Krantenbank Zeeland

HomeSearch

181.347 resultaten gevonden

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 1

NCRV: 8.00 Nieuwsberichten. 8.30 Mor genwijding door prof. dr K. Dijk. 9.15 Concert „Hör' mein Bitten" o.l.v, Mari- nus Voorberg. ... Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag. Er zijn o.a. bijkantoren in Gaardingen. Rotterdam, Dordrecht. Gouda. Breda, Goes, Middelburg en Terneuzen.

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 3

bindingen zoveel mogeliik en zo efficient mogeliik te herstellen. Op de interna tionale liin Breda-Roosen- daal. Bergen op Zoom, Goes. Middelburg. Vlissin- gen zijn enkele verster ker-stations uitgevallen ... De politierechter te Middelburg heeft een onvoorwaardelijke gevangenis straf van vijf maanden opgelegd aan P. F. de W. uit Hontenisse, die zich had schuldig gemaakt aan het zich toe eigenen van aan

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 2

-Brabant, 'vrij snel droog kunnen vallen en nog dit jaar een oogst kunnen opleveren. Hiertegenover staat, dat voor andere gedeelten in het getroffen gebied reke ning irtoet worden gehouden met een latere aanvang ... Het schrijversbal, dat de officiële -openingsavond van de boekenweek op 27 Februari a.s. zou besluiten, zal in verband met de ramp. die ons land heeft getroffen, dit jaar niet worden gegeven. Het

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 3

De politierechter te Middelburg heeft een onvoorwaardelijke gevangenis straf van vijf maanden opgelegd aan P. F. de W. uit Hontenisse, die zich had schuldig gemaakt aan het zich toe eigenen van aan ... De substituut-officier van justitie te Middelburg, mr André heeft er met nadruk de aandacht op gevestigd, dat afgezien van plundering, ook het zich toeëigenen van aangespoelde goede ren, zeer streng

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 4

artikelen zijn in de afgelopen dagen al gesorteerd. Voor het vervoer daarvan zijn auto colonnes ingedeeld. Ook per schip wordt verzonden: 24 schepen zijn met 800 ton goederen vertrokken naar Vlissingen ... , Middelburg, Klundert, Oud Beijeriand, Zuidland, St. Philipsland, Krabbendijke en andere plaatsen. Deze zendingen zijn samengesteld uit de ontvangen artikelen. Daarnaast wordt waar mogélijk, voldaan aan

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 2

800 ton goederen vertrokken naar Vlissingen, Middelburg, Klundèrt, Zuid- land. Oud-Beijerland, Sl Philipsland, Krabbend ij ke en andere plaatsen. Deze zendingen zijn samengesteld uit de ont vangen ... maandenlang zal aanhouden, en wellicht in de rehabilitatie-periode een of twee jaar zal worden gecontinueerd. De heer Winsail wees in dit verband op dc waters nood in de Povlakte in October 1951. Al leen al

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 5

VARA: 8.00 Pl.m. 8.30 Nieuwsbe richten, aansluitend: gramofoon- muziek. 8.308.45 Gedichten, 3.459.15 Gram.muziek (e.m.), 9.159.30 Rubriek: geestelijk le ven. 9.3010.00 Fragmenten uit oratorium „Elias ... NCRV: 8.00plm. 8.30 Nieuws berichten, Plm. 8.30plm. 9.15 Morgenwijding. 9.159.30 gram. muziek. 17.00 IKOR: 19.10—19.30 Cantate „Stort tranen uit", Jan Felderhof. 19.30—19.45 Gelooft u dat, door ds. H

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 1

herstellen. Het hei stel van alleen al de dijken va Schouwen-Duiveland is een kwest van vele maanden (wellicht vergt h< een jaar van noeste arbeid) en va millioenen guldens. Het afdanimèn va de zeearmen is ... Bruinisse op Duiveland zou Vrijdag worden geëvacueerd. Van de 800 men sen, die er van de oorspronkelijke 2400 in de gemeente Bruinisse en Zijpe nog over zijn, gaan er 300 weg. De vrou wen, ouderen en

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 1

winst over het jaar 1953, tenzij een belastingplichtige bij zijn aan gifte over het jaar 1952 het schriftelijk verzoek doet om de gift van het inkomen of winst over 1952 te mogen aftrekken. Dit geldt ... Volgens voorlopige telling zijn 12000 schapen, 2500 runderen, 700 varkens en 800 stuks pluimvee omgekomen.

