Krantenbank Zeeland

HomeSearch

134 resultaten gevonden

| Sluisch Weekblad | pagina 5

Jarige tarwe f7,50 k 1 8.00, nieuwe dito f5,50 a f 7,25 rogge f 4.70 a f 5,00. wintergerst f 4,50 a f4,70, zomer dito f 3,80 it f4,00, haver f 2,35 k f3,25, paardenboonen f5,25k f5,60, erwten f0,00af ... 1°. dat in het jaar 1864 voor inlagen als ander zins is ontvangen f 1775.50.

| Sluisch Weekblad | pagina 5

ur leest men, dat de Keizer q gezant, wiens terugkomst veder, ten gehoore heeft out- eene bijzondere audiëntie het nieuwe jaar de geluk - land over tc brengen, aald op 3% 4 en 4}fc pCt ... vergelijking mol Middelburg. Oosiburg eu Aar denburg zijn daarentegen veel te klein afgebeeld; het aanzienlijk gehucht Kruisdijk, tusschen SchooG- dijkc en Breskens wordt gemistwaar den Roo- deuhoek en Scharre

| Sluisch Weekblad | pagina 4

Opper-Commies 2400, 1128, Commiezen ieder 800, 376, Dijkwachters ieder 300, 141, ... bestuurd hébben. Deze som mag die van franks 10,000, zegge f 4700 per jaar niet te boven gaan. De verdeeling van deze som zal jaarlijks deor den' Minister van Binnenlandsche Zaken worden vastgesteld.

| Sluisch Weekblad | pagina 4

GentBrussel: 5-50, *7-30,9-35, 12-35, *5-00, G-3Ö Mechclen, Antw.: *7,30,9-35, 12-35, *5-00, 6-35. Ostcndc: 7-10, *8-00, 10-30, 2-50, *6-00, 8-35. ... Van Gent naar Eccloo: 6-30, 10-00, 4-00, 8-00- Van Eccloo naar Gent: 5-30, 8-00, 1-10, 5-30. Van Eccloo naar Mal legliem7-10,10-40, 4-40,8-40. Van Maldeghem naar Eccloo 7-30, 12-00, 5-00 I)e nröt een

| Sluisch Weekblad | pagina 4

Goede tarwe f 9,23 a f 9,00 gewone dito f 8,73 a f 8,00 rogge f G,30 a G,00 wintergerst fG,10 a f 3,25, zomer dito f5,30 a f 3,00, haver f 3,30 a f 2,73, paardenboo- nen f G,l)0 a f 3,70, erwten f 0 ... aankomen en in een ander artikel in dezelfde Courant over do industrie handelende: Van her midden van het vierde district bezoekt, men gemakkelijker «Gent dan Middelburg." Die twee mededeeïingen met een

| Sluisch Weekblad | pagina 4

De 17de algemeene vergadering der geweste lijke vereeniging Zeeland van bet Nederlandsch onderwijzers genootschap zal te Middelburg gehou den worden op Zaturdag 30 dezer. ... Bij liet instituut voor doofstommen te Gronin gen worden thans weder de noodige maatregelen genomen voor do opneming van nieuwe kwoeke- Jingen bij het begin van den aanstaanden cursus. Dit jaar

| Sluisch Weekblad | pagina 4

8,00 ... zo niet sedert jaren vertrouwd waren met BRILL'S Kritische Aanm. over de Fran- sche Spraakkunstdie bun daarin, reeds 7 jaar geleden, (I, bl. 81) do waarschijnlijke etymologie ran 't woord gaf.

