Krantenbank Zeeland

HomeSearch

253 resultaten gevonden

| Maas- en Scheldebode | pagina 3

deze pogingen gezegend worden, en een ieder onzer trouw bevonden worde, waar het de hoogste volksbelangen geldt. In de Hoeksche Waard zij men dit jaar trouw aan zijn beginsel en dapper op zijn post! Dan ... Tölen, 20 April. Bij het te Middelburg ge houden examen voor onderwijzers en onderwij zeressen, zijn van de drie adspiranten, die hunne opleiding aan de Rijks-Normaalschool alhier hebben genoten

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

, die aan de loting van de Schutterij moeten deelnementerwijl die loting dit jaar zal plaats hebben op 26 Juni a. s., des voormiddags ten 11 ure. ... Onddorp. Door de Gebroeders van der Linde en van der Klooster zijn op de slikken langs de haven dezer gemeente 800.000 oesters gezaaid. Als deze proef mag gelukken, zou bet voor vele menschen werk

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

Mr. Buteux te Middelburg werd aanbevolen als een man, die „voor een orgel geeft" en „den Heere vreest!" ... Om die som te tellen, zouden 8 mannen, ge durende een geheel jaar, iederen werkdag 10 uren, onafgebroken er mee bezig moeten zijn.

| Maas- en Scheldebode | pagina 3

Naar men verneemt, zal de jaarvergadering voor de Vrije Uni versiteit dit jaar waarschijnlijk gehouden worden te Middelburg op 30 Juni, onder presidium van Prof. Rutgers; terwijl als naar ge woonte ... „Petahja". (Vrijgemaakte des Heeren.) Maandschrift onder redactie van Ds. F. P. L. C. van Lingen te Zetten. Uit gever J. Wierema te Brielle. Prijs per jaar ƒ1.

| Maas- en Scheldebode | pagina 4

Oneenigheid tusschen Frankrijk en Engeland deed vóór een paar jaar de onderhandelingen afbre ken. Thans echter heeft Engeland, denkelijk om te verkrijgen, dat Frankrijk de nieuwe Hebriden ontruimt ... Door den schipper eener Arnemuidensche vischsloep is dicht onder den wal van Heijst opgevischt een kolossaal stuk been of hoorn, dat door visschers naar Middelburg is gevoerd en zich bevindt in het

| Maas- en Scheldebode | pagina 8

Vlissingen-Middelburg-Rotterdam (Raderboot.) ... Niet al te haastig lieve lezer, wij vragen niet veel van U, zelfs niet van uw geduld. Slechts dient zich ook tlians de UNIE-ALMA NAK voor het komende jaar weer bij u aan. Hij wil u meèdeelea, al wat

| Maas- en Scheldebode | pagina 1

N°. 1 verschijnen zalontvangt ulden per jaar, franco per post ... de winkeliers namen hunne uitstallingen van «oor de ramen, om de gordijnen te kunnen la- Middelburg-Rotterdam (Rad erl 9 :en vallen, want de torenklok had de sluitings- CGeen opgaaf ontvangen.) 'm

| Maas- en Scheldebode | pagina 4

Middelburg-Rotterdam (RaderbonLw^^ ... 100 keurig nette naamkaartjes 100 daarbij passende enveloppen 1 Almanak voor liet jaar 1888 worden franco toegezonden, na ontvangst van een postwissel groot 1 of 21 blauwe post zegels, door A

| Maas- en Scheldebode | pagina 4

NEDERLANDÏRS ontvangen bij bet aangaan van eene militaire dienstverbintenis van ZES jaar een handged van ... MILICIENS in 'erkelijken dienst ot met groot verlof kunnen voor den tijd van twee jaar gedetacheerd lorden naar Oost-lndiëpremie

| Maas- en Scheldebode | pagina 3

Zuidland, 3 April. Ph. S., 29 jaar, arbei der te Abbenbroek, werd heden door de arron- dissements-rechtbank te Rotterdam wegens ver wonding van J. G. Bz. alhier, tot eene maand gevangenisstraf ... Scberpenisse. Het a?ntal manschappen, welke deze gemeente dit jaar voor de Nationale Militie moet leveren bedraagt 7.

