Krantenbank Zeeland

HomeSearch

7.317 resultaten gevonden

| Vlissingse Courant | pagina 109

nnchtbooten 742, met de dagbooten 840, alzoo samen aangekomen 800 en vertrokken 1082 passagiers. ... Bij gelegenheid van het internationaal con cours, gehouden te Tilburg, is het muziekkorps der stedelijke schutterij te Middelburg, met eere uit het strijdperk getredeD, doordat het den eersten prijs

| Vlissingse Courant | pagina 102

aanvulling van ongeveer 250 jwiigens kan volstaan worden, als gerekend wordt op dezelfde uitkomsten van de werving van jongens boven de 16 jaar en van lichtma trozen voor het wachtschip te Willemsoord (in 1885 ... Het gemeentebestuur van Rozendaal heeft van het min. van oorlog telegraphisch bericht ontvangen, dat de groote manoeuvres dit jaar iu de maand September zullen worden gehou den. Naar wij vernemen

| Vlissingse Courant | pagina 95

Hij achtte de bezoldiging dier betrekking (ƒ800 'sjaars) niet geevcnredigd aan die vaD den commies hij den burgelijken stand, welke 1000 bedraagt. ... Smits te Middelburg, betreffende de niet- toekenning van pensioen aan zijn zoon, den wegens lichaamsgebreken gepasporteerden soldaat H. W. F. Smits, die bij eene schiet oefening aan het strand te

| Vlissingse Courant | pagina 93

bij het bataljon te Middelburg. In verband daarmede is de officier van gezondheid 2e klasse J. W. Deknatel van dat bataljon, die te Utrecht gedetacheerd is, overgeplaatst bij het 5e bataljon 6e regiment ... De gemeenteraad van Middelburg heeft de jaarwedde van deu commissaris van po litie van ƒ1600 tot ƒ2000 verhoogd.

| Vlissingse Courant | pagina 92

Als een onwaarheid een dag oud is dan spreekt men van een leugen is zij een jaar oud, dan noemt men haar een verdichtsel, en is zij een eeuw oud, dan heet zij een legende. ... -aude straten der meer w3legen wijken doorkruisten. Het .m-i-i dier handelsmannen bedroeg in 1860 1253, maar was in 1872 reeds tot 800 verminderd. Velen bezaten kleine wagens die met hitten of muilezels werden

| Vlissingse Courant | pagina 87

Naar wij vernemen zullen evenals het vorige ook dit jaar de heeren Landsman en Op den Zieke met een 40-tal leerlingen, die een jaar of langer het onderwijs in de hoogste klasse gevolgd hebben, een ... Gisterenvoormiddag is te Middelburg met. stillen eenvoud het lijk ter aarde besteld van den 11. Dinsdagavond zoo plotseling over leden oudsten wethouder den beer E. Erme- rius. Behalve de familie van

| Vlissingse Courant | pagina 73

ik ze drink, dan is het oprechte Zeeuwschc. Toen ik nu een jaar of vijf geleden in Zeeland was, nam ik ■voor een aardigheid een pakje van de Ruijtcr. een uit den „Roodcn toren" te Middelburg en een uit ... groote aantal werklieden, dat niet ver meer van de 800 is verwijderd.

| Vlissingse Courant | pagina 42

^wee gasboeien, welke in eens f 16000 en jaar lijks f 800 vereiscben. ... vinden, waarin zij zich ophonden. Zij kunnen bovendien geweldig vasten; zonder voedsel kunnen zij wel een jaar lang in t leven blijven.

| Vlissingse Courant | pagina 37

De mailboot //Prins Hendrik/' die jl. Vrijdag naar Middelburg werd gesleept om in het droogdok aldaar te worden schoongemaakt en geschilderd, keerde beden namiddag bier te rug en zal spoedig weder ... - 800

| Vlissingse Courant | pagina 22

Be voedingscoramissie van het garnizoen te Middelburg is geslaagd met liare plannen voor het bouwen van eeue slachterij voor het garni zoen. Vanwege het ministerie van oorlog is al les goedgekeurd ... . Voor ongeveer 600 man (het garnizoen te Middelburg en Vlissingen met het depot van discipline is) gerekend vleesch noodig to zijn, zoodat het jaarlijks te slachten getal runderen op 250 is geschat.

