Krantenbank Zeeland

HomeSearch

6.060 resultaten gevonden

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 19

nilt «CM /I Pension Padova; voors. f 7.00 en hoogs, f 8.00. \jULrE.rl VL.J Tel. 04450-209. Postbus 1. Hei hele jaar open. ... gunstige sociale voorzieningen o.a. na 1 jaar opname in pensioenregeling;

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 19

derde kwartaal van dit jaar alleen Philips in de belangstelling van de grote Amerikaanse beleggings maatschappijen gestaan. Uit een overzicht van het Amerikaanse makelaarshuis Arthur Wiesen- berger ... het bericht er in de eerste plaats op neer dat het top jaar 1960 dit jaar zal worden ge ëvenaard. Dit laatste mag voorwaar als een bijzondere prestatie worden genoemd want het lopende boekjaar is in

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 17

DE landen van West-Europa en in elk geval die van de Europese Economische Gemeenschap maken de laatste paar jaar weer een periode van snelle welvaartsstijging door. Hoewel er tijdens de ... Het meest bekend op de beurs is waarschijnlijk Kempen Begeer, welk bedrijf vorig jaar is voortgekomen uit een fusie tussen de Koninklijke Neder- landsche Edelmetaal Bedrijven Van Kempen, Begeer en

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 16

Op de Regionale Werkplaats voor Vak opleiding te Middelburg kunnen gehuwde en ongehuwde mannen van 18 jaar en ouder worden opgeleid tot een vak in de metaal- of bouwsector. ... (Leeftijd 2530 jaar)

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 15

Nu doet ze revue, radio, televisie, film. En de grammofoonplaten, waar van er zo'n vier miljoen per jaar wor den verkocht. Ze zingt in negen ta len. Ook Vlaams („Dat is toch nèt Nederlands?"). En ook ... p'ATERINA is óók een artiesten- vrouw. Zeven jaar getrouwd meit de jongleur Eric van Aro, die nu haar manager is. Ze hebben een zoontje van acht maanden: ook Eric. De Van Aro's wonen bij Heidelberg

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 15

Het bankbedrijf in Indonesië kon zijn functie het gehele jaar door zonder stoornis vervullen. In de tweede helft van het jaar nam de omvang der za ken toe. De rupiah werd omgerekend te gen 10 op 1. ... 2.90—3.20—3.60 guste koeien 2.90—3.20,— 3.60, guste koeien 750—975 p st, melk- en kalfkoeien 800—1050—1300, pinken 450—550— 675, fokstiertjes 650—800, enter slachtstiertjes 3.15—3.50 per kg slachtgew

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 15

, tekent de geest die de huidige leiding bezielt en wij moeten ons al heel erg vergissen indien het volgend jaar niet reeds weer een groter aan tal nieuwe aandeelhouders op de jaar vergadering zal ... steden, 100 winkels, en 800 agentschappen.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 15

kennen van 25.000 per jaar per commissaris, vrij van commissaris-belasting, zulks ter compensatie van de beperking van het algemeen commissaris-tantième tot ... hoeveelheid niet groter is dan over het algemeen in een heel jaar uit Rusland wordt Vige- voerd, is deze partij groter dan volgens een enkel contract in de laatste jaren werd afgesloten.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 15

Blijkens onderstaande produktie- en omzetstaatjes met cijfers sedert het boek jaar 1951/52 zijn de resultaten over het per eind augustus 1959 afgesloten boekjaar opnieuw zeer gunstig geweest, per ... VEILING MIDDELBURG 1 apr. Fruit jonathan h2 70-75 88, 2d 71—72, k fijn 65— 66, k grof 71—86, goudreinetten k. grof 85, groenten, andijvie glas 78—85, spinazie glas «771.02, spinazie natuur 80

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 15

DEN HAAG. Van de bedragen waarvoor op 7 juli op schatkistpromessen is ingeschreven wordt 112 miljoen toegewezen aan promessen met een looptijd van drie maanden tegen een dis conto van 7/8%per jaar ... . Aan schatkist promessen met een looptijd van twaalf maanden is 104,5 miljoen toegewezen tegen een disconto van 1%% per jaar.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 15

Tot dusver is in 1982, het jaar dat in 1961 nog als een weergaloos „boom"- jaar werd afgeschilderd met verwach te koersstijgingen voor industriefond sen tot een gemiddelde van 750 of 800, van de top ... Het zakenleven voelt wel voor dit laatste zoals het zakenleven meestal vrij lleht over een devaluatie heen loopt. De sterkste kritiek op de reva luaties van Nederland en West-Duits- land vorig jaar

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 14

Bond van Gerei. Mannenverenigingen bestaai 35 jaar ... ", Monumenten van de Itali aanse Muziek, een serie, waar Phi lips veel eer mee inlegt (in deze serie verschenen ook de vroeger reeds vermelde platen „De vier jaar getijden" van Vivaldi en vijf con certi grossi

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 14

7.00 VARA: Nws; 7.10 Toespraak; 7.25' Reportages 1-meivieringen in het buiten land: 8.00 Nws; 8.15 Herh toespraak: 8.30 Orgelspel: 8.45 Gram: 9.30 Tachtig jaar na tachtig, Ii'tt progr. VPRO: 10 ... Beter stencilwerk met vlottere tekeningen levert stencilinrichting J. A. West- strate, Rouaanse Kaai 21, tel. 2453, Middelburg.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 14

