Krantenbank Zeeland

HomeSearch

69 resultaten gevonden

| Onze Eilanden | pagina 6

uit reiking der insignes en betalen der contri butie voor het jaar 1920. Niemand in de rondvraag het woord verlangend dankte de Voorz. voor deze opkomst en sprak den wensch uit op een volgende ... Contributie jaarleden f 800.—

| Onze Eilanden | pagina 6

waarschynlyk meer bedragen dan vorig jaar. ... Op de heden (19 April) in het Veilingslokaal Delftschestraat 43, Rotterdam, gehouden Vei ling, werden de volgende pryzen besteed: Kipeieren f 8,10 f 10,35 idem (klein) 6,85 8,00 extra zwaar 11

| Onze Eilanden | pagina 5

ben A pari uiterlijk r verplichte uitlotiDg ;e 4 pCt. per jaar. dbriovon dezer Banl ot do beleggingsi'on pustspaarbauk. 9 is voor f 2.887.21 en geplaatst. ... MD 11, schipper D. Koster met 800

| Onze Eilanden | pagina 5

2. De aanvang-jaarwedde van f 2200 gaat eerst in op 21-jarigen leeftijd. Voor elk jaar, dat dc onderwijzer jonger is, wordt f 50 afge trokken, Ook de berekening der periodieke j/er- hoogingen begint ... op het 21e jaar.

| Onze Eilanden | pagina 5

Voor een jongen man, 18 jaar, van Hon- gaarsche Nationaliteit, die reeds in Holland is, wordt voor direct werk gezocht, onverschillig wat, (landbouw of hulp in een werplaats), tegen kost en inwoning ... wij een dergelijk man I met zulke prestaties binnen onze gemeentelijke muren hebben gehad. Van deze seances beeft hij ook gegeven te Brielie, Zierikzee, Goes, Terneuzen, Middelburg, Vlissingen en nog

| Onze Eilanden | pagina 5

De bakkerspatroons hebben den brood prijs met 2 cent per 800 gram verhoogd, zooclat het bruinbrood thans kost 17 cent en het wit brood 20 cent. ... DEN BOMMEL. Door Jan Donkersloot in de Zuidzij is in 't land een kaart gevonden, afkomstig van een ballonwedstrijd van de Grand Bazar Francais te Middelburg. De kaart, die het adres droeg: Willem

| Onze Eilanden | pagina 5

Het ongeval met het vliegtuig van de K.L M. heeft tegen 12 uur plaats gehad op een afstand van plm. 5 K.M. van Landrecies. Het vliegtuig was op een hoogte