| Vlissingse Courant | pagina 14

Hilversum, 1875 M. Algemeen program ma. 8.00 Gramofconplaten. 10.00 Morgen wijding. 10.15 Gramofoonplaten. 10.30 Voor dracht. 11.00 Orgelconcert. 12.00 Concert en gramofoonplaten. 2 ... .30 Gramofoonplaten. 3.30 Orkest. 4.30 Kwintet. 5.00 Orkest en zang en gramofoonplaten. 6.30 Boekenhalfuur. 7.00 Pianorecital. 7.15 Causerie. 7.30 Pianorecital. 7.45 P.T.T._kwartiertje. 8.00 Vaz Dias. 9 05 Opera. 10

| Vlissingse Courant | pagina 14

Voor Vlissingen is interessant o.a. de geschiedenis de „Spokerij in het Beelden huis" en die der „Wonderbare flesch van St. Willebrord" en voor Middelburg is te ... Hilversum, 296 M. Algemeen pro gramma verzorgd door de Vara. 8.00 Gramofoonplaten. 10.00 Morgenwijding V.P. R.O. 10.15 Declamatie Hetty Dick. 10.30 Orgelspel J. Jong. 11.00 Vervolg declama tie. 11

| Vlissingse Courant | pagina 14

VlissingenMiddelburg. ... Het O.M. eischte een jaar voorwaarde lijke gevangenisstraf. De verdedigerkon zich bij dezen eisch aansluiten en vroeg de onmiddellijke invrijheidstelling van zijn cliënte, waartegen de rechtbank geen

| Vlissingse Courant | pagina 13

Wat de gevolgen van het een en ander zijn zullen, durven wij niet beslissen; gaarne blijven wij èn voor Middelburg èn voor de ondernemers het beste hopen. Dit neemt echter niet weg, dat wij het ... , daarvoor gemaakt, zoodat binnen een jaar de werken moeten zijn voltooiden de levering geschied volgens tarief, niet hooger dan to Amster dam en aan het Gemeentebestuur voor kostelooze verstrekking aan

| Vlissingse Courant | pagina 13

MIDDELBURG, 29 Dcc. Men heeft ons verze kerd dat bij een onzer nijvere medeburgers, wiens naam tevens genoemd is, liet plan is ontworpen om lvcr ter stede oen nieuwe straat te bouwen en die met glas ... zijn gun stelingen tusschen middernacht en 2 ure hebben zij daarop in rijtuigen de stad verlaten, onder geleide van 800 soldaten. Op eenige mijlen van do stad keerde een honderdtal mannen van het geleide

| Vlissingse Courant | pagina 13

1. Aan Duitschland zal een voorloopig moratorium van drie jaar v/orden verleend voor het beschermde deel der herstelbeta lingen. ... - jaar is geschied, terstond weder bij wijze van leening aan de Duitsche Spoorwegen ter beschikking stellen.

| Vlissingse Courant | pagina 13

jaar oud waren, liepen verwondin gen op en werden op advies van genees- heeren naar het „Charitas"-ziekenhuis te Roosendaal overgebracht. Ir. Dresden was er het ernstigst aan toe. Zijn borstkas was ... Overgangsklasse. Middelburg 4Nieuwland 1 Vlissingen 4Kortgene 1 Kapelle 1Eiland Boys 2 Walcheren 2De Zeeuwen 4

| Vlissingse Courant | pagina 13

TELEFOON 637 MIDDELBURG Het adres voor beter werk ... .200.000 luisteraars, die per persoon en per jaar 2 Mark betalen. De totale inkomsten van den Duitscnen omroep bedragen dus ruim 26 millioen Mark per jaar. Met dit bedrag kan men niet alleen de kosten van de gewone

