Krantenbank Zeeland

HomeSearch

18.270 resultaten gevonden

| de Stem | pagina 2

moeder en haar drie dochtertjes v:ni resp. 5. 3 en 2 jaar om het leven zijn gekomen. Het was de man, die om zes uur van zijn werk thuiskomende, de ontstellende ontdekking deed. aldus meldt de N ... Aanmelding staat open voor iederen Nederlander van 1745 jaar en ,kan geschieden bij de Marineannahmestelle West Zweigstelle Niederlande te Utrecht, alle Hafen- en Ortskom- niandanturen en bij de

| de Stem | pagina 1

Een politieke zuiveringsactie wordt thans door de regeering-Bonomi in Italië doorgèvoerd. Uit het stadsbestuur van home zijn reeds 1300 amb tenaren verwijderd en in Zuid-Italië zijn 800 hodgleeraren ... 25 jaar j>rganist. De heer F. F. Depondt vierde ZoTOag zijn zilveren/ jubileum als orga nist van de katholieke kerk**Van de zijde van het kerkbestuur en het zangkoor heeft 't niet aan belangstelling

| de Stem | pagina 2

iets anders gewild dan datgene, wat de volken, zoowel de oorlogvoerenden als de niet-oorlogvoerenden, thans in het vijfde jaar van den oorlog, van het einde van den oorlog zelf verwachten. Wat ons ... SS in Nederland. Personen tusschen 19 en 35 jaar, die aanmel- dingsplichtig zijn voor de te werkstelling, kun nen zich eveneens aanmelden en worden ge durende verbintenis van de tewerkstelling vrij

| de Stem | pagina 2

per jaar op. Een H.A. koolzaad levert bij opbrengst van 2000 kg. gauw meer dan 800 kg. koolzaadolie op. Een H.A. koolzaad kan ongeveer 1200 kg. koolzaadkoek opleveren, waardoor de melkpro ductie lean ... 18 jaar, in degelijk R.K. ge zin met huAsehjfc verkeer. Inliöhtirigen bij Mevr. HA MERS Dam 40, Middelburg.

| de Stem | pagina 2

Overleden: A. J. Jans- sens m., 78 jaar, Eindhoven. H. M. J. M. Leenaers, arts, 42 jaar Tilburg (Castricum). J. A. van Dijk, oud-officier van gezond heid N.O.I. 66 jaar, Rijswijk, s. J. van Efferen ... , oud-hoofd schip- perssehool te Rotterdam. 82 jaar Amersfoort. Dr. F. B. de Walle, m., 68 jaar, Heelsum.

| de Stem | pagina 2

Hierna volgde het nummer schoonspringen voor dames, waarin mej. M. Tissink van Luc- tor et Emergo uit Middelburg, de twee dames van Bruinvisch mej. R. Pollet en F. Wal- broeck sloeg met resp. 27 ... vonden zich de burgemeester van Leiden en twee wachtmeesters der politie, beiden 31 jaar oud. Allen werden gedood.

| de Stem | pagina 2

., S m., Middelburg. M. de Pan, m., 75 jaar, Goes. F. Meerbach m., l d., Roosendaal. J. H. A. Krayer van Aalst, m., 41 jaar, Bergen op zoom. G. M. v. Renswouw m. 28 jaar, Tilburg. P. A. C. van den Broek ... AV '35 41.4, 3 Smits AV £5 43.4, 4 J. van Hoepen EMM 43.6. 800 m jun.: 1 W. Theune Mar. 2.16.5, 2 J. van Hoepen EMM 2,19, 3 F. Minderhoud EMM 2.19.1, 4 V. Hopmans, Robur 2.26. Verspringen: l M

| de Stem | pagina 4

. Een juichen de, hotsende menigte volgde twee uit den grond gestampte harmonieën; oranje en de nat. driekleur sierden gevels, borsten en meisjeslokken. De winkels deden na ruim 4 jaar weer een zee van ... DISTRIBUTIE KRING MIDDELBURG.

| de Stem | pagina 1

De minister-president was tot de conclusie gekomen, dat de bevol king in alle lagen zeer radicaal is geworden. De zwarte .markt vormt een probleem op zichzelf. In het nu reeds meer dan een half jaar ... Wemeldinge 800. Met de eieren was het al niet veel beter en bovendien zou een partij koek zijn beschim meld.

| de Stem | pagina 3

Teruggekeerd. De agent van po litie Huysman, die het vorig jaar-op aandringen van de NSB werd gear resteerd en naar Duitschland Slacht omdat hij hun inziens te onvriende lijk tegen hen deed, is ... de hoofdfilm is 14 jaar.

