Krantenbank Zeeland

HomeSearch

109 resultaten gevonden

| De Schakel | pagina 6

niet meer zal voortzetten. Tevens betuigt hij zijn hartelijke dank voor het vertrouwen, hem ruim 20 Jaar geschonken. ... Komt U naar Middelburg Bezoekt dan onze zaak eens Ruime sortering

| De Schakel | pagina 5

Personen, die vorig jaar vóór 1 November hun huisslachtingsvarken hebben moeten slachten, benevens diegenen, die op grond van redelijke mo tieven denken dit jaar voor een slachtvergunning in ... Middelburg 27 Maart 1947, Café MARKUSSE, Pottenmarkt, vanaf 3 uur n.m. IJzendijke22 Maart 1947, Café LIEVENS, vanaf 6 uur n.m.

| De Schakel | pagina 5

"pj T"\ f 800.5 °/q. Zonder borgen VJT I iJjI/ voor elk doel. Vrijbl. voorw. SCHRIJFT ALLEN. Spaarcred. Inst. Mathen. weg 110, R'dam-W. Wij verleen den in ruim een jaar plm. f 150.000 in contanten. ... 14 uur, in hotel „De Burg" te Middelburg. De punten van behandeling, alsmede de Balans, Winst- en Verliesrekening over 1946 en de verklaringen als bedoeld in artikel 42 van het Wetboek van Koophandel

| De Schakel | pagina 5

f800.5 °/0. Zonder borgen VJT lil il s voor elk doel. Vrijbl. voorw. SCHRIJFT ALLEN. Spaarcred. Inst. Mathen. weg 110, R'dam-W. Wij verleen den in ruim een jaar plm. f 150.000 in contanten. ... Breskens I Middelburg I

| De Schakel | pagina 4

In de Zaterdag te Middelburg ge houden jaarvergadering van de ver eniging Zeeuws Oorlogsmuseum", deelde de voorzitter, dhr. Koene, mede, dat in de duinen dezer gemeente een oorlogsmuseum zal komen ... Bonkaarten KD en KE 707 (Serie F). Brood: F 11 brood en F 13 reserve, 800 gr. Bloem enz. F 14 reserve, 100 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kindermeel (niet uit rijst bereid); F 16 reserve, 600

| De Schakel | pagina 4

Heden overleed in haar Heer en Heiland, in de leeftijd van 75 jaar, onze lieve Moeder, Behuwd- en Groot moeder, Mevrouw ... Wedn. van S. VAN GEIJTEN, in de ouderdom van 76 jaar.

| De Schakel | pagina 4

Aanmelding (met opgaaf van opleiding, geboortedatum en -jaar, nauwkeurig adres) bij de directeur, Dr. K. HUIZENGA, Spanjaardstraat 49, Middelburg. ... Christ. Kweekschool - Middelburg

| De Schakel | pagina 4

NUTSSPAARBANK - MIDDELBURG Bijkantoor OOSTBURG ... Hoofdprijs: FORD AUTO, 2e prijs: Reis voor 2 personen 10 dagen naar Zwitserland of een Televisietoestel; 3e prijs: een jaar lang elk week f 10,— huishoudgeld. Verder: costuum, linnen^ uitzet, horloge

| De Schakel | pagina 3

de vijftien jaar. Op de calicotweverijen te Middelburg werkte de jeugd, die op de schoolbanken thuis- hoorde, 's winters 11 tot 11V2 uur, 's zomers 12 tot 13 uur. In de katoenspinnerijen van Lonneker ... kinderarbeid en schoolver zuim en de sociale positie van de schoolmeesters. Uit een artikel in de Economist" van 1855-haalt de schrij ver aan, dat destijds in Moordrecht uit kinderen van amper vijf jaar draai

| De Schakel | pagina 3

Indien zich een voldoend aantal opgeeft, zal aan de Rijkskweekschool te Middelburg voor hen, die in het bezit zijn van een einddiploma Gymnasium, H.B.S. 5 jaar of een daarmee gelijk gestelde ... Hoewel het reeds vorig jaar te zien was dat er dit jaar veel minder vak lui naar ons gewest zouden komen, zijn honderdduizenden weggesmeten aan de bouw van werkkampen. Hoeveel woningen had men van de

| De Schakel | pagina 3

DORA PRINS Gortstraat 58 - MIDDELBURG ... Allen, boven de leeftijd van 16 jaar, die lid wensen te worden van een op te richten Wandelsportvereniging, kunnen zich opgeven: van Zuijenstr. 10. Breskens

| De Schakel | pagina 3

Brood 022 Algemeen 200 gr. (geldig tot en met 29 November a.s.) 016 Reserve 400 gr. (geldig tot en met 29 November a.s.) 013 Reserve 800 gr. (geldig tot en met 29 November a.s:. ... Brood: 520 Algemeen 800 gr. brood (geldig tot en met 29 November a.s.); 513 Reserve 400 gr. brood (geldig tot en met 29 Nov. a.s.)

