Krantenbank Zeeland

HomeSearch

181.346 resultaten gevonden

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 2

olunderaars. Is het niet go.ed, aldus de heer Tilanus, de gemeente raadsverkiezingen voor het gehele land een jaar uit te stellen. ... Een lid van de rechterlijke macht in Middelburg heeft in een schrijven aan een collega te Leeuwarden er zijn be wondering voor uitgesproken, dat de vele vrachtauto's uit Friesland, vol met de

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 2

In West-Brabant: werden Moerdijk, Zevenbergen en Halsteren bezochl en in Zeeland Middelburg en Zierikzee. In Middelburg voerden zij besprekingen op de provinciale griffie en met de geneeskundig ... . Volgens voorlopi ge tellingen zijn 12.000 schapen, 2.500 runderen, 700 varkens en 800 stuks pluimvee omgekomen. De Britse mi nister van binnenlandse zaken zal deze week in het Lagerhuis mededelingen doen

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 4

NIEUW-BEI JERiLAND. „Omstreeks 3.30 uur in de nacht werden wij opgeschrikt door het loeien van de brandweer-sirene. Doordat ik zelf ziek te bed lag, zijn mijn jongens van 16 en 14 jaar naar de dijk ... 10 Gramofoonmuziek. 7.30 Idem. 8,00 Nieuws. 8.15 Gramofoonmuziek. 9.00 Morgen wijding. 9.15 Koor en orgèl. 9.25 Voor de vrouw, 9.30 Waterstanden. 9.35 Gramofoon muziek. 11.00 Voordracht. 11

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 2

In verband hiermee roept thans, zo vernemen wij, de Ned. Herv. Stich ting voor Maatschappelijk Werk in Noord-Holland, meisjes en ionge vrou wen van 18 tot 35 jaar op, om zich aan te melden voor de ... In West-Brabant werden Moerdijk. Zevenbergen en Halsteren bezocht en in Zeeland Middelburg en Zierikzee. In Middelburg voerden zij besprekingen op de provinciale griffie en met de geneeskundig

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 3

sen: Terneuzen: rayon Oost-Zeeuws-Vlaan- deren. Oostburg: rayon West-Zeeuws-Vlaan- deren, Middelburg: rayon Walcheren. Goes- >n Noord- en Zuid-Beveland. Tholen: m Tholen en St- Philipsland (voorlopig ... HILVERSUM I, 402 m. AVRO: 7.00 nieuws, 7.10 gram. VPRO: 7.50 prot. pr. AVRO: 8.00 nieuws. 8 15 gram.. 9.00

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 3

sen: Terneuzen: rayon Oost-Zeeuws-Vlaan- deren, Oostburg: rayon Wesl-Zeeuws-Vlaan- deren. Middelburg: rayon Walcheren. Goes- ra von Noord- en Zuid-Beveland. Tholeiv rayon Tholen en St. Philipsland ... HILVERSUM I. 402 m. AVRO: 7.00 nieuws. 7.10 gram. VPRO: 7.50 prot. pr. AVRO: 8.00 nieuws, 3.15 gram.. 9.00 prot. pr.. 9 15 koorzang, 9.25 vrouw, 9.35 gram.. 10.50 kleuters, ll.Oo zieken, 11.30 piano

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 4

ander wel toelichten. Bij verkoop in 1953 -is de winst ad 80.alleen belast voor zovel* de totale speculatie-winst boven de 500.— komt. Zul len er dit jaar geen andere transacties plaats vinden dan is de ... No. 6778. J. K. te H. U dient de door U ontvangen vergoeding wel op te geven. Bü de beoordeling van de vraag in •hoeverre deze als inkomen geldt, trekt de Raad van Arbeid in elk geval 675.— per jaar