| de Stem | pagina 2

Juniores 1618 jaar; 100 mtr.: 800 mtr.; 4 x 100 mtr. estafette. Verspringen, Hoogspringen, Dis cuswerpen. Speerwerpen. ... DISTRIBUTIEKRING MIDDELBURG.

| de Stem | pagina 1

«nde straten zijn totaal onbewoond 'iestig waaien de gordijntjes door de glasiooze vensters en hoog groeit let gras tusschen de steenen. Drs. Sinnema uit Middelburg, hei van de voorlichting, voerde ... weest had kunnen zijn, omdat alles daar onder water stond. Alles liep toen met een sisser af. en het eiland geraakte verlost van de benden, die er een half jaar als Hunnen waren opgetreden.

| de Stem | pagina 1

en pistool tij ie wat onge- ezien, dat de id wapen bij Jaar kunt U lieten". Maar isor het hoofd j. „loop ik de e te raken". ... -Vlaming steekt slechts uit noodzaak de W èchelde over. „Middelburg" betee- kent voor hem de zetel van een Pro vinciaal Bestuur, hetwelk in veel op zichten weinig begrip en belangstel ling voor zijn land toonde, en

| de Stem | pagina 2

L.T.B. in actie. De LTB is na 3 jaar rus.tend te zijn geweest, weer herrezen. De heer C. Duivesteijn gaf een inleiding waarom de LTB weer als organisatie voor land- en tuin bouwers moet terugkomen ... Cabaretavond O. en O. Zaterdag avond werd in de zaal van A. Cattoir voor een afdeeling van het 14 R.I., door het cabaretgezelschap De Con trasten, uit Middelburg, in het kader

| de Stem | pagina 2

vang en uitgaaf, met een post voor de Onvoorziene Uitgaven van f 1085.55 Het dijkgeschot werd evenals het vo rige jaar vastgesteld op f 9.00 voor de schotbare gronden en op f 8.00 per hectare voor de ... MC.Z.S." K°rte Noordstr. 12, MIDDELBURG

| de Stem | pagina 2

Middelburg ... Middelburg. Uitgevoerd werd ..De Jonge Geerte" spel van de zee in vier bedrijven door Herm. Burger. Deze uitvoering is een daverend succes geworden. Philippine

| de Stem | pagina 1

NDERTOUW ijzingen ont wen en land- steeds bij ons 800-O ... A Hoen in Zeeland vallen er 4 mil- lïoen onschadelijk te maken. Het vraagstuk .kan In één jaar tijd worden opgelost.

| de Stem | pagina 1

rr>e SITTARD is een groep Neder- landers uit het kamp There- siënstadt aangekomen. Deze groep maakt deel uit van het transport van ongeveer 800 Nederlanders en 400 statenloozen van Joodschen af komst ... In het eerste half jaar na de be vrijding werd in de Zuidelijke fa brieken 365 ton wol voor stoffen, 393 ton wol voor dekens en 600 ton voor andere producten in bewerking genomen, hoeveelheden, die

| de Stem | pagina 2

Dit jaar is er ongeveer 8300 H.A. vlas uitgezaaid, waarvan 5000 H.A hi Zeeland. Deze geringe teelt zal waarschijnlijk geen catastrophale gevolgen hebben voor de vlassers. ... schiedenis aanwenzen. De vlassers hebben nu een goede vijf jaar oor log achter den rug. De prijzen, die tot een abnormale hoogte waren gestegen, zullen zeker op een meer verantwoord peil komen te staan. De

| de Stem | pagina 2

Vredelust be droeg f 7.27 per hoofd en per week waaronder voor voeding f 2.42 per week. De financ. toestand verbetert elk jaar. ... die bij het zwemmen op zoo'n noodlottige wijze is verdron ken. Hij was, nadat hij twee jaar ondergedoken was ge weest, pas vijf weken thuis. Wed. C. VERMEULEN-de Vos Wij zeggen u dank voor uw

| de Stem | pagina 3

. Mijn tweede klacht: Waarom moeten nu kinderen van 2 jaar uitgesloten worden van hun stukje chocolade? Kennen de heeren distribuanten wel de zware taak van een huismoeder? Is het toch te verwonderen, dat ... Regeering en M. G. weten te bereiken, dat voor Juni en Juli 33.800 resp. 42.500 ton gaskolen uit Duitschland aan gevoerd (zouden) worden. In Juni vormde het transportvraagstuk he laas alweer het beletsel om

