Krantenbank Zeeland

HomeSearch

847 resultaten gevonden

| Zierikzeesche Courant | pagina 18

de waarheid van dit feit ontkend, zich beroepende op de onmogelijkheid. Den 3 Mei van dat zelfde jaar logenstrafte lord Bgron die geschiedschrijvers op de schitterendste wijze en bevestigde- een van de ... MIDDELBURG ZIERIKZBF BERGEN OP ZOOM (THOLEN) BENEVENS VAN MIDDELBURG OP ANTWERPEN ENZ.

| Zierikzeesche Courant | pagina 16

waarheid van dit feit ontkend, zich beroepende op de onmogelijkheid. Den 3 Mei van dat zelfde jaar logenstrafte lord Byron die geschiedschrijvers op de schitterendste wijze en bevestigde- een van de ... MIDDELBURG ZIERIKZEF BERGEN OP ZOOM (THOLEN) BENEVENS VAN MIDDELBURG OP ANTWERPEN ENZ.

| Zierikzeesche Courant | pagina 14

waarheid van dit feit ontkend, zich beroepende op de onmogelijkheid. Den 3 Mei van dat zelfde jaar logenstrafte lord Byron die geschiedschrijvers op de schitterendste wijze cu bevestigde- een van de ... MIDDELBURG ZU5RIKZBF BERGEN OP ZOOM (THOLEN) BENEVENS VAN MIDDELBURG OP ANTWERPEN ENZ.

| Zierikzeesche Courant | pagina 12

geschiedschrijvers de waarheid van dit feit ontkend, zich beroepende op de onmogelijkheid. Den 3 Mei van dat zelfde jaar logenstrafte lord Byron die geschiedschrijvers op de schitterencïste wijze en bevestigde- een ... middelburg zierikzbe bergen op zoom (tholen) benevens van middelburg op antwerpen enz.

| Zierikzeesche Courant | pagina 10

de waarheid van dit feit ontkend, zich beroepende op de onmogelijkheid. Den 3 Mei van dat zelfde jaar logenstrafte lord By ton die geschiedschrijvers op de schitterendste wijze en bevestigde- een van ... middelburg zierikzee berger op zoom (tholer) berevens var middelburg op artwerper enz.

| Zierikzeesche Courant | pagina 9

Die toestand loch was over het algemeen gunstig. In den aanvang des jaarS bleVe'n eenige personen aan koortsen lijden een gevolg der ziekten die in liet najaar Van 1852 heerschteu. Later werden de ... De kinderziekteVertoonde zich in het jaar 1853 slechts In eené enkele gemeente namelijk te Zaamslag alwaar drie personen door die ziekte werden aangetastzij borstelden allen.

| Zierikzeesche Courant | pagina 8

Kinburn gebombardeerd. De 1500 man sterkte bezetting onder bevel van '<»n generaal Konowich beefl zich met 70 tnonnen .overgegeven en krijgsgevaugen ver •Jaar.j. Het verlies der geallieerden is onbe i ... de waarheid van dit feit ontkend, zich beroepende op de onmogelijkheid. Den 3 Mei van dat zelfde jaar logenstrafte lord Byron die geschiedschrijvers op de schitterendste wijze en bevestigde- een van de

| Zierikzeesche Courant | pagina 7

opbrengst evenzeer, terwijl zoodanige regeling billijker schijnt. Zierikzee heeft ruim 7000 inwoners met 800 aanslagen, Goes ruim 6000 inwoners met 1060 aanslagen en Middelburg op 16000 inwoners 3100 aan ... sechts een jaar voldoende zou zijn om elk een van dit dinkbeeld te doen terugkeeren.

| Zierikzeesche Courant | pagina 6

de waarheid van dit feit ontkend, zich beroepende op de onmogelijkheid. Den 3 Mei van dat zelfde jaar logenstrafte lord Ryron die geschiedschrijvers op da schitterendste wijze en bevestigde- een van de ... middelburg zierikzee berger op zoom (tholer) benevens van middelburg op artwerper enz.

