Krantenbank Zeeland

HomeSearch

39 resultaten gevonden

| Zelandia | pagina 6

Keukenmeid. Wat beteekent dat, vadertje, maar éèn gulden fooivoor een heel jaar Weet je wel dat ik ver leden jaar drie soepterrienes, zes-en- twintig kopjes, vijf sauskommen, acht vleeschschalen en ... Oude Tarwe f 0,00 a f 0,00. Nieuwe Tar we f 6,75 a f 7,20. Rogge f 5,00 a f 5,30. Winterg. per 100 kilo f 7,60 a f 8,00. Zo- mergerst per 100 kilo f 7,50 a f 7,80. Ha ver per 100 kilo f 7,75 a f 8

| Zelandia | pagina 6

wereld was dan Ruurlohij zou er wel honderd jaar willen worden. Ook vond hij, dat bij zoo'n rijken zegen hard wer ken niet paste. Hij werkte wat minder, dronk een borrel meer en had aan de „baan" praatjes ... Oude Tarwe f 0,00 a f0,00. Nieuwe Tar we f 6,75 a f 7,20. Rogge f 5,00 a f 5,30. Winterg. per 100 kilo f 7,60 a f 8,00. Zo- mergerst per 100 kilo f7,50 a f7,80. Ha ver per 100 kilo f 7,75 a f 8

| Zelandia | pagina 6

In tegenstelling met de Noordpool, die ingesloten wordt door een zee, ligt de Zuidpool op een groot continent. Terwijl de ijsmassa's van de Noorpool zich elk jaar ongehinderd naar den equator kun nen ... Dit jaar heeft de Académie, aan wie de uitkeering van den „prijs-Audiffred" is toevertrouwd, een heldin van zoo groote zedelijke schoonheid uitverkoren, dat wij ons moeten verheugen in de verouderde

| Zelandia | pagina 5

De paar laatste weken van 't jaar kunnen ze dus deze vacantie benutten om nieuwe krachten te verzamelen voor later. ... De Eerste Kamer heeft heden de Beroeps- wet aangenomen, na de verzekering van den minister van Binnenl. Zaken, dat hij alles zal doen om de ongevallenwet en de beroepsraden 't volgend jaar

| Zelandia | pagina 4

en WEG, in don Nijspolder, ge meente Ossenisse, kadaster sectie A nos 799, 800, 801, 802, 814 en 815. ... De goederen onder koopen vier, vijf, zes en zeven zijn in pacht bij F. Boghaut tot rooven oogst, uiterlijk October 1903, ad f 100 per jaar; polderlasten voor pachtersrekening.

| Zelandia | pagina 4

Een nette R. K. BURGERDOCHTER 20 jaar oud, biedt zich aan ter ... en WEG, in den Nijspolder, ge meente Ossenisse, kadaster sectie A nos 799, 800, 801802, 814 en 815. Koop Vijr.

| Zelandia | pagina 4

2°. tegen brand- en bliksemschade der geheele levende have als afzonderlijke afdeeling k fl,50 per f 1000,-, en per jaar, met volle uit- keering. ... gevestigd te MIDDELBURG.

| Zelandia | pagina 3

Een physioloog te Chicago, professor Jacques Loeb, heeft, naar het schijnt deze microbe ontdekt en overwonnen. Dat deelt de geleerde ten minste mede in een geschrift dat hij op het 14e jaar- lijksche ... In de afgeloopen week Dinsdag, werd in Frankfort a/M een jongen van vijf tien jaar in hechtenis genomen wegens diefstal. De jongen werd om een of an dere reden opgesloten in een der cellen voor

| Zelandia | pagina 3

De rechtbank te Middelburg deed uitspraak in de zeer veel opgang gemaakt hebbende zaak tegen P. A., oud 70 jaar, landbouwer te Middelburg, beklaagd' van' meineed. Hel openbaar ministerie had 6 ... Het slachtoffer van dit ongeluk stierf kort daarna. Zij was slechts 35 jaar oud.