| de Stem | pagina 1

dichtheid van 152 inwoners per km2. Zonder oorlog zou door de normale bevolkingstoename van plm. 500.000 zielen per jaar dit aan tal gestegen zijn tot plm. 75 mil lioen. Het verlies van menschen- levens in ... Volgens de publicaties van 't Cen traal Bureau voor de Statistiek ie 's-Gravenhage zijn in Nederland in 't iaar 1939 uit Joodsche moeders maar 1410 kinderen levend geboren, terwijl dat jaar .hier

| de Stem | pagina 2

In het St. Lidwinaziekenhuis te Boxtel overleed in den ouderdom van 76 jaar de heer J. Hellemons uit Tilburg. De overledene heeft vele jaren op de bres gestaan voor het spoorwegpersoneel als bonds ... W. Schrier, Hel las 26.8 s 800 m. heeren 1 J. Blaasse Hellas 2.18.4, 800 m junioren: 1 L. Mil- lenaar, De Zeeuwen 2.15 V.èrspringen junioren: l P. v.d. Leije, Mar. 5.61 m. Kogelstooten junioren: 1 M

| de Stem | pagina 2

zou de gewone consument 1850 ca lorieën ontvangen. Wat de kinde ren betreft: die tot 1 jaar krijgen 800 cal., van 14: 1500, van 4-14: 2100, en die van 1418: 2800 cal Langdurige en nachtarbeid wordt ... TJEUTER meldt, uit het hoofd- kwartier van het derde leger te Pilsen in Tsjecho-Slowakije, dat Kardinaal Bertram, aartsbisschop van Breslau, in den leeftijd van 86 jaar is overleden.

| de Stem | pagina 1

kunnen verleenen; in de ren zouden toestanden heer- i, die het zwaarste lot niet ■deelen aan de zwaarst schul- i; geschorste en gestaakte amb- ren zitten nu al vaak meer dan half jaar te wachten op uit ... werd de bekende R. J. Zimmer man, de man van de Technische Noodhulp, enz., gearresteerd. Hij is tot op 30 April van dit jaar in Duitschland nog in betrekking ge weest bij een vracht wagenfabriek.

| de Stem | pagina 2

er gearriveerd. Er waren toen on geveer 800 Poolsche priesters. 250 Duitsche priesters, 2 Luxemburgers enkele Tsjechen en één Nederlan der. prof. mr. dr, Regout S.J., die 28 Dec. 1942 stierf. De ... /^NDER de Poolsche gevangene priesters was ook Z.H.E. Mi chael Kosal, wijbisschop van Lati- slava (Leslau). Geen 50 jaar oud en 6 maanden bisschop gewijd, ging hij vrijwiU. in gevangschap om bij zijn

| de Stem | pagina 3

Het staat thans vast dat binnen korten tijd 800 krijgsgevangenen uit Zedelghem naar West-Zeeuwsch Vlaanderen komen om behulp zaam te zijn bij de oogstwerkzaam- heden. Te Oostburg zal hiervoor een ... Middelburg

| de Stem | pagina 2

De kwestie is, dat in September en October van het vorig jaar, de pijp leiding langs den Kreekrakdam over een afstand van 500 meter totaal ver nield is door de verschrikkelijke bom bardementen ... Thans wordt aan den Kreekrakdam over een afstand van 800 meter een nieuwe pijpleiding gelegd van beton nen buizen met een middellijn van 45 cM. Om het zoover te brengen, moesten weer bergen werk

| de Stem | pagina 2

In ons artikeltje betreffende de waterleiding schreven wij, dat in September en October van het vo rig jaar <Je pijpleiding langs den Kreekrakdam over een afstand van 500 meter totaal vernield is ... DISTRIBUTIEKRING MIDDELBURG.

| de Stem | pagina 3

moeten en kun nen weten, dat dit rijwiel van diefstal afkomstig was. De politierechter te Middelburg eischte 1 maand gevan genisstraf. Uitspraak 1 maand voorw. met twee jaar proeftijd en f 50 boete subs ... worden in gericht. 800 krijgsgevangenen zijn 3 Aug jl. begonnen met hulp te verlee- nen aan den landbouw, aan polders en semi-overheidsbedrijven. Eerstge noemd aantal zal tot 2000 worden uit gebreid.