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 5

De Politierechter te Middelburg heeft Vrijdagmiddag een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vijf maanden op gelegd aan P. F. de W. uit Hontenisse, die zich had schuldig gemaakt aan het zich ... De substituut-officier van Justitie te Middelburg heeft er met nadruk de aandacht op gevestigd dat. afgezien van plundering, ook het zich toeëigenen van aangespoelde goederen zeer streng zal v

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 2

In Stavenisse ging de prinses na een kort bezoek aan boord van een "fender vaartuig, dat haar naar Ber gen op Zoom bracht. De prinses over nachtte in Middelburg. Ook de konin gin was gisteren weer de ... DONDERDAG 5 FEBRUARI HILVERSUM I 402 m. 7.00 AV RO 7.50 VPRO 8.00—24.00 AV RO AVRO: 7.00 Nieuws 7.10 Gram.muziek VPRO: 7.50 Dagope ning AVRO: 8.00 Nieuws 8.15

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 5

De Politierechter te Middelburg heeft Vrijdagmiddag een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vijf maanden op gelegd aan P. F. de W. uit Hontenisse, die zich had schuldig gemaakt aan het zich ... De substituut-officier van Justitie te Middelburg heeft er met nadruk de aandacht op gevestigd dat. afgezien van plundering, ook het zich toeëigenen van aangespoelde goederen zeer streng zal worden

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 4

Gemeente Ferwerderadeel Ook hier is een rampcomité gevormd, on der voorzitterschap van de burgemeester. Maandagavond waren al drie auto's met goe deren gevuld, die goed en wel in Middelburg zijn ... beliep f2700 min. (2680 min.) Het saldo van schenkingen en leningen van of aan het buitenland is ditmaal negatief voor een bedrag van f 1800 min. (vorig jaar posi tief voor f100 min), zodat het totaal der

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 2

zij naar Walcheren. Om half zes arriveerde zij in Vlissingen. Via Kou- d-gkerke ging zij naar Middelburg, waar zij de naoht heeft doorgebracht In alle gemeenten onderhield zij zich met nabe ... St. Philipsland telt officieel 2194 inwo ners, doch hoogstens 1300 van hen zijn Steenbergen binnengekomen en thans naar het achterland gebracht. Wat er met de andere 800 tot 900 bewoners is ge beurd

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 5

Grote vrachtauto's voor veetransport zijn ten getale van acht via Antwerpen en Breskens naar Middelburg vertrok ken, terwijl vanmorgen (Woensdag) op nieuw een colonne is afgereden naar Brabant ... Het bestuur van de gymnastiekvereni ging WIK-FTC, dat besloot haar jaar lijkse uitvoering op a.s. Zaterdag wel te laten doorgaan, zal het batig saldo dezer uitvoering tevens aan het fonds afdra gen

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 3

om te trachten een pony op een vluchtheuvel te brengen, zegt later berustend: „Acht jaar geleden brandde in de oorlog mijn hoeve af: zeven jaar woonden wij in een noodwoning; wij hadden pas weer een ... Saar land is een mobiele keuken met levensmid delen en personeel onderweg, voldoende voor 800 personen. De gezamenlijke centrales van overheidspersoneel dringen er bi,i de le den op aan 1% van hun

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 2

De politierechter te Middelburg heeft gistermiddag een onvoorwaar delijke gevangenisstraf van vijf maan den opgelegd aan P. F. de W uit Hontenlsse, die zich had schuldig ge maakt aan het zich ... De substituut-officier van justitie te Middelburg, mr. André, heeft: er met nadruk de aandacht, op geves tigd, dat afgezien van plundering, ook het zich toeëigenen van aange spoelde goederen zeer

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 5

jaar, op Vrijdag 8 Februari 1828, tc Nantes het levenslicht zag. De wijze waarop hij de evolutiemogelijkhcden, inzon derheid die van onze verkeersmid delen, heeft voorzien, maakt dat men hem gerust het ... Telegrafisch vernam ANP Den Haag later dat tot heden door Cu racao ruim 800.000 gld (Ned. Crt.) bijeen is gebracht.