| Sluisch Weekblad | pagina 4

dochters bevallen. Zij is 43 jaar oud en dit is de 13de maal dat zij vaii drie kinderen bevalt. ... Jarige tarwe f7,09 ii f7,50, nieuwe dito f8,00 a f8,50. rogge f6,00 a f6.15, wiutergcrsl f 5,00 a 1 5,50, zomer dito f 4,70 a f 5,10, haver f 2,50 a f 3,10, paardeubooucn f 5,40 a 1 5,70 erwten f6

| Sluisch Weekblad | pagina 4

grens van Eede en Middelburg ^steenweg van Aardenburg naar Brugge; kon geplaatst worden.] ... Woensdag middag, 20 Julij, geraakten de klee deren van een meisje van 7 jaar, op de Groole Markt te Goes, it) brand door het opengaan van een doofpot met zoogenaamde bakkerskolen, welke zij gekocht

| Sluisch Weekblad | pagina 4

Goede tarwe f9.00 a i 8,50, gewone dito f8,50, a f8,00, rogge f 5,99 a f5,40, wintergerst f5,90 a f 5,25, zomer dito ('0,00 a f0,00, haver f4,00 k f3,25, paardenboonen f6,30 a 6,00, erwten f6,25 a f7 ... MiddelburgJ. FEEDER1K KLEIN. 9 Sept.1804. J. C. KLEIN.

| Sluisch Weekblad | pagina 4

Jarige (arwe'f 7.75 ;i 1 8.00, nieuwe difo f5.50 a f 7,00 rogge f 5.00 k f 5,25, wintergerst 4.50 a f 4.80, zomer dilo f 3.80 a 4,00, haver f 2.35 a f 5.25, paardenboonen f5,00 a f5,50, erwten f0 ... grootte van 1 Roede 74 Ellenbelast met cene rente ten behoeve der Stad Sluis, groot f 15 in het jaar.

| Sluisch Weekblad | pagina 4

Jarige tarwe f7,75 k 1 8.00, nieuwe dito f5.50 k f 7,00 rogge f 5.00 k f 5,25, wintergerst f 4,50 k f 4,80. zomer dito f3,80 a f 4,00, haver f2.35 a f3,25, paardenboonen f5,00 a f5,50, erwten f 0,00a ... grootte van 1 Roede 71 Ellen, belast met eene rente ten behoeve der Stad Sluit. groot f 15 in het jaar.

| Sluisch Weekblad | pagina 4

Jarige tarwe f7,50 a 1 8.00, nieuwe dito f5,50 a f 7,25 rogge f 4.70 a f 5,10. wiutergerst f 4,40 k f4,60. zomer dito f3,50 a 1 3,80. haver f2,35 k f3,25, paardenboonen 15,40a f5,00, erwten f 0,00a f ... Men maakt ons opmerkzaam op de baldadighe dendie vooral dit jaar, hij de loting voor do Nationale Militie te Sluis, plaats hadden.

| Sluisch Weekblad | pagina 4

Jarige tarwe f7,50 a t 8.00, nieuwe dito f5,50 ft f 7,25 rosgo f 4.70 ft f 5,10, wiutergerst f 4.40 ft f 4,60. zomer dito f3.50 ft f 3.80, haver f 2.35 ft f 3,25, paardenboonen (5,40 a f5,60, erwten ... Men maakt ons opmerkzaam op de baldadighe den die vooral dit jaar, hij de loling voor de Nationale Militie te Sluis, plaats hadden.

| Sluisch Weekblad | pagina 4

Jarige tarwe f7,50 k I 8,00, nieuwe dito f5,50 a t 7,25 rogge f 4.70 a f 5,00, wiutergerst f 4,50 k f 4.70, zomer dito f3.80 a I 4,00, haver f 2.35 a f3.25. paardenboonen f5,25k f5,60, erwten f0,00af ... blijkt ouder meer ln. dat in het jaar 1864 voor inlagen als ander zins is ontvangen f 1775.50.

| Sluisch Weekblad | pagina 4

Jarige tarwe l 8.00 a f 8.7a, nieuwe dito f 7.25 a f 8.23, rogge f 5.6) a 5 8), wintergerst f 4.90 a I 5.23. zomer dito f 4.50 a f 5.00, haver f *2.00 a f 3.25, paardeboouen f6.00 a f 6.25, erwten f6 ... Middelburg den 18 October, 1865.

