Krantenbank Zeeland

HomeSearch

153 resultaten gevonden

| Zeeuwsche Koerier | pagina 10

P. S., 15 jaar, koopman te Middelburg, wegens diefstal, conform de vordering, tot f 3,50 boete subs. 1 week tuchtschool. ... Zeker, men zou met de meeste spoed een ernstig onderzoek instellen. Van postaal standpunt was dit heel interessant, want de chef der afdeeling postwissels had verklaard, dat in de dertig jaar, dat

| Zeeuwsche Koerier | pagina 6

MIDDELBURG. ... Nr. 2 van „Alte und Neue Welt" het bekende geï:luatreerde Dnitsche familieblad breügt: Der Fiend aus dem Dankel, door ADcie Hrnscbka; Das Volkslied, Gedicht von F-anz Niderberger; Zur 800-Jahrfeier

| Zeeuwsche Koerier | pagina 6

Middelburg. ... hebben wij ons voor dit jaar beijverd, groote paitijtn te koopen en zoo voordeelig mogelijk te doen vei werken, zoodat wij alle concurrentie het hoofd kunnen bieden.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 6

Middelburg. ... hebben wij ons voor dit jaar beijverd, groote partijen te koopen en zoo voordeelig mogelijk te doen ver werken, zoodat wij alle concurrentie het hoofd kunnen bieden.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 6

D.DE JAGER Jr.'s IJZERHANDEL, Middelburg. ... hebben wij o s voor dit jaar beijverd, groote partijen te koopen en zoo voordeelig mogelijk te doen ver werken, zoodat wij alle concurrentie het hcofd kunnen bieden.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 6

Rechtbank te Middelburg. ... overtreding Jachtwet: L. van C., 40 jaar, ja ger, Axel, vernietiging van het vonnis van den Kantonrechter f 20 en f 10 en f10 cf 5 en 2 en 2 dagen hecht., met verbeurdverklaring van het geweer.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 6

Heropening ijzerhandel D. de Jager Jr. te Middelburg. ... Vrijdag jl. is aan de Lange de L't te Middel burg ue bekende yzernandei van de lirma D. ae Jager Jr., die by de groote brand het vorig jaar totaal vermeid weru, feestelijk heropend. Wy lezen hierover

| Zeeuwsche Koerier | pagina 5

MIDDELBURG. ... Huwelgks-aangiften. 2 Angnstns. René van Stevendas!, 21 jaar, jm. en Christina Pierssens, £1 jaar, jd. 2. Charles Louis de Sohrgver, 26 jaar, jm. en Emma Franoisca, Petronella dn Bois, 27 jaar, jd.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 5

De heer Darioks, tijksveidwachter alhier, is door minister Donner bevorderd tot brigadisr- titulair. De betrekkene is nog geen zts jaar bg het korps. ... Besloten werd, de jaarljjksohe subsidie voor de muziekvereeniging „Uit het Volk Voor het Volk" gedurende 10 jaar met £150 teverhoogen.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 5

De verificatievergadering is vastgesteld op 9 O :t. a s. des voorm. half elf ter rechtbank te Middelburg. ... Aan het in deze ledenvergadering uitgebrachte en goedgekenrde jaarverslag ontieenen we het volgende. Het afgeloopen vereenigingsjaar is het eerste jaar onder de, nieuwe fiuanoieele regeling

| Zeeuwsche Koerier | pagina 5

Maandagmiddag had in een der ralen van het Provinciaal bestnnr in Zeeland it, Middelburg de derde verkeersconferentie, bijeengeroepen door Ged. Staten, plaats. ... De aankoop van nieuwe nitgiften had geregeld plaats De rondzendingen waren dit jaar niet zoo drnk als in 1927

