Krantenbank Zeeland

HomeSearch

8.115 resultaten gevonden

| De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | pagina 16

A. M., 40 jaar, vrachtrijder te Nieuw en St. Joosland, was in hooger beroep ge komen tegen een vonnis van den Kan tonrechter te Middelburg, waarbij hij wegens het als bestuurder van een mo torrijtuig ... J. J. v. d. H., 65 jaar, arts te Koude- kerke, was in hooger beroep gekomen te gen een vonnis van den Kantonrechter te Middelburg waarbij hij wegens als be stuurder van een motorrijtuig in een bocht

| De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | pagina 13

Een werkman uit Utrecht is bij Wolf- hese door den trein overreden en gedood. Te IJlst is Maandag een knaapje van ruim 3 jaar in een onbewaakt oogenblik in de diepe vaart voor de ouuerlijke woning ... Bespottelijke langzame rechtspleging in Rusland. Een heer had een min aangeno men om twee jaar lang zijn moederlocs jongste kind te zoogen. De min bleef ech ter slechts een paar dagen en liep toen

| De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | pagina 11

Middelburg. A.s. Woensdag vergadert de Gemeenteraad. B. en W. stellen voor om voor het belastingjaar 1930—'31 het vermenigvuldigingscijfex der plaatselijke directe belastingen naar het inkomen vast ... meer dan 8 pCt. mogelijk blijkt. Als gevolg van de nieuwe wet op de financiëele vèr- hcuding tusschen rijk en gemeenten, is het dit jaar de laatste maal, dat den. raad een voorstel tot vaststelling van

| De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | pagina 10

Oj> lichting. M. C. v. D., 56 jaar, reiziger te Middelburg, verdacht van oplich ting van J. Snoep te Arnenjuiden, door dezen onder bedriegelijke voorgevens te bewegen een bedrag van f 800 af te geven ... Verder verbruikt zij 58.000 L. water, d. w. z. meer dan in een half jaar door 100 gezinnen verbruikt wordt, d. i. van 100 gezinnen, die zich zooveel wasschen en baden als in Amerika gewoonte isl

| De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | pagina 10

A. J. v. B., 35 jaar, reiziger, zonder bekende woon- of verblijfplaats, verdacht dat hij te Middelburg omstreeks 1927 een koffer met een monstercollectie dube-zilver, bestaande uit lepels, messen ... J. V., 38 jaar, reiziger te Middelburg, was in hooger beroep gekomen tegen een vonnis van den kantonrechter te Goes, waarbij hij wegens overtreding van de Motor- en Rijwiel- wet (als bestuurder van

| De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | pagina 10

capaciteit van 1000 L. per minuut kost f2150, 250 M. slang f 450, totaal f 6850. Rente en aflossing van dit bedrag vermeerderd met kosten van berging, onderhoud enz. van de spuit zouden het eerste jaar f 1200 ... het gemeentebestuur van Middelburg werd geconfereerd voor tot verdere stappen werd ovefgegaan, waar mede dhr Westenburger zich geheel kon vereenigen. Dhr Geldof meende, dat daardoor de

| De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | pagina 10

Onbevoegd uitoefenen van de geneeskunst. Voor de Rechtbank te Middelburg werd behandeld de straf zaak tegen C. J., vrouw van P. C., 32 jaar, wonende te Utrecht, verdacht van het onbevoegd uitoefenen ... L. K., 35 jaar, koopman te Ovezande, was in hooger beroep gekomen tegen een vonnis van den Kantonrechter te Goes, waarbij hij wegens openbare dronken schap, gepleegd bij herhaling, werd ver oordeeld

| De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | pagina 10

Daarna kwam ter sprake herstelling gemeentetoren. Op de begrooting was hiervoor een crediet uitgetrokken van f 800. Het is B. en W. gebleken, dat wel direct de noodige herstellingen kunnen worden ... Dhr v. Zweden vraagt: als we die f 800 aan den toren besteden, zijn we dan klaar? De voorzitter vreest, dat het gedane werk niet afdoende genoemd mag worden. We moeten eerst beginnen de, fondamenten

| De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | pagina 9

hetgeen de laatste 15 jaar op dit gebied geschiedt is. De heer Colijn heeft ook bij zijn kabinetsformatie dit punt niet op den voorgrond gesteld. ... Automobilisten en motor rijders herinneren wij er aan dat 1 Mei a.s. een nieuw jaar ingaat voor wat de weggeldkaarten betreft. Waar de fis cus 'hiervoor niet eenige dagen respijt geeft, wordt men in

| De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | pagina 9

grondeige naar eenmaal per jaar, behalve de pacht som, nog een extra-bedrag thuisstuurt? Daar kraait geen haan na. Zeker, wanneer de pachter zijn belofte breekt, dan heeft de grondeigenaar geen mogelijkheid ... het geven van geld. De pachter daarentegen kan ook extraatjes geven in allen moge lijken anderen vorm. Wie verhindert den pachter den grondeigenaar ieder jaar een zekere hoeveelheid aardappelen, kaas of

| De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | pagina 9

men misschien over 10 of 20 jaar er zal toe besluiten de mogelijkheid van de verwezenlijking van zijn plan eens te overwegen. Het schijnt, dat het in België al net zoo is, als in Nederland, waar ... alles zijn over 25 jaar? Zal Zeeuwsch-Vlaanderen zijn Neder- landsch karakter kunnen blijven houden? Nu weet ik wel, dat iedere streek tegen woordig. zijtn behoeften heeift, deuk a.au de noodkreet b

| De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | pagina 9

S. P., 19 jaar, koksleerling te Koudekerke, verdacht van di^stal van een portefeuille en en een rijwielbelastingplaatje ten nadeele van 11. van Eikeren te Middelburg in Augustus 1930. Eisch ... B|. J. B„ 24 jaar, reiziger te Middelburg was in hooger beroep gekomen tegen een vonnis van den Kantonrechter te Middelburg, waarbij hij wegens overtr. van de Motor en Rijwiel- wet (als bestuurder

| De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | pagina 9

De reden, waarom in het eerste jaar nog geen maatregelen van prin- cipiëelen aard zijn voorgedragen, ligt voor de hand. Vooreerst wordt de werk kracht van verschillende leden van het kabinet te zeer ... Wegenfonds voor aan leg van wegen en bruggen uitgetrokken sommen, in totaal f 27.830.800, en de uitgaven voor afsluiting en droogmaking der Zuiderzee, ad f 42.022.000, dan kan bezwaarlijk worden volgehouden

| De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | pagina 8

Stel, dat iemand in het jaar 1 na Christus een som geld ter waarde van 'n dubbeltje naar onze munt tegen samen gestelde interest van vijf procent <?p rente had gezet met de bedoeling om zijn na ... komelingen in het jaar 2000 een onbezorg de» ouden dag te bezorgen. Stel voorts, dat alle nazaten zoo fatsoenlijk wa ren om den wil van den man in 'tjaar 1 te eerbiedigen en alle banken zoo eerlijk om dit