Krantenbank Zeeland

HomeSearch

57 resultaten gevonden

| Sheboygan Nieuwsbode | pagina 4

gST Wij ontvingen gisteren eene eopie van de Daily Free Democratuitgegeven dcfor den heer S. M. Booth, te Milwaukie, tegen $4 in 't jaar. Dit blad heeft een aanbevelingswaardig voorko men, is een ... Hooi, per ton, - 8,00

| Sheboygan Nieuwsbode | pagina 3

's Gravenhage, 11 Junij. Door Z. M. den koning bepaald zijnde, dat de haringyisschcrij dit jaar weder mag aangevangen worden op den 10 Junij. zijn tot lieden reeds 34 schepen van Noord en Zuid ... Middelburg, 10 Junij. Michiel dc Hondt, <md 29 jaren, geboren te Groedc, wonénd© te Zierikzee, vroeger dagbladschrijver, thans zaak waarnemer, met vernietiging van het vonnis des eersten regters

| Sheboygan Nieuwsbode | pagina 3

Ds. A. C. Montijn, pred. te Zoutelande, (klass.Middelburg,)heeft de op z.eenv.uitgebragte beroeping naar Kamperveen aangenomen. ... Wij hopen dat iedereen, die op den derden jaar gang Wil inteekene», zulks doen zal voor de uitgave van A'o. 1, aangezien geene exemplaren meer over gedrukt worden.

| Sheboygan Nieuwsbode | pagina 3

Sqnnre, for I week $1,00 1 Square, 6 months 5,00 2 weeks 1,25 I one year 8,00 Business Cords, of5 Every subsequent sq. 4,00 lines or less,por an. 5.00 J One column,ömo'ths2U,00 Square, 3months 3 ... 1ST Een veel geacht en onzer in Nederland nog steeds gedachtig Vrientl zond ons dezer da gen een zeer net gedrukt en ingebonden Jaar boekje voor 1s52, getiteld Zeeland, uitgegeven door de heeren

| Sheboygan Nieuwsbode | pagina 3

's Gravenhagb, 22 Julij. De Rolt. Ct bevat de volgende vergelijking: "Reeds werd her haaldelijk medegedeeld, dat de haringvangst dit jaar aanvankelijk zeer ongunstig is. hetwelk nog nader blijkt uit ... Middelburg, 24 Julij. In de kreken van Westdorpe, Zaamslag, Neuzen en Hoek, in het 5de district>an Zeeland, schijnt onder deo visch eenq ziekte te heerschen, waardoor vele visschen, als baars, snoek

| Sheboygan Nieuwsbode | pagina 3

$80,0U0 bedragen. ... om zijne verdere levensdagen io hijzijn zijner j vallen daarvan mcdcdcclen. kinderen eu kindskinderen te Middelburg te j jjen verzekert, dat verscheidene ■lijten. denden vnn Brugge nnnr Gent kom

| Sheboygan Nieuwsbode | pagina 3

Frankrijk alle maatregelen -genomen, die strekken kunnen om ann den oorlog in de Oostzm in hvt aanstaan de jaar ct-n* grooteren omving Ie geven dan in de heide laatste jaren. Men spreekt reeds vnn 200.000 man ... . Het thans nf- g< liHipen jaar heeft voorbeclilrn opgeleverd, dat di opbrengst van ern stuk srond dit jaar honger liep dan de s>.m die de eigenaar voor 4 jaren voor dei grond ti-lf had hetaald

| Sheboygan Nieuwsbode | pagina 3

De heer Lutvn. vertegenwoordiger van do Nodcrl. Hnndchiiaatschnppij te Middelburg, is dezer «lagen to Amsterdam, waar hij eene vergadering dier inantsclinp- pij zou bijwonennnn eene beroerte subiet ... 50 (f 56 1,25 (a 1.50 0.73 0,110 56 0.62 8.00 10,00 8.00 9-00 12 16 c 14 Qk c

| Sheboygan Nieuwsbode | pagina 2

De Nieuwsbode koet voor Nederland 2| per jaar: 1,50 in de 6 maanden: enkele nommers64 Cents. ... , dat G-and Rapids eene te voren on gekende welvaart geniet en de dagloonen van aen gewonen arbeider dit jaar niet minder dan $1 'sdaags geweest zijn, terwijl ambachtslieden een nog hooger daggeld

| Sheboygan Nieuwsbode | pagina 2

Omtrent 100 jaar voor dien tijd landde de So to, met 800 man in Florida, zoekende goud en con koningrijk, en dwaalde door de wildernissen, waar nu Georgia, Alabama, Mississippi, Arkansas en zelfs ook ... $2,00 per jaar, in vooruitbetaling.

| Sheboygan Nieuwsbode | pagina 2

$2,00 per jaar, in vooruitbetaling. D1XGSDA6. DEN ti JifNIJ Ifiiffi. ... hij do federale candidnat voor het Congres, waar hij tien jaren lang zijne plaats la-hield, van welke hij acbl jaar als federa list mededong. Het laatste jaar, dat bij als fede ralist ging, werd zijne

| Sheboygan Nieuwsbode | pagina 2

cent, uitmaakten vnn ile welvaart des rijk». In Frankrijk wna in hetzelfde jaar 1841 de opbrengst van d«u land» houw $800,000.600, iraarrau de manufactuur iudus- Irie 100,000,000, en de handel en »cheepr ... •makt: "Vmaktemderm, 800 naad8,80-

| Sheboygan Nieuwsbode | pagina 1

Voor IJ jnar - - Voor co» jaar - - Voor 7.0;"- maande» Voor drie maande» ... N'oor cc» jaar. niet boven do 5 regels - - - 5,00. Roven b tot lü regels, voor de eerste plaatsing .-5 1,00. Voor b regels ot' minder, dito ------ 0,50.

