde bakkerskolen, welke zij gekocht

| Sluisch Weekblad | pagina 4

Goede tarwe f9.00 a i 8,50, gewone dito f8,50, a f8,00, rogge f 5,99 a f5,40, wintergerst f5,90 a f 5,25, zomer dito ('0,00 a f0,00, haver f4,00 k f3,25, paardenboonen f6,30 a 6,00, erwten f6,25 a f7 ... MiddelburgJ. FEEDER1K KLEIN. 9 Sept.1804. J. C. KLEIN.

| Sluisch Weekblad | pagina 3

Onthouden wij onsdeze Heeren met name aan te wijzen. Wij meenen te mogen verklaren dat de hulde gebracht wordt aan allen die in 's llage of in Middelburg of in Zeeuwsch Vlaanderenof waar ook ... gewichtige wetten af te doeniets wat voorheen (door wiens toedoen laten we nu in 'tmidden) niet gebeurde! liet is noodig en nut tig dat de werkzaamheden van een jaar ook in dat jaar afloopen eu we weuscheu deu

| Sluisch Weekblad | pagina 3

Tot president der arrondissemenls-rechtbank te Middelburg is benoemd mr. J. H. de Sloppelaar thans rechter in die rechtbank. ... cenL Zij betaalde dus van 50 cent f 3,65 rente in het jaar of niet min der dan 730 percent. Deze gevallen zouden voor zeker met vele andere te vermeerderen zijn. Zij toonen aan, dat er in de lagere

| Sluisch Weekblad | pagina 4

Jarige (arwe'f 7.75 ;i 1 8.00, nieuwe difo f5.50 a f 7,00 rogge f 5.00 k f 5,25, wintergerst 4.50 a f 4.80, zomer dilo f 3.80 a 4,00, haver f 2.35 a f 5.25, paardenboonen f5,00 a f5,50, erwten f0 ... grootte van 1 Roede 74 Ellenbelast met cene rente ten behoeve der Stad Sluis, groot f 15 in het jaar.

| Sluisch Weekblad | pagina 4

Jarige tarwe f7,75 k 1 8.00, nieuwe dito f5.50 k f 7,00 rogge f 5.00 k f 5,25, wintergerst f 4,50 k f 4,80. zomer dito f3,80 a f 4,00, haver f2.35 a f3,25, paardenboonen f5,00 a f5,50, erwten f 0,00a ... grootte van 1 Roede 71 Ellen, belast met eene rente ten behoeve der Stad Sluit. groot f 15 in het jaar.

| Sluisch Weekblad | pagina 4

Jarige tarwe f7,50 a 1 8.00, nieuwe dito f5,50 a f 7,25 rogge f 4.70 a f 5,10. wiutergerst f 4,40 k f4,60. zomer dito f3,50 a 1 3,80. haver f2,35 k f3,25, paardenboonen 15,40a f5,00, erwten f 0,00a f ... Men maakt ons opmerkzaam op de baldadighe dendie vooral dit jaar, hij de loting voor do Nationale Militie te Sluis, plaats hadden.

| Sluisch Weekblad | pagina 4

Jarige tarwe f7,50 a t 8.00, nieuwe dito f5,50 ft f 7,25 rosgo f 4.70 ft f 5,10, wiutergerst f 4.40 ft f 4,60. zomer dito f3.50 ft f 3.80, haver f 2.35 ft f 3,25, paardenboonen (5,40 a f5,60, erwten ... Men maakt ons opmerkzaam op de baldadighe den die vooral dit jaar, hij de loling voor de Nationale Militie te Sluis, plaats hadden.

| Sluisch Weekblad | pagina 4

Jarige tarwe f7,50 k I 8,00, nieuwe dito f5,50 a t 7,25 rogge f 4.70 a f 5,00, wiutergerst f 4,50 k f 4.70, zomer dito f3.80 a I 4,00, haver f 2.35 a f3.25. paardenboonen f5,25k f5,60, erwten f0,00af ... blijkt ouder meer ln. dat in het jaar 1864 voor inlagen als ander zins is ontvangen f 1775.50.

| Sluisch Weekblad | pagina 5

Jarige tarwe f7,50 k 1 8.00, nieuwe dito f5,50 a f 7,25 rogge f 4.70 a f 5,00. wintergerst f 4,50 a f4,70, zomer dito f 3,80 it f4,00, haver f 2,35 k f3,25, paardenboonen f5,25k f5,60, erwten f0,00af ... 1°. dat in het jaar 1864 voor inlagen als ander zins is ontvangen f 1775.50.

| Sluisch Weekblad | pagina 3

Uit Waischou wordt gemeld dat de rcorganistaiie van Polen in dit jaar lot stand zai komen. JHel land zal worden verdeeld in 11 gouvrcneir.enten en 80 districten. De zetel der regeering zal zijn te V ... gepleegden diefstalook is hem op de meeste plaatsen in Relgie hel verblijf ontzegd. Hij is natuurlijk naar Middelburg overgebracht en daar thans gedetineerd in afwachting van de straffe des Rechters.

| Sluisch Weekblad | pagina 3

Uit Waischon wordt gemeld dat de reorganistatio van Polen in dit jaar lot stand zal komen. Het land zal worden verdeeld in 11 gouvrenementen en 80 districten. De zetel der regeering zal zijn te War ... geplecgden diefstalook is hem op de inoesle plaatsen in Belgie het verblijf ontzegd. Hij is natuurlijk naar Middelburg overgebracht cn daar thans gedetineerd in afwachting vau de strafte des Rechters.