| Zierikzeesche Courant | pagina 6

Benoemd aan de middelb. school voor meisjes te Middelburg tot leerares in de handwerken (jaarwedde f 200.) mej. L. Ch. van der Keilen te 's Hagetot leerares in het teekenen (jaarwedde f 800.) mej van ... Middelburg; tot leeraar in de scheikunde (jaar wedde f 200.) dr. J. J. Couvéetot tijdelijk leerares in de gymnastiek (jaarwedde f 300.) mej. C. A. Sterk te Middelburg.

| Zierikzeesche Courant | pagina 6

o. het geheele perceel F No. 216, groot 85 A. 39 c.A. thans in pacht bij Gr. de Bie tot aan het rooven van den oogst 1885 voor f 91, in het jaar;. ... b. het gedeelte van het daarnaast gelegen perceel F No. 517, dat thans is verpacht aan C. Mallander voor f 27,86 in het jaar groot 46 aren.

| Zierikzeesche Courant | pagina 6

vorige jaar geeft eene vermindering aan van f 1317,50s. ... inkomsten van vaste gemeente-eigendommen en bezittingen zijn vermeerderd, hetgeen daarom vermelding verdient, omdat in het vorige jaar hij de behandeling der begrooting voor 1885 de vrees werd geuit, dat op

| Zierikzeesche Courant | pagina 5

Tusschen Middelburg en Vlissingen is bij Oost- Souburg de stoomtram zoo leel'yk uit het spoor geloopen, dat er een boom werd omgeworpen, de rijtuigen beschadigd werden en eenige passagiers kneuzingen ... Te Briarre, in het Fransche departement Loire, is een vrouw voor de vijfde maal van tweelingen bevallen. Zij is nauwelijks 40 jaar oud en heeft reeds 18 kinderen.

| Zierikzeesche Courant | pagina 4

De provinciale besturen zijn aangeschreven dal de verkiezingen ter vervanging der dit jaar aftredende leden der prov. staten in afwachting der nieuwe pro vinciale wet nog volgens de bestaande ... Middelburg, 28 Feb. Men verneemt, dat, met 1.° Apri! ook bier ter stede een ziekenfonds in wer king zal komen 7 ten doel hebbende om aan niel-be-

| Zierikzeesche Courant | pagina 4

Yeere 11 Januarij. Alhier zijn in het afgeloopen jaar binnengekomen 26 zeeschepen waarvan 22 naar Middelburg bestemd 3 naar Rotterdam en 1 als bij legger naar Antwerpen en uitgezeild 24 schepen. ... Gedurende het jaar 1850 zijn uit de haven van Antwerpen met 40 schepen 7016 landverhuizersnaar New-York New-Orleans en Valparaiso vertrokken. In 1847 vertrokken van daar met 102 schepen 15,730 in

| Zierikzeesche Courant | pagina 4

de waarheid van dit feit ontkend, zich beroepende op de onmogelijkheid. Den 3 Mei van dat zelfde jaar logenstrafte lord By roti die geschiedschrijvers op de schitterendste wijze en bevestigde- een van ... middelburg zierikzee bergen op zoom (tholen) benevens van middelburg op antwerpen enz.

| Zierikzeesche Courant | pagina 4

Damourette 36,500 fr. per jaar. ... - Voor eenigen tijd stierf te Valenciennes een oud schipper in den ouderdom van 95 jaren. Sedert zijn 12 jaar had hij gerookt en hij levert dus een bewijs, dat de tabak wel een langzaam vergif is

| Zierikzeesche Courant | pagina 4

oud 6 jaar, 2 tweejarige "Vaarzen, 800 MUTS AARDS, 4 voeren goed gewonnen WEIHOOI, 1 DRIELINGWAGEN met KAP, 1 TILBURY, 1 MESTPUT, 1 WINDMOLEN, 10 nieuwe GRAANZAKKEN, 1 ZEIL, SNTJBAK en MES, ZEEFTEN ... Kost slechts f 1.20 per jaar (52 nos.) franco per post.