| Vlissingse Courant | pagina 12

Moord en zelfmoord. Te Parijs woonde een zestigjarige fabrieksarbei der in de Aubrevilliers-straat rustig samen met hun dochter, een ongehuwde vrouw van vijf-en-dertig jaar. De man ging overdag naar ... van een oude vriendin, een vrouw van zestig jaar, arbeid ster in een fabriek van reukwerken te Nan- terre, die eiken Zaterdag vader en dochter bezocht en dan tot Maandagochtend bij hen vertoefde. Dit is

| Vlissingse Courant | pagina 12

opgehan gen „Mannen, ouder dan 40 jaar, worden niet aangenomen". Zoo komt het, dat reeds in de middaguren een bijkans onoverzienlijke schare van trieste, deerniswekkende figuren zwijgend staat te wachten ... Ik des te beter, sprak de onbekende lachend, U hebt me vroeger eens gezien, maar onder heel wat minder gunstige omstandigheden. Vier jaar geleden werd ik in uw tehuis opge nomen als een kommerlijk en

| Vlissingse Courant | pagina 12

Koudekerke, het zoeken van den weg in de mantelingen van Domburg naar Oranjezon, Vrouwepolder, Serooskerke, het loopen van Middelburg over Sint LaurensGapinge naar Veere, het klimmen op den Kampveerschen toren ... En na de bezoeken aan 't Schotsche Huis te Veere, de Jeugdherberg te Vlissingen, het Zeeuwsch Genootschap te Middelburg of wat dan ook, telkens klommen zij uit hun zomer huisje weer 't hooge duin op

| Vlissingse Courant | pagina 12

muzi kaal Brussel ieder jaar met verlangen uit ziet. Vroeger hadden deze concerten plaats in het Monnaie-Theater (de Brusselsche Opera). Doch de concertzaal van het Paleis van Schoone Kunsten, de ... Hilversum, 298 M. Algemeen program ma. 6.45 en 7.30 Gymnastiekles. 8.00 Gra- mofoonplaten. 10.00 Morgenwijding. 10.15 Voordracht. 10.30 Viool en piano. 11.00 Voor dracht. 11.20 Viool en piano. 11

| Vlissingse Courant | pagina 12

Gisterenavond vergaderde bovengenoemde amer ten stadhuize te Middelburg onder Dorzitterschap van den heer C. Boudewijnse. Aanwezig waren met den voorzitter 15 le en. Afwezig de heeren Van Raalte ... Aan den minister van financiën zijn be zwaren bekend gemaakt tegen het feit, dat de bewaarder van hypotheken te Middelburg tevens belast is met een ontvangerskantoor en men nu voor het zng. natte

| Vlissingse Courant | pagina 12

Het jaar 1556 sloot zelfs met een batig saldo van ruim 80000 gulden. Ook honderden andere gemeenterekeningen van Amsterdam wijzen op overschotten, ongeacht nog de jaren van overvloed in de ... Zeeuwsche Eilanden (Middelburg).

| Vlissingse Courant | pagina 12

Bij de kannibalen. De missionaris A. G. Stewart, die na 25 jaar in de Zuidzee-missie te hebben doorgebracht, hier is teruggekeerd, verklaarde, dat de kan nibalen in de binnenlanden gevaarlijker ge ... Mouladet en een jaar later trouwde de weduwe in derde hu welijk den koopman Bardet.

