Krantenbank Zeeland

HomeSearch

30 resultaten gevonden

| Vrije Stemmen van Schouwen-Duiveland, tevens mededeelingenblad Militair Gezag | pagina 4

jaar lijks rond 400.000 karretjes, met een gemiddelden levensduur van 10 jaar een bewijs van goede kwaliteit. Practisch gesproken zijn er geen nieuwe fietsen bijgekomen en velen zullen, zeker na de ... huidige behoef te aan nieuwe fietsen wordt op 2 6 3 millioen geschat. Rekeninghou dend met de nog uitvallende fiet sen, zal het nog wel 3 a 5 jaar duren, eer we met onze productie bij zijn. Beschikt u over

| Vrije Stemmen van Schouwen-Duiveland, tevens mededeelingenblad Militair Gezag | pagina 3

een toespraak van Mevr. Sickensz uit Terneuzen onder het motto: „Reikt elkaar de hand". De middag werd verder gevuld met volksdans door leden van de Gouden Cirkel uit Middelburg, touwtrekken en eau ... Het Belgische stadje Ecaus- sines heeft, na een onderbre king van zes jaar, weer zijn beroemde huwelijksmarkt ge houden. Deze markt is in de 19e eeuw antstaain als gevolg van het groote overschot van

| Vrije Stemmen van Schouwen-Duiveland, tevens mededeelingenblad Militair Gezag | pagina 3

ook; 5.30 Zuid-Amerika; 5.45 Rijkoverzee; 6 nieuws; 6.15 St.-Nicolaasfeest; 6.30 Ned. strijdkrachten; 7 nu naar bed; 7.05 Beethoven; 7.40 causerie; 8.00 nieuws; 8.08 echo; 8.15 Bonte Dins dagavond trein ... -courant overeenkomst worden gesloten, tot een bedrag van f 38.000. De begroe ting 1946 wordt op enkele punten gewijzigd. Aan de orde is thans: Bouwplan 1947. In dit jaar kun nen ten hoogste 6 woningen worden gebouwd

| Vrije Stemmen van Schouwen-Duiveland, tevens mededeelingenblad Militair Gezag | pagina 2

]~Ae Secretaris-Penningmeester der Schade-enquête-commissie te Middelburg maakt bekend, dat met ingang van heden is opgeheven de Schade-enquête-commissie te Goes. Albert joachimkade 28 Goes, en de ... werkzaamheden dier commissie zijn overgenomen door die te Mddelburg (adres Lange Noordstraat 39) Het 'raijon der Schade-enquëte-commissie Middelburg strekt zich uit overWalcheren, Noord- en Zuid

| Vrije Stemmen van Schouwen-Duiveland, tevens mededeelingenblad Militair Gezag | pagina 1

Een land van 388.800.000 inwoners is andermaal in beweging gekomen en het proces van het groeiend zelfstandigheidsgevoel schijnt ge rijpt. Een lange keten van actief en passief verzet, van hongersta ... De aanvoer van ruwe suiker is dermate bevredigend, dat niet al leen op 3 Augustus bet rantsoen geraffineerde suiker vooir kinderen tot en met 4 jaar weer op 500 gram gebracht kan worden, maar ook aan