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 7

KRO: 7.00 Nieuws 7 10 Gram.muziek. 7 15 Ochtendgymnastiek 7 30 Gewijde muziek. 7.45 Morgengebed en liturgische kalender. 8.00 Nieuws en weerberichten. 8.15 Gram.muziek. 9 00 Voor de huis vrouw. 9 ... ,20 Lichtbaken, cause rie 20,40 „100 jaar kromstaf". 21.00 Ge varieerd programma. 21.50 Actualiteiten. 22 00 Lichte muziek. 22 30 „Wii luiden de Zondag in!" 23.00 Nieuws. 23.15 Nieuws in Esperanto. 23.22—24.00 Gra

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 3

HILVERSUM I, 402 m.: 7.00 VARA, 10.00 VPRO, 10.20 VARA, 1930 VPRO, 20.00—24.00 VARA. 7.00 Nieuws. 7.13 Gram.muziek. 8.00 Nieuws en weerberich ten. 8.18 Gram.muziek. 8.50 Voor de huls vrouw. 9 ... HILVERSUM II, 298 m.J 7.00—24.00 NCRV. 7.00 Nieuws. 7.10 Gram.muziek. 7.15 Ochtendgymnastiek. 7.30 Gram. muziek. 7 45 Een woord voor de dag. 8.00 Nieuws en weerberichten. 8.15 Gram. muziek. 8

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 5

drooggelegd, doch het zal vermoedelijk nog lange tijd duren voordat de gemeente Middelburg, aan wie deze waterwinning toebe hoort. weer drinkwater uit de duinen kan verkrijgen. Voorlopig behelpt men zich in de ... In de Walcherense kamper, zijn 800 arbeiders gehuisvest, die op Wal cheren en de Bevelanden werken. Ook in Zeeuwsch Vlaanderen wordt hard aan het dijkherstel gewerkt. Terneuzen biedt alweer een vrij

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 4

een Nederlander deze titel zo gaarne gunden. Want vijf jaar achter el kaar was een Noor Europees kam pioen geworden en waar kon men de titel beter kwijt raken dan op de historische grond van Ha- mar ... En zg kwamen uit alle delen van ons land. Uit Maastricht, Doetinchem, Middelburg, Arn hem, Amsterdam en nog vele andere plaatsen. Weer hadden kleine honderd equipes voor deze 3e Zuid-Nederland rit

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 6

Middelburg zal voorlopig geen drink water uit de duinen kunnen betrekken Voorlopig behelpt men zich nog met drinkwater dat per tankschip uit Rotter dam wordt aangevoerd. ... De Britse regering heeft reeds haar steun toegezegd aan het Franse streven naar verlenging van de duur van het Atlantische Pact van twintig tot vijftig jaar, zodat die duur dus wordt gelijk ge maakt

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 3

Voor de economische politie rechter te Middelburg stonden een Belg en een Nederlander terecht, die h'andlangersdiensten hadden verricht voor botersmok- kelaars. ... De winkelier R. van I. te Clin- ge werd veroordeeld tot 500, boete of twee maanden hechte.- nis en voorts tot twee weken ge vangenisstraf met een proeftijd van twee jaar met verbeurdver klaring van

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 1

stadje Zierikzee dit toelaat, zullen zjj wel weer naar „hun" stad willen terugkeren. Maartje Korducks (85 jaar) links, en Adriaan van der Cingel (75 jaarworden door een verpleegster onderhouden. ... De heer Winsall merkte op, dat de liga thans b.v. ook nog hulp verleent aan de Po-vlalcte, die het vorig jaar door het water geteisterd werd. De liga zal een groot aandeel nemen aan de her opbouw van

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 200

Wandelaars kunnen morgen (zon dag) meedoen aan de Graafjans tocht rond Westdorpe. Deelne mers kunnen kiezen uit de afstan den 6,12 en 18 kilometer. Starten kan tussen 8.00 uur en 15.00 uur vanuit ... Porgy en Bess Ter- neuzen houdt van daag een Local Heroes-avond. De symfonische hardrock/metal-for- matie Fire Within uit Middelburg treedt op.

