Krantenbank Zeeland

HomeSearch

2.939 resultaten gevonden

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 14

later 20 H.L. tulpenbollen, die f 45 per H L waard zouden zijn. Hiermede zou de landbouwer f 800 kunnen verdienen. Zeei verbaasd was deze toen hem kort daarop een wissel van f 1200 werd gepresenteerd ... , niet- tegenstaande was afgesproken, dat de alge- heele afrekening het volgende jaar na het opleveren van de bloembollen zou plaats heb- ben. Toen de wissellooper met den wissel kwam, vervoegde zich juist

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 12

De lijst der plaatsvervangers van drie tot zes jaar nagaande, ontviel mij onwillekeurig de opmerkingIn welke richting wordt hier ge- keurd V\ at hebben onze heeren keurmeesters zich uitnemend van ... hunne taak gekweten Onder de plaatsvervangers vindt men dieren die eenvoudig van de fokkerij moesten uitge- sloten zijn. Jammer is het, dat zulke hengiten het volgende jaar niet ter keuring kunnen

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 10

De vorige week werd te Louden de alge- meene vergadering van Barnum en Bailey (limited) gehouden. De voorzitter, de heer G. 0. Starr, deelde mede dat de show verleden jaar iu November te Weenen is ... wanneer er voor voile huizen werd gespeeld. De ontvangst bedroeg dit jaar 296,248 p.st. tegen 176,011 p.st. in het vorige jaar, dus een toename van 120,000 p.st. terwijl de uitgaven bedroegen 228,153 p

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 10

Een timmerman, te Middelburg, woon- werkzaam bij den heer Anker te Vlis- smgen, wordt tegenwoordig onder politiegeleide naar zijn woning te Middelburg gebracbt. Maandagavond werd deze man door een ... toeristea gebruikt, beeft zicb dood- geschoten, toen bij, zich in de lichten vergis- sende, zijn scbip, op de kust van Jamaica, op de klippen bad gezet. Het schip is verloren. Kapitein Brunswig was 38 jaar

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 10

Het vorige jaar Juli geraakte te Middelburg een jeugdig meisje onder een lorrie, waarmede yoor de Naanilooze Vennootschap Houthandel, voorheen G. Alberts Lzn. Co. aldaar, hout vervoerd wordt. Het ... Heden (Yrijdag) werd nu door de rechtbank te Middelburg, in verband met dit ongeluk, J. A. P., 64 jaar, opzichter bij genoemde vennootschap, wegens het door schuld aan een ander veroorzaken van zwaar

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 10

Van de dekhengsten van 3—6 jaar werd er geene enkele op de bekroningslijst gebracht te Middelburg, Zierikzee, St. Philipsland en Tholen; op de keuringsplaats Oostburg bedroeg dat aantal 10, zijnde 1 ... Onder de te Middelburg, Goes, Cortgene, Zierikzee, St. Philipsland en St. Maartensdijk voorgebraehte 2jarige merrien, kwam geen enkele van de in Zeeland geborenen voor eene bekroning in aanmerking

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 10

1 Nov. a. s. treedt in werking de Auteurs- wet 1912. Bij de Berner-Conventie besloot hederland in het jaar 1911 zich aan te sluiten. Daar echter de oude Nederlandsche Auteurs- wet van 1881 in het ... hebben aan te gaan, of en bier- mede zou men buiten de bepalingen der wet kunnen blijven, gedureude twee jaar alleen uit te voeren die kunstwerken, welke voor 1 Sep tember 1.1. niet in strijd met de wet

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 10

ln'de hedenmiddag voortgezette terecht- zitting werd onder anderen behandeld de zaak van een drietal personen uit Middelburg, die zich hadden schuldig gemaakt aan mishandeling van en wederspannigheid ... en serum, welke door de gemeente gratis aan armen worden verstrekt, gedurende de tweede helft van ieder jaar tot wederopzeggen op te dragen aan E. H. T. van Borssum Waalkes, apotheker alhierbe- paald

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 10

De heer VERLINDE geeft te kennen, dat hij het gevoel krijgt, dat de jongen nog wel een jaar gehouden zal worden. Zijn voorsitel komt practisdh op hetzelfde neer als den weresoh der minderheid van ... burgemeester en wethouders. Hij zou nu maar willen stemmen over het voorstel hem nog een jaar te houden, maar er aan toe voegen, dat hij er niet op rekenen moet, dat hij na 1 Januari 1929 nog ianger zal worden

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 10

S. D. A. P.Li. Onderdijk, Middelburg; A. C. de Baare, VUissingenA. C. de Pauw, Ter Neu zen; J. Catshoek, Zierikzee; C. Hamelin'k, Axel; A. Rorije, Vlissingen. ... van zijn kinderen, n.l. een zoontje van nog geen jaar en een dochtertje van tien, door gas bedwelmd op den grond liggen. Terstond werd geneeskundige hulp in- geroepen. Het bleek, dat de beide kinderen

