Krantenbank Zeeland

HomeSearch

6.038 resultaten gevonden

| de Faam | pagina 1

Burgerlijke Stand van Middelburg. ... gebroken en ziet er een jaar of tien ouder uit. Zelfs heeft hij het gezegd dat IïiT niet levend uit de gevangenis komt. Zijn familieleven is vernietigd en het is verschrikkelijk welke gevolgen zijn daad

| de Faam | pagina 1

Burgerlijke Stand van Middelburg. ... De commissie, benoemd om te onderzoeken wat de arbeiders 't vorige jaar verdiend heb ben volgens 't oude loontarief en wat zij ver diend zouden hebben volgens het nieuwe, heeft haar mandaat

| de Faam | pagina 2

Het groote succes mij liet eerste jaar ten deel gevallen, door dit artikel met een kleine winst om te zetten, doet mij besluiten op den ingeslagen weg voort te gaan, Ik begin met te verknopen zeer ... nette Jacquets voor f' 2,50 en f 3,-. Stofmantels f 1,50. Mantel-Costuums f*8,00. Cestuumrokken f2,00. Zwarte Pellerinsf 2,50enz. enz. Zie Etalage! Vermaken der Mantels vlug en net. Mantels worden OP

| de Faam | pagina 1

van een stoom boot; hij kan in 1 minuut 800 Meter afleggen. De walvisch wordt veel geplaagd van de zoo genaamde walvisch luis, deze veroorzaakt hem veel pijn en jeuk. ... Vermist. Het U. D. meldt, dat sedert Zondag morgen 7 uren te Utrecht een meisje van 14 jaar vermist wordt. Het signalement luidt aldus lang 1.55 meter, licht blond los hangend haar, gekleed in

| de Faam | pagina 4

Verkoop- en Verhuurkantoor van vaste Goederen, Verkooplokaal ABDIJ, Middelburg. ... De Premiën zijn naar de laatste statistieken berekend. Inlichtingen en Tarieven gratis te bekomen bij den Heer JOH. MU.NTEBS Agent der Maatsch. te Middelburg, Wal B 73

| de Faam | pagina 1

Burgerlijke Stand van Middelburg. ... Van de manschappen van Pretoria die zich overgaven reden do meeste op muilezels die er erbarmelijk uitzagen. Doch de mannen, en ook de knapen (er waren er in den oorlog ook van 11 tot 10 jaar!) waren

| de Faam | pagina 2

DE COMMISSIE, die zich belast met het uit reiken van Bons voor Eetwaren en Brand- stoffen te Middelburg op Nieuwjaarsdag 1903, geeft kennis, dat zy dit jaar weer eene Collecte aan de huizen der ... H. BUISKOOL, Middelburg, Nieuwe Haven 111.

| de Faam | pagina 4

Verk wji- u Verhuur k&nioor van vaste Goederen, Verkooplokaal ABDIJ, Middelburg. ... Door het groote succes van het vorig jaar, zal ik heden weer een zeer groote uitverkoop houden van al het over zijnde werk van vorige seizoenen, tevens al het nieuwste en fijnste werk aan veel

| de Faam | pagina 1

In 896 en ook in 1900 zagen we hier nog de beroemde duikers, onverschrokken knapen van ongeveer 13 tot 17 jaar, die van depl. m. 800 meter ver verwijderde kust naar het schip zwommen en dan hun ... van het jaar kan 't er gelukkig nog al meê door. Wel worden we nu reeds aardig door de tropische zon gekoesterd, doch een lekker briesje strijkt over het schip en tempert de warmte. In de hutten is het

| de Faam | pagina 3

Lange Delft, Middelburg. ... De ondergeteekende bericht dat hii het Depöt van NAAIMACHINES, gedurende ruim 18 jaar door wijlen zijn vader A. W. DEKKER, Lange Giststraat gedrevenheeft overgenomen en beveelt zich voor den verkoop

| de Faam | pagina 1

En die hulp kunnen de gegoeden in ons vaderland al dadelijk verleenen door zich op te geven, te 's Gravenhage Heerengracht 7a als lid van Oost en West. Geen enkel Hollander die f 1.50 per jaar missen ... . Zyn geheele vermogen vermaakte hy aan de stad zijner inwoning, op voorwaarde, dat deze elk jaar bij een huwelijk tusschen een reus en een reuzin voor een flinken bruidschat zou zorgen. De erfenis

| de Faam | pagina 4

Vyfde prys 800 Gld. 8 pr. van 50 Gld. ... Verder bij P. A. Gel dof Pzn., Kade, Veere. Mej. de Wed. Schilfer te Vlissingen, J. Hage, Oude Markt te Vlissingen, C. van den Bergen en S. Sies, Middelburg.

| de Faam | pagina 3

V morgens 10 uur, in het Schuttershof te MIDDELBURG. ... Verkrijgbaar te Middelburg by Corns. J. Rekkers, A. Dronkers Co., J. M. van Heusden, A. H. van Verre, M. E. Steenland, C. van Holthuyzen, L. Dekker, F. Maljers, D. J. Dronkers Zoon en M. Verhuist.

| de Faam | pagina 1

Burgerlijke Stand ran Middelburg. ... Nu voor ongeveer twintig jaar geleden werd door een zekeren Dr. van Tjjn alhier een z.g. Gezondheids établissiment „Selabatoe" opge richt en wel met een subsidie van het gou vernement groot

| de Faam | pagina 1

BURGERLIJKE STAND VAN MIDDELBURG. ... Een Regiment in Nederland toch is vier Veld-Bataljons sterk, die elk met een sterkte van 800 onderofficieren en minderen uitrukken en dus voor een land als Java, vier maal zoo groot als Nederland

| de Faam | pagina 4

Te Middelburg by den Heer J. C. WISSE, in voederartikelen enz. ... invloed heeft. De heer F. KEIJZER is door 't geheele land reeds op meer dan 800 plaatsen opgetreden, en mocht voor honderdduizenden Kinderen en Ouders zijne Uitvoering geven in scholen, kerken, zalen en in