| Zierikzeesche Courant | pagina 4

oud 6 jaar, 2 tweejarige Vaarzen, 800 MUTS AARDS, 4 voeren goed gewonnen WEIHOOI. 1 DRIELINGWAGEN met KAP, 1 TILBURY,' 1 IVC E S T P TJ T 1 WINDMOLEN, 10 nieuwe GRAANZAKKEN, 1 ZEIL, SNTJBAK en MES ... geheel Zeeland te Zierikzee. Dépots Middelburg J. SNOEP Jr. VIissingen, P. GA- SILLE. GoesD. A. OERLEMANS. ScJtoon- dijke, A. van O VERB EK E. Cortgene J. de BIE. Wissenkerke, M. P. BROEKES.

| Zierikzeesche Courant | pagina 4

Bedankt voor Middelharnis door ds. M. Keulemans van de Chr. Ger. Gem. te Middelburg. ... met vreugde en dankbaarheid, dat eerstgenoemde YÓÓr 45 O jaar ten kantore van f wijlen Jonkhr. IC. W. DE JONGE zijn werkzaamheden begon en tot lieden onafge broken bij den tweeden genoemde

| Zierikzeesche Courant | pagina 4

//Sommigen schrijven dat Zeelandt op dese tijdt (omstreeks 't jaar 1000) niet dan een foreest ofte wildernisse was, ende begonsten seekere sterekten van Casteelen ende wallen te maken, bijsondere int ... 40.— 8.00

| Zierikzeesche Courant | pagina 4

veroordeeld tot eenzame opsluiting de eerste voor 1 jaar, de beide anderen voor 3 maanden. ... Z. M. heeft verplaatst de controleurs der directe belastingen in- en uitg. rechten accijnsen F. G. Van Delden van Middelburg naar Delfehaven; P. It. Van Visvliet van Vlissingen naar MiddelburgA. O. J

| Zierikzeesche Courant | pagina 4

De genoemde geldleening zal in 1877 worden aan gegaan, verdeeld in aandeelen van f 500, rentende 4Vo pCt. 'sjaars, tegen een koers van minstens 95 pCt. en af te lossen a pari binnen hoogstens 30 jaar ... Zaterdag avond had te Middelburg op de openbare straat een vechtpartij plaats tusschen beschonkenen. De vrouw van één der vechters mengde zich ook in den strijd, doch niet om haar echtvriend uit 't

| Zierikzeesche Courant | pagina 4

Heden overleed na eone langdurige ziekte, tol diepe droefheid van mij en mijne familie, mijne geliefde echtgenoote SOPHIE ELISE PKHCHART. in den ouderdom van 30 jaar. ... .Stubue. Kontenisse 0. Fassaert. .Zierikzee Jb. Ochtman Jz. Middelburg J. A. GoethalsJ

| Zierikzeesche Courant | pagina 4

-feest netto heeft opgebracht 70,000 frs.; het blad Paris Murcie netto 800,000 frs. en de loterij tot nu toe 900,000 frs.; te zamen dus reeds 1.270,000 frs. ... Op het twaalftal voor de vacature bij de Waalsche gemeente te Rotterdam komt ook voor ds. J. J. L. Luti te Middelburg.

| Zierikzeesche Courant | pagina 4

De geconsolideerde staatsschuld van Frankrijk be draagt thans: 5% rente 6.866.972.000 frs. j 4% 832.055.250 frs.; 4 11.152.400 frs. en 3 12.089.977.200, totaal 19.800.156.850, met een totalen ... Heden overleed in den ouderdom van bijna 74 jaar, de Hoog WelGeboren Heer Jhr. Mr. SAMUEL SCHUURBEQUE BOEIJE, oud-Raadsheer in het voormalig Provinciaal Gerechtshof in Zeeland.