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 1

Roulette, fiches en een bedrag van 800 werden in beslag genomen, De club was een voorzetting van een ccrcle, die vroeger aan de Ieplaan was gevestigd. ... De franse premier Mayer en zyn minister van buiten landse zaken Bidaut zullen Enge land v erzoeken tot vijftig jaar zyn garantie te verlengen, volgens w elke het gewapende hulp zal ver lenen aan

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 199

Als aftrap voor de festiviteiten rond 800 jaar Middelburg wordt van vrijdag 21 tot en met zondag 23 oktober een VOC-weekend ge houden. De replica van VOC- schip De Halve Maen meert vrij dagmiddag aan ... traditione le gerechten in Middelburg. Met een Zeeuwse twist.

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 198

. Inmiddels is afstand gedaan van de KNWU en rijden sinds een paar jaar de Belgische Waod-renners door het dorp. Nu niet tijdens de jaarlijkse kermis, maar tijdens de Dijkfeesten. Vandaag is het zowat de hele ... van het parkoers gezien. Maar ik wil mezelf vooral verbe teren. Vorig jaar werd ik veertig

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 2

Het grote succes, dat de moeder cursussen in velo andere plaatsen heeft, bewijst de populariteit. Voor al le moeders en meisjes boven 18 jaar- is de cursus, welke gratis gegeven •dt, alleszins ... De varkensvereniging „De Volhar ding"' alhier hield haar jaarvergade ring ten huize van de heer H. Goddé- ris alhier. Uit het- verslag over het afgelopen jaar van de penningmees ter bleek, dat er een

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 1

van een grote pomp weer drooggelegd, doch het zal ver moedelijk nog lange tijd duren voordat de gemeente Middelburg, aan wie deze waterwinning toebe hoort, weer drinkwater uit de dui nen kan verkrijgen ... In de Walcherense kampen zijn 800 arbeiders gehuisvest uit Den Haag. Utrecht. Den Bosch. Nijme gen, Breda. Oss en Zaltbommel. Zij werken op Walcheren en de Beve landen. Ook in Zeeuwsch Vlaande ren

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 189

Bij de ingebruikname in 2004 werd uitgegaan van 800.000 passa giers per jaar. In de praktijk ligt dat rond de 650.000 en de trend is licht dalend. Daardoor legt de pro vincie te veel geld toe op de ... dertig jaar 25 miljoen euro zou kunnen bespaard. Het amen- dent van de vijf kreeg onvoldoe

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 1

Het waterwingebied bij Vrouwenpolder, dat overstroomd was, wordt met behulp van een grote pomp weer drooggelegd, doch het zal vermoedelijk nog lange tijd duren voordat de gemeente Middelburg, waaraan ... Frankrijk leest, wat een slechts 800 inwoners tellend plaatsje in Frankrijk voor de slachtoffers van de watersnood in ons land heeft menen te moeten doen. In Damery. ongeveer veertig kilometer van Amiens

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 4

ontvang-nstallaties (3 mobilofoons van de PGEM en 1 ran de PLEM), die geplaatst werden te Goes, Zierikzee, Middelburg en Oud- Vossemeer. Deze zijn er nog en de in stallatie te Goes vormt de centrale post ... loon of salaris wordt afgestaan door het personeel te Arnhem, die districts kantoren en de Centrale Ge.derland l en een gift ineens van f 22.800 voor het Rampenfonds beschikbaar komt Daarby is de

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 2

Volgens een officiële schatting be draagt de aangerichte schade 800.000 900.000 gulden. ... Een van de slachtoffers, die door de overstroming have en goed verloren hebben, werd gister- avond'^joor de radio geïnterviewd. De man was in de oorlog zijn huis kwijtgeraakt. Zeven jaar lang woonde

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 2

was merkbaar tot op 2 km landinwaarts. Wij passeerden het op ongeveer 800 meter afstand, doch die 75 meter kosten ons an derhalf uur. Toen was Seroosker ke niet zo ver meer. Middelerwijl was het in de ... en Arnemui- deh. Middelburg is droog. Noord-Beveland: Zuidelijke helft van het eiland ondergelopen.

