Krantenbank Zeeland

HomeSearch

198 resultaten gevonden

| Volksblad | pagina 8

F. B. DEN BOER, Middelburg. J. DE NBVE, Wissenkerke. ... Overleden den 25, Johanna Maria, 4 jaar, d. v. F. Aarts en J. H. Janssen; den 27, Jan, 2 jaar, z. v. M. De Busscher en E. Dirkse Jacoba Agatha, 1 jaar, d. v. M. Kieboom en P. Dirkse.

| Volksblad | pagina 6

Overleden: den 14, Johannes Pe trus, 21 j., jm., z. v. J. Van Goethem en A. C. De Booijden 17, Leijn Van Lie, 05 jaar, man van C. M. Fortuin. ... - 8,00

| Volksblad | pagina 6

Overleden: den 19Cornelia1 jaar, z. v. J. Bakker en K. Karreman den 21, Johanna Pieternella, 2 jaar, d. v. K. Scheffers en C. Hol- lemans; Jacob Jan, ljaar, z. v. G. De Kok en J. J. Reijerae; Jans ... Antoinette, 14 maanden, d. v. D. Th. Van de Vijver en M. Louwerae; den 22, Maria Helena, 10 jaar, d. v. D. Th. Van de Vij ver en M. Louwerse.

| Volksblad | pagina 6

F. B. DEN BOER, Middelburg, J. DE NEVEWissenkerke. ... Overleden: den 25, Johanna Maria, 4 jaar, d. v. F. Aarts en J. H. Janssen; den 27, Jan, 2 jaar, z. v. M. De Busseher en E. Dirkse Jaeoba Agatha, 1 jaar, d. v. M. Kieboom en P. Dirkse.

| Volksblad | pagina 6

Overleden: den 15, Jan Cornelis Van der Mark54 jaarman van N. G. Scheele; den 17, Neeltje Van Strien76 jaar, vrouw van J. Vleugel. ... 4.65 5,10 4,60 2,60 8,00 6,25 10,00 5,75 0 00 0,00 0,00 4,75 0,00

| Volksblad | pagina 6

Uit het verslag over 1922, uitge bracht door de secretaresse, mevr. v. d. HaveLucieer, Kapelle, bleek dat dit jaar drie kinderen zijn verzorgd. Het ledenaantal bleef gelijk aan dat van 't vorig ... De inkomsten over 't afgelcopen jaar bedroegen f 1243,50, de uitgaveD f 1204,11, het batig slot f 39,39.

| Volksblad | pagina 4

Het bestuur vervult bij dezen de aangename taak om, namens het bestuur der feestvierende afdeeling Heinkenszand der Zeeuwsche Maat schappij van Landbouwalle le den boven de vijftien jaar uit ... Verkrijgbaar te Middelburg bij F. B. Den BOERte Zierilczee bij A. G. DAGE VOS, te Wissen kerke bij J. De NEVE te Hulst bij J. BORGHSTEIMte Tholen bij Adr. HOEK.

| Volksblad | pagina 4

BURGEMEESTER en WETHOU DERS der Gemeente Goes, noodi- gen de Ouders der kinderendie in den loop van het jaar 1881, door de Geneesheeren N. J F. Verschook of J, Kooman avin het gebouw der Soepkokerij ... Gevraagd eene Keukenmeid voor een eenvou- digen dienst te Middelburg, tegen zeer goed loon. Inforinatiën te bekomen bij Mevrouw Fransen Van de Putte, Wijngaardstraat.

| Volksblad | pagina 4

Terstond gevraagd te Middelburg, ecne Dienst bode, goed kunnende wasschen. Adres bij den uitgever dezes. ... NB. Ieder heeft vrijen toegang, zoowel mannen als vrouwen, mits niet onder de 16 jaar.

| Volksblad | pagina 4

Uit een opschrift op het oude kerkorgel te Tinal- linge, provincie Groningen, van het jaar 1549 blijkt het volgende: ... met het plaatselijk bestuurwaaraan de vrouwen zich ergerden. De nieuwe Mayor en Aldermen zijn allen gehuwd. De Mayor, Mrs. Mary D. Lowman, is 42 jaar oudmoeder van twee kinderenlid der Presbyteriaausche

| Volksblad | pagina 4

donateurs en 9 leden aanmeldden. De heer Roskes belastte zich geheel belangeloos met het onderwijs in de exercitiën tot een onder-officier uit Middelburg die taak van hem overnam; deze werd in Februari ... hunner koos de zeemilitie, de beide anderen kozen de vestingartillerie. De heer Van Schelven heeft zich bereid ver klaard ook in dit jaar met de jongelieden, die zich daartoe aanmelden en die in de termen

| Volksblad | pagina 4

LOKETTEN VANAF f 10,- PER JAAR. (Afzonderlijke Couponkamers), ... Middelburg Lange Delft B. 13e. Vlissingen St. Jacobsstraat 1. Rotterdam Korte Hoogstraat 37.

