Krantenbank Zeeland

HomeSearch

16 resultaten gevonden

| Vlissings Weekblad | pagina 7

Gravenhage: J. L. F. C. SNA- BILIE, C. VAN VALKENBURG, SACK Co te Leiden: E. NOR- DIJK; te Middelburg: VAN DE KAMER; te 's Hertogenbosch: J. STRAATMANN, TH. J. PANSEL; te Schoonhoven: Dr. WOLFF; te Delft: R ... 40,000 20,000 16,000 10,000 2 maal 8000 3 maal 6000 3 maal 4800 1 maal 4400 2 maal 4000 2 maal 3290 - 4 maal 2400 7 maal 2000 1 maal 1600 1 5 maal 1260 105 maal 800 5 maal 600 4 maal 480 155 maal

| Vlissings Weekblad | pagina 4

ingaande regten bedroegen in het jaar, eindigende 14 Junij 1864, doll. 103,128,193 in goud, en de binnenlandsche lasten en regten bragten op doll. 145.421,752 in papier, dus gezamenlijk doll. 248 ... voor 1,800,000 d. ingeschreven, doch sedert was de deelneming zeer gering, zoo dat den 31 Julij in het geheel bovendien noch slechts voor 152,000 d. was geteekend. Om derhalve althans in zijn oogen

| Vlissings Weekblad | pagina 4

De inteekening op dit even degelijke als voor de 1^ aangename werk kost slechts f 5.per jaar, men 800 h 900 bladzijden, vormende eenige op zich'^' ven complete boekwerken bekomt. Reeds zijn door den ... Middelburg 27 Julij.

| Vlissings Weekblad | pagina 4

De inteekening op dit even degelijke als voorree aangename iverk kost slechts f 5.per jaar, men 80,0 a. 000 bladzijden, vormende eenige op 8 ven complete boekwerken bekomt. Reeds zijn d001 uitgever ... Middelburg 3 Augustus.

| Vlissings Weekblad | pagina 4

De inteekening op dit even degelijke als voor de led® aangename werk kost slechts f 5.per jaar, wan'00' men 800 a 900 bladzijden, vormende eenige op zich®'' ven complete boekwerken bekomt. Beeds zijn ... "Vlissingen 9 Augustus. Het Nederlandsch driemast- schip Eva Johannavan Batavia met eene lading koffij en suiker voor Middelburg, is heden in het dok gehaald om te lossen.

| Vlissings Weekblad | pagina 4

Augustus en 1 September van dit jaar. ... De werken in verband met liet kanaal door Walcheren, welke den Sca Maart zullen worden aanbesteed, bestaan 1° in het maken van een gedeelte van den Middelburg-Veerschen en van een gedeelte van den

| Vlissings Weekblad | pagina 4

12.U00, 5 maal 1U.000, 5 maal 800', 7 maal 6000, 21 maal 500Ó, 4 maal 4000, 3.6 maal 3000, 126 maal 20Ó0, 6 maal 1500, 5 maal 1200, 206 inaal 1000, 256 maal 500, 350 maal ,200, 17850 maal 110, 100, 50 ... Stoombootdienst tusschon Middelburg en Botterdam

| Vlissings Weekblad | pagina 3

hen begrijpen, ye veroordeelt, en onthouden, l van het F7is- Ie Middelburg- ik van Belgie, en uitgekozen mogelijk had ... Het schoone fregat heeft eene lengte tusschen de loodlijnen van 72,00 el, eene wijdte van 15,60, eene holte van 8,00 el, eene tonnenmaat Va» 2700 ton, een diepgang van 6,50; het voert 51 stukken

| Vlissings Weekblad | pagina 3

Onder het spelen van vrolijke marschen, trok de stoet, uit meer dan 800U manschappen bestaande, voorbij den generale» staf en werd luide door de opgetogen menigte toegejuicht. ... m. A. L. van Hoek, z. 10 jaar.

| Vlissings Weekblad | pagina 3

wezen van 800 man. De minister dacht ter stond dat men zich een nul vergist had en 800 in plaats van 80 had geschreven. Hij telegrafeerde en het antwoord was dan ook, dat men zich werkelijk had vergist ... jaar verzocht de kardinaal-aartsbisschop van Bordeaux, Mgr. Donnet, tot wiens jurisdiktie de Eransche Antilies behooren, aan den Paus, die verlangens gunstig le willen aanhooren. Spanje ook kwam in

| Vlissings Weekblad | pagina 2

onbewegelijk; men zag niet de minste blijdschap op zijn gelaat over eene winst, die ruim 800,000 dollars bedroeg. Daar de bankier niets meer te verliezen had, werd het spel opgebroken, doch de gelukkige planter ... enz. aangekocht; eene telling geschiedt thans van alle weerbare mannen van 18 tot 40 jaar, ten einde hen beschikbaar tc hebben bij de de ee rste oproeping der natio nale regering. Al deze maatregelen

| Vlissings Weekblad | pagina 2

uiet alle staatsie de stad rondgereden, te midden van eene onafzienbare menigte, die hen aangaapte en met zakdoeken wuifde, juist als voor een paar jaar bij het bezoek der Japannezen. Men zal hun tevens ... (1863)- 8,00 a - 8,90.

| Vlissings Weekblad | pagina 2

te Middelburg en weldra tot secretaris der gemeente Vlissingen. .^ijn streven echter zijnde in, het notariaat werkzaam te zijn, slaagde hij hierin aanvankelijk door zijne benoeming,tot notaris te ... Zierikzee en spoedig daarop, 2 jaar later, mogt hij zijne stand plaats binnen deze gemeente overbrengen. .De beer Uyttenhoo- ven kweet zich van alle deze betrekkingen met ijver en verwierf .picli spoedig het

| Vlissings Weekblad | pagina 2

-Indische leger, per spoor naar Rotter dam en van daar per boot naar Vlissingen vertrekken, om daar ter plaatse te einbarkeren aan boord van het Nederl. barkschip Stad Middelburg, gezagvoerder D. D. Ouwehand. Het ... Statistiek der katholieke kerk. Het Annuario van Rome voor het jaar 1865 heeft o. a. de volgende opgaven: de Kerk telt thans 12 Patriarchaten, 154 aartsbisdommen en 689 bisdommen, te zainen 855

| Vlissings Weekblad | pagina 2

Woensdag heeft de opening plaats gehad der stembussen voor de verkiezing van zes leden der provinciale staten, daar in het hoofdkiesdistrict Middelburg aan de beurt van aftreding waren de heeren H. P ... patentolie, 800 pond raapolie, 750,000 pond grove maatkolen, 2000 mud sineekolen.

| Vlissings Weekblad | pagina 1

Maken bekend dat het kohier van den hoofdelijken omslag voor het jaar 1867, na door de gedeputeerde staten van Zeeland, bij hun besluit van den 17 dezer maand, n°. 56, te zijn goedgekeurd, door hen ... sterkte van het leger op 800.000 man bepaald; daarentegen heeft de regering goedgekeurd art. 2, zoo als het door de commissie gewijzigd is, en krachtens het welk het cijfer van het jaarlijks onder de