| De Schakel | pagina 3

Als adjunct-commies ter secretarie van Groede is benoemd de beer D.C. de Lange, thans werkzaam op het parket van de heer Officier van Justitie te' Middelburg. ... Het hoofd der School, de heer Haartsen, gaf een kort verslag van het afgelopen school jaar. Er komt nog' een ouderavond, die ge heel door de leerlingen verzorgd zal worden en tevens wees spreker op

| De Schakel | pagina 3

Brood: 206 Algemeen 400 gr. of 1 rantsoen vermicelli e.d., 204 Algemeen 1600 gr. brood, 195 Reserve 800 gr., 198 Reserve 400 gr. (alles geldig t/m 21 Febr. a.s.) Sinaasappelen: 199 Algemeen 500 gr ... Sinaasappelen: 699 Algemeen 1 kg. sinaas appelen (vóórinlevering tot 21 Febr.) BONKAARTEN MA, MB, MC, MD, MF, MG, MH 803 (bijz. arbeid, a.s. moeders en zieken). Brood: 1063 Brood 800 gr.

| De Schakel | pagina 3

Brood 296 Algemeen 200 gr. 298 Algemeen 1600 gr., 285 Reserve 800 gr., 288 Reserve 400 gr. (alles geldig tot en met 3 April a.s.) 294 Algemeen 400 gr. brood of 1 rantsoen puddingpoeder, vermicelli ... De bon voor pindakaas, die zich alleen be vindt aan de kaarten/der leeftijdsgroep van 14 tot 21 jaar, moet uiterlijk 3 April bij de winkelier zijn ingeleverd.

| De Schakel | pagina 3

Te Middelburg slaagde voor het examen onderwijzeres, mej. J. Hoste, alhier. ... De gespecificeerde uitslagen zijn als volgt: Verspringen jongens 89 jaar:

| De Schakel | pagina 3

Dinsdag j.l. speelde Scheldestroom I een vriendschappelijke wedstrijd tegen Luctor II uit Middelburg. Deze ploeg speelt in de Ie klasse van de Zeeuwse waterpolo-competitie. Na een goede wedstrijd ... , junioren en heren. De loop nummers zijn 60 m., 80 m., 100 yards, 300, 800, 1000 en 3000 m. Ook hoog springen staat op het programma. Bekende favorieten, zoals Lankriet, van Poucke, Timmerman, Dobbelaere

| De Schakel | pagina 3

Bij de rondvraag werd door de heer C. de Kruijter dank gebracht aan de voorzitter en secretaris-penningmeester voor het vele werk dat zij in het afge lopen jaar hebben verricht in het be lang van de ... Op het eind van dit jaar hoopt men voor de leden een gezellige avond te organiseren.

| De Schakel | pagina 3

De secretaresse, mevr. van der Hooft, gaf een verslag over de activiteiten van het afgelopen jaar. ... Vorige week slaagden op de te Middelburg gehouden examens der E.N.S.A.I.D. de dames A. de Witte te Breskens voor costumièreE. Hoste te Nieuwvliet voor coupeuse en N. Kwekkeboom te Waterlandkerkje

| De Schakel | pagina 3

wegvoeren. Na verhoor werd de M. heengezonden, terwijl F voor de Officier van Justitie te Middelburg werd geleid, waarna de ontknoping van dit revolverdrama wel zal plaats hebben. ... Door de directie Zeeland van de Rijkswaterstaat te Middelburg is aan besteed het onderhoud van de haven werken alhier, gedurende 1954.