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 5

attributen van duizend jaar menselijk leven in de baaierd achtergebleven: torens, huizen, bomen, een telefoonlei- ding, kleine windmolens, die nog wan hopig malen boven het water, dat hen uiteindelijk zélf ... bleek er in de Oos telijke hoek behoorlijk gemorst. De maquette van Veere werd slechts aan een kant door het water beroerd. Middelburg had ogenschijnlijk niets te lijden gehad. Pas weer bij Vlissingen

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 6

" (800 ton) werd bij Zandvoort op het strand geworpen. Het schip ligt zeer ongunstig. Drie van de 15 opva renden zijn aan boord gebleven. De an deren zijn van boord gehaald. Het In diase ss. „Jala Kotu ... Ook bij Woensdrecht zijn twee gaten in de spoorbaan geslagen. Verder berei ken ons berichten, dat het station Rot terdamMaas onder water staat, dat tussen Arnemulden en Middelburg een gedeelte van de

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 3

zeventien jaar), een Franse film met Anna Mario Ferrero en Michel Simon (thans in Seinpost en West-End). ... Rotterdam en Middelburg zijn ontstaan en van de ellende, die in dat troosteloze gebied van daken en torens in het water, heerst. Vanuit de lucht en vanaf het water zijn de meeste „shots" genomen. Ook het

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 1

Kattenpolder is ondergelopen, is ge dicht en men werpt thans een verster- kingsdam op van klei. Het waterleiding gebied van de gemeente Middelburg in de duinen bij Oranjezon is volkomen uitge schakeld en daar ... het ook niet mogelijk is drinkwater aan te voeren van de zijde van Beveland, zit Middelburg zonder drinkwater. Uit een reserve voorraad h--eft de gemeente echter met behulp van een tankwagen alle

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 3

Zo is voor Europa de z.g. 80-meterband, waar het radioamateur-„noodverkeer" op verscheen, een band die loopt van 85.7 tot 79.0 meter ofwel van 3.5003.800 kc. Zij mogen iedere golflengte of frequentie ... In Halsteren, Middelburg, Vlissingen, Dordrecht, Goes, Hellevoetsluis, Alblasser- dam, Brielle en Temeuzen waren in het geteisterde gebied zendamateurs, welke hun amateurzenders in bedrijf konden

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 3

In een huisje aldaar woonde het echt paar J. V.. dat bij zich in had wonen een getrouwde dochter met haar man en een zoontje van drie jaar. ... We zagen meisjes van nauwelijks tien jaar de mannelijke bevolking verleende, al weer voor het grootste gedeelte elders hulp met verkleum de vingertjes en letterlijk blauw van de kou, zandzakken

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 2

directie van dit bedrijf heeft deze machine nog in de nacht van 2 op 3 Febr. via Bel gië naar Walcheren gereden, waar deze voor het herstel van de water voorziening van Middelburg werd ingezet. Ook werden ... veiling van het Domhotel gaat der halve niet door. De nieuwe direc teur, de heer C. Larrewijn, heeft de bedoeling nog dit jaar het Domhotel te moderniseren en het interieur te verbeteren. De zoon van de

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 3

Radio-Moskou heeft gemeld, dat de Sovjet-ambassadeur te Teheran premier Mossadeq namens zijn regering heeft voorgesteld de Russische concessie voor visserij in de Kaspische Zee met een jaar te ... Een jaar geleden, op 31 Januari 1952, vertrokken koningin Elizabeth, toen nog prinses E izabeth en de hertog van Edin burgh uit Londen voor een reis door het Gemenebest. Deze reis moest echter in

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 3

Er is al hulp uit de Ingezamelde artikelen geboden. Zo vertrokken o.m. al 24 schepen met 800 ton goederen naai-de plaatsen Vlissin- gen, Middelburg, Oud-Beijerland, St. Philipsland, Goes ... Terneuzen: rayon Oost-Zeeuws- Vlaanderen. Oostburg: rayon West- Zeeuws-Vlaanderen. Middelburg: rayon Walcheren. Goes- rayon Noord- en Zuid-Beveland. Tholen: rayon Tholen en St. Philipsland

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 6

Landbouw Mij. Dajeuh Manggung 1.000.800, 1.230.300 halve kg. thee (incl. opkoop en thee bereid voor derden)- ... Lanöbouw„Mij. Radjamandala (incl. de producties van Marywattie) 260-567, 528.852 halve kg- thee (incl. opkoop en thee bereid voor derden). 406.925. 423 800 kg. rubber.

