Krantenbank Zeeland

HomeSearch

4.215 resultaten gevonden

| Scheldebode | pagina 3

Ook voor dit jaar zal de gratificatie aan het gemeente- personeel worden verleend. ... Nog 800 vuilnisemmers zullen worden aangeschaft, terwijl getracht zal worden het ophalen van vuilnis voor en na feest dagen speciaal te regelen.

| Scheldebode | pagina 1

Het is dan ook niet te verwonderen, dat ze ook dit jaar met spanning uitzien naar een nieuwe tocht. Hiervoor komt echter nogal wat kijken. 500 leden met de vrouwen erbij maakt ruim 800 personen, en ... Vorig jaar hebben de ouden van dagen een rijtoer gemaakt naar Tilburg en omgeving. De kosten verbonden aan deze tocht werden gedekt door vrijwillige bijdragen van het Vlissingse publiek, dat in

| Scheldebode | pagina 2

MIDDELBURG L. Noordstraat 35 ... Op uitnodiging van Tempo uit Bussum trokken de Mara- thonners naar Bussum, waar eveneens de Brusselse athletiek- afdeimg van Red White Star aanwezig was, welke beide ver enigingen vorig jaar een

| Scheldebode | pagina 2

Jongensblouses (popeline) in wit, bieu, grijs, beige, met k. mouw, (teelt. 3 jaar met kleine stijging per maat) f 2.98 ... voren kwamen, die alle hoop geven. Houtepen sprong 1.73 m. en Zwigtman 1.68 m. Hiermede leverden ze de beste prestaties van dit jaar in Zeeland. Wanneer men bedenkt, dat de eerste slechts voor de tweede

| Scheldebode | pagina 1

560 JAAR5 ... 12 Augustus a.s. zal het 60 jaar geleden zijn, dat de Harmonie „Ons Genoegen" werd opgericht. Reeds eerder was er een „Ons Genoegen" geweest, dat in 1875 was opgericht door de Zeereerw. Heer Pastoor

| Scheldebode | pagina 3

Het is maar éénmaal per jaar St. Nicolaas, wij bakken maar één kwaliteit banket, de allerbeste ... Te koop een donkergrijze jon gensjas leeftijd 16-18 jaar. Te bevragen Molenstraat 69, Vliss.

| Scheldebode | pagina 2

konden het beter zien dan anderen vanuit Middelburg. ... Medegedeeld werd dat de tocht naar Scarborough dit jaar zal worden gehouden van 25 Augustus tot 5 September. In totaal werden 83 deelnemers en 3 toeristen geboekt. Getracht zal worden meerdere

| Scheldebode | pagina 2

Dit jaar tracht Simavi in het bizonder de onmenselijke medische nood van Suriname en Nieuw Guinee te lenigen. In deze landen moet nog zo ongeveer alles gedaan worden op het terrein van de ... Het belooft dus voor de oudjes boven de 60 jaar, die te Souburg en Ritthem woonachtig zijn, een prettige middag te worden. Zij hebben gratis toegang.

| Scheldebode | pagina 2

Engelse Kerk 9.30 uur Kerk voor Jongeren van 12-16 jaar. Vrijz. Herv.7 uur Ds. W. C. F. Metz van Middelburg. Doopsgez. Gem. 10 uur Jeugddienst, Dr. J. A. Schreuder, van Amsterdam ... 800 gr Appelmoes 67 ct 450 gr Rhabarber 35 ct 500 gr Doperwten 64 ct

| Scheldebode | pagina 1

gelegenheden niet meer de toren behoeven te beklimmen, doch de koster zal eenvoudig door het indrukken van knoppen de 3 klokken, resp. 1800, 1200 en 800 kg., in beweging brengen. ... Eenmaal verstomd door ruw geweld Na 8 jaar in zijn eer hersteld Verkondigt de toren andermaal De vrijheid in de klokkentaal.