Bovengenoemde apparaten kunnen worden gewonnen door de kopers(sters) van een „Philishave 120" of een „Philishave 120" batterij-apparaat. Heeft de winnaar(res) van de dagprijs een „Philishave 800 ... Stuurman, grote vaart, weduwnaar, 49 jaar, twee lieve kinderen, zoon 14, dochtef 10 jaar, geriefelijke woning, zou gaarne hertrouwen met begrijpende vrouw.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 14

Te koop nieuwe hand naaimachine compleet in koffer, met 15 jaar schrift, fabrieksgarantie, 198. Overal vrijbl. op zicht. Zie ook onze etalage Vlas- markt Middelburg. J. Cij- souw, Zuidstr. 103 ... Louisse - Middelburg N.V.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 14

Voor deze functies zal een interne bedrijfsopleiding worden gegeven. Voorde functie onder letter a) moe ten gegadigden in het bezit zijn van een diploma 5 jaar H.B.S.-B. U.T.S., of een gelijkwaardige ... Leeftijd tot 28 jaar.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 14

middelburg ... Prijs Pontiac Tempest 14.875 gul den; WA-verzekering plm. 170 gulden, AR-verzekering plm. 675 gulden per jaar (beide met groene kaart); belas ting 28 gulden per drie maanden, 104 gulden per jaar

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 14

In zijn openingsrede memoreerde de heer Dekker nog, dat het afgelopen jaar zich kenmerkte door een grote regenval. Vooral dè regenval in het laatste kwar- taaf'tvas oorzaak, dat er op verschillen de ... In een toelichting hadden B. en W. reeds verklaard dat dit gebied (Nieuwe Abeele) groten deels op Middelburg georiënteerd is, terwijl zij bovendien de logica van de wijziging niet inzagen, omdat

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 13

cijfers te noemen: het aantal bloedtrans fusies per jaar is nu twintig maal zo groot als in 1940 en drie maal zo groot als in 1951. Thans vinden per Jaar 150.009 tot 180.000 transfusies plaats. Het aantal ... Het productie-complex van het labora torium (het uit bloed vervaardigen van producten met speciale eigenschappen en langdurige houdbaarheid) is in de afge lopen zestien jaar ook vertienvoudigd, en de

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 13

Doordat de cijfers over 1957 voor de elektronische bedrijfstak helaas niet be schikbaar zijh kon bovenstaande tabel j niet over dat jaar worden doorgetrok ken maar aangenomen mag worden dat de ... vijf jaar wordt ook in de V S veel gebruikt en leent zich uit- s stekend voor een eerste indruk.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 13

Juist door de grote betekenis die het koper voor de sterk conjunctuurgevoe lige bedrijfstakken heeft is hét begrijpe lijk dat het conjunctuurverloop in het nu ten einde lopende jaar niet zonder ... in de nazomer om in de maanden oktober/ november van dit jaar een spurt te ne men tot een top van 260.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 13

BRUSSEL. Het besluit van de Bel gische atletiekunie om de wereldrecord houder 800 meter hardlopen, Roger Moens, van alle verplichtingen ten aanzien van z|jn club, RC Brussel, te ontslaan, waar mee de ... atleet eindelijk de vrijheid ver kreeg, die hij reeds een jaar aan het 175% 175V2 zoeken is, heeft een uitermate sensatio nele voorgeschiedenis gehad. Een voorge schiedenis, die feitelijk zonder meer aan

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 13

zuur kroet p 100 kilo 800—900. peren brede- rode 917 st remy3,58. ... merkbaar onderging. Geoordeeld naar de samen stelling is de omzet over 1958 beter dan die over het voorafgaande jaar.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 13

Rechtbank Middelburg ... Dit komt doordat vrijwel al het voor bereidende werk van de afgelopen an derhalf jaar voor niets blijkt te zijn ver richt. Sommige van de deelnemende landen konden zich niet verenigen met de ontwerp

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 13

eerste maal op een baanfiets klom), de strijd zou winnen, werd de bodem ingeslagen door de jonge Parijse wielrenner Marcel Delattre, twintig jaar oud, die hem in een hartveroverende finale bij de ... verleden jaar op naam van de Rus Fedossejev met 16.70 meter.

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 13

zijn pas vorig jaar op het Damrak in de Amerikaanse hoek geïntroduceerd. Zij genieten reeds een dusdanige be- kendheid, dat het de moeite loont eens wat nader licht op beide ondernemin gen te werpen. ... Toen het in het midden van dit jaar duidelijk werd dat het Amerikaanse be drijfsleven met een ernstige binnenland se vijand te kampen kreeg de niet meer op te vangen stijgende kosten- tendens die het

| Zeeuwsch Dagblad | pagina 13

Dat de conjunctuur een hartig woord je meespreekt bewijst de ontwikkeling bij de Delftsche Leerlooierij, welk be drijf in het jaar van de .bestedingsbe perking (1958) de exploitatierekening van 191 ... van ons bedrijf is gezond", kon de directie vorig jaar maart dan ook in het jaarverslag neerschrijven.