Krantenbank Zeeland

HomeSearch

93 resultaten gevonden

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 3

Waarom schrijft het bestuur toch niet eens een belooning uit op het vangen en dooden van deze beesten, die, wanneer men gedurende een jaar eens alles noteerde, blijken een heele verwoesting onder de ... Uit een beestenspel te München-Gladbach brak iD den nacht van MaandBg op Dinsdag een wolf los. Het dier verscheurde een meisje •van drie jaar. De vader werd bij het zien van het doode kind

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 3

arresteerden inspecteurs van politie een man, waarop zulk een tumult ont stond dat de marechaussee, die met de blanke sabel op het publiek inreed, het Plein moest ontruimen. Een stoet van ruim 800 stakers trekt ... Sinds acht jaar praktiseerde daar een zeer beminde arts, dr. Rieger, wiens specialteit was, dat hij nooit rekeningen schreef. Als men hem om de rekening vroeg, zei hij altijd »Later, later. Dan

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 3

Gisteren is van hier naar het huis van bewaring te Middelburg overgebracht J. D., tot voor korten tijd reiziger voor een rijwiel- fabriek, in verband met het aan het licht ge komen onregelmatigheden ... WtT Alle personen boven de 21 jaar worden dringend uitgenoodigd op deze Vergadering tegenwoordig te zijn.'

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 3

vrouwen scheidden en na veel gedelibereer de mededeeling deden dat de mannen tusschen 20 en 45 jaar moesten achterblijven als krijgs gevangenen. Deze order had betrekking op 48 personen, tot wie ook de man ... Te Middelburg gaat men nu de augurken op groote schaal inzouten. Ze worden voor dat doel in voorkoop betaald met f 1,50 per honderd kilo, in gewone tijden natuurljjk een bespotteljjke prjjs.

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 3

71 overlevenden van de bemanning zijn gered door een kruiser. Het is mogelijk dat de andere zijn gered door andere schepen. De «Formidable* was een tweede klasse schip dat 15 jaar geleden was gebouwd. ... ongeveer 800 Duitsche soldaten tot den stormaanval overgingen. Slechts een veertigtal van hen bereikte de helft van den af te leggen afstand. Ten slotte be dienden officieren en infanteristen de Fransche

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 3

, besteed aan alle zieken, in het bijzonder aan de typhusl jders. Z. Exc nam naderhand een kijkje i i de eetzaal, waar een 800 bewoners van het vluchtoord aan tafel ... eigenaren hebben sommen gevraagd die eenige bonderde percenten gaan boven de taxatiesom. Intusschen is het te voorzien, dat van den havenbouw dit jaar weer niets komt. De plannen zijn thans onderworpen aan de

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 3

Dinsdag 11 Angustus a.s. zal voor de Rechtbank te Middelburg worden behandeld de strafzaak tegen G. G M. B. 42 jaar pastoor, wonende te Ier Neuzen, beklaagd dat hjj op 19 Mei jl. te Ier Neuzen op de ... Aangedrongen werd op vroege en zoo volle dig mogelijke bestellingen, daar naleveringen in het volgende jaar uitgesloten zijn.

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 3

vV. P. J. B., koopman te Middelburg, t. z. v. openbare dronkenschap bij eerste herhaling, t. hecht, van drie d. ... zijn gezondheidstoestand het niet toeliet. Er verliep ongeveer een jaar totdat hedenmorgen de sergeant-majoor van het landstormcorps Rotterdam, met 7 soldaten van het landweerdepöt aan het gebouw »Trans

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 3

128 naar Hoek M. Kayzer, veldarbeider O 173 naar Zaamslag P. V. A. Galle, zonder beroep, Grenulaan 13 naar Middelburg C L. J. de Nys, zonder beroep, O 185 naar Etten en Leur A. J Jacobs, werkman ... onder eede verklaarden in intieme betrek king tot genoemde Aaltje gestaan te hebben. Deze personen zijn echter later, wegens mein eed, tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld, terwijl de omkooper zelf

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 3

komen daarbij administratiekosten en salaris van het personeel. Het viel dhr. De Jager tegen dat wordt dan wel een f 10.000 per jaar rekent hij zuchtend uit. Daar wil hij dan nog wel eens over denken! De ... Aan het gebouw van het Provinciaal bestuur in Zeeland te Middelburg, werd Woensdag aanbesteed het uitvoeren van een deel der werken tot havenuitbreiding te Ter Neuzen in twee perceelen.