| Scheldebode | pagina 3

Door notarissen J. L. van der Harst te Middelburg en J. L. Verhagen te Vlissingen, zijn in het openbaar verkocht ... 2. het perceel Groenewoud 36 voor f 800.aan de heer A. Looten

| Scheldebode | pagina 3

Lange Delft 60-62 - Middelburg Walstraat 84 - Vlissingen ... .) f 10.Dumppaleis, Middelburg. Drink een glas wijn, gezellig en gezond. Wij hebben wijn naar uw smaak en vopr.,een prijs die u past. Harms' wijnhandel. Galvaniseren, vertinnen en repa reren van ketels

| Scheldebode | pagina 1

Het gemeentebestuur van Middelburg en Vlissingen hebben een prachtig initiatief genomen, n.l. het vormen van een muziekschool voor Walcheren. De bedoeling was ook Goes hierbij te betrekken, doch deze ... plaatsen vreedzame contacten. Vlissingse hengelaars trekken jaar lijks naar Sluis om te vissen tegen de Sluizenaars. Than^ heefrti het muziekfestival-comité, waarin oud-Vlissingers zitten, „St. Cae- cilia

| Scheldebode | pagina 4

T. de Ruijtei", reclame-adviseur te Middelburg, die veel ervajring heeft in de evr- zorging van Jaarbeurs- en Bradarie-stands en ter vergadering en-' kele miniatuurstands toonde, welke geheel ... Geref. Kerk 9.30 en 2.30 uur Ds. D. Ringnalda te Overveen. Ned. Herv. Gemeente 10 uur Ds. J. D. de Stoppelaar te Souburg 7 uur Ds. M. van Empel te Middelburg.

| Scheldebode | pagina 4

Zondag 16 Augustus a.s. zal de Zeeuwse athletiekploeg een re vanche-wedstrijd houden tegen de Rijnstreek uit Zuid-Holland, waar van vorig jaar werd gewonnen in Warmond. De Warmonders zelf spelen in ... 37 cent per 800 gram. BAKKERIJ

| Scheldebode | pagina 4

d. Voorts alle personen van 16-50 jaar, die géén militaire verplichtingen hebben na te komen. ... Notarissen Mr P. W. MEYLINK te Middelburg en J. L. VERHA GEN te Vlii ingen zullen Woens dag 25 November 1953, 8 uur n.m., in het Concertgebouw te Vlissingen kr. rechterlijk bevel (art. 1122 B

| Scheldebode | pagina 3

5.50 - 8.00 - 8.90 ... Ombouw op alle spanningen van Electromotoren, dynamo's trans formatoren, stofzuigers, eto. On-: der volledige garantie, 15 jaar ervaring. Zeeuws Wikkelbedrijf Groenewoud 80, tel. 803, Vliss.

| Scheldebode | pagina 2

bent U alleen als U goede waar koopt. Haal daar om Uw VLEES en VLEESWAREN bij een slager, die reeds meer dan veertig jaar alleen het beste verkoopt. ... MIDDELBURG

| Scheldebode | pagina 2

Prijs uit Vlissingen en Middelburg ff 8.00 en uit Goes ff 7.50 per persoon. ... 29, 30 April en 1 Mei a.s. in Sociëteit „De Vergenoeging", Markt, Middelburg

| Scheldebode | pagina 3

Te koop bruine winterjas leeftijd 15-16 jaar. Parkieten f 1.- per stuk. Hogeweg 43' Vlissingen. Vrijdags en Maan dags na zes uur. ... deel. Wij beginnen het nieuwe jaar met 'een grote partij van de nauwste 'Detecti ve-, Wild-West-, Streek- en realistische romans.