| Zierikzeesche Courant | pagina 4

huishouden hij heeft nog vijf kinderen te huis van zijn inkomen van 800.000 francs iets missen kan of meent te kunnen missen, heeft de hertog van Aumale den Deenschen prins een jaarlijksche toelage van 100 ... 1 jaar dato 3 Va terwijl tevens gelden tegen solied onderpand op billijke voorwaarden zijn te bekomen.

| Zierikzeesche Courant | pagina 4

een jaar '12,000,000, namelijk 7,200,000 aan premiën en 4,800,000 aan kwijtgescholden belastingde suiker fabrieken konden de gewone dividenden uitdeelen en de uitvoer werd driemaal grooter, maar toch is ... van lijfeigenen te ondersteunen) blijkt, dat den 1 Juni van dit jaar 535 grondeigenaars 24,000,000 of ge middeld ieder 42,000 schuldig waren, waarvoor 1,080,000 akkers land (30 hectaren 74 akkers

| Zierikzeesche Courant | pagina 3

zijn gedurende de eerste 10 jaar van de keuze uitgesloten. De kamer der afgevaardigden telt 800 ledeu. Zij worden mede voor vijf jaar volgens een gewijzigd algemeen stemrecht gekozen. Om kiezer te zijn ... , Destemd voor de vaart tusschen Middelburg en Zierikzee, den navol genden weg heeft moeten volgen om de bestemming te bereiken van Amsterdam over liet IJ en de Zui derzee naar het Keteldiep, de IJssel geheel

| Zierikzeesche Courant | pagina 3

Naar de N. Midd. Courant verneemt zal de lieer L. A. van der Marck, directeur van 't postkantoor te Middelburg zijn eervol ontslag als zoodanig aanvragen. ... H. Ds. broeder Prins Hendrik te Middelburg aankomen, aldaar ten huize van lieer Commissaris des Konings nachtverblijf houden en den volgenden dag de plech tigheid van de inwijding der werken bijwonen

| Zierikzeesche Courant | pagina 3

De legersterkte op voet van vrede, tot 401.850 man, is nu vastgesteld voor zeven jaar. ... De raad der gemeente Ouwerkerk heeft de jaar wedde van den hoofdonderwijzer met f 50die van den hulponderwijzer met 100verhoogd.

| Zierikzeesche Courant | pagina 3

Volgens den Standaard is 't nog niet zeker of de heeren de Jonge en van Heemstra zich de verkiezing resp. voor Middelburg en Haarlemmermeer wel zullen laten weggevallen. ... Naar aanleiding van 't bekende reeds door ons vermelde adres van kiezers uit het district Middelburg aan den heer Tak, vinden wij in een Zeeuwschen brief in de Zutphensche Courant o. a. dit gezegd

| Zierikzeesche Courant | pagina 3

De Minister van Justitie Dufaure zei de, dat de Vergadering, wanneer zij 4 November terugkwam, haar werkzaamheden vóór het einde van hel jaar kon afdoen, en de beide Kamers zich constitueeren in de ... ging, namen wij afscheid van 't Vaderland en voort gestuwd door de 1200 paardenkracht van de wieken der //Stad Middelburg" hadden wij al spoedig Vlis singen uit het oog verloven. De Vlaamsche kust bleef

| Zierikzeesche Courant | pagina 3

Philadelphia, de stad, waarin dit jaar eene wereld tentoonstelling wordt gehouden, telt op het oogenblik eene bevolking van 800,000 menschen en beslaat eene oppervlakte van 340 hectaren. De straten ... Tot opvolger van den minister Ricard is benoemd de heer De Marcère. Hij is een man van 51 jaar, uitstekend rechtsgeleerde en als zoodanig in onder scheidene betrekkingen werkzaam geweest. In 1871