| Sheboygan Nieuwsbode | pagina 1

Voor een jaar1,50. ... Voor een jaar, niet boven de 5 regel» - - - 5.0Ö. Boven 8 tot 16 regels, voor de eerste plaatsing 1,0©. Voor 8 regels of minder, dito - - - - - - 0,50. Voor elke volgende plaatsing0,25.

| Sheboygan Nieuwsbode | pagina 1

Middelburg. 21 April. Uit de kantons Sluis Oostburg (voormalig 4do district) zijn, gedu rende het jaar 1853, 36 personen (32 hervorm den en 4 roomsch-katholijken)nn*r Noord-Ame- rika vertrokken ... Voor 1 jaar en vier maanden Voor een jaar ----- Voor zen maanden - - - Voor drie maanden - - -

| Sheboygan Nieuwsbode | pagina 1

Voor ten jaar, niet hoven de 5 rege Boven 8 tot 16 regels, voor de een» Voor 8 regels of minder, dito - - Voor elke volgende plaatsing - - ... laatste dagen als volgt: Den 20 Julij: 79,8 des daags,60,2 'snaebts bev. 21 80,0 CO 22 81.0 50,75 23 V 79,0 64.25 24 75,0 65 Deze hitte heeft, naar wij vernemen, in deze provincie weder «enige

| Sheboygan Nieuwsbode | pagina 1

dit werk met .goéd gevolg aan den gang. Sedert heeft hetzelve dagelijks vnn 700 tot 800 bushels zout opgeleverd en reeds in hel eerste jaar declareer den tic directeuren een (liviih-ndmn (som tor doe ... VOORWAARDEJT VAN' INTEEKEXING, por jaar. stiptolijk rv voonviTitBTAtiso. Imtii-ii nipt liinuen dn ie» mnnudón butnahl wordt, feil $2,25,fii indien niet voor den niloop des jnars be- taulil wordt

| Sheboygan Nieuwsbode | pagina 1

In de zitting van den Amstnrdamschen gsmeenteraad is met 32 tegen 7 stemmen tot bahoud der kermis besloten. Een voorstel van d»n hear Cool, om elk jaar in Januarij over hel •l~of niet houden van de ... Middelburg, 19 Feb. Lnnlslleden Znturdng vernam nten te Vlissingen dat het vuutschip, hetwelk npde zandbank "de Paardemnrkl" ligt, d»or hot ijs was drijvende. Een belgische loods- kotter verliet

| Sheboygan Nieuwsbode | pagina 1

J. aUHJTUS. Redaoteur Eigenaar. VOORWAARDKN VAN INTEEKENING, a.00 per jaar, stiptolijk is voobuitbetauho. Indien niet binnen de xos maanden betaald wordt, xal $2423*1» indien niet voor dot» afloop ... Groningen. 23 Junij. De koude lente van dit jaar is. blijkens ontvangen bcrigten, op den gansclien noordelijken aardbei ondervonden, ter wijl zij zich in Europa tol dit gansche were.d deel schijnt

| Sheboygan Nieuwsbode | pagina 1

J. ftUlSTUÖ. Redacteur Eigenaar. VOORWAARDEN VAN INTKEKENINCl. 9,00 per jAar, etiptolijk ix tooheituetauxo. Ipdicn niet binnen de zen maanden betaald wordt, indien ni»i. voor den nflonn dc.« iavrs ... mede. De ontzagchelijko duurte die in den jongs ten tijd beeft gehcerscbr, deed donken aan bet jaar 1548. toen men voor 160 kon knopen 1 last tarwe, 1 lost rogge, I last gerei, 1 lost haver, een vie

| Sheboygan Nieuwsbode | pagina 1

Dc publieke veiling van de bloembollen, die te Noordwijk veel drukte veroorzaakt, is we der afgeloopcn. Dit jaar heeft die verkooping ongeveer 120,000 opgvbrngt, zijnde nagenoeg f 40,000 meer dnn in ... hol vorige jaar. Opmerke lijk is die nieerJere opbrengst, want de hoeveel heid maakte een gering verschil uit met het vori ge jaar. Jaar op jaar noemt tie verzending van bloembollet! toe, niet alleen

| Sheboygan Nieuwsbode | pagina 1

middelburg, 8 Febr. Men aehrijfl uit VHt- napen, 2 Febr.: Onder vooizitterschap van den lieèr paefoort van ghijpskbhk», burgemeester tan Middelburg en Üd van de Hereto Kamer der Mtftten Generaal ... AM oaa Middelburg eu den buigooieoaUr dier aUd, welke dom fMauigo impulsio liet bewijs £*VM voor goeoo offert terug li deiuEcn, om bij bol omwoofs dot lij varweoeulijking dit achoooo gowoA wiideo