| Sluisch Weekblad | pagina 4

Jarige tarwe t 8.00 a f 8.73, nieuwe dito f 7/23 ;Y f 8.25, rogge f 5.6) a 5 8), wintergerst f 4.90 a t 5.23, zomer dito f 4.5a f 5 00, haver f 2.00 a f 3/25, paardeboouen f6.00a l'G.25, erwten f6 ... Middelburg den 18 October, 1865.

| Sluisch Weekblad | pagina 4

GROEDE.21 October. Terwijl bijna iederen dag de dagbladen melding maken van hel voor de tweede maal in dit jaar bloeijen of vruchldra- gen vau boomen en planten eu zulks in ver schillende gewesten ... Jarige tarwe f 8.00 a f 9.10, nicuwo dito f 7.00 a f 8.23, rogge f 5.50 a 6.00, wintergerst f 4.00 a f 5.25, zomer dito f 4.50 a f 5.00, haver I 2.00 a f 3.50, •.paardeboonen f6.00 a f6.50, erwten f6

| Sluisch Weekblad | pagina 4

GROEIDE, 21 October. Terwijl bijna icdereu dag de dagbladen melding maken van hel voor do tweede maal in dit jaar blocijen of vruchtdra- gen van boomen en planten eu zulks in ver schillende gewesten ... f 8.00

| Sluisch Weekblad | pagina 4

8,00 ... Onze hartelijk beminde Moeder, ELI SABETH DROSTwed. J. A. IZ EN BEEK, overleed heden avond in den ouderdom van 53 jaar, diep betreurd door hare zes minderjarige Kinderen en verdere betrek kingen.

| Sluisch Weekblad | pagina 4

8,00 ... Onze hartelijk beminde Moeder, ELI SABETH DROST, wed. J. A. IZENBEEK, overleed lieden avond in den ouderdom van 53 jaar, diep betreurd door hare zes minderjarige Kinderen en verdere betrek kingen.

| Sluisch Weekblad | pagina 4

Jarige tarwo t 0.00 a 10,00, nieuwo dito f 8.00 a f 8.50, rogge 1 5.75 a 0.00wiutergerst 10.50 a 1 6.70, zomer dito f 6.00 a f 6.50, haver 13.00 a 1 LOG- paardeboonen 17.00 a 17.60, erwten 10.00 a 10.00. ... De INSPECTEUR van het LAGER ON DERWIJS in Zeeland maakt bekend, dat er ■bij de Normaallessen te Middelburg zijn opengevallen

| Sluisch Weekblad | pagina 4

•totaai js afgebrand, waarhij eene koeeen jaar- dings rund een ezel, 6 varkens en '20 hoenders zijn omgekomen, en voorts eene partij landbouw gereedschappen aardappelen en rnangelwortels benevens al ... Jarige tarwe 1 0.00 a 10,00, nieuwo dito f 8.00 a f 8.75, rogge 1 5.70 a 6.00., wiutorgerst f6.40 a 1 6.75, zomer dito f 6.23 a f 6.30, haver f 3.25 a f 4.50. paardeboonen f7.50 a f7.80, erwten f

| Sluisch Weekblad | pagina 4

don bloei van het onderwijs. Voldoende aan zijn vóór twee jaar opgevat voornemen oiu telken jare één der vakken van het lager ouderwijs, omschreven in art. 1 der wet, te behandelen, sprak hij thans over ... Jarige tarwe f 8,00 a f9,SO, nieuwe dito f0,00 a f0,00, rogge 0,00 ft f6,30, win- lergerst f 5,50 a f6.50, zomer dito f 5,00 ft f 6,00 haver f 3,00 a f 3,50 panrden- boonen f7,80 a f8,00, koolzaad f

| Sluisch Weekblad | pagina 4

. Van bovenge melde Pandbrieven en Hypothecaire Obligatiën wordt hij plaatsing geen commissieloon gerekend. Dc interest wordt elk half jaar zonder ccnige korting betaald lo Middelburg en ten Kantore der ... Plaatselijke Administratie te Middelburg.