| de Stem | pagina 4

COOP. VEILINGSVERENIGING „WALCHEREN" W. A. MIDDELBURG. ... V. 5.45 8.00 10.00 12 90 14,00 16.00 18.00 20.00 A. 6.15 8.30 10.30 12.30 14 30 16,30 18.30 2030

| de Stem | pagina 2

Daarna werd ook nog het woord gevoerd door den heer G. Zee, hoofd der zuivelfederatie te Middelburg die het o.a. zeer betreurde dat er nog niet meer animo geweest was van wege de bedrijfsgenooten om ... niet beneden 18 jaar. HOTEL ..TERMINUS". Stationsolein Goes. 465-0

| de Stem | pagina 2

keuze op een lid der oude garde en wel der zeer oude garde, want als we het wel hebben, passeerde de heer Onderdijk reeds de 65 jaar. ... Als Statenlid beschikt de nieuw benoemde over 26 jaar provinciale .politieke ervaring en ook op sociaal ^gebied verdiende hij zijn sporen als administrateur van het Ziekenfonds Walcheren en als secr

| de Stem | pagina 2

- landbouwconsulent te Middelhar - nis, L. van Dijk, rijkslandbouwcon- sulent te Schoondijke, ing. M. de Vink, wnd. directeur van de rijksplanologischen dienst te Middelburg, ir. Prinsen Geerlings te Goes en dr. C ... hooi, verstrekking hoefijzers en de voor zitter'had medegedeeld dat het in het voornemen ligt een gedenkboek der ZLM uit te geven ter gelegen heid van het 100-jarig bestaan en zoo mogelijk volgend jaar

| de Stem | pagina 2

aanwijzingen van moderne stede bouwkundigen, in tien jaar tijds 'n behoorlijk geoutilleerde stad te bouwen voor 32.000 menschen, een stad, waar de economische structuur op breede basis gevestigd is." ... 800 man tellen. Afge zien hiervan zullen 2 divisies wor den uitgestuurd, 23000 man sterk, die in Engeland worden geoefend. De manschappen voor de le divisie van de expeditionaire macht zul len voor 1

| de Stem | pagina 2

Met carillon. In ons bericht over de voorgenomen restauratie van on6 klokkenspel, stond dat het carillon comité toezegginggen had tot f 800; dit is een drukfout geweest, bedoeld was f 9000. ... DISTRIBUTIEKRING MIDDELBURG.

| de Stem | pagina 1

, maar de geallieer de soldaten om ons heen vormen een onweerlegbaar bewijs. Wij kim nen weer vrij ademen, nadat wij twee jaar in een gevangenis te heb ben moeten leven, waar voor 800 menschen ruimte was ... dit jaar weer een •ren van Amateurs- o in de afgelopen garan-deeren. Het jaar 78 pet. be- >n U ons Uw tabak verzoeken wij u postwissel f 0.75 ot vissel zenden wii u nulieren.

| de Stem | pagina 1

. A. H. M. van Schijndel; Hoofd- ■edacteur: J. J. H. A. Bruna; Alg. Zeeuwsch ed.: W. Groffen, Middelburg; Rayonred. teeuwsche eilanden: N. J. Karhof, Goes. Rayon- red. Zeeuwsch-Vlaanderen: J. Vermeeien ... Verlengd t.m. 29 September. MARG.: A40B B40B C40B Boter 250 gram. M40B Boter 125 gram BROOD; A101 B101 C101 Reserve 800 gram.

| de Stem | pagina 2

Middelburg. ... Dammen. De eerste ronde van het kampioenschap van Middelburg leverde de volgende resultaten op: W. Boogaard-F. de Ruijter 2-0: B. Mon- ter.ari-M. F. de Jonge 0-2. Vermoede lijk zullen de twee

| de Stem | pagina 1

NG MIDDELBURG ... »t Middelburg maakt naamlijsten voor zwa- 1 ook voor vuilen ar- e periode door werk- ingevuld en ondertee- vorden ingeleverd op ten kantore van bo- dienst, kamer 4, loket e agentschappen. Toe pten

| de Stem | pagina 1

middelburg ... . H. M. van Schljndel: Hoofd redacteur J. J. H. A. Bruna; Alg. Zeeuwsch ted.: W. Groffen, Middelburg; ïtayonrea. Zeeuwsche eilanden N. J. Karhof. Goes,

| de Stem | pagina 2

LEWEDORP I JAAR BEVRIJD ... Schutters hof, waar hij Woensdag- en gister avond optrad bijna den geheelen avond. Voor een groot deel was zijn scherts en zijn spot inge steld op den ondergang der gehate machten, die ons vijf jaar terrori

| de Stem | pagina 1

: J. A. H. M. van Schijndel: Hoofd redacteur: J. J. H. A. Bruna; Alg. Zeeuwsch red.: W. Gioiien, Middelburg; Rayonred Zeeuwsche eilanden ... Over de sehoenproductie zei ir. Vos, dat volgend jaar de produc tie tot 600.000 paar per maand kan stijgen, zoodat eind 1946 ieder Ne derlander een paar kan hebben ontvangen.