Krantenbank Zeeland

HomeSearch

251 resultaten gevonden

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 8

de fabriek wordt verdubbeld, wat in de bedoeling van de fabrikant ligt voldoende grondstof leveren voor 2'/« jaar. ... De inter American Safety Council heeft voor bet jaar 1946 de Safety Award toegekend aan het West-Indisch Bedrijf der K.LJM. wegens het vliegen van ruim 23 millioen passagier/km. zonder eenig letsel

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 7

gezondheid alle burgemeesters van de gemeenten in Zeeland geadviseerd over te gaan tot inenting' van alle kinderen van 1 tot en met 14 jaar, terwijl het aanbeveling verdient alle kinderen, die het vorige jaar ... Begrafenis Burg. Geluk Onder groote belangstelling werd Zaterdag ter aarde be steld het stoffelijk overschot van dhr. J. J. Geluk, die ge durende 7 jaar burgemeester was. De baar was met een schat

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 7

Het Tamboers- en Pijpers- korps Jonge Kracht viert dit jaar zijn 10-jarig bestaan. ... Op 29 Juni zal een Pijper middag georganiseerd worden afgewisseld met gymnastische demonstraties. Medewerking hieraan verleenen de pijper korpsen Excelsior te Goes, Ju liana te Middelburg, en de

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 7

des Heils 10 uur Heiligingadlenst en 7.30 Vcrlossingssamenkomst. MIDDELBURG. Oostkerk9 uur Ds. Bekenkamp 10 uur Ds. Smit3 7 uur Ds. Simoons. - Engclsche Kérk 10 u. Dhr. Geur sea. - Vereen, van Vttyi ... HILVERSUM I, 301.5 M. 8.00 Vi. Nieuws; 8.20 Gramm.; 8.55 Postdui ven, 9.00 Over snijbloemen; 9.15 Orgel; 9.45 Geitel, leven; 10.00 Bachcantae; 10.30 Poëzie; 10.50 Ka merorkest; 11.15 Naar bosch en he

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 7

liespunten heeft. Het meest waarschijnlijke is, dat R.B.C. hier aan het langste eind trekt, wat tevens inhoudt, dat F. S. C. het nog een jaar in de 2de klasse moet probeeren. ... 5 uur Ds. J. Hindriks. - Ver. van Vrijz. Hervorm den 10.45 Ds. W. C. van Wijhe. MIDDELBURG. N. Herv. Kerk Oost- kerk 9 uur Ds. Simoons, 10 uur Ds. Beckenkamp en 7 uur Ds. J. Branden burg en Ds

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 7

prijs te steller,, dat 800 medewerkenden hun steun hadden willen verleenen. Onder do verend applaus bracht hij hulde aar, den heer Hooykaas en reikte hem een groote krans over. ... VEILINGBERICHTEN Middelburg 3 Juli 1946. Groenten Andijvie 1 per kg. Doperwten 28—44. Peulen 12— 14. Postelein 11 15. Pootuien 16—19. Rabarber 11-15. Snijbooncn 99114. Sjalotten 7—16. Tuinbooncn 21

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 7

Gistermiddag omstreeks één uur reed een motorrijwiel, be stuurd door dhr. D., bedrijfs leider uit Krabbendijke, die uit de richting Middelburg kwam, op den hoek van de L. P. v. d. Spieghelstraat ... Ook ln Middelburg vindt een zelfde avond van de Z.V.U. plaats

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 7

rechten en menschelijke vrijhe den, waar ook ter wereld." Senator Vandenberg voorspelde, dat er overeenstemming zal Ko men. „Wellicht", zoo zeide hij, „js een jaar niet genoeg om een oor log van vijf ... Jaar te llquideeren' Aar, het einde van zijn rede ver oordeelde hij de „wettige moord od Michaellowitsj" en steunde Byrnes' verzoek om een belofte van Joegoslavië over de burger lijke rechten van de

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 7

Het mag in deze rubriek niet onvermeld blijven, dat de schaakvereen. „Middelburg" j.l. Zaterdag door een overwin ning de „De drie Torens" uit Tilburg haar intrede in de Hoofdklasse van den K ... Onderstaand partijtje werd ƒ.1. Zaterdag te Middelburg aan bord 3 gespeeld.

