Krantenbank Zeeland

HomeSearch

11 resultaten gevonden

| “Vooruit!”Officieel Nieuws- en Advertentieblad voor Overflakkee en Goedereede | pagina 5

vorderingen ten laste der gemeente over liet jaar 1904 vóór den laatsten Juni aanstaande moeten worden ingediend, zullende na dien termijn alle pretentiën overeenkomstig die bepalingen ge- houdenworden voor ... BURGEMEESTER en WETHOUDERS van MID DELHARNIS maken bekend dat een afschrift van het Kohier van den Hoofdelijken omslag voor het jaar 1905 gedurende vijf maanden van 29 dezer tot en met 29 September

| “Vooruit!”Officieel Nieuws- en Advertentieblad voor Overflakkee en Goedereede | pagina 6

men in Amerika in ronde cijfers 7 millioen telefoons, welke aantal gemiddeld per jaar met 800.00C(toe neemt. In 1910 hadden er daags 517.000 intercommunale- en 19.925.000 communale gesprekken plaats ... Sedert 18 maanden ongeveer, heb ik slechts van diefstal geleefd en ik heb een werkzaam aandeel gehad in de verscheidene gerucht makende zaken. Ongeveer anderhalf jaar geleden maakte ik te Pontoise

| “Vooruit!”Officieel Nieuws- en Advertentieblad voor Overflakkee en Goedereede | pagina 2

De belangrijkste export-artikelen (in het jaar 1907 ter waarde van 18.670.800 mark) zijn graan en mais, zijdecocons, gedroogde vellen en tabak. Ingevoerd wordt petroleum, katoen en metaalwaren uit ... koffie, zout, tabak, oliön, zeep, enz. In het jaar 1907 (over latere cijfers is nog niette beschikken) werd deze invoer, ten bedrage van 55.564.600 mark, als volgt over de verschillende landen

| “Vooruit!”Officieel Nieuws- en Advertentieblad voor Overflakkee en Goedereede | pagina 7

Te Luik passeerde van Zeebrugge een trein met vernield geschut. Ook passeerden er van het front in Noord-Frankrgk twee treinen met ongeveer 800 zwaargewonden, benevens een trein met ongeveer 300 ... ENSCHEDE. In het vroegere R. K. Zie kenhuis aan de Markt alhier, waar verschil lende Belgische vluchtelingen zjn onderge bracht ontbraken gistermorgen de echtelie den J. F. Michiels oud 74 jaar en

| “Vooruit!”Officieel Nieuws- en Advertentieblad voor Overflakkee en Goedereede | pagina 2

Wanneer wij nu verder teruggaan, dan was 1808 ook een jaar met zware over stroomingen in Nederland. De vloed van den 15den Januari van dit jaar deed op Walcheren onderscheidene dijken doorbre ken en ... had zware overstroomingen op dit eiland ten gevolge, waardoor Vlissingen, Middelburg en Arnemuiden geteisterd wer den. Ook op andere Zeeuwsche eilanden hadden dijkbreuken plaats, en overal in Vlaanderen