Krantenbank Zeeland

HomeSearch

268 resultaten gevonden

| Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | pagina 4

52 keurige leerredenen »Uit de diepte", 3de jaargang (compleet en fonkelnieuwvan verschillende predikanten bij 'tNed. Geref. volk zeer bemind ruim 800 bladz. Zend postwissel f 1,75 waarbij staat ... in 't verloopen jaar barmhartigheid geoetend hebben en getracht hebben het ellendige, het diep gezonkene, het walgelijk gewor- dene te zoeken en te redden, dat kan de roem zijn van die mannen en

| Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | pagina 4

van het woord van God. Derhalve streeft het Brltsch- en Buitenlandscb Bijbelgenoot schap er naar, het Woord onder alle vol ken der aarde te brengen. Daartoe trek ken ruim 800 colporteurs door alle ... »Het is nu bijna 90 jaar, dat het Bij belgenootschap bestaat. Hoe klein begon nen, en hoe uitgebreid thansHoe veel veranderingen omtrent de beschouwing van den bijbel heeft het in al die jaren onder

| Zeeuwsche kerkbode, weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken/ Zeeuwsch kerkblad | pagina 4

De Synode van Middelburg gaf dan ook bij art. i als maatstaf aan, hoe er in het vervolg gehandeld moet worden bij emeriteering, en Arnhem wijzigde wat het finantiëele betreft deze regeling niet, en ... plaatselijke Kerk f 900 bijdragen per jaar, dat is onmogelijk," die heeft niet zoo heel veel ongelijk misschien. En een Kerk, die f 1000 betaalt en dus per jaar f80 moet storten zegt dit ook en wie f 1200