| Vlissingse Courant | pagina 12

Zijn alzoo verscheidene personen uitVlis- singen en Middelburg door de kaapvaart rijk geworden, het komt ons niet toe te beoor- deelen of op rijkdom, op zoo'n wijze verkre gen, wel Gods zegen kan ... rusten. Van een kaapvaarder uit Holland, Klaas Compaan, die in 1708 te Oostzaan een prachtig huis heeft laten zetten, welk huis verleden jaar is afgebroken, is het volgende vers bekend

| Vlissingse Courant | pagina 12

kring mededeelen, dat de laatste 6 jaar en daarvoor gebeurde het ook al op groote schaal aan dezen arbeid in werkverschaf fing en in tariefloon 40.000 tot 60.000 ar beiders deelnemen. ... Ik voorspel U, binnen een half jaar zijn wij genoodzaakt den aanmaak van lighallen stil. te zetten, omdat voor een meer nood zakelijker productie, nl. die van doodkisten, ons het hout zou ontbreken.

| Vlissingse Courant | pagina 12

De heerschenle verwarring omtrent het begrip sportmassage in ons land is volko men begrijpelijk als men nagaat dat voor ongeveer 5 jaar geleden hier te lande pas een aanvang werd gemaakt met de ... Hilversum, 301 M. Avro. 8.00 Gramo- foonplaten. 9.00 Moi'genwijding. 9.15 Orgel concert P. v. Egmond Jr., m.m.v. M. Con- doo-Kerdijk, sopraan. 10.00 Orgelspel V. Schoonderbeek. 10.30 Kerkdienst uit

| Vlissingse Courant | pagina 12

In een van de twee ronde putten in den betonnen vloer van het Romeinsche wacht lokaal is een cirkelronde bypocausttegel gevonden met den stempel van het eerste legioen. Ook verleden jaar zijn er ... a. op 1 Juli 1934 den leeftijd van 17 jaar hebben bereikt, doch op dien datum het 21e levensjaar nog niet zijn ingetreden

| Vlissingse Courant | pagina 12

tegen de muskieten heeft in de omgeving van het vogelstation zulke goede resultaten opgeleverd, dat men haar in het groot wil herhalen en het volgend jaar vele duizenden zwaluwen los zal laten in de ... gebruik ma ken van de kunstnesten, die overal voor haar klaar staan. Men rekent er dan ook op, dat zij het volgend jaar, wanneer zij zijn teruggekeerd van haar wintei*verblijf in Afrika, naar haar

| Vlissingse Courant | pagina 12

eerste competitie-Zondag van het nieuw begonnen jaar, brengt voor de rood- witten een thuiswedstrijd aan den Koude- kerkschen weg, waar Dosko op bezoek komt. De wedstrijden aan den Koudekerk- schen ... Middelburg speelt thuis tegen T.S.C. De Middelburgers zijn aan hun fraaie positie op de ranglijst verplicht dezen wedstrijd in een overwinning om te zetten, hetgeen ze dan ook wel zullen doen.

| Vlissingse Courant | pagina 12

ervaringen van een huisarts zelf. Wij hebben nu eens eeni ge cijfers opgezocht die een helder licht werpen op deze kwestie. Volgens de opga ve van 1 Januari van dit jaar zijn er in de residentie niet minder ... HILVERSUM I, 1875 M. N.C.R.V. 8.00 Schriftlezing, medi tatie, gewijae muziek- 8.30 Gramofoonmuziek. 9.30 Gelukwenschen. 9.45 Gramofoonplaten. 10.30 Morgendienst. 11.00 Christ. Lectuur. 11

| Vlissingse Courant | pagina 12

knaapjes van elf tot veertien jaar, die den schuilkelder aan het Iepenplein wel ke reeds dagen te voren grondig door op geschoten jongens onder handen was ge nomen, onder andere was het wachthuisje vernield ... Middelburg 2 uur

| Vlissingse Courant | pagina 11

. Men praatte er reeds weken over; is er nog verre van over uitgepraat, en loopt gevaar het onderwerp nooit geheel uit te putten,' ook al doet de Kamer over haar voorbereidenden arbeid ook een jaar. Ja ... Aan den spoorweg te Neuzen hebben in het afge- ioopen jaar 171 zeeschepen gelost of .geladen, waar onder 10 met hout voor de aldaar gevestigde firma A. Bril en Co.; in liet jaar 1874 waren aan liet