| Zierikzeesche Courant | pagina 3

van hygiene, allen kans zouden hebben minstens 100 jaar oud te worden. De toekomstige stad zal den naam Hygiea dragen. Vergeten wij niet te vermelden, dat orgeldraaiers en bedelaars streng daaruit ... De Minister van Financiën heeft de bankiers van New-York geraadpleegd over de uitgifte van een 41/2 pCts. geconsolideerde leening van 800 millioen dollars. Men verwacht dat binnen weinige dagen een

| Zierikzeesche Courant | pagina 3

Een liefhebber van tuinieren had reeds op verschillende wijzen beproefd zijn foodc- en witte kooien schoon te houden van rupsen. Verleden jaar merkte hij op, dat de kooien, welke dicht bij de ... ,100, veldartillerie 7S,800, pioiiniers 23,156 en 43,000 man, tot den trein be- lioorende. Het getal paarden bedraagt 215,000, bet geschut 1800 stukken. De kracht der landweer is hieronder echter niet medegerekend.

| Zierikzeesche Courant | pagina 3

Voor de rechtbank te Arnhem stond Zaterdag terecht* een 13jarige knaap uit Elspeet die onlang3 een ka" meraad van 16 jaar met een broodmes heeft doodgestoken- ... Benoemd tot hulponderwijzer te Vlissingen dedieer A. Cense van Middelburg.

| Zierikzeesche Courant | pagina 3

zouden de heeven Ganthier de Ramilly, die boven de 84 is, Changarnier die 84 jaar telt en Crémieux, de Toqueville en Dufaure, die resp. 83, 82 en 81 jaar oud zijn, een echt collegie van oudsten hebben ... Benoemd tot hulponderwijzer aan de openbare school te O. en W. Souburg de lieer J. van deu Eude vau Middelburg.

| Zierikzeesche Courant | pagina 3

De heer J. H. Cordes, oud-lid van Ged. Staten van N.-Holland, Dijkgraaf van Amstelland enz., is eergisteren bij ongeluk in een sloot gevallen en ver dronken hij was 82 jaar oud. ... Te Arasterdam is een jongen van dertien jaar uit een raam van de 9e verdieping op straat gevallen. Hij brak beide beenen en is den volgenden dag in het gasthuis overleden.

| Zierikzeesche Courant | pagina 3

gouvernement ldj/s p-st. op elke 100 p. st. hebben voor ie schieten, welk som 111 een, twee en jaar terugbel aald zal worde met rente van 10 pCt., ... Marseille (met 234,690/inwoners) verbruikte in datzelfde jaar 60 millioen kilogram brood, 547,341 hectoliter wijn, 7100 bectoljor alcohol, 34,000 hecto liter bier en 13,697.000 kiogram versch vleesch,

| Zierikzeesche Courant | pagina 3

, wanneer vreemdelingen mijn schilderijen komen zien, maar ik bewaar alleen de namen var. stadgenooten. die mfj komen bezoeken. Eu ziel hier is de lijst die .poor zes jaar begonnen werd en er staan ... De beroemde hoogleeraar aan de berg-academie te Freiberg, Bern hard -von Cotta, is in den ouderdom van 68 jaar overleden.

| Zierikzeesche Courant | pagina 3

Be //Packing Company''1 van Wilson te Chicago ver::ul in het vorige jaar 250,000 ossentongenin het geheet werden 73/® millioen bussen met vleescb vor- -;:r- v:pending gereedgemaakt. De gebouwen oer r ... van f' 800 francs.

| Zierikzeesche Courant | pagina 3

Wegens den moord op hierna! 1) ren tel n is Mirski ter dood veroorde* hl, Tarckow tot ÏS1^ jaar dwang- j arbeid, en de overige beschuldigden zijn vrijgesproken. Of deze vrijgesproken nu ook siaar ... Een nader bericht luidt, dat de doodstraf van Mirski is veranderd in dwangarbeid iu de mijnen en dat Tai'chow in plaats van 13Vo jaar dwangarbeid 10 jaar vestingstraf heeft gekregen, 't ïs de vraag