| Zelandia | pagina 3

verordening, waarbij tweemaal toelating per jaar is bepaald voor kinderen, die bij de toelating 5 jaar oud geworden zijn,te ... MIDDELBURG. In den nacht van Za terdag op Zondag, tusschen 12 en 1 uur, werd de Zandstraat alhier in opschudding gebracht door een drietal matrozen, die afkomstig waren van een te lissingen liggend

| Zelandia | pagina 3

Alhier is sedert Maandag der vorige week verdwenen, na onverwacht bezoek van den heer Schoolopziener, zekere G. Sch. oud 41 jaar, sedert vele jaren onder wijzer aan de Openbare lagere School te Eede ... Zij is aangegaan voor 29 jaar en heeft ten doel zich te oefenen in den wapen handel en het schieten tot verhooging van 's lands weerbaarheid.

| Zelandia | pagina 3

wederspannigheid en mishandeling van een ambtenaar: 1'. J. v. G. 55jaar, koop man, Middelburg, tot 14 d. gev. straf. ... huisvredebreuk en wederspannigheidH. H. 19 jaar, koopman, thans soldaat in gar nizoen te Middelburg, tot 3 m. gev. straf.

| Zelandia | pagina 3

nabijheid gelegen hotel De Moriaan. Zij was dood. De politie zoekt te vergeefs de oorzaak van dit oogeval. De dienstbode, die 26 jaar oud was, had zelfs geen enkele neiging tot zwaarmoedigheid. ... De heer Van Bemmelen, die een belang rijk opstel over roofbouw geschreven heeft, toont daarin aan, dat althans voor een polder bij Finsterwolde, in de provincie Groningen, ongeveer 850 jaar zouden

| Zelandia | pagina 3

Bij bevelschrift der Arrondissements- Rechtbank te Middelburg is naar de open bare terechtzitting dier Rechtbank ver wezen H. de V. oud 42 jaar, onderwijzer, geboren te Ellemeet, wonende te Zoute ... Arrondissements-Rechtbank te Middelburg.

| Zelandia | pagina 3

Daarna werden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld om als Donateur (te gen een jaarlijksche contributie van ƒ5.-) of Eerelid (voor ƒ2,50 per jaar) toe te treden; als Donateurs traden toe de Hee ... MIDDELBURG, 16 Maart. De minister van financiën heeft afwijzend beschikt op het verzoek van de schippersvereeniging Schuttevaer om zoo noodig, van België komende, te walsoorden en niet te Bath in te

| Zelandia | pagina 3

Men besteedde voorjarige tarwe/"a fden H.L.nieuwe f 6.70 a f 7,25 den H.L.jarige rogge/"—.a f nieuwe f 5.20 a f 5.40 den H.L.jarige wintergerst fa f—.nieuwe /8.00 a f 8.30 per 100 K ... Middelburg, 20 Maart. Ter graanmarkt van heden was de aanvoer uit Walcheren van granen voldoende voor de behoefte en met uitzondering van tarwe, waarvoor 10 a 20 ct. meer werd betaald, bleven prij

| Zelandia | pagina 3

Gehuwd. 9. Johannes Matheus Theodo- rus Niesthoven (va i Middelburg) 26 j., jm. en Jobina Margaretha Goijs 21 j., jd. 16. Pieter Rijk 38 j., jm. (van IJerseke) en Maria Cornelia Westdijk 34 j., jd ... Oude Tarwe f 0,00 a f 0,00. Nieuwe Tar we f 6,80 a f 7,30. Rogge f 5,00 a f 5,30. Winterg. per 100 kilo f 7,60 a f8,00. Zo- mergerst per 100 kilo f 7,50 a f 7,80. Ha ver per 100 kilo f 8,00 a f 8

| Zelandia | pagina 3

Arrondissements-Rechtbank te Middelburg. ... HedenVrijdag zijn veroordeeld wegens Overtreding van rijksbelastingen E. de B. 33 jaar, koopman, Maldeghem, tot 7 d. gev. straf, ƒ50.s. 20 dagen J. J. de N. schilder en bierhuishouder, Ter Neuzen

| Zelandia | pagina 3

MIDDELBURG, In plaats van den heer J. Broekema, die zich om gezondheids redenen heeft teruggetrokken, is tot lid der commissie voor het afnemen van het eindexamen der Hoogere Burgerscholen in Zeeland ... benoemd de heer Herman Snij ders, leeraar aan de R. H. B. school te Middelburg.