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 9

De schrijvers meenen, dat nu ongeveer 14 jaar geleden te Middelburg een aanvang is ge maakt m.et plannen voor Ter Neuzen. Die plannen, langzamerhand gerijpt en gekoesterd, mochten niet aan den blik ... der Kamer van Koop- handel alhier in de eerste zitting van dit jaar, om alien vereenigd in dezelfde richting te werken, opdat uitbreiding verkregen worde tegen den tijd, dat daaraan de meest dringende

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 9

Heden werd voor de rechtbank te Middelburg behandeld de zaak tegen M. C. V., redacteur- uitgever van de Zeeuwsche Koerier te Sas van Gent, en M. C. P., wed. P. J. v. d. S., uit- geefster van de Ter ... Van wege het 0. M. waren 2 getuigen ge- dagvaard, terwijl als verdediger in beide zaken die gelijktijdig werden behandeld, optrad de heer Mr. J. J. Heijse, advocaat en procureur te Middelburg.

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 9

In plaats van den heer D. J. Oggel, die bedankt had en den heer B. van Ruijven, het vorige jaar overledeu, werden in het bestuur gekozen de heeren Abr. WIemes en L. H. Burm. De aftredende ... De ontvaugsten over het afgeioopen jaar be- droegen 1610,02, waaronder 1295,80 contri- butie der gewone leden. De uitgaven waren 1550,85, waaronder f 1519,50 aan ziektegeld, goed slot 59,17. Het

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 9

Gisteren is te Middelburg gevankelijk biunengebraeht als verdaeht van landlooperij C. B., oud 51 jaar, boerenknecht geboren te Beveren, wonende te Dresselghem (Belgie). Hp is te Schoondijke ... In Zeeland kwamen in de week van 11 tot en met 17 Mei 6 gevallen van besmettelijke ziekten voor en wel twee gevallen van rood- vonk, nl. eeD te Middelburg en een te Retrancbement, en vier gevallen

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 9

Kleine stakingen heerschen nog als gevolg van de spoorstaking, zoo te Courrieres, de streek van de groote mijnramp, waar 800 mijnwerkers staken. De Parijsche metselaars en electriciens houden de ... In Zeeland kwamen in de week van 12 tot en met 18 October vijf gevallen van besmet- telijke ziekten voor nl. drie gevallen van rood- vonk, een te Middelburg, een te Tholen en een te Vlissingen en

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 9

En nog verder»Hoe liooger het onderwijs hoe ge- »vaarlijker het wordt. Toen ik in Middelburg school ging, »was er een leeraar, die van de redeneering uitging, dat »de menschen eigenlijk niet bestaan ... Waar'b.v. het hoofd der Chr. school alhier in een ver gadering van het Comite tot oprichting eener Chr. H. B. S., nu ongeveer een jaar geleden, in welke vergadering men reeds zeer moedeloos was

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 9

De minimum-loonen zijn niet overal even hooo-. Voor een kolendelver van 18 jaar wordt nu een laagste loon van 3 per dag o-eeischt. Voor jongens, die van hun 14 laar af ook onder den grond kunnen ... Om twee uur waren er 800,000 stakers. De geheele pers erkent, dat de onderhandelingen tot nog toe mislukt zijn. Men heeft echter nog hoop, want 60 pet. van de mijneigenaars hebben het voorstel van de

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 9

Waar het nieuwe schoolgebouw voor meer uitgebreid lager onderwijs, tot de oprichting waarvan door den raad het vorig jaar werd besloten, zijn voltooiing nadert, meenen burgemeester en wethouders dat ... Voor de overigen zou het misschien zoo geregeld kunnen worden dat de vermindering van salaris over een jaar of vier verdeeld werd, de slag treft dan niet op eens en bovendien hadden zij dan

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 9

De tegenstanders der verhooging wezen er- op, dat deze een verhooging van den brood- prije ten gevolge moet hebben. Zij meenden die te kunnen schatten op 1 t 2 cent per brood van 800 gram. ... rivier werd voortgezet. Als raadgevende ingenieurs hebben zij als Nederlanders in de laatste 8 19 jaar herhaal delyk bij groote werken diensten bewezen: Polen, Turkye, Frankrijk, Spanje, Argenti na, ons

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 9

pontonniers en torpedisten en het regiment motorartiiierie. Voor benoeming tot onderofficier-capitulant kunnen voorts ook in aanmerking komen dienstplichtige onderoffi cieren der S.D.O.A. uit Middelburg, weike ... De jaarlijks door het hoofdbestuur van het Nederiandsche Roode Kruis te houden groote oefening zal dit jaar plaats hebben op 16 October a.s. De algemeene leiding is opge- dragen aan den

| Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | pagina 8

Zij, die in dit jaar hun 12de jaar bereiken en in de 6,le klasse der lagere school zitten, kunnen in aanmerking komen. Ook zij, die den vorigen cursus hebben medegemaakt, dienen zich opnieuw aan te ... des voormiddags om half elf uur, voor den heer Mr. J. J. HEIJSE te Middelburg, als curator in het faillissement van E. van Waesbeeghe, nu te Antwerpen, in het vroeger door hem bewooude huis op den