Krantenbank Zeeland

HomeSearch

151 resultaten gevonden

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 9

I Rij Inschrijving te pachten Ivoor zeven jaar ongeveer 1500 Roeden Bouwgrond ge- J legen bit de Schotelweg te Middelburg. ... Jonge ponny's keur uil vijf. J. Andriessen St.-Sebasliaan- slraat Middelburg. Varkenshokdeuren, m. Tn met- selduimen, varkensbakken, muurankers, varkensvellen, groote draadruit en 800 oude

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 8

De heer La Soe wijst er op, dat het veer Zondags ook veel gemak oplevert voor de Roomsch-Kath., die van hier naar Middelburg ter kerk gaan. Wethouder Melis hamert er nog eens op om d>e Zondagskwestie ... ontbonden. Ge durende den ruim zes-jarigen duur van zijn arbeid s het erin geslaagd, dank zij den krachtigen steun van een honderd sub-comité's en van duizenden pleegouders in 26 transporten ongeveer 10.800

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 8

Het blijkt, dat de radio-industrie het top punt van haar bloei nog lang niet bereikt heeft. Ieder jaar wordt de omzet der radio- fabrieken grooter. ... Het Amerikaansche tijdschrift „Radio Re tailing" is van meening, dat de vooruitgang op radio-gebied in Amerika gedurende het jaar 1928 te danken is aan het op groote schaal in den handel komen van

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 8

het selenium werd voor de eerste maal op succesvolle wijze gebruik ge maakt bij het foto-telegrafie-systeem, dat Prof. Kom ongeveer twintig jaar geleden heeft uit gewerkt, en dat in vele opzichten ... Het jurkje dat hier staat afgebeeld is ont werpen voor meisjes van dri tot zes jaar. Het is heel eenvoudig van coupe, en men kan het dan ook gemakkelijk van een klein lapje maken. De garneering

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 7

MIDDELBURG, van 18 September 1926. Ondertrouwd P. W. Schonis, 41 j. en A. j. M. Bos, 42 j. P. j. Kwanters, 29 en W P. v. d. Linden 28 j. ... De rekening over 1925 van de Christelijke bewaar school bedraagt aan inkomsten f !441.67Va. waaronder f 800 subsidie van de gemeente. De rekening sluit met een nadeelig saldo van f 18.90.

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 7

B. en W. stelden voor om de werkver schaffing ook deze winter weer op dezelfde voet als het vorig jaar te doen plaats heb ben. De heer Kodde vroeg of nu reeds werk wordt verschaft waarop de ... aangesloten. Met algemeene stemmen wordt besloten de werk verschaffing weer op dezelfde wijze als het vorig jaar te doen plaats hebben.

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 7

pijn en eetlust of opgrr lmdheid bestonden voor mij niet. Ik heb nu een vol jaar Uw Kruschen Salts gebruikt en heb nergens meer last van. Om dat ik nu volkomen ervan overtuigd ben, dat Kruschen Salts het ... Alhier zijn de beide oudste ingezelenen n.l. wed. J. Dekker-Boon en wed. B. Mulder- Molhoek resp. in de ouderdom van 94 en 92 jaar overleden.

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 7

probeerde van alles, maar vond geen verlich ting. Misschien had men hem naar een bui- tenlandsche badplaats moeten sturen, maar dit was voor hem niet mogelijk hij was trouwens reeds 70 jaar. Maar hij ... „Ik leed aan felle rheumatische pijn in mijn rug. Na verschillende pillen en smeer sels geprobeerd te hebben, besloot ik een proef met Kruschen Salts le nemen. En nu, terwijl ik toch al 70 jaar ben

| Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | pagina 7

Vorige week Vrijdagmiddag hield in de Sociëteit „St. Joris", te Middelburg de Coöperatieve Melkinrichting „WALCHEREN" onder voorzit lerschap van den Heer S. Si- monse te St. Laurens haar algemeene na ... directeur bleek dat dit jaar 64 personen als lid waren toe getreden, terwijl 57 nieuwe leveranciers zich voor drie jaren verbonden. De mees ten dezer hadden tot nog toe zelf gekarnd. De statutenwijziging werd