| Scheldebode | pagina 6

vaoral zo'n heerlijk mals Overkants Rozijnen» Sucade- of Kruidenbrood. Rozijnen- en Sucadebrcod f 1.50 per Kg. Kruidenbrood f 0.80 per 800 gram Als cake zo mals. Appelbollen, Paling- en Saucijsenbroodjes. ... Het uitstapje voor de Pasen is Speeltuin Vecrscweg, Middel burg. Dit jaar ezeltje rijden Entree 25 ct., Kinderen 10 ct

| Scheldebode | pagina 4

Nieuws in het kort Jongen» zwarte Bebob broeken met medaille f 7.50, f 8.00, f 8.50 Dumppaleis, Vlissingsestraat 42- 44, Middelburg. ... Dumppaleis, Vlissingsestraat 42- 44, Middelburg.

| Scheldebode | pagina 3

Ombouw op alle spanningen van Elektromotoren,' dynamo,s trans formatoren, stofzuigers, etc. Onder volledigé*%ar£nfie. 15 jaar ervaring Zeeuws Winkelbedrijf. Groenewoud 80, Tel. 803, Vliss. ... Te koop: 2 Meisjesfietsen. Leeftijd 10 en plm. 14 jaar. Bilderdijklaan 15 Vlissingen.

| Scheldebode | pagina 2

90 JAAR LEGER DES HEILS ... Op 2 Juli van het jaar 1865, predikte in de straten van Oosi" Londen, een man met alle kracht die in hem waS» de blijde boodschap van ver lossing door het bloed van Christus.

| Scheldebode | pagina 3

Jongeman 19 jaar studerend, thuis zoekt voor enkele maanden werk v.i.d. morgenuren. Kantoor, maga zijn, winkel, tijdschriften e.d. Brieven no. 2021, Bur. van dit ... Te koop aangebodenTotaal gere viseerde Stofzuiger 127 of 220 V., 1 jaar volledige garantie. Zeeuws Wikkelbedrijf, Groenewoud 80, Vlissingen.

| Scheldebode | pagina 3

boven de leeftijd van 16 jaar op, voor de op Zaterdag 29 October a.s. te houden ... Te koop gevraagd: Alle soorten Meubelen, zolder- en kelderoprui mingen, Antiek, Tin, koperen Ke tels, Doofpotten, S'choorsteenhond- jes enz. Gabriëlse, Vliss.Singel 34 Middelburg, Tel. 3513.

| Scheldebode | pagina 4

ben spelers en publiek dit jaar moeten verdragen, voordat de rood witten zich kampioen 1e klasse C konden noemen. Het is 'n bijzonder spannende competitie geweest, waarbij vele clubs kampioenskansen ... onwaarschijnlijk. Een elftal dat vorig jaar niet eens kampioen 2e klas se kon worden werd door een reorganisatie in de eerste klasse ge plaatst. Aan trainer Bram de Smit de taak gesteld zijn elftal in die klasse te

| Scheldebode | pagina 3

Uvr Stofzuiger defect Wij repa reren perfect Ook omwikkelen v. andere spanning met 1 jaar garan tie. 20 jaar ervaring. Zeeuws Wik- kelbedrijf, Groenewoud 80, Vliss. Goedhart*® Zonweringsbedrijf ... , Hoogstraat 14, Middelburg. Ook voor alle reparaties.

| Scheldebode | pagina 5

dit jaar het ledental tot 800 steeg en dit aantal reeds weer over schreden is. Opgevoerd werd de kabaret-.revue Humor is troef", waaraan bekende artisten uit de radio-wereld medewerkten. De oud ... toenemende vaarbelemmeringen komt te staan. Wanneer wij b.v. zien hoe open haventjes aan de Westerschelde als Cadzand en Biervliet elk jaar minder in gebruik worden genomen doordat b.v. de suikerbieten van het

| Scheldebode | pagina 3

Dames Uw kleding naar maat gemaakt, ook pasklaar. Mevr. Van Oosten, Noord-Bolwerk 33 a (n. .Consultatiebur.) Middelburg, Tele foon 2278. ... Keur de afwerking en kwaliteit. Kies dan een Haard van Jaars- ma, Permanent, Tiger of Vulcana bij A. Jansens en Zoon. Coosje Buskenstraat 146-148, Tel. 2137, Vliss. Ruim 50 jaar is ons devies: Kijk