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 3

De administratiekosten werden eveneens op voorstel van B. en W. met ingang van 1 Dec. 1917, gebracht op f 1000 per jaar. ... .W.U.; landbouw 2200 K.W. en 327 000 K.W.U. polders 400 K.W. en 400 000 K W.IT. en tractie 300 K.W. en 250.000 K.W.LU Totaal alzoo 9347 K.W. aansluitwaarde en 4,654 800 K.W.U. jaarljjkseh verbruik.

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 3

Volgens de New-York Times" zai Wilson de tweede oproeping by keuze vervroegen. On geveer 800,000 man zullen aldus in de eerst volgende maanden onder de wapenen worden heroepen, zoodat binnen het jaar ... ,000 ton rogge binnen, dus 45 millioen kg. meer dan verleden" Jaar, terwjjl voor dit jaar gerekend wordt op een totale opbrengst van 240,000 ton, waarvan 35,000 ton voor zaaizaad is gebruikt.

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 3

I. S. te Middelburg en J. C. K. fabrieksar beider te Middelburg 3 m. gev. voorw. met drie jaar proeftjjd J. C. Middelburg teruggave aan den voogdjjraadM. M. werkvrouw te Middelburg gedetineerd 3 ra ... Deze motie werd met algemeene stemmen aangenomen. Voorts deelt de voorzitter mede dat wjj dit jaar hoogstwaarschijnlijk hooi- distribntie znllen krjjgen en dat voor Zeeland daartoe eene commissie zal

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 3

Te Middelburg slaagden de. dames A. E. Vermandei te Sas van Gent. E, A. Verstraeten te Clïnge, S. L. Goedhals te IJzendijke, N. Griep te Rilland, L. E. Geurt te Middelburg, C. T. M. Haartsen te ... gebracht. Reeds l1/, jaar geleden had hjj de preparaten van zjjn vriend Hofman gekregen om een bom te ma ken maar volgens zjjn zeggen gevoelde hij daar niets voor en had hjj bet gevaarljjk tuig maar in zjjn

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

Uit de rekening en verantwoording over het afgeloopen jaar van de vereeniging »Eigen Hulp*, onderling verzekeringsfonds van varkens tegen steifte, bleek, dat was uitgegeven f 134,88, waaronder f 103 ... In het afgeloopen jaar hadden 6 leden ont slag genomen en waren 6 nieuwe toegetieden, zoodat het ledental gelijk was gebleven.

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

In de Dinsdag te Groede gehouden raadszitting herdacht de voorzitter het over leden lid Risch en sprak den wensch uit, dat de raad verschoond moge bljjven van veran deringen zooals het vorig jaar. ... werk zal tegelijkertijd aanbesteed worden met het bag- gerwerk in het kanaal naar Brugge, dat 't Rijk dit jaar denkt uit te voeren.

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

De Voorz. merkt op, dat het Bestuur der Brandweer ieder jaar een begrooting indient, zij kan het verlangde bedrag, als zij het be staande te laag vindt, een volgend jaar ver hoogen. ... Dhr. Dees merkt op, dat die Vereeniging vroeger dit locaal heeft gevraagd en van de gemeente heeft kunnen krijgen voor 10, per jaar, ter vergoeding van schoonhouden, vuur en licht. Zij vonden dit

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

In Soerabaja (onze Oost) zijn 800 oproerige langstaarten gearresteerd. Ten gevolge van het uitsteken der nieuwe Republikeinsche vlag hadden de Chineezen onderlingen twist gekregen. Rare Chineezen ... Als een bijzonderheid meldt men uit Clinge, dat in één kleine buurt 10 oudjes wonen, die den gezatnenlijken leeft pj d van 835 jaar hebben bereikt. Allen gaan nog dagelijks uit werken.

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

J. van Drongelen te Hoek voor f 10,919, Job Wolfert te Hoek voor f 10,800, P. C. van der Hooft te Tei Neuzen voor f 10,720, R. Verschelling te Ter Neuzen voor f 10,220 en J. P. de Vos te Ter Neuzen ... -- Bij de te Middelburg gehouden examens voor onderwijzer zijn o. ra. geslaagd de heeren G. J. Kotvis te Hoofdplaat, W. J. van Nieu- wenhuijzen te IJzendijke, C. Bruggeman te Ter Neuzen en ,1. H. van