| Zeeuwsche Koerier | pagina 5

Door een commissie, ingesteld docr het bestuur van Vreemdelingenverkeer, wordt getracht gelden bgeen te brengen voor een installatie ter belichting van het beroemde stadhuis te Middelburg op bepaalde ... Festival In een Zaterdag gehouden ver gadering van het bestaar der fanfare Sfc Oaciiia met onze dorpsbesianrders, werd besloten dit jaar een festival te hoaden eu wel op 23 Juni a s

| Zeeuwsche Koerier | pagina 4

Hoog in de lucht verscheen een dezer dagen, in lichtende letters, het woord BLUE BAND aan den hemel. .Even verrassend kwam, ruim drie jaar geleden, als een lichtpunt in donkere tijden, het pakje BLUE ... en gemeente Hoek. sectie H, deelen van nos. 168. 299 en 800. esmeo groot, 1,68,18 H A. (8 gemeten 282 roeden)

| Zeeuwsche Koerier | pagina 4

de jager j1"'8 IJZERHANDEL, Lange Delft, Middelburg. ... f 72,000 f 72,000 f 60,000 f 60,000 f 48,000 f 48,000 f 36,000 f 36,000 f 30,000 f 30,000 f 4,800 f 28,800 f 1,200 f 7,200 f 480 f 14,400 f 240 f 14,400 f 120 f 28,800 f 48 f 23,616 f 36 f 43,200 f

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

550 800 „620 610 „730 „700 „810 „690 ... In het waarborgfonds is door particulieren reeds geteekend tot een bedrag van f 3925zooals bekend toekende de provincie voor f2500 en de gemeente Middelburg voor f 1000.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

Advocaat en Procureur te Middelburg, ... TER NEUZEN. Alhier zal een muziektent opgericht worden. Een comité had hiervoor reeds f 800 bijeengebracht. De kosten worden geraamd op ruim f 1900. (Z.)

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

Advocaat en Procureur te Middelburg, ... Centrale R.-K. Kiesvereeniging Z.-Vl. W. D. Bij het bestuur der Centrale R.-K. Kiesvereeniging Z.-Vl. W. D. is van den heer Mr. P. Dieleman te Middelburg bericht ontvangen dat hij de hem aangeboden

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

Advocaat en Procureur te Middelburg, ... MIDDELBURG-. De personen, die Zondag van de door den Provincialen Stoombootdienst aangeboden gelegenheid gebruik maakten om een bezoek te brengen aan de „Floraliën" te Gent, zijn teruggekomen met

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

De dienst wordt uitgeoefend door do raderbooten Zeeland, Wester-Schelde, Zuid-Beveland en Zeeuwsch-Vlaandoron, met resp. 800, 800, 600 en 600 beschikbare plaatsen. ... De Notaris E. B. DUMOLEYN te Hontenisse, zal voor do weduwe en erven TH. KINT, krachtens vonni's der arrondis8ements-rechtbank te Middelburg, dato 5 Mei 1913, op

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

De dienst wordt uitgeoefend door de raderbooteu Zeeland, Wester-Gchelde, Zuid-Beveland en Zeeuwsch-Vlaanderen, met resp. 800, 800, 600 en 600 beschikbare plaatsen. ... ✓27| Bruine merrie oud 7 jaar iWfltSd met veulen, bruine merrie oud 3 jaar, donker bruine ni9rrie oud 2 jaar, vosse merrie oud 2 jaar, bruine ruin oud 2 jaar en 1 hengstenjaarling.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

, ruzie met zjjn vrouw, keer op keer, waarbg het soms heftig toeging en waarbjj Jan meer dan eens een dreigende bonding tegen tjjn thans 83 jaar onde schoonmoeder aannam. ... ti-ma's: Algeoneoe Zsenwsche Eleotri 'iteits-Maateohappjj te Middelburg, met hnishon deljjke apparaten; Eleo:roetoom te Rotterdam met huishoudelijke apparaten en gsmaohines >iemecs Sohnokertwerke te

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

Rechtszaken. Arrondissements-Rechtbank te Middelburg. ... De voorzitter, de heer M. van Goethem, wensohte in zijn openingswoord den leden en hnn gezinnen grooten zegen toe in het nienw begonnen jaar, het vertronwen uitsprekend, dat 1926 ook voor de Hanze