| Scheldebode | pagina 4

Zusterstraat 8-10, Middelburg Telefoon 2344 ... geko zen als jury om ongeveer 800 grote werken te beoordelen van be kende schilders voor de Selection van Munchen en Melbourne. Dit bewijst alleen al zijn eerlijkheid en zijn kunnen. Voor a! dit werk en

| Scheldebode | pagina 4

. Ook Middelburg deelt in de melaise en staat zonder enig winst punt op de laatste plaats. Met 4-3 werd de winst aan Internos gelaten. VCK dat vorig jaar met beide elfallen niet op gang kon komen, doet ... aktieve Marathon-loopstertje Marie Poissonnier uit bchoondijke heeft in Rotterdam opniew laten; zien, dat de 800 m haar nummer is door alle konkurrentie kansloos te slaan. Haar overmacht was zo groot dat

| Scheldebode | pagina 3

i ero echtparen van 65 jaar en ouder) nu in de gelegenheid stel- i len aanvragen voor opname in dit tehuis in te dienen. ... 1 Ook voor de bij dit tehuis behorende flatwoningen kunnen ge- I gadigden, waarbij hoofdzakelijk is gedacht aan valide echtparen 1 1 van 55 jaar en ouder of eventueel alleenstaande personen, een I

| Scheldebode | pagina 2

toen B. en W. zonder dat nog een verzoek daartoe van de betrokken ver eniging was binnengekomen voor stelden de subsidie met 800,per jaar te verhogen, daar het Groene Kruis voor aanzienlijk hogere ... een rekening-courant-overeenkomst aan te gaan tot een bedrag van max. 15.000,tegen 5% rente en bo vendien de subsidie reeds dit jaar te verhogen van 1.200,tot 2.000,

| Scheldebode | pagina 2

school en het overige personeel harte-1 (vorig jaar 588). Dhr. C. van Hercules, lijk dankte voor het vele werk dat doorpenningmeester, liet het financieel vér hen is verricht om de organisatie van ... Op 6 maart was het 50 jaar geleden dat dhr. en mevr. Waverijn-Sinke al hier in het huwelijk werden verbonden.

| Scheldebode | pagina 4

, Rotterdam 66.700,—; J. W. Ver- dooren, Papendrecht 65.900,—. Voor het leggen van de persleiding werd in geschreven: M. Uil te Middelburg 64.800,—; N.V. A. v. d. Straaten Jrs. Aan.bedr., Hansweert 49.800,-; J ... 32. Door deze uitslag kwam het eer ste elftal van de openbare school weer voor een jaar in het bezit van de wis selbeker, destijds door boekhandel Van der Peijl beschikbaar gesteld. De ver dere

| Scheldebode | pagina 4

Lange Noordstraat 46 (naast Poskantoor) Middelburg. Telefoon 32 8 6 ... BELLAMYPARK 22 - TELEF. 0 1184-2954 Levering aan Huisbrandverbruikers en Industrie. Reeds meer dan 100 jaar.

| Scheldebode | pagina 1

nakomelingschap het eerste jaar b.v. 20 x 5 x 8 800, het tweede jaar 400 x 5 x 8 16.000, het derde jaar 8.000 x 5 x 8 320.000. De 6 in 1854 geïmporteerde konijnen hadden zich in een tijdsverloop van vijf jaren al ... J. A. WESTSTRATE - MIDDELBURG

| Scheldebode | pagina 1

lasting (duo), stalling, dagelijks onder houd, onvoorzien, alles bij elkaar te stellen op 800,per jaar voor een motor van 250 cc. De variabele kosten komen te staan op ongeveer 4,2 cent per km, voor ... J. A. WESTSTRATE - MIDDELBURG