| Sluisch Weekblad | pagina 4

Jarige tarwe f 00,00 a f 00,00 nieuwe dito f 11,00 a f 12,50, rogge f8,00 a f8,75, wintergerst f7,23 a f S,00, zomer dito f 6,73 a f7,25, haver f3,00 f 4,50, paarden- boonen f 6,00 i f 7,10erwten 0 ... BURGEMEESTER en WETHOUDERS van SLUIS maken bekend datwanneer zich geene omstandigheden voordoendie dit onraad zaam doen achten, de Kermis in die Ge meente dit jaar op den gewonen tijd zal worden

| Sluisch Weekblad | pagina 4

Jarige tarwe f 13,00 it f 14,30, nieuwe dito f 14,00 f 00,00, n. rogge f7,00 A f8,30 n. wintergerst f 6,00 A f 9,10, zomer dito f 6,00 A f6,50, haver f3,00 af 4,73, paarden- boonen f 7,00 A f 8,00 ... erwten f 7,00 A 8,00, koolzaad 11,00 A f 12,50.

| Sluisch Weekblad | pagina 4

en "6,45-c8,00. ... Tevens zijn bij hem nog voorhanden eenige'öjarige Hypotbekaire Pandbrieven, cene rente afwerpende van 5% 's jaars cn zullen met 4sten December e. k. nog slecht 3'A jaar te loopen hebben cn worden

| Sluisch Weekblad | pagina 4

Gisteren namiddag had een jongeling van om streeks 14 jaar het ongeluk dicht bij Sluiskil iu het kanaal te vallen, met hel ongelukkig gevolg, dat hij in de diepte verdween een uur later werd zijn ... . Eindelijk be strooit men oiu hel kleven tegeu lo gaan den vloer met eene dunne laag haardasch. Ilct be strijken met koolteer cn het bestrooien met asch moei ieder jaar herhaald worden. Dusdoende verkrijgt men

| Sluisch Weekblad | pagina 4

bekwaamheid voor school- cn voor huisonderwijs dit jaar zullen worden gehouden op woensdag den 4 october aanstaande en volgende dagenen in deze Provincie zal worden afgenomen te MIDDELBURG. ... driukwaler moet doorzijpelen, waaruit dan ook het merkwaardig verschijnsel verklaard wordt dat de consul ofschoon hij acht jaar op het eiland heeft gewoond, er nog nooit een heeft zien legen.

| Sluisch Weekblad | pagina 4

In Rinsumageest heeft een groot ongeluk plaats gehad. Drie werklieden 23, 21 en 20 jaar oud, zouden eeue praam suikerijwortelen vervoeren. Wel wachtte men een weinig tot dat de slechte buien voorbij ... 6,(0 6,60 5,40 3,50 7,10 8,00 0,00 4,70

| Sluisch Weekblad | pagina 4

f 11.00 6.40 7,00 0,00 3,40 6.40 8.00 0,00 0,00 ... De billetlenop zege!bevattende .de gebodene som per jaar in letters en de namenvoornamen en woonplaatsen der inschrijvers en borgen moetendoor tien allen geteekendvóór het uur der ver pachting bij

| Sluisch Weekblad | pagina 4

Rijtuiglabriek gevestigd te Brugge sedert 30 jaar. ... Tarwe 8,75 a f9,50 Rogge 6,50 a 6,90, Wintergerst f 5,80 a 6,30 Zomergerst f 5.50 a 6.00, Paardeboonen f8,00 a 8,50, Haver 3,75 a 4,25. Erwten 9,50 a 10,50. kanariezaad onverkocht.

