Krantenbank Zeeland

HomeSearch

1.037 resultaten gevonden

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 3

,(:< schappij genaamd „Imperial enz." De con« cessie van Vlissingen aan de Imperial loopt echter volgend jaar af, en nieuwe bespret» kingenj leidden niet tot overeenstemming. Om nu geen stagiiatie in de ... Zaterdag 5 Januari j.l. is alhier zeer onverwacht, in den ouderdom van 69 jaar overleden de heer P. Elenbaas Hz. De overledene was gedurende vele jaren Nota* bele der Ned. Herv. Kerk, en lid van den

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 4

weinig aajii» geboden. Industrie en Roodstar uit Limburg zullen hier een goede markt vinden. Uit Middelburg en omstreken minder aanvoer als vorige week. Wilt gij Uw aardappelen liaar Amsterdam! zenden ... Verhuurd tot blootschoof 1936 aan C. Lc.dder J. Czn. voor f175, per jaar. Een perceel bouwland te Ouddorp, in den pol» der het Oudeland, nabij het tramstation, kadiaster Sectie D no's. 897 en 898

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 7

uitkeering ver» plicht is, als de opname in een ziekenhuis niet wordt gevolgd door een operatie. Per» sonen, boven den leeftijd van 65 jaar, kunnen tot 1 Jan. a.s. nog als lid toetre» den. Na dien datum worden ... Verschillende personen gaven zich als lid op', waardoor te dezer plaatse reeds 175 leden zijn ingeschreven, terwijl het totale aantal reeds de 800 overschrijdt en datj, terwijl er nog geen intensieve

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 5

de heer A. Luijk een kistje sigaren aangeboden daar deze feeds 25 jaar deze functie uitoefent. Bij' de o'pridhting bestond 'de vereen, uit 174 leden wiat n'( is gestegen tot 331 leden. Notulen worden ... spaarbankboekje. Nog dient gemeld, dat voor 1937 door het Algemeen A.rmbestuur ook geen subsidie meer wordt uitbetaald, dodi wij; hopen, dat dit jaar de instrumenten geen syerzor^ ging zullen noodig hebben. Deze

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 6

onderneming werkzaam zijln maar hen die voornamelijk door handen»» arbeid in hun behoeften moeten voorzien. Het vraagstuk op zichzelf is niet nieuw want voor een dertig jaar terug heeir^chte er in Indië ook een ... beschikbaar gestelde grond ook voor ontginning gebruikt woTjdt en niet voor speculatie. De eerste zes jaar wordt geen pacht betaald, na ontginning na zes jaar betaalt men plm. 15 et. per H.A. welk bedrag

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 2

Ben kwestie is ook het einde van de pacht. Van fcteide zijden kan schriftelijke opzegging geschieden. Edhter zijh er wet^» tige opzegtijden, ü.v. de loolp van het 11e jaar, het 21ste jaar; het 31ste ... jaar enzl. Men behoeft dus nooit Wang te zijn, dat de pacht wordt opgezegd voor het 10de jaar en dan mag er nog geen stori^i^g komen in het bfedrijf, omdat het 18 mrid. vóór de tijd moet w'orden opgezegd

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 5

De Bank v. Nederlandsche Gemeenten willen voor de leeningen, groot f 56300 en f 4200 de rente verlagen tot 3 1/2 ,°/oi voor 5 jaar vast en na vijf jaar 3 34 0/0. Binnen 5 jaar aflossing 1 filo ... jaar We hebben het plan de Voorstraat \en Weespad te verbeteren en in verband met samenstelling voor een uitbreidingsplan reeds een onderhoud gehad met de heeren van Stad en Land. Zij noemden een bedrag

| Eilanden-nieuws. Christelijk streekblad op gereformeerde grondslag | pagina 6

De VOORZ.: De Voorstraat is verleden jaar afgegraven en in profiel gebracht. Be doeling is om er straks met een zeker pro cédé over te gaan, liefst nadat de telefoon is geautomatiseerd om gaten ... De heer VERWIJS zegt verder dat het is voorgekomen dat een inwoner uit de ge meente vertrok en direct weer terug kwam. Zou het mogelijk zijn dat zoo iemand niet een jaar moet loopen om weer in de