| De Schakel | pagina 3

De vereniging werd de naam toebe dacht van hengelclub „De Zeekrab". De contributie werd bepaald op f 2,50 per lid per jaar; jeugdleden t.e.m. 15 jaar f 1,-. Leden kunnen zich opgeven bij een der ... De heer de Bruyne uit Middelburg gaf een inleiding over beroepskeuze, waarna vragen konden worden gesteld. De voor zitter bedankte de spreker en bood hem een boekenbon aan. Hierna werd reke ning en

| De Schakel | pagina 3

jaar, alsmede voor de f riteskiosk tot f 546,per jaar vond hij uitgesproken onredelijk. De heer Dekker, lid van de voorbereidingscommissie, zei, wanneer de heer Broodman over een onbillijke verordening ... . Ruim 40 jaar heeft de heer Vercraeije zijn beste krachten als bestuurslid aan de vereniging gegeven. Hem werd hier voor in warme bewoordingen dank ge bracht. Op zijn voorstel besloot de ver gadering de

| De Schakel | pagina 3

bouten of klem men tijdelijk waren vastgezet, moest 800 tot 1000 gulden aan omzetbelasting worden betaald. ... Een overbemesting met patentkali is in een droog jaar wel aan te raden, omdat er dan gemakkelijk kalk en mag nesium voor de plant ter beschikking staat, maar al heel gauw te weinig kali.

| De Schakel | pagina 3

-bijeenkomsten zou houden, waar de juryleden een toelich ting zouden kunnen geven op de voor dat jaar gekozen coneou^smuziek. In het algemeen, merkte de heer van Me ver nog op, moet de dirigent van z^n muzikanten ... Het muziekconcours dat afgelopen jaar te Retranchement gehouden werd, bleek een bat'g saldo van f 115,- te heb ben opgeleverd. Van groot belang acht te de voorz. de muziekexamens, zo-l« die dit jaar

| De Schakel | pagina 3

Bakker, van Middelburg naar Dorpsstraat 30; 8, Joannes F. Zee- gers en eehtg., van Hoofdplaat naar Pr. Julianastraat 20; 7, Jacornijna A. Konings, van Dussen naar Vogelenzang 2715, Sara E. de Feijter, geb ... Een bedrag van f 500,- werd beschik baar gesteld voor een lichtpunt aan het begin van de Landbouwstraat. Van de PZEM was bericht ontvangen inzake de kosten van verlichting van de rotonde welke f 32.800

| De Schakel | pagina 2

Zij, die nog geen vitamine-C tabletten voor kinderen van 3 maanden tot 6 jaar hebben afgehaald, kunnen dit alsnog doen ten ge meentehuize op Dinsdag 4 Juni 1946 des namiddags van 2-3 uur. ... MIDDELBURG VLISSINGEN

| De Schakel | pagina 2

Rotterdamsche Kaai 11 - Telef. 2978 MIDDELBURG ... van deze vereeniging. Reeds meer dan 300 personen gingen U voor. Wie volgt? Minimum contributie f 2,— per jaar. Opgeven bij A. J. VISSER, Dorpsstraat 134, Breskens.

| De Schakel | pagina 2

b. 2-jarige cursus voor meisjes van 15 jaar en ouder. ... PI EfERN ELLA FAAS, Wed. van J. J. PROVOOST, in den ouderdom van ruim 61 jaar. P. C. DE DIE-Provoost.

| De Schakel | pagina 2

JOHANNA DE DIE, Wed. van J. J. XONNEV1JLLE, in den ouderdom van bijna 83 jaar. ... Alle belanghebbenden khnnen tot uiterlijk 2 dagen voor deze zitting hun bezwaren ook schriftelijk indienen bij het Bureau Onteigenin gen en Toewijzingen voor Zeeland, Wal te Middelburg.

| De Schakel | pagina 2

Door het leegplunderen van Indië door de Jappen, door de daarop ge volgde vernielingen door de extremisten en het nu reeds zes jaar lang volkomen stilstaan van het geheele productie apparaat is Indië ... Brood; 67-1 brood, 800 gram; 67-2 brood, 400 gram; 67-D reserve, 1600 gram; 67-K reserve, 800 gram.

| De Schakel | pagina 2

Dit jaar zal de emigratie nog niet van grooten omvang kunnen zijn. De vooruit zichten voor de komende jaren zijn echter meer hoopvol, mits de economische omstan digheden in de wereld zich niet ten ... Geldig van 13 t.m. 26 April. BONKAARTEN KA, KB, KC 705. (Serie A) Brood A 01 brood, 800 gram A 02 brood 400 gram A 03 reserve 1600 gram A 06 reserve 800 gram.

| De Schakel | pagina 2

militaire plechtigheden plaats op de oorlogs graven der militairen en verzetsstrijders met als centraal punt de Grebbeberg: Had verleden jaar te Middelburg de herdenking plaats, thans werd deze in Breskens ... zijn plaats voor de Welpen-groep. Deze. kleintjes toch, gemiddelde leeftijd pl.m. 8 jaar, hebben de hele tocht af gelegd zonder ook maar één uitvaller. Nadat allen de finish gepasseerd waren, werd met de