| Volksblad | pagina 4

LOKETTEN VANAF f 10,- PER JAAR. (Afzonderlijke Conponkamers). ... Opgericht in 1902. Middelburg Lange Delft B. 13e. Vlissingen St. Jacobsstraat 1. Rotterdam Korte Hoogstraat 37.

| Volksblad | pagina 4

LOKETTEN VANAF f 10,- PER JAAR. (Afzonderlijke Couponkamers). ... Viiieingen, St. Jacobsdrait 1. Middelburg, Lange Delft B 13e. Rotterdam, Korte Hoogstraat 37.

| Volksblad | pagina 4

LOKETTEN VANAF f 10,- PER JAAR. (Afzonderlijke Couponkamers). ... Pry« p«r flacon f 2>50. Vsrk?y&< baar bjj do bekende depothouders Brochure wordt op aaevrrag franco toegezonden door hoofd- depot voor Holland s N.V. v.b. C. A. SCHULTE ea Co. Middelburg.

| Volksblad | pagina 4

LOKETTEN VANAF f 10,- PER JAAR. (Afzonderlijke Couponkamers), ... Vlieringen, St. Jaeobsetraat 1, Middelburg, Lange Delft B 13e. Botterdam, Korte Hoogatraat 87.

| Volksblad | pagina 3

cijfers voorgesteld worden door/243516800, 000000,000000,000000,000000,000000 of in woorden door 243 sexïüiioen516 duizend 800 quintillioen gul den. Het goud gerekend op ongeveer f 1500 het kilo zou dit ... aardbol dan zouden er 1440 zulke staven op een dag en 526070 in 'tjaar vallen, en dan zou die goudregen 14 duizend 954 jaar en 5 maanden moeten aanhouden, om zoo veel goud te doen vallen als de som in

| Volksblad | pagina 3

ring van 25 Februari j.l. zonder hoofdelijke stemming aasgenomen motie-De Muralt betreffende verhoo- ging van de ouderdomsrente vaa 104 tot 156 gulden per jaar. ... Rijksbeter iaz. Kantoor, Middel burg Regeeringscomm. Graan verz., HontenisseRijksboter iaz. Kantoer, MiddelburgN. O. T., HaagRe- geeriagscomm. Graan verz., Kloos- terzaadeRijkskantoor Huiden en leder

| Volksblad | pagina 3

veranderen Maar zij zijn niet minder ingetogen dan de jonge meisjes van 10 jaar geleden. Het jonge meisje van 1919 is ongetwijfeld ge zonder dan in 1914, want bleekzucht komt minder voor en ook de bloed ... Overleden te Middelburg: 14, PieterI nella van Ast, 60 jr., vrouw van Plater Cornelia Kerkhove.

| Volksblad | pagina 3

Zoo hoorden wij dezer dagen van een zeer jonge dame van nog geen 17 ,/a jaar, met niet meer ontwikkeling dan de gewone lagere school en met een aanleg die haar niet in staat zou stellen het ... doen bakken van steenen, z.g. veld- örandsteenen, waarvan de huizen in Limburg meestentijds gebouwd wor den. In 1918 werden circa 2 mil- lioen gebakken en het vorige jaar ongeveer vier en een half

| Volksblad | pagina 3

den aanstaanden herfst en het volgend jaar veel minder koren van het buitenland zal gekocht behoeven te worden. ... Euw.afk.: 24, Maren* Nathan, 50 j. jm. te Goea en Mathilda Eva Cohen, 46 j. jd. te Middelburg.

| Volksblad | pagina 3

Vlissiagen, St. Jacobstraat 1. Middelburg, Lange Delft B 130. ... Voor jongens en meisjes van 1015 jaar bestaat nog steeds gelegen heid zich als lid van bovengenoemd koor aan te melden, iederen WOENSDAGAVOND tusschèn half zeven en acht uur in de Bovenzaal van het

| Volksblad | pagina 3

Huw. afk. 23, Adriaan Philipse 31 jaar jm. te 0. Arendekerke en Maria Zweedjjk 26 jaar jd. te Goes. 23, Adriaan de Leeuw 25 jaar jm. te Goss en Leviaa Doortje van der Maas 19 jaar jd. te Wolphaartid ... Overleden 25, Maria de Vreugd 57 j. gehuwd met Pieter Vonk. 25, Johanna Catbarina Knijper 99 jaar wed. van Pieter de Keulenaar.