| Maas- en Scheldebode | pagina 3

Eindelijk, het was onder de regeering van Theodosius II omstreeks het jaar 440, wenschte zekere Adolius, een inwoner van Epheze, be zitter van den berg waarin het hol was gelegen, een stal voor zijn ... nauwkeurig onderzoek en tot verwondering van ieder bleek het, dat de zeven jeugdige Christenen, een schuilplaats gevonden hebbende in het hol voor hun heidensche ver volgers, daar bijna 200 jaar hadden

| Maas- en Scheldebode | pagina 3

De Unie-collecte heeft in deze gemeente be houdens eenige nagiften de som opgebracht van ƒ69,15; verleden jaar bracht ze ongeveer 3 meer op. Voorwaar een verblijdend teekenWant niettegenstaande er ... Op een brandend heeten avond van het jaar 1815 kwam de oude pastoor van San Pietro, een dorp op eenige mijlen afstands van Sevilla gelegen, vermoeid in zijne armoedige woning terug, waar Margarita

| Maas- en Scheldebode | pagina 3

Een man van 82 jaar, K. v. D., wonende te Sluipwijk, werd Zaterdag nabij Gouda aan- oegrepen door de locomotief van een aankomen den trein, terwijl hij juist een overweg wilde passeeren. Door zijn ... De verdachte heeft een volledige bekentenis afgelegd en is gevankelijk naar Middelburg over gebracht.

| Maas- en Scheldebode | pagina 3

Uit het wrak van de Thomas Sorbij te Brouwershaven zijn 80 blokken tin aangebracht. De werkzaamheden tot verdere berging zijn voor dit jaar gestaakt. ... Onder de gemeente Oud-Beierland gebeur de Zaterdagochtend het volgende ongeluk. Een jongeling van 17 jaar, die bij den landbouwer J. D. R. aan den arbeid was, geraakte onder een wagen, zoodat een der

| Maas- en Scheldebode | pagina 3

op 't afgetreden antirev. lid. De liberalen hebben daardoor de lui wakker geschud, zoodat, toen verleden jaar drie liberale leden moesten aftreden er werkelijk één „gewipt" werd. Toch was de houding ... In deze gemeente bestaan op dit oogenblik 2 Openb. Scholen, een op 't dorp, de andere ongeveer een uur daarvan verwijderd. (Dit jaar werd een Openb. School buiten 't dorp gelegen, zooals bekend is

| Maas- en Scheldebode | pagina 3

Dat ook daar licht worde ontstoken Bruillisse, 5 Nov. De op den 10 Oct. jl. des nam. te 2 ure in de Mosselkreek verdron ken visscher L. v. d. Hoofd, oud 30 jaar, wo nende te Tholen, is gisteren op ... Op het verzoekschrift van Mej. M. J. Verhagen alhier, besluit de raad, tot wederopzegging tot onde rhandsche verhuriug van de Conciitoriekaraer (lokaal westzijde) vooi 10 gulden per jaar, tot het

| Maas- en Scheldebode | pagina 3

het wachtschip en de mili tairen, waren aanwezig, en hadden vrij spoelig de vlammen onderdrukt. Naar men zegt moet de brand ontstaan zijn op den stoomdroogzolder. Omstreeks eer. jaar geleden, 16 ... Deze opdracht is geschied, nadat de onder vinding bewezen had, dat een dergelijk werk, in het vorig jaar ten behoeve van de „Prinses Marie" verricht, in alle opzichten aan de ver wachting heeft

| Maas- en Scheldebode | pagina 3

aandrong op her in- en uitvoer, ver- ieker hoofdartikel in •leden jaar protectie preker curieus". De was rijk van inhoud van personen uit het oogen, dat protectie welvaart en de ont- ... ïiiig den spreker de Heer is las de voorzitter het 15 e nes, en sprak een woord van are; hoedat zij uu haar 2e n nog gespaard had, boven jaar, vervolgde spreker, den s was het. opnieuw gebleken 1 j

| Maas- en Scheldebode | pagina 3

liberale zijde uitgeoefend 1000 Antir. tegen 800 lib.) ... BEROEPEN: Te Durgerdam (toez.)Ds. vauEsvold, teBrxkeleu. Te Meteren dhr. Bok ma cand. te Utrecht. Te Krommenie, Ds. Be- geman, te Witraarsum. Te Gaping», dhr. van Limschotcn, cand. te Middelburg. To