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

voorhanden eleotro-magneet (wegende 800 K G) onder water klein ijzer te lossen. In ca. 3 weken werd van de 600 ton ijzerlading circa 150 ton op deze wijze boven gebracht, hetgeen het werk der duikers zeer ... Middelburg, 28 Jan. Op de graanmarkt was de aanvoer redelijk. Tarwe f 1214,witte boonen

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

A. G. 44 jaar, arbeider en B. de N., 22 jaar, lanbouwer, Stekene, beiden thans gedetineerd te Middelburg. Bekl. werden ten laste gelegd dat zij van 8 op 4 November 11. te of nabjj St. Jansteen te ... diefstal: J. A, 24 jaar, arbeider te Groede, thans gedetineerd te Middelburg, 3 maanden gevangenisstraf

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

Rechtszaken. Arrondlssements-Rechtbank te Middelburg. ... In de op Zondag 81 Januari gehouden jaar vergadering van de Coöperatieve Verbruiksver- eeniging „Ons Belang" werd het jaarverslag uitgebracht.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

Door de Arrond. Rechtbank te Middelburg werden o.a. de volgende vonnissen uitgesproken Overtreding Politieverordening HulstA. B R27 jaar, klompenmaker Hulst, vernietiging van het vrijsprekend vonnis ... Politierechter te Middelburg.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

Wijnhandelaren Likeurstokers MIDDELBURG. (80) ... I,20, 2e kw. f 0,95—1,05, 8e kw. f 0,75-0,85 kalveren le kw. f 1,60—1,80, 2e kw. f 1,20—1,40, 8e kw. f 0,95—1,05 schapen le kw. f 0,800,85, 2e kw. 0,600,70, 8e kw. 0,500,55 lammeren 0

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

Arrondissements-Rechtbank te Middelburg. ... bevorderen. Onder de leiding van de paters Carmelieten ban men ook dit jaar wser opgaan naar Lisieux. Mogen zich velen, zeer velen bg die bedevaart aansluiten. Inliohtingen geven gaarne de geestelijke leiders

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

Arrondissements-Rechtbank te Middelburg. ... Het doen ontstaan van gevaar op een tramweg F. de R 29 jaar, arbeider te IJzendijke, 1 m. h. voorw., proeftijd 1 jaar. Mishandeling M. de J., 24 jaar, landbonwersknecht, Schoondijke, 4 m. gev

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

Men verzoekt ons plaatsÏDg van het volgende: De Afd. Middelburg van de Alg. Mil Pen sioenbond, in vergadering bijeen op 30 Maart 1926 nam de volgende motie aan ... dat de Regeering, gezien de tegemoetkoming aan de Indische gepensioneerde militairen boven 60 jaar, blgkbaar erkend, dat de pensioenen te laag zijn

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

De rechtbank te Middelburg heeft failliet verklaard C. L. Mabesoone, koopman te IJzendjjke met benoeming van den heer mr. J. W. Zjjlstra tot reohter-oommissari8 en van den heer mr. A. J. van der Weel ... te Middelburg tot ourator.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

Hulst in rechte lijn honderd jaar verbonden was aan het bestnnr van dezen polder. ... ,75—0,95sohapen le kw. f 0,800,85, 2e kw. 0,600,70, 8e kw. 0,500,00 lammeren 0,901,10 varkensle kw. 0,82—0,85, 2e kw. 0,76—0,80, 8e kw. 0,70—0,74; lioht soort: 0,78 -0,82.

| Zeeuwsche Koerier | pagina 3

Arrondlssements-Rechtbank te Middelburg. ... Wat de tentoonstelling zelf betreft zjj vermeld, dat de inzendingen van paarden bljjkens den catalogus circa 800 beloopen, die van rundvee naderen de 200, terwjjl er ook inzendingen zijn van varkens