| Volksblad | pagina 3

vereenigiogen blaren gekomen. Hst belooft sas heel maoiea d$g te worden. To'sa! komen er acht twaalftallen op bssoek en wal de volgende 5 H M.S. van Dordrecht, Fluks v&ö Zevenberg©», D.O S. van Middelburg, UDI ... Botterdam, 7 Maart 1921. Viasaanvoer 19C00 at. blauw f 1,25 a f 2 00. 3710 it. wit f 1,20 a f 150. 800 ft. Groningen f 1,50 a f 2,00 3160 ei. geel t 1,50 a f 2,00. 1040 st. dauwrooi onverkocht goeden

| Volksblad | pagina 3

Huw.-afk.4, Pieter Gernler, 47 jr., wedr. te Middelburg, en Catharina van Veen, wed. van J. P Hibels, 53 jrte Middelburg, onlangs te Goes. ... Heden overleed te 's Graven- hage, in den ouderdom van 72 jaar, onze geliefde Moeder, Behuwd- en G.ootmoeder

| Volksblad | pagina 3

Tronjewitas Oceana van Odparlemolanowitsj gegeven en was in staat, dien naam vlot uit te spreken- ln het laatst van het vorige jaar ge raakte een welgestelde Berlijnsche fami lie in BerlijniWest in kennis met ... Middelburg Lange Delft B. 13e. Vlissingan St. Jacobsstraat I. Rotterdam Korte Hoogstraat 37.

| Volksblad | pagina 3

en beenen, een prop in den mond. Het onmiddellijk ingesteld onderzoek heeft aan het licht gebracht, dat de meid met haar vrijer, een jongen van 2t> jaar, jle misdaad gepleegd hebben. Zij zijn gepakt ... De moordenaars hebben bij hun ver hoor het grootste cynisme aan den dag gelegd. Tegen den commissaris van politie, die hem een verhoor afnam, zeide de jongen ik bof nou ook nooit eens ieder jaar word

| Volksblad | pagina 3

vijf-eu-twiutig jaar heeft men uiet zoo'u geiiiigen voorraad haver booneu en erwten meegemaakt als in dit jaar. ... Verleden week heefteen vreemdeling in een der grootste hotels van Oostende eene som van één millioen 800.000 fr. met het spel verloren.

| Volksblad | pagina 3

herkozen. Ook de bode, A. M. Sampon werd wederom voor den tijd van 3 jaar als zoodanig herbenoemd, terwijl het salaris van den bode, op voorstel van het bestuur met ingang van 1 Januari 1922 met 25 pCt. zal ... Middelburg," 20 October 1921.

| Volksblad | pagina 3

Een jaar geleden ontmoette zi.' haar tegenwoordigen man op een besloten bal. ... Voor de derde klasse speelde giste ren Zeelandia te Middelburg tegen Middelburg II, de uitslag was 42.

| Volksblad | pagina 3

Op de algemeene vergadering van het Verbond van Ned. fabrikanten verenigingen, heeft de voorzitter, de beer Simon A, Maas, aan de hand van beursnoteeringen aangetoond dat de laatste drie jaar bij 37 ... A.s. Zouoag spee t Goes II haar eersten wedstrijd voor de eerste klas A. van den Z. V. B en wel tegen Zeelandia 11 uit Middelburg.

| Volksblad | pagina 3

Uit de filmwereldVoor het einde van het jaar zal Buenos-Airës z'n 160ste bioscoop-theater bezitten, waarvan de meeste ware paleizen zijn. De cinematografie neemt in Zuid- Amerika steeds grootere ... Te Goes won Goes III van Blauw- Wit Vooruit lf uit Middelburg mef 3-0.

| Volksblad | pagina 3

te Goes, ten uoordeu van de Spoorlijn voor één jaar, ingaande 1 Januari 1922 Tegenwoordige pachters zijnJ. Voois, H. Stefes, J. J. Koen, J. D. Braber, E. Duijnhouwer, W. de Jonge Jz., C. van Damme, T ... Engrosverkoop voor Zeeland bij SCHULTE en THIEME, Lange Delft A 98,Middelburg.

| Volksblad | pagina 3

Voor de Z.V.B. speelt Goes II tegen Middelburg ILL te Midde'burg voor de le klasse A. ... Wat er dan over blijft zal kan wel eenigszins worden begrepen, indien men verneemt, dat in één jaar (1919/1920) 899 monsters werden onderzocht. Tus- schen haakjes zij hierbij opgemerkt, dat hierv, or