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

Op 800 meters werd een soldaat gedood. ... Wij hebben ook twee kinderlijkjes gezien, een van een jaar en een van drie dagen. Hunne moeder was onder de puinhoopen van haar in stortende huis begravenzij is erg gekwetst. Men heeft er ook een man

| Maas- en Scheldebode | pagina 4

Middelburg, C. Oranje Lz, te Goes, L. C. Vos te Zierikzee, P. Oranje te lerseke, J. Geelhoed te Wis- senkerke, J. Burger te Wemeldinge, J. Wieland te Axel, J. P. S wennen te Vlissingen, R. Jansen te Zaamslag ... Franco thuis, vrij onderricht met 5 jaar garantie. Ook worden deze naaimachines op proef geleverd. Verkrijgbaar bij

| Maas- en Scheldebode | pagina 4

van 1,20 met invuling: „Onbegrijpelijke aan bieding" adr-s Spuiweg 89 Dordrecht J. HAASBROEK Oude boekhandel. P. S. Ver leden jaar honderden teleur moeten stellen.- ïestel dus spoedig. Ik kan maar 500 ... 's Gravendeel, J. P. Hui- zerteRoon, A. Bodegom te Bolnes, A. B. van der Jagt te Barendiecbt, G. Wisse te Middelburg, C. Oranje Lz, te Goes, L. C. Vos te Zierikzee, P. Oranje te Ierseke, J. Geelhoed te Wis

| Maas- en Scheldebode | pagina 3

ex. van elk nr. f 12,50 per jaar. ... BEROEPEN: Te Haarlemmermeer, ds. Landwehr. Monster. AANGENOMEN: Naar Geuemuiden, ds. van Aukcn, Rouveen. BEDANKT: Voor Oldekerk, ds. Siertseraa, te Ilijken gem. Bei- len; voor Middelburg, ds

| Maas- en Scheldebode | pagina 4

BE KENTEWIEK is de aangewezen Gids voor den gegoeden burgerman. De abonnements prijs 3 per jaar fr. p. p. ... Bij alle voorname kruideniers en Comestible handelaars in Nederland verkrijgbaar. Agenten VERZIJL en Co. Rotterdam (Feijenoord) en VICTOR CEULEN te Middelburg.

| Maas- en Scheldebode | pagina 3

Een flink zet:, aan een courant zet ge middeld dagelijks .,000 letters als het jaar ... |naar Amerika. Kin' tien jaar daarna, den n Juni 1890, is h, na een reeks van buiten- andsehe postkanteii gepasseerd te hebben ,an den afzender almbestelbaar terug bezorgd.

| Maas- en Scheldebode | pagina 4

Bp alle voorname kruideniers en Comestible handelaars in Nederland verkrijgbaarAgenten VERZIJL en Co. Rotterdam (Feijenoord) en VICTOR CEULEN te Middelburg. ... In één jaar een keurige Bibliotheek.

| Maas- en Scheldebode | pagina 4

In één jaar een keurige Bibliotheek. ... Bp alle voorname kruideniers en Comestible handelaars in Nederland verkrijgbaar. Agenten VERZIJL en Co. Rotterdam (Feijenoord) en VICTOR CEULEN te Middelburg.

| Maas- en Scheldebode | pagina 4

In één jaar een keurige Bibliotheek. ... 3q alle voorname kruideniers en Comestible handelaars in Nederland verkrijgbaar. Agenten 1 V E RZIJL en Co. Rotterdam (Feijenoord) en VICTOR CEULEN te Middelburg.

| Maas- en Scheldebode | pagina 4

Bp alle voorname kruideniers en Comestible handelaars in Nederland verkrijgbaar. Agenten VERZIJL en Co. Rotterdam (Feijenoord) en VICTOR CEULEN te Middelburg. ... Concurreerende prijzen. Een jaar garantie.

| Maas- en Scheldebode | pagina 4

Concurreerende prijzen. Een jaar garantie. ... thans gemiddeld 100.000 pond sterling of één millioen twee honderd duizend gulden aan adverteeren per jaar, en hij is daardoor een man geworden, die voor den reclame koning Holloway haast niet meer

| Maas- en Scheldebode | pagina 4

Bij alle voorname kruideniers en Comestible bandelaars in Nederland verkrijgbaar. Agenten VERZIJL en Co. Rotterdam (Feijenoord) en VICTOR CEULEN te Middelburg. ... thans gemiddeld 100.000 pond sterling of één millioen twee honderd duizend gulden aan adverteeren per jaar, en hij is daardoor een man geworden, die voor den reclame koning Holloway haast niet meer

| Maas- en Scheldebode | pagina 2

voelen der lieden te New-Orleans hadden die Italianen verleden jaar den chef der politie vermoord, omdat deze er achter gekomen was, dat zij allerlei misdaden bedreven hadden of in 't schild voerden. De ... had. De wa gen, blauw' geschilderd, met gele wielen, woog omtrent 800 kilo's en werd ge trokken door drie Kozakkenpaarden van den Oeral.