| Sluisch Weekblad | pagina 3

In het belang der handeldoende ingezetenen van Middelburgraden wij dezen aan hunne Belgische correspondenten te verzoeken op de adressen hunner brieven MIDDELBURG IN ZEELAND "1 te stellen alzoo de ... ondervinding heeft geleerd dat de brieven anders vertraging ondervinden, daar ze sedert de versnelde postdienst Eocloo— JJzendijke en Maldeghem-Aardenburgwel eens naar Middelburg in Vlaanderenen van daar terug

| Sluisch Weekblad | pagina 3

In het belang der handcldocndo ingezetenen van Middelburgraden wij dezen aan hunne Belgische correspondenten te verzoeken op dc adressen hunner brieven ..MIDDELBURG IN ZEELAND "1 te stellen alzoo dc ... ondervinding heeft geleerd dat dc brieven anders vertraging ondervinden daar ze sedert dc versnelde postdienst Eccloo- IJzendijkc cn Maldcghcm-Aardenburgwel eens naar Middelburg in Vlaanderen, cn van daar terug

| Sluisch Weekblad | pagina 3

rechtbank le Middelburg terecht Willem Corne lius Meijer, oud 48 jaren geboren te Nijeveen, laatst verblijf houdende te Zuidzaude thans ge detineerd. ... Dezen beklaagde, lot het vorige jaar predikant bij de hervormde gemeente te Retranchémenl Werd ten laste gelegd dat hij zich heeft schuldig gemaakt aan lahdlooperij. Den 8 September werd hij volgens

| Sluisch Weekblad | pagina 3

Tochlbank te Middelburg terecht Willem Corne lius Meijer, oud 48 jaren, geboren te Nijeveen, laatst verblijf houdende te Zuidzande thans ge detineerd. ... Dezen beklaagdelot het vorige jaar predikant bij de hervormde gemeente te Uelranchement werd ten laste gelegd dat hij zich heelt schuldig gemaakt aan landlooperij. Den 8 September werd hij volgens

| Sluisch Weekblad | pagina 4

Jarige tarwe l 8.00 a f 8.7a, nieuwe dito f 7.25 a f 8.23, rogge f 5.6) a 5 8), wintergerst f 4.90 a I 5.23. zomer dito f 4.50 a f 5.00, haver f *2.00 a f 3.25, paardeboouen f6.00 a f 6.25, erwten f6 ... Middelburg den 18 October, 1865.

| Sluisch Weekblad | pagina 4

Jarige tarwe t 8.00 a f 8.73, nieuwe dito f 7/23 ;Y f 8.25, rogge f 5.6) a 5 8), wintergerst f 4.90 a t 5.23, zomer dito f 4.5a f 5 00, haver f 2.00 a f 3/25, paardeboouen f6.00a l'G.25, erwten f6 ... Middelburg den 18 October, 1865.

| Sluisch Weekblad | pagina 4

GROEDE.21 October. Terwijl bijna iederen dag de dagbladen melding maken van hel voor de tweede maal in dit jaar bloeijen of vruchldra- gen vau boomen en planten eu zulks in ver schillende gewesten ... Jarige tarwe f 8.00 a f 9.10, nicuwo dito f 7.00 a f 8.23, rogge f 5.50 a 6.00, wintergerst f 4.00 a f 5.25, zomer dito f 4.50 a f 5.00, haver I 2.00 a f 3.50, •.paardeboonen f6.00 a f6.50, erwten f6

| Sluisch Weekblad | pagina 4

GROEIDE, 21 October. Terwijl bijna icdereu dag de dagbladen melding maken van hel voor do tweede maal in dit jaar blocijen of vruchtdra- gen van boomen en planten eu zulks in ver schillende gewesten ... f 8.00

| Sluisch Weekblad | pagina 4

8,00 ... Onze hartelijk beminde Moeder, ELI SABETH DROSTwed. J. A. IZ EN BEEK, overleed heden avond in den ouderdom van 53 jaar, diep betreurd door hare zes minderjarige Kinderen en verdere betrek kingen.

| Sluisch Weekblad | pagina 4

8,00 ... Onze hartelijk beminde Moeder, ELI SABETH DROST, wed. J. A. IZENBEEK, overleed lieden avond in den ouderdom van 53 jaar, diep betreurd door hare zes minderjarige Kinderen en verdere betrek kingen.

| Sluisch Weekblad | pagina 3

zij haar oorsprong ontleent. Die oorsprong is de Gauges. Deze rivier, waarin door de Indianen onreinheden van allerlei aard gedurende het geheete jaar worden geworpen, verzamelt dat alles in de Delta ... . Nu treedt jaar lijks tweemaal, in April en Juli. die rivier bui len hare oevers en laat dan eeu slib 11adat wél den grond vruchtbaar maakt, maar levens den dampkring verpest. De doodelijke

| Sluisch Weekblad | pagina 3

zij haar oorsprong ontleent. Die oorsprong is de Ganges. Deze rivier, waarin door de Indianen onreinheden van allerlei aard gedurende het geheclc jaar wordeu geworpen verzamelt dat alles in de Delta. Nu ... treedt jaar lijks tweemaal, in April en Juli. die rivier bui len hare oevers en Iaat dan een slib na dat wél den grond vruchtbaar maakt, maar tevens den dampkring verpest. De dooilolijke uitwasemingen die