| Zelandia | pagina 3

In Juni van dit jaar werden ingevoerd 249.083 kilogram, terwijl de uitvoer be droeg 232,714 kilogram. ... De jacht op hazen zal dit jaar in België weer vroeger geopend zijn dan hier tot. groote last onzer jagers; daar deze stre ken dan vaak door Belgische stroopers be zocht worden, die met de schoonste

| Zelandia | pagina 3

EEDE. Drie feesten tegelijk. Zondag tegelijk met den verjaardag van H. M. onze Koningin, vierde de Zeer Eerw. Heer Pastoor alhier zijn verjaardag, terwijl het dien dag tevens vijftig jaar geleden was ... Toen ik het vorige jaar uit uw handen dezen ambtspenning ontving, was ik zeer

| Zelandia | pagina 3

strooperij: J. v. d. G. 24 jaar, arbeider Driewegen en C. d. M. 15 jaar en L. J. S. 16 jaar, leurders, Middelburg allen tot f3 b. 's. 3 d. h; ... mishandeling: P. P. G. 35 jaar, visscher Ter Neuzen, en G. v. A. 47 jaar, stalhou dersknecht, Middelburg, beiden tot 7 d. gev. straf, en J. J. v. A. 26 jaar, land bouwer, Hansweert (Kruiningen) tot f

| Zelandia | pagina 3

wederspannigheidJ. L. v. d. D. 27 jaar, kleermakersknecht, Middelburg tot 1 m. gev. straf. ... J. B. oud 36 jaar, rijksveldwachter, ge boren te Maastricht wonende te Arne muiden, gedetineerd te Middelburg,

| Zelandia | pagina 2

ver bonden, te blijven dragen, en aan P. Du- mon Tak, als kapitein, bij de d. d. schut terij te Middelburg, en benoemd tot ka pitein, T. Hoolsema, thaijs P-luitenant; tot P-luitenant, E. M. Alberts en D ... plaats, wier bevolking in een jaar tijds met 200 inwoners vermeerderde in een plaats aan de spoorweglijn gelegen in een plaats, die men een toekomst van bloei durft voorspellen.

| Zelandia | pagina 2

nog zal du ren. «As ons nog vijftien jaar moet veg, ons is klaar." ... »En de toestand toen ik de commando's verliet, was veel beter dan een jaar gele den. Er was, zeide hij, mielies in over vloed de oogst is dit jaar prachtig ge weest. Aan ammunitie en geweren was geen

| Zelandia | pagina 2

klasse, 50 gld. per jaar, en, op de kantoren 7e en 8e klasse, 75 gld. per jaar meer verdienen. ... Na 26 jaar bereiken ze hun maximum, dat onveranderd gebleven is.

| Zelandia | pagina 2

feestvie renden tevens rondgedeeld een vers ge maakt door een bestuurslid van «Harmonie" in 1803 bij gelegenheid der eerste jaar vergadering. ... De voorgenomen uitwendige verlichting van het hotel «De Graanbeurs" kon uit hoofde van den regen niet plaats hebben, zulks was bepaald jammer daar met vet potjes zoude verlicht zijn geweest de jaar

| Zelandia | pagina 2

ontzaglijk toe; fabrieken, kanaalwerken... alles even druk. We zullen maar alle mo gelijke ambtenaren, die maar eenigszins kunnen gemist worden, van daar verplaat sen. Verleden jaar ging de betaalmeester hier ... In het eerste kwartaal van dit jaar wer den per spoor verzonden 6165 balen, tegen een gemiddelden prijs van 5'/» francs en werden aan de haven opgekocht 3125 H. L. Bovendien werden 70 manden garnalen