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 7

Dinsdag herdacht het. echt paar C. Zeevaart-v. Hekken den dag waarop zij voor 50 jaar in het huwelijk waren getreden. Ter gelegenheid van dit gou den huwelijksfeest speelde het muziekgezelschap ... rit meemaakten en 't ver keer regelden. In het Schut tershof te Middelburg dronk men koffie. De K. V. W.-fa- briek stelde voor dezen rit 100 pakjes sigaretten beschikbaar Verder waren er nog een Kist je

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 4

ciers tegen verklaringen, afgegeven door de Plaatselijke Bureauhouders, waaruit blijkt, dat de aanvragers paarden of rund vee boven 1 jaar bezitten, en wel onder de volgende voorwaarden ... 3e. Zal nooit meer geleverd worden dan maximaal 200 kg. per paard en/of stuk» rundvee boven 1 jaar.

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 4

De heer A. A. Leenhouts, hoofd der Openbare school voor U.L.O. te Terneuzen, is benoemd tot Inspecteur van het L.O. in de inspectie Middel burg met standplaats Middelburg. ... Na een onderbreking van 5 jaar, zal hier wederom het jaarlyksche stroo feest in eere hersteld worden. De rui ters zullen 's morgens hun tocht hou den, 's avonds geeft het muziekcorps een uitvoering

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 4

voorzitter van het Bestuur der Herv. school dank voor de lei ding en voorbeeldige kracht, die van den Heer 't Hooft gedurende meer dan 25 jaar is uitgegaan ten bate van de Goessche jeugd. De Heer Bothof stelde ... L. P. van Oorschot, Vlissin gen, voorzitter; Mr. A. J. van der Weel, Middelburg, tweede voorzitter; A. J. Berenpas, Wa- genaarstraat 4, Middelburg, se- sretaris; A. van Uxem, Goes,

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 4

J. Daman, 54 Jaar, koperbe werker, Middelburg, 1 jaar interneering, verbeurdverkla ring inboedel, voor zoover die aan oorlogsslachtoffers ln bruikleen gegeven en ontzet ting rechten. ... F. de Roo, landbouwer, Ka- pelle; Jozina J. de Maillene, 48 jaar, Borssele, belden ont zetting rechten, zyn op vryc voeten gesteld.

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 4

C C, Lauer, electricien uit Middelburg, 4 jaar internee ring. Ontzetting re'chten. ... H. v. d.'Brink, kapper uit Middelburg, 3 jaar internee ring. Verbeurdverklaring radio toestel en Inboedel, voor zoover deze aan oorlogsslachtoffers in bruikleen is gegeven.

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 4

Deze dag was het 25 jaar geleden geleden dat Jhr. Mr. J. W. Quar les van Uffort zijn ambt als Com missaris der Koningin in de pro vincie Zeeland aanvaardde. Op de receptie waren tal van autoriteiten ... Lynden, secretaris van de N.V. P.Z.E.M., Mr. A. J. v. d. Weel, waarnemend burgemeester van Middelburg, en den heer H. A. A. baron Collot d'Escurq namens de polders en waterschappen. Jhr. Quarles van Uffort

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 4

nog nimmer in vervulling gegaan. Beteekent dit, dat de arbeidsduur van de landarbeiders nog even lang is als b.v. 25 jaar geleden? ... Volgens een publicatie, door den Inspecteur van de Rijksver keersinspectie, den heer Nieu- wenhuis te Middelburg gezonden aan de huurauto-ondernemers, is voor noodzakelijk zakenvervoer op werkdagen

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 4

den-dat 52.9 procent van de 5.876. .730 Amerik boerderijen en thans van electrische stroom worden voorzien door een centrale. Toen dc Administratie voor de Electri ficatie van het Platteland elf jaar ... De productie van radio-ontvang toes.tellen bereikte in Augustus een nieuw record zowel voor dit jaar als in vergelijking met de gemid delde productiecijfers van voor de oorlog. De leden van de Vereni

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 3

GehuwdCornelis Duvekot, 27 j. te Nijmegen en Cornelia Butfer, 25 j. Emilius Alphonsus Schuitema, 24 j. te Middelburg en Tannetje Francina Adriaanse, 19 jaar. ... Een inzender uit Middelburg vraagt of de Prijzencontrole zich ook niet eens bemoeien kan met wat schilders, behangers, aannemers enz., soms in rekening brengen. Er worden naar zijn meening dikwijls

| Vrije Stemmen. Dagblad voor Zeeland | pagina 3

Het Comité „Walcheren moet droog" (W.M.D.) te Middelburg stelt er prijs op, teneinde mogelijke misvattingen en ver keerde begrippen, die zoo licht post vat ten, Ie voorkomen, nogmaals te verklaren ... verschijnen Abonnemcntspr. f 10 p. jaar De teekenaar, Jordaan, maak- tijdens de bezetting eer serie van 32 gekleurde pla ten, welke deze periode op aangrijpende wijze in beeld brengen. Dit verschijnt