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 6

God riep onverwacht tot Zich, onze lieve Vrouw, Moeder. Dochter. Schoon dochter. Zuster. Schoon zuster. Tante en Nicht MARIA MAGDALENA VERHOOG—van Aken in de leeftijd van 40 jaar. A. N. VERHOOG CORA ... Hij meldde voorts het vertrek om ca 8.00 uur van alle hulpverleningsboten van Rotterdam naar 's-Gravendeel en Góeree-Overflakkee. Alle colonnes in Noord- en Zuid-Holland worden in staat van verhoogde

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 2

NCRV 8.00 Nieuwsberichten. 8.30 Mor genwijding door prof. dr K. Dijk, 9.15 Concert ,,HÖr' mein Bitten" o.Lv. Mari- nus Voorberg. ... Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag. Er zijn o.a. bijkantoren in Vlaardingen. Rotterdam. Dordrecht. Gouda. Breda, Goes, Middelburg en Temeuzen.

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 1

EEN inlichtingenbureau zal door de Nederlandse Spoorwegen geopend worden in het station te Middelburg. Dit bureau, ten ge rieve van publiek en handel zal van 8 tot 18 uur geopend zijn en teipfonisch ... Uit Finland vertrekt vandaag een schip met. hout naar Neder land ter waarde van 800.000 gul den. Voorts zullen per vliegtuig nog veel goederen worden ver zonden.

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 2

werd voor het Nat. Rampenfonds ruim f 40.000.bijeen gecollecteerd, terwijl 800 kg textiel (bijna alles nieuw) naar de noodgebieden werd verstuurd. Spr. herdacht hierna met enige gevoelvolle woor den de ... Nog dit jaar D.E.lrelncn. De N.S. hadden het gemeentebestuur medegedeeld, dat nog vóór het einde van het jaar 1953 op de lijn ZwolleAlmelo diesel-electrische treinen (D.E.-treinen) zullen gaan rijden.

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 3

Vier woningen worden onbewoonbaar verklaard, te Oosterwolde. te Haulerwijk, te Donkerbroek en te Haule. Voor twee wo ningen (te Oosterwolde en te Haulerwijk) wordt de ontruimingstermijn met een jaar ... te klein aantal om een stemming te hou den. meende het bestuur. Vorig jaar is 15 maal dienst gedaan. Het nadelig saldo bedraagt j 92.14. Totaal bezit van de ver eniging is 2070.01. De dragers zullen

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 1

Commodore Viruly die meer dan 25 jaar de stuurknuppel hanteert is een van de be kendste K. L. M.-vliegers. Sedert April 1927 toen hij zijn F.. I. A,-brevet verwierf, heeft hij meer dan 17 ... meer dan 30 millioen kub. voet, d.i. e geveer het dubbele van de hoeveelheid hout van alle soorten, die vorig jaar in Schotland geveld mocht worden. Het be treft, hier vooral oudere bossen van onge veer

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 6

Gaay Fortman, oud-burgemeester Dordt. Hij zeide 13% jaar in de grootste harmonie met de heer Poll te hebben mogen samenwerken en het was hem een behoefte hem daar nogmaals harte lijk voor te danken ... Eindelijk konden dan de inwoners van Papendrecht de vorig jaar op genomen film van de gemeente gaan. zien. Met de camera werd een tocht langs de dijk gemaakt, waar de scho len bezocht werden en waar

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 2

Verder vermeldde het jaarverslag nog het met succes besluiten door 11 leerlingen van het laat6te jaar der algemene tuinbouwcursus. Hiervan zijn er twee met „zeer veel vrucht", twee met „veel vrucht ... Gepromoveerd op *proefschift ge titeld „het nitroserinosproduct van chloorphenol" de heer A Kraaye- veld, geboren te Middelburg en thans wonende te Oegstgeest. De promotie geschiedde cum laude.

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 4

001 013 042 043 057 099 103 131 169 200 201 220 251 274 275 312 353 413 435 456 478 480 528 551 581 631 678 691 723 739 745 800 905 959 963 ... —S75. paarden boven drie jaar van 700—1009. paarden bene den 3 jaar van 600850. veulens van 300550. hitten van 400—750. De handel was vlug.

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 3

zoons van landarbeiders beneden de 23 jaar uit ondergelopen gebied wer den opgeroepen; zij kunnen een op leiding krijgen als toezichthoudend personeel (opzichters en uitvoerr ders) ... ,,ïk ben te oud om me nog druk te maken om geld zei Anlbine Schotl-Hal- stein, een man van 84 jaar, inwoner van Tkann (Elzas), dezer dagen. Mei deze woorden overhandigde hij een cheque van to8