| Zelandia | pagina 2

EEDE. Maandag, Dinsdag en Woens dag dezer week zijn achtereenvolgens een 16 tal personen uit deze gemeente voor den rechter van Instructie te {Middelburg verschenen, om te worden gehoord in de veel ... MIDDELBURG, 17 April. Door het polderbestuur van Walcheren werd heden middag alhier aanbesteedde uitvoering der gewone onderhouds- en vernieuwings- werken aan de vier wateringen des pol ders, met

| Zelandia | pagina 2

we tenschappen te Middelburg. Om dat on derdeel der tentoonstelling zoo volledig mogelijk te doen zijn, heeft de heer Kake- beeke een beroep gedaan op alle kweekers in Zeeland die voorwerpen of ... jaar lijks terugbetaalt alle bijzondere uitgaven, welke het gevolg zijn van de mechanische beweging en de electrische verlichting der werken bewesten Ter Neuzen, zoodat de kosten voor de verlichting en

| Zelandia | pagina 2

Vernieling: J. D. W. 17 jaar, harmo nicaspeler, Middelburg tot f 5,- b. s. 5 d. h. ... Dit jaar was de processie bijzonder schoon wijl de fanfarenmaatschappij »De Een dracht" de plechtigheid met muziek op luisterde.

| Zelandia | pagina 2

OUSTBÜRG, 18 Juni. De kermis be- hoori alweer voor een jaar lot het verle- denezeker zal de jeugd hiervan wel de de minste voldoening hebben, want die viert te dier gelegenheid hoogtij. Oude ren van ... dorre politiek. I vincie ieder jaar duizenden zakken mos-

| Zelandia | pagina 2

De heer Koert, uit Middelburg, behan delde daarna do vraag «Zijn door het Rijk gesubsidieerde voederproeven in de gewo ne boerderij wenschelijk, en zoo ja, hoe zou daaraan uitvoering kunnen worden ... Bij kon. besluit is mr. Joan Pieter Frans van der Mieden, heer van Opmeer, te Middelburg, met al zijne wettige zoo manne lijke als vrouwelijke afstammelingen in den Nederlandschen adel verheven, met

| Zelandia | pagina 2

der voorwaarde dat door de gemeente Vlis singen en door belanghebbenden te zamen ten minste/800 per jaar worde bijgedragen. ... Het voorstel tot verhooging van het sub sidie, verleend aan de Vereeniging tot be vordering van animale koepokinenting te Middelburg tot /"350 per jaar, is aangeno men met 33 tegen 4 stemmen.

| Zelandia | pagina 2

Ter eere van koning Victor Emmanuel werd te Krasnoje-Selo een groote parade gehouden waaraan door 38.800 man werd deelgenomen. Grootvorst Wladimir voerde het bevel. ... van Sas van Gent naar Hulst, en A. P. M. van Ierseke naar Middelburg.

| Zelandia | pagina 2

In het jaar 1899 werd kapt. Indenburg, die tot de antirevolutionaire partij behoort, benoemd tot ridder in «le orde van den ... prins-gemaal Hendrik zal op uit- noodiging van den Groothertog deelnemen aan de jachtpartijen van het hof, die dit jaar in Friedrichsmoor en Jasnitz gehouden worden.

| Zelandia | pagina 2

polder Walcheren, jhr. C. J. J. A. van Teylin- gen, te Middelburg, en H. J. E. Gerlach van St. Joosland, te Aagtekerke; tot plaatsvervangend dijkgraaf van den Joan na Mariapolder, A. J. Bierens jr., te St ... Nog -warden verleend aan Hoofdplaat f420; .Krabbendijke f800; Oudelande f500; Overslag f200; Philippine f450;

| Zelandia | pagina 2

verduistering; P. P. de K. 23 jaar, werkman, Middelburg, tot 1 m. gev. straf. ... KOEWACHT. Verleden jaar werd in de stad Graz in Silezië met veel luister de verjaardag gevierd met de tweelingen Jozef en Patrik Stürzer, die 86 jaar wer den.