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

En Juliaantje bleek bij deze gelegenheid niet alleen een heel intelligent kindje te zijn, dat, al is ze nog maar drie jaar oud, zich nog veel herinnerde van haar verblijf in Artis verleden jaar, maar ... . Lady Margaret, die toen al een goed stuk over de dertig was, bleef ongehuwd tot een jaar na het rechtsgeding, toen zjj nog de uitver korene werd van den ouden Sir Theodore Maitzand, die twee of drie jaar

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

Voorgesteld wordt het inkomen van de Kroon met f 200.000 te verhoogen en te brengen op f 800.000. De uitgaven voor het onderhoud' van de zomer- en winterverblijven worden eveneens verhoogd van f 50 ... De zittingsduur van de Tweede Kamer wordt met een jaar verlengd en voor gesteld verhooging van de schadeloosstelling voor de leden der Tweede Kamer tot f2500, zoomede toekenning van reiskosten voor

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

Ingekomen was een adres van C. J. de Vries, ambtenaar ter secretarie. Adressant wijst er op dat zijn jaarwedde slechts f 450 bedraagt, terwijl in Axel f 600 met ver hooging om de twee jaar van 50.tot ... een maximum van 800 wordt gegeven. Hij verzoekt den Raad zijn jaarwedde met ingang van 1 Jan. 1913 te willen verhoogen.

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

800,- is ingeschreven. Ze wenden zich tot den Raad met beleefd, doch dringend verzoek, thans van gemeentewege te willen overgaan tot het stichten eener in de be hoeften voor deze gemeente ... Voorts wordt in het adres gewezen op de bijdrage groot f 125, (begrepen in de ge noemde i f 800) die voor dit doel slechts ter beschikking is gesteld, onder voorwaarde, dat dit alleen ten bate zou

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

beteeken, moet niet worden ondesebat. De Belgische veestapel telt 1.800 000 runderen, waarvan jaarlijks 400 000 worden gpslaeht. Tegen 100 fr. per stuk aan rechten en on kosten, voorspruitende uit ... het toltariet, betee- kent dit voor de verbruikers 40 millioen frs. per jaar, behalve de 6 a 7 millioen, die aan den Staat betaald worden van het ingevoerde vee. De eenige, die hiervan profiteeren, zijn

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

Nog nimmer zjjn zooveel bieten aan dit statiou aangevoerd als dit jaar. Er werden op de drie weegbruggen aldaar ruim 30.800.000 K.G. gewogen. ... bezocht, dat de kermis zoodanig vermindert, dat het hem niet moge lijk is de pachtsom van het laatste jaar op te brengen, dat hij. echter genegen is, indien die plaats hem voor 5 of 8 achtereenvolgende

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

voor perceel 2, door W. M. Ferdinandusse 21.000; J. du Bois, Groede, 20.700 A. Risseeuw, id f 18945 M. Jacobs, Goes, 19.650 H. Jansen, Middelburg, 19.700; H. Keulemans, id., f 19.685 A. du Burck ... voor de massa: D. Jacobs, Goes f67.990; W. M. Ferdinandusse, f 67.800 J. C. van den Brink, Krabbendijke, 67.513 J. M. van de Sande en Woittiez, Breskens 66.900 en J. Cambier, Retranchement, 65.438.

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

wordt, heeft een broeder slechts pl. m. f 800 noodig. Het overige mag hij niet eens behouden, daar hij geen eigendom mag bezitten. Hij schenkt dit dus weg aan familie, armen of kerk. Rome kan dan, van dit ... Eenmaal per jaar echter, bij de behandeling der begrooting, wordt op die saaiheid eene uitzondering gemaakt, en wel als de heer mr. Jac. v. d. Biesen, een der leden voor Noord- Brabant, er op zijn

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

bijzondere school met drie onderwijze ressen van 73 en 74 jaar en een andere school met een onderwijzeres van 82-jarigen leeftijd. Dat in die volksscholen met 6 of zelfs met 7 leerjaren, voor kinderen van 6 ... tot 13 jaar, die vermeerdering van den omvang van het onderwijs met dat in drie vreemde talen of in twee vreemde talen en wiskunde, waaraan wekelijks tien lesuren besteed worden, de toestand van het

| Ter Neuzensch Volksblad / Zeeuwsch Nieuwsblad | pagina 2

»ln 1908 waren de getallen 250 vrijge sproken, 229 berispten en 378 beboeten. Dus op een kiezerscijfer van over de 800,000 onge veer 600 kiezers, die onwettig onthouden hadden te stemmen. ... Een adres van bewoners van de Kortestraat, om betere verlichting en bestrating. Er wordt besloten direct voor verlichting en het' vol gende jaar voor bestrating te zorgen.