Krantenbank Zeeland

HomeSearch

145.950 resultaten gevonden

| Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | pagina 3

De boerengeneraals, die den heldenstrijd voor vrijheid en recht hebben gevoerd, sterk in 't geloof en overwinbaar in de lijdzaamheid wenschen ook Middelburg te bezoeken. ... Heden vergaderden de H. H. Bestuursleden van de afdeeling Middelburg van 't Chr. Nati onaal Boeven-Comité om 't zij in samenwer king met de Z.-Afrikaansche Vereeniginghet Middelburgsch DamesComité en

| Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | pagina 3

Gebruikte postzegels werden in 1902 ons ook weder van heinde en verre, zelfs uit Amerika, rijkelijk toegezonden tot ongeveer 800 K.G. Velen beijverden zich om meer dan eenmaal ons te verblijden met ... -verspreiding onder onze jongens in Indië en het zenden van postzegels ten behoeve der Buiten- en Binnenl. Zending, waarvoor zich beleefd blijft aanbevelen uw aller dw. dn en medebroeder die nu reeds 22 jaar op zijn

| Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | pagina 3

Hij. is een onzer oudst gedienden. Op 23-jarigen leeftijd werd hij in 1856 candidaat op artikel VIII en kruisdominee in de Lier. Daarop diende hij te Vlissingen, zooals hij verleden jaar in een ... artikel van zijn meesterhand in dit blad ons zelf herinneren wou. In Kampen en Zwolle had hij een bloeitijd. En nu reeds 22 jaar staat Gispen te Amsterdam. Hij is dus reeds 47 jaar predikant. Doch meer nog

| Zeeuwsche Stroom | pagina 1

Verschijnt tweemaal per maand van huis tot huis door geheel Zeeland REDACTIE POSTBUS 58, MIDDELBURG Abonnement buiten Zeeland Hoofdopsteller Martien Beversluis, Veere f 1.50 per jaar. ... Maar waar ik wèl tegen op kom is dit, dat men Jopie, ook zes jaar, wo nende in de een of andere Jordaan- - straat of armenwijk van de een of an dere stad, geen hoogtezon gunt.

| Zeeuwsche Stroom | pagina 4

3e Jaar£ ... feit herdacht, dat vóór 25 jaar het roode leger was op gericht. Men kan zich voorstellen, dat dit bil de Russen aanleiding gegeven heeft tot festiviteiten. Maar ook in Enge land heeft de Aartsbisschop

| Zeeuwsche Stroom | pagina 4

togelstooten 7.25 M. 7.00 M. 7.00 M. 6.50 M. 8.00 M. ... Dit jaar niet verplicht, dus wanneer men niet zwemmen kan, kan het Weersportinsigne toch behaald worden. Voor gouden insigne verplicht 100 M. in 1 Min. 50 sec. .of 1000 M. in 25 Min.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 3

met 160 leden en pl.m. f 800,000 verzekerd kapitaal, is, daar zjj in kleine omgeving en zouder winst werkt, beslist de goodkoopste van alle bestaande VereenigiDgen. Dit jaar stonden paarden 2 en ... In de laatste dagen van het jaar heeft de Eerste Kamer, door haar goedkeuring aan het betreffende ontwerp te hechten, de residentie gezegend met een nieuw Paleis van Justitie en een nieuw huis van

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

In het gebouw D'Geelvinck worden heden morgen een goede 800 werkloozen toegesproken door den heer Samson, die den raad gaf, evenals voor een jaar of zes is gebeurd, dag naar dag in optocht door de ... Noord-AmerikaTransvaal, Indië enz. verzending eens per week, f 10,per jaar.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

De Times verneemt uit Lourer.<;o Maiques: Volgens de Standard and DiggersNews besluit president Steyn zgn nieuwjaarsgroet aan de burgers als volgt: »In het volgende jaar zal het Afrikaander volk ... Het Oostermolentje met huis, erve, tuin en weiland te Eikerzee voor 3100, en toebeding 800.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

Noord-AmerikaTransvaal, Indië enz. verzending eens per week, f 10,per jaar. ... slaagden de Boeren hierin ook niet, toch hebben zjj hnn vjjand een beduidend verlies aan officieren en sol daten toegebracht, daar vermoedelijk meer dan 800 manschappen buiten gevecht gesteld zjjn.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

Heden (Vrijdag) werd aan het gebouw van het Prov. Bestuur te Middelburg aanbesteed: ... Het onderhouden van - en het doen van herstellingen en vernieuwingen aan de gebouwen der Bjjkskweekschool voor onderw jjzeri te Middelburg van den dag der goedkeuring van de aanbesteding tot en met

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

Modderspruit kostte de belegerde macht een verlies van 800 dood en gewond, zoodat het Britsche verlies tot 17 November tusschen 1600 en 1700 was, te Ladysmith alleen. ... Beroepen bjj de Herv. Gem. te Amsterdam, ds. Posthumus Meyjes te Middelburg.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

Noord-AmerikaTransvaal, Indië enz. verzending eens per week, f 10,per jaar. ... Het HOOFD van het Plaatselijk Bestuur te Zierikzee maakt bekend, dat door den heer Directeur der Directe Belastingen te Middelburg is executoir verklaard het kohier der Personeele belasting van deze

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

het begin der aangenomene jaartelling, dan behoeft men noch het jaar één, noch het jaar nul te bespreken, het verleden jaartal 800, juist of onjuist, schjjnt alstoen te zgn aangenomen, en vervolgd. ... .316 214 K.G. pulp, 4.447.619 K.G. bieten en 129 stuks vee. In het laatste jaar was er een geheel nieuwe weegmachine in geplaatst. Den aandeelhouders kon een winst van 40 worden toebedeeld. Als commissaris