| Vlissingse Courant | pagina 11

Noemden, we de uitvoering van Beet hoven's „Negende" te Middelburg dit voor jaar een gebeurtenis, ook „die Jahreszeiten" van Haydn belooft voor Vlissingen een evenement te worden. Solisten en 't ... be- wordt opgemerkt, dat de maanden november en December voor bet bedrijf an zoo groote beteekenis zijn, dat de raad jo bestuur zich nog niet gaarne aan eeni- vöorspelling voor het geheele jaar zou

| Vlissingse Courant | pagina 11

Een aantal tuinders, wier afgelegen en weinig productief land voor 10 4 15 jaar van uiterst geringe waarde was, kan nu schop en gieter neerleggen om „stil" te gaan leven. ... lustig op losgescoord. Van de vier vastegstelde ontmoetingen ging alleen Gudok-Middelburg wegens terreinafkeuring niet dcor. Twee van de drie andere wedstryden eindigden met korfbalcyfers. Alliance

| Vlissingse Courant | pagina 11

Voor de eerstgenoemde vacature heeft zich slechts één bevoegde sollicitant aangemeld, nl. de heer J. Scheltens, leeraar aan het gymnasium te Middelburg. ... a. natuurkunde (6 lessen van 40 minuten) J. Scheltens, leeraar aan het gymnasium te Middelburg, in het bezit van het doctoraal diploma wis- en natuurkunde (bevoegd)

| Vlissingse Courant | pagina 11

i V.A.R.A. 8.00 Gramofoonplaten. 9.30 j Keukenpraatje. 10.00 Morgenwijding. 10.15 Orgel, voordracht, gramcfoonpla- ten en causerie over de arbeidersklasse i vóór honderd jaar in Duitschland. 12.00 De ... Hij werd deerlijk verminkt en moet op slag zijn gedood. Het slachtoffer, dat 31 jaar oud was, laat een vrouw en vier kinderen na.

| Vlissingse Courant | pagina 11

J. J. D., 55 jaar, slager te Oost- en West- Souburg, had hooger beroep aangeteekend tegen een vonnis van den kantonrechter te Middelburg, waarbij hg wegens jagen zon der schriftelijk bewijs van ... Rechtbank te Middelburg.

| Vlissingse Courant | pagina 11

van sterken drank. De „vakvereei-iging" functionneerde al tien jaar met medeplichtigheid van vrouwen, die haar mannen vergiftigden om verzeke ringsgelden te innen. Reeds zijn 17 perso nen ingesloten. De ... de stabiliteit der regeering. De goedkeu ring van speciale volmachten tot het einde van het jaar zal de regeering in staat stel len het opbouwende plan, dat zij op finan cieel economisch en politiek

| Vlissingse Courant | pagina 11

De vereeniging „Het Nederlandsche Zee wezen" vatte twee jaar geleden het plan op om ook in Nederland een of meer zei lende. schoolschepen in de vaart te bren gen, ter aanvulling van de opleiding van ... bijdragen van reederijen, stichtingen, ge meentebesturen van groote en kleine ha venplaatsen, ook vrachtvervoer zijn ge raamd op 100.000 per jaar.

| Vlissingse Courant | pagina 11

P. A. VAN BEERS. H. M. J. VAN BEERS— VAN DIERENDONCK. Middelburg, 22 Juni 1939. ... De Pagter en Dobbelaere zullen zonder veel inspanning wel beslag leggen op res pectievelijk de 400 en 800 m. Op de 3000 m starten Dronkers en van Poelje van „Mara- hton" en De Vin van „A.V. '35".

| Vlissingse Courant | pagina 11

Een nieuwe Dalai Lama gekozen. Naar het Chi- neesche persbureau meldt is thans een vijf jarige jongen gekomen om over Tibet te regeeren en den dertienden Dalai Lama, die vijf jaar geleden stierf, op ... 2 uur Ds. L. C. SPIJKERBOER, van Souburg MIDDELBURG.