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 2

Roulette, fiches en een bedrag van 800 werden in beslag genomen. De club was een voorzetting van een cercle, die vroeger aan de Ieplaan wa3 gevestigd. ... DE FRANSE FRESHER Ma.ver eu zijn minister van buiten landse zaken Bidaut zullen Enge land verzoeken tot vijftig jaar zijn garantie te verlengen, volgens w elke het gewapende hulp zal ver lenen aan

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 178

- waarin opgenomen de Middelburg- sche, Vlissingsche.Goesche en Bres- kensche Courant, Vrije Stemmen en de Zierikzeesche Nieuwsbode - is een onafhankelijk dagblad, dat zich niet bindt aan ... Beide organisaties komen voor al op voor kinderen tot 18 jaar. Child Focus is opgericht naar aanleiding van de zaak-Du- troux. Naast intensieve onder steuning van Child Focus in Brussel, is ook

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 4

De Rijksluchtvaartschool maakte 32 vluchten, 2640 kg zandzakken werden vervoerd en 10.800 broden. ... In de ouderdom van 73 jaar is gisteren overleden de heer M. C. van Houten, kolonel b.d. der Koninklijke Marechaussee en directeur van het te Leiden ge vestigde Nederlandse Legermu- seumgeneraal

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 3

Middelburg, dat geheel Walcheren omvat en waar de majoor J. Potteboom het commando voert. ... St. Philipsland telt officieel 2194 in woners, doch hoogstens 1300 van hen zijn Steenbergen binnengekomen en naar het achterland gebracht. Wat er met de andere 800 tot 900 bewoners is gebeurd, is

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 2

. Staten van Noord-Amerika. Reeds langer can een jaar geleden kon het gebeuren, dat ce Argentijnse communistische partij haar aanvallen op Peron stopzette ter wijl bijna gelijktijdig de vakbeweging van de ... besprekingen voeren elf. Op Zaterdagen zullen er twaalf en over de nieuwe toestand, die door het op Zondagen tien verbindingen komen, terugtrekken van de zevende Ameri- In het s:ation Middelburg is vandaag

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 172

- waarin opgenomen de Middelburg- sche, Vlissingsche.Goesche en Bres- kensche Courant, Vrije Stemmen en de Zierikzeesche Nieuwsbode - is een onafhankelijk dagblad, dat zich niet bindt aan ... Beide organisaties komen voor al op voor kinderen tot 18 jaar. Child Focus is opgericht naar aanleiding van de zaak-Du- troux. Naast intensieve onder steuning van Child Focus in Brussel, is ook

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 171

het bud get voor de weg een half jaar gele den is geschrapt. ... De rondweg hoort bij de N57. Als de nieuwe weg tussen Middelburg en Vrouwenpolder er komt, zou de provincie ten noorden van Serooskerke een rondweg aanleg gen. Die moet het centrum van

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 169

waterschap en de Veiligheidsre gio Zeeland is Middelburg nog al tijd een stevig bestuurlijk basti on. Ook de toerist weet de bijna 800 jaar oude stad hogelijk te waarderen. ... Goes steekt Middelburg naar de kroon. De stad maakt met succes gebruik van zijn centrale ligging. Dat is prima. Bur gemeester René Verhulst wil graag méér. Ook goed. Hij plaatst kanttekeningen bij de

| Provinciale Zeeuwse Courant | pagina 168

gaat, blijkt ook uit de organisaties die erin samenwerken. Stichting Middelburg 800, dat de festiviteiten rond 800 jaar stadsrechten coördi neert, is met steun van de ge meente de aanjager van Intro ... Middelburg wint dit jaar weer meer aan kracht als onderwij sstad door de komst van de Delta Aca

| Watersnood documentatie 1953 - kranten | pagina 3

De verbinding van Middelburg naarJ zaak kunnen aantonen, kunnen er zeker Zuid Beveland gaat via wegen door de van zijn door de controleposten niet te Sloepolder, welke met pijlen zijn aange- worden ... meebrengen. De vrijwilligers moe ten tussen 22 en 50 jaar oud zijn. Zij wor den ondergebracht in een schip.