| Sluisch Weekblad | pagina 4

Rijtuigfabriek gevestigd te Brugge sedert 3ö jaar. ... Tarwe 8,75 a f9,50 Rogge 6,60 a 6,90, Wintergerstf 5,90 a 6,40 Zomergerst f 5.50 a 6.00, Paardeboonen f 8,00 a 8,50, Haver meest tot 10 tot 10!4 pCt. per kills. Erwten f 9,50 a 10,50.

| Sluisch Weekblad | pagina 4

de tweede maal in dit jaar zullen worden gehouden te Middelburg, op Woensdag 16 Wclotoe!' aanstaande en volgende dagen. ... Tarwe f 9,00 a 10,75, Rogge f 7,00 a 7,50, Wintergerst, f 6,75 a f 7,25, Zumergerst f 6,00 a f 6,50, Paardeboonen f 8,00 a f 0,00, Haver 1' 3,50 a 4.00, erwten f 9,25 a 10,00, Kanariezaad f 8,00 a 9,00.

| Sluisch Weekblad | pagina 4

Tarwe f 9,00 a 10,20, Rogge f 6,75 a 7,20, Wintergerst, f 6,75 a, f 7,10, Zomergerst f 6,00 a 1' 6,40, Paardeboonen f 7,00 a f 8,25, Haver f 2,00 a 4.00, erwten f 8,00 a 9,00, Kanariezaad f 0,00 a 0,00. ... Deurwaarder bij de Arrondissements Regtbank te Middelburg

| Sluisch Weekblad | pagina 3

Het traktaat-genootschap te Londen heeft 6't jaar bestaan en gedurende dien tijd 1,006 mil lioeu traktaatjes verspreid. In hel vórige jaar al leen zijn 47 millioeu traktaatjes verspreid waar van twee ... Op dc Haarlemmer tentoonstelling voor me talen voorwerpen ziju veel brandkasten is dat een teeken des tijds Voor die tentoonstelling bestonden Sub-Commissien te Middelburg, Goes, Zierikzee en

| Sluisch Weekblad | pagina 3

, die op sommige akkers zelfs nog in vollen bloei staatis dit jaar voor het eerst van de gewone ziekte bevrijd gebleven. Gaf bet vlas hier en daar een voldoend resultaathet koolzaad bijna overal een ruim ... bezit zijnde polders hieven dit jaar niet achterlijk in productie. Rustte hel oog met welge vallen op het zoo uitmuntend voortbrengend ver mogen dier gronden, minder aangenaam was voor ieder welgezinde de

| Sluisch Weekblad | pagina 3

Naar men verneemt bestaat bij de regering het voornemen om aan de krijgers van 1813, die op 17 November a. s. huu tachtigste jaar hebben be reikt, eene jaarlijksche toelage te verstrekken, gelijk ... Men schrijft uit Middelburg van den 14 dezer: Ouzc gemeenteraad besloot heden middag een crediet van f 1200 aan Burgemeester en Wethou ders te verleenen, om daaruit, bij gelegenheid van de herdenking

| Sluisch Weekblad | pagina 3

Eene Fricsche vrouw die bij uitnemendheid Oranje gezind was heeft dit nu ook werkelijk bij de algeraeeue feestviering op zeldzame wijze doen blijken zij was reeds van het vroege voor jaar af, toen er ... 13 geheel oranje- gele kallen T welk haar ook geluktezij plaatste die nu op eene rijmet zinspeling op het merkwaardige jaar 1813.

| Sluisch Weekblad | pagina 3

Toen de Paus de gelukwenschen van do amb tenaren ontving, verklaarde Z. H. dat hij in het aanslaande jaar gewichtige gebeurtenissen te ge- moet zag hij maande hen voorts aanom kalm te blijven daar de ... SLUIS14 Januarij. Z. M. heeft benoemd tot notaris binnen het arrondissement Middelburg, ter standplaats de gemeente Oostburg, de Heer G. Le Nobelcandidaat notaris aldaar.