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

Noord-AmerikaTransvaal, Indië enz. verzending I eens per week, f 40,per jaar. ... Bg de gevechten op Zondag en Maandag bg Klepdrift weerde Cronjé de aanvallen af. Dinsdag vroeg Cronjé schorsing van de vjjaadeljjkheden, zeggende 800 man verloren te hebben. De Engelsche verliezen

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

Landsdowne heeft in het Lagerhuis mede gedeeld, dat deze week nog 4700 man naar Z.-A. vertrekkon. 11 Maart 11.800, 18 Maart 9900, 25 Maart 8900 on 1 April 3200 man, totaal 38.800. Er zgn nog 17.800 ... F. L37 jaar, werkman te Bergen-op-Zoom J. B., 20 jaar, arbeider te St.-Maartensdjjk; M. S. A., 28 jaar, arbeider te ScberpenisieW. D., 53 jaar, koopman te Bergen-op-Zoom, en A. 3., 45 jaar, koopman

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 5

Noord-AmerikaTransvaal, Indië enz. verzending eens per week, f 40,per jaar. ... linkerflank, welke uitgespreid was over een stelling, die den weg bestreek, waar ik met 800 man stond. Het bezit van deze kopjes zou voor de Engelschen een onmiskenbaar strategisch voordeel geweest zjjn. De

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

Vrijgesproken werdJ. F. M., 19 jaar, schippers knecht te Haosweert (Kruiningen), thans te Middelburg in hechtenis, beklaagd van diefstal, met last tot onmiddellgke invrijheidstelling. ... De rechtbank te Middelburg had hem voor het feit, waarvoor hg nu terecht stond, een jaar gevangenis straf, met aftrek der preventieve hechteniB, opgelegd.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

, zoodat een leening dient te worden aangegaaa van 8 800, tot een rente van hoogstens 4%, in aandeelen van ƒ200, waarvan minstens per jaar één aandeel zal worden afgelost, tenzjj meerdere inkomsten gedoogen ... .Middelburg en Rotterdam.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 5

Noord-AmerikaTransvaal, Indië enz. verzending eens per week, f 10,per jaar. ... Het HOOFD van het Plaatselijk Bestuur te Zierikzee maakt bekend, dat door den heer Directeur der Directe Belastingen te Middelburg is executoir verklaard het kohier der Personeele belasting van deze

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

Noord-AmerikaTransvaal, Indië enz. verzending eens per week, f 10,per jaar. ... Het HOOFD van het Plaatselijk Bestuur te Zierikzee maakt bekend, dat door den heer Directeur der Directe Belastingen te Middelburg is executoir verklaard het kohier der Personeele belasting van deze

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

Noord-AmerikaTransvaal, Indië enz. verzending eens per week, f 10,per jaar. ... De politie heeft, geljjk men begrjjpen zal, de handen vol met deze staking. Het getal broodkarren alhier bedraagt ongeveer 400. Het getal agenten is 800, waarvan er in gewone tjjden dageljjks 400

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

MIDDELBURG -ZIERIKZEE. ... Middelburg, waarbjj afwjjzend wa* beschikt op het verzoek van jhr. mr. J. W. D. Schuurbeque Boejje te Noordgouwe, om ontheffing van perioneele belaiting over 1899 wegens het perceel te Zierikzee, kadastraal

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

Noord-AmerikaTransvaal, Indië enz. verzending j eens per week, f 10,per jaar. ... De Boeren uit Klipdam, versterkt met 800 rebellen uit Prieska, hebben 200 zakken meel buitgemaakt, toebehoorende aan uitgewekenen, die onlangs terug waren gekomenvier van dezen zjjn gevangen genomen.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

Noord-AmerikaTransvaalIndië enz. verzending eens per week, f 10,per jaar. ... Zlerlkzee, 16 Mei. De 16e jaarvergadering van den Nederlandschen Vrouwenbond tot verhooging van het zedeljjk bewustzjjn heeft Dinsdag a s. te Middelburg plaats.

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

Noord-AmerikaTransYaal, Indië enz. verzending eens per week, f 10,per jaar. ... hebben genomen, vermoedelijk ten getale van 700 A 800 man, van het Derbyshire militie-regiment, nadat luitenant-kolonel Bair Douglas, luitenant Horley en 15 manschappen geinen veld, en ettelijke officieren

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 1

Noord-AmerikaTransvaal, Indië enz. verzending eens per week, f 10,per jaar. ... Dat de loting voor de Schutterij der ingeschrevenen van dit jaar zal plaats hebben onder toezicht eener Com missie uit liet Bestuurten Raadhuize dezer gemeente, op Zaterdag; den S3 «Juni 1900, des

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

De arrond.-rechtbank te Middelburg, j.l. Vrgdag nitapraak doende in de zaak betreffende J. K33 jaar, rjjkaveldwachter-jachtopziener to Kapellebrug (Olinge), wonende te Hulat, beklaagd van het opmaken ... vrijgesproken, terwjjl M. de V., 22 jaar, schippersknecht te Middelburg en aldaar in hechtenis, wegens diefstal met in klimming en verbreking overeenkomstig den eiach van het O. M. veroordeeld werd tot 9 maanden

| Zierikzeesche Nieuwsbode | pagina 2

Verdere inlichtingen worden verstrekt door den kapitein P. J. Geill te Middelburg. ... De Officier van Justitie te Middelburg heeft hooger beroep aangeteekeod tegen het den 15en dezer maand door de rechtbank aldaar gewezen vonnis, waarbjj J. K., rjjks-veldwachter-jachtopziener te