Krantenbank Zeeland

HomeSearch

2.074 resultaten gevonden

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 5

meenten op Tbulen en St. Pnilipsland; Hulst de gemeenten in bet voormalig 5e district; Uostbnrg de gemeenten in het voomalig 4e district; Middelburg de gemeenten op Walcheren. ... Door de benoeming van den heer D. Wisboon Verstegen, notaris te Middelburg, tot notaris te Dordrecht, ontstond een va cature van lid van den Gemeenteraad in het Ille district en van lid der Prov. Sta

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 3

Zoodat ik ten slotte bij de intrede van het Nieuwe Jaar, 't eerste van de „Nieuwe Zeeuwsche Courant", aan hare Redactie geen beteren wensch meen te kunnen bren gen, dan dat zij. bij Gods zegen op ... Voor de deur der brandkast in het kan toor achter den winkel, werden faecaliën gevonden met een briefje „voor je nieuwe ■jaar".

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 3

MIDDELBURG. Ondertrouwd C. A. Compeer, jm. 21 j. en M. de Wolffjd. 20 j. ... van het vorige jaar koesterde zijn patroon tegen hem niet de minste verdenking. Toen kwamen er van de politie te Amsterdam bij die te Leeuwarden mededeelingen, waardoor laatstgenoemde bij den heer S

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 3

NISSE. Woensdagavond hield de ver- eeniging tot aankoop van kunstmeststoifen haar jaarvergaderieg. Uit het verslag van den secretaris bleek, dat er in het afge- loopen jaar door de vereeniging is ... goed slot van f 6,54. Het ledental bedraagt 52, tegen 42 een vorig jaar De aftredende bestuurs leden W. L. de Vrieze en Adr. Eckhardt werden herkozen.

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 2

. Alleen uit het steenkolcnbekken nabij Luik gaan dagelijks 800 waggons kolen naar Duitschland. ... twintig jaar oud, met een mager, koper kleurig gelaal, bruine oogen en lange haren als git, die onder uit een rooden doek te voorschijn kwamen en in klissen en vlechten tot op den schouder hingen.

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 3

De officier van justitie bij de rechtbank te Middelburg heeft ook hooger beroep aangeteekend tegen het vonnis der recht bank aldaai-, waarbij P. H. T., 20 jaar, kantoorbediende te Vlissingen ... , gedetineerd te Middelburg, terzake van diefstal in En- gelsche bankbiljetten op het bookmakers kantoor der firma Topping en Spindler te Vlissingen (meermalen gepleegd) werd ver oordeeld tot 9 maanden

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 3

in dronkenschap gevaarlijke handeling verrichten A. K., Middelburg, f5 b. s. 3 d. h. ... Uitgesproken: Middelburg, 8 Fe bruari. M. L. M. Carpreau, weduwe van wijlen Ph. Temmerman, koopvrouw te IJzendijke. Mr. B. W. F. Kronenberg rechter-commissariscurator: mr. J. de Witt Hamer J.-Gz.

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 2

Wanneer men bedenkt dat die partij voor 2 jaar den geschorsten Belgischen priester, abbé D a e n s, voor zich liet optreden, die zich als christen-democraat voordeed, en wanneer wij nu weten, dat die ... Het ledental bedroeg bij den aanvang van het boekjaar 273. In het afgeloopen jaar traden 17 leden lot de vereeniging toe, terwijl een aantal van 9 leden uit de vereeniging trad, zoodat de vereeni

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 3

K.G. chilisalpeter, 600 K.G. superphosphaat en 280 K.G. zwavel zure Kalimagnesia met 800 K.G. opgeloste Peru-Guano en ook met 800 K.G. ammo- niak-superphosphaat, waarbij de hoogste opbrengst verkregen ... De Hooge Raad handhaafde de veroor deeling van H. V. G., arbeider te 's Hee- renhoek, tot 2 jaar gevangenisstraf wegens wederspannigheid in vereeniging

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 2

MIDDELBURG. Den 4en Juni a.s. zal het 90 jaar geleden zijn, dat het muziek korps der dd. schutterij alhier werd opge richt; den 15enJunid a. v. is de luitenant- directeur van genoemd korps, de heer ... die wel grootendeels bestaan zal uit menschen voor wie de rust van een jaar of tien al veel te lang geduurd heeft zich thans gereed, het bewind van prins George op dezelfde wijze te bestrijden. Een (Ju

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 2

Winst- en v e r 1 i e s r e k e n i 11 g. De droogdokrekening (Vlissingen) wijst een verlies aan van f 367.18, terwijl de ex ploitatie van het droogdok „Prins Hen drik" te Middelburg dit jaar een ... MIDDELBURG. In de Dinsdagavond ge houden bestuursvergadering van de ver- eeniging „Uit het VolkVoor het Volk" werd een voorloopig programma vastge steld voor de feestviering van 31 Augustus a. s. Het

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 3

Bij bevelschrift, der arrondissments- rechtbank te Middelburg zijn naar de open bare terechtzitting verwezen: D. J., oud 20 jaar, J. M. v. D., oud 23 jaar, J. C. d. F., oud 21 jaar, en A. S. H., oud ... 24 jaar, allen bootwerkers te Neuzen en te Middelburg gedetineerd, ter zake van het openlijk met vereenigde krachten geweld plegen tegen personen en goederen.

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 2

WESTDORPE. In de naburige gemeente Selzaete (België), is hedennacht een man van omstreeks 30 jaar, zekeren G. de B., aan de pokken overleden. De kameraad van de B. had de pokziekte, waarop de B. hem ... In de week van 19 tot en met 25 April kwamen in de provincie Zeeland voor twee gevallen van roodvonk, te Middelburg en te Zaamslag, en een geval van diphteritis te Aardenburg.

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 3

Te Saint-Serve aan den Zuiderspoorweg van Frankrijk, was een kind van drie jaar door de heg, die de spoorbaan van den openbaren weg afsluit, gekropen en speelde op de rails juist toen een trein van ... l)e vorige week stierf op 89-jarigen leeftijd in een krankzinnigengesticht te Newbury, in den Staat New-York, zekere mevrouw Henriette Robinson. "Meer 'dan 50 jaar geleden werd zij wegens het ver

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 2

Aantal paarden geklommen in tien jaar van 3.836.300 op 4.195.400. Aantal rund vee van 17.535.800 geklommen tot 18.939.700. Aantal varkens van 12.174.400 opgeklommen tot 16.807.000. Alles in tien jaar. ... De verkoopswaarde van de paarden steeg in tien jaar van 1.678.700.000 mark tot. '2.352.100.000 mark. Die van hel rund vee van 3.547.300.000 M. tot 4.182.300.000 mark. Van de varkens van 648

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 3

verwachtingen komt teleurstellen. Wel is hier en daar een mosselzaadje te vinden tusschen het onkruid, maar dit komt elk jaar voor, in meerdere of mindere matede tegenslag van hel. vorige jaar maakt, de belangheb ... Te Utrecht is een jongetje van omstreeks a.cht jaar in de, Viestraat door de tram over reden. De knaap wilde, toen de tram reeds dicht genaderd was, nog ijlings de rails oversteken, kwam daarbij

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 2

willigen mits gedurende die jaren een subsidie van van ten minste f 600 per jaar vanwege het rijk of anderen worde verstrekt en door de Maatschappij een minimumbedrag van f800 tot dit doel worde beschikbaar ... De minister van justitie maakt bekend, dat te vervullen zijn de betrekking van secretaris bij de te Middelburg cn Zie- rikzee te vestigen voogdijraden.

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 3

Bij beslissing van den Minister van oorlog is de levering van de benoodigde boter ten behoeve van het garnizoen te Middelburg gedurende het derde kwartaal van dit jaar toegewezen aan den heer L ... MIDDELBURG. Bij het aan het strand bij Óishock gehouden jaarlijksch prijs schieten door de scherpschutters van het bataljon infanterie, alhier in garnizoen, werden de prijzen behaald als volgt: le

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 3

minderde do gevangenisstraf van één jaar, door de rechtbank te Middelburg opge legd, wegens diefstal van zilveren voor werpen, aan L. C. T„ slagersknecht al daar, -tot negen maanden. ... De rechtbank te Middelburg heeft heden wegens het openlijk met vereenigde krach ten geweld plegen tegen personen en goederen en mishandeling, D. J„ 20 jaar, .1. M. v. D„ 24 jaar, J. C. d. F. en A. S

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 2

MIDDELBURG. Uit het jaarverslag dezer gemeente over 1904 blijkt, dat de bevol king in dat jaar in het geheel is vermin derd met 22 personen en op 31 December 1904 bestond uit 191,84 personen, n ... ten zuiden van Rykof 800 Russen ge troffen. Van dezen zijn er 200 gesneuveld en 500 gevangen genomen genomen.

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 2

heeft en nog eiken dag ontvangt. Een Japansch officier schat de Russische strijdmacht nu reeds op 20 legercorpsen van 30,000 man of 600.000 man in het geheel en op 800 kanonnen. Bij het centrum liggen de ... Verschenen is de statistiek van de sterfte naar den leeftijd en naar de oorzaken van den dood over het jaar 1904, uitgegeven door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 2

lijdt de gemeente schade die opgewogen wordt door een erfpachtsom van f 192.35 in het geheel en per jaar; mits adressant den weg verharde tot aan het erfpachtsterrein. ... (iOES. Men is aangevangen met het opslaan der kermis. De vermakelijkheden zullen iu hoofdzaak bestaan in eeu theater, een stoomt'iets en een bioscoop. Of de kermis dit jaar wet veel volk van buiten

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 3

Het dochtertje van schipper Linkvis te Scheenwla (Gr.), sedert meer dan anderhalf jaar lijdende aan Nona of slaapziekte, is na langdurig verblijf in het academisch ziekenhuis te Groningen, daaruit ... on geveer 25 jaar oud. Drie personen, v. d. P. en zijn vrouw en zekere J., zijn gear resteerd.

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 3

Diefstal. Voor deze rechtbank stond Za terdag terecht G. M. I., oud 20 jaar, vroe ger rijwielhersteller, thans zonder beroep, geboren en wonende te Middelburg. ... M. A. J., 46 jaar, huisvrouw van P. B., kermisreizigster en C. U., 31 jaar, ketel maker, beiden te Middelburg en aldaar in hechtenis, beklaagd van verduistering, werden, overeenkomstig de vordering

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 3

Zullen over het algemeen de bietenver- bouwers uit deze streek dit jaar een bij zonder goede campagne maken, en zullen de aandeelhouders in de Coöperatieve Suikerfabriek te Sas van Gent ook niet Ie ... circa 800 gemeten geconlrac- I eerde beetwortelen in deze streek, sur séance van betaling heeft aangevraagd. Do fabriek wil echter de contracten nog wel aanvaarden, met 6 francs aftrek op elke 1000 If

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 2

Zaterdag was het honderd jaar geleden dat de Britsche admiraal Nelson bij Tra falgar de vereenigde Fransche en Spaan- sche vloten versloeg. Deze gecombineerde zeemacht bestond uit 33 schepen, van ... GOES. Dhr. .[acq Groenendaal Ie Hil versum, aannemer der 11. K. kerk alhier, heeft vooreen Belgische onderneming een groot werk te Yenraij (Limburg) te stich ten, aangenomen voor ongeveer f 800

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 3

pee-campagne is ook hier ge in het geheel zijn ruim vijf en t milliocn K.G. aangevoerd. Door htc weer hoeft vooral de weg Hoe- crke-Kwadendamme veel te lijden lit jaar kregen we voor 'teerst zoo- ie ... sleepkasten in de haven. Mocht jend jaar wederom een rijke aard igst opleveren, is 't te hopen, dat van dergelijk laadvermogen een- vevbodèn wordt de haven binnen n. Indien deze toestand werd be- zou haast geen

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 2

voordeel moet trekken; daar om zou hij hot. erfpachtsreeht aan den hoogstbiedende verpacht willen zien. "Oo'k wordt in andere gemeenten dit recht slechts voor één jaar verpacht. Uitvoerig lïclil spreker loc ... De heer Kakebeeke is hél met dil denkbeeld eens, echler stelt hij hierbij nog voor, dal men nog een jaar mei de beslis sing wachle, wijl ook nog een terrein der firma Oele vrij komt.

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 3

ST. LAURENS. Zondagavond zijn langs den Noordwe.g lusschen Middelburg en hier tal van baldadigheden gepleegd. Bij een boer midden op hel. dorp werd hel hek voor zijn woning sink getrokken, ter wijl ... ströopers in de buurt waren. Hij sloop naar de jongens toe; een van hen, een arbeider van 19 jaar, zag den houtvester naderen en nam haastig de vlucht. Op het bevel van den houtvester bleef hij niet staan

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 3

- at een vcrlo- ior een dienst- voor een aan- 1 een dag of li van een be- i/2 jaar in zijn ... Eenigen tijd geleden hebben wij gemeld dat gearresteerd was de vrijer van de dienstbode te Breda, die zich verleden jaar in het Wilhelminapark verdronk, om dat zij door de herhaalde verhooren der

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 2

gewoonte, him Nieuwjaarswenschen zijn komen aanbieden, heeft, dil jaar een mid del gevonden om deze eindelooze cere monie aanmerkelijk te bekorten. Hij heeft het orkest van de marine-soldaten in de ... Terug 11 a a r hel p 1 a 11e 1 a 11 d. Hel getal „werkloozen" in de steden, vooral in de groote steden, neemt van jaar tol jaar toe. Zij worden een groot'- lastpost voor de maatschappij en

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 3

geboerd wordt. Peer haalt er elk jaar uit wal hij kan. Hij heeft verleden jaar op eenigszins zwavelachtigen grond met een bemesting van 400 K.G. chilisalpeter, 600 K G su perphosphaat en 800 K.G. kaïniet de ... MIDDELBURG. Voor de rechtbank al hier werd 5 jaar geëischt tegen 'n 49-jarig bankwerker uit Ruhïort, laatst wonende te Vlissingen, thans gedetineerd te Middel burg. verdacht van het vervaardigen en

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 3

Uitgeloofd zijn2 premies van f 800 voor dekhengsten van 36 jaar, die gestation- neerd moeten worden8 van f 500 voor dekhengsten van 36 jaar, die niet be hoeven gestationneerd te worden; 8 kleine ... C 95, Lange Burg C 95, Middelburg.

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 2

jaar in Kampen, Gorcum, Gouda en Enkhuizen gewerkt is aan de kiezerslijsten, ons met vreugde en eer bied de waarschuwing mag van onze zijde niet achterblijven, dat wederom met alle kracht, aan dezen ... van 90 kilo betaald. Het jaar 1905 was voor onzen mosselbhandel niet ongunstig. l)e kwaliteit der mosselen was gedurende het geheele jaar uitstekend en van de ziekte, die voor eeltige jaren zoove '1

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 3

De rechtbank te Middelburg heeft heden veroordeeld wegens oplichting: E. A. C. D., 31 jaar, pianostemmer te Watermael Boitsforl, gedetineerd te Middelburg, lot 1 maand gevangenisstraf met inmindering ... UTRECHT. Prof. Dr. J. J. P. Valeton, oud-hoogleeraar in de wijsbegeerte aan de Universiteit te Groningen, vroeger predi kant Ie Middelburg, is in den ouderdom van 91 jaar overleden.

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 2

dor gemeente .Middelburg over het jaar 1904", door LI. en W. aangeboden aan de leden van den raad, zegt het college: ... toegetreden, terwijl van eenigen nog wordt verwacht, dal zij zich zullen aan sluiten. Het bestuur, dat verleden jaar bij het Koninginnefeest heeft gefun geerd, werd bij acclamatie definitief be noemd. Het

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 1

|>me in het jaar linus. ... .000 roebel van door. Te Kiel zijn acht ge wapende mannen binnengedrongen bij1 een rentenierster; ze braken do geldkist open en roofden 800 roebel benevens alle kost baarheden. Te Warschau en daar zul len we

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 4

1 Maart. Middelburg, 11 uur, in de Abdij ... zwart Merriepaard, oud 14 jaar, zwart Merriepaard, oud 11 jaar, (veulendragend), blauw Merriepaard, oud 4 jaar, (veulendragend), bruin Merriepaard, oud 5 jaar, (veulendragend), btuin Merrie paard

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 3

MIDDELBURG. Woensdagavond keerde de ZeerEerw heer G. Rengs, pastoor al hier, hersteld in zijn parochie terug 's Morgens droeg Z E. weer de H. Mis op. ... Zeeuwsche visschers de kreukels en wulken per 100 stuks; geschiedt de verkoop per kilogram Verleden jaar werden alleen uit Zuid-Beveland ruim 250,000 Kilogram kreukels ef ali-kruiken naar België ge zonden

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 2

Vastgesteld wordt liet primitief kohier hondenbelasting voor 1906 f800; en goed gekeurd een at- en overschrijving op de hegrooting voor 1905 f 737,12. ... strengste con trole wenschetijk is, om eens in Middelburg te informeeren, daar is de regeling van brandstoffen beter.

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 3

veerdam. Raming f 735. InschrijversA. Bakker, Camperland, £925; L. C. Maas, Wissenkerke, f900; H. J. Ilubregtse, id., f875; G. van Riet, Goes, f824; II. J. Keulemans, Middelburg, f 800A. v. Hee ... en P. C. D. M„ ïioop bo Middel- is, de eerste tot rl met inminde- ive hechtenis en 1 tuchtschool; 54 jaar, varens- plaats, thans te I 3 d. hechtenis; 25 jaar, arbeider gemeente Sluis, isstraf en J. F

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 1

Op 28 Februari 1905 stond uit aan Pand brieven een bedrag van f 1,876,900. In den loop van het jaar werd uitgegeven een bedrag van f 982,800, totaal f 2,859,700. Ingekocht werd een bedrag van f 147 ... MIDDELBURG. Alhier zijn twee adres sen ter teekening gelegd. In het eerste, dat aan den gemeenteraad zal worden ge

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 6

De rechtbank te Middelburg heeft he den, Vrijdag, J. D., 16 jaar, arbeider te Wemeldinge, wegens diefstal veroordeeld tot 6 maanden tuchtschool. ... zou voor Middelburg van groote bcteeke- nis Izijn, daar tal van huisgezinnen er hun bestaan aan te danken hebben. Ook hel liijk berokkent het vod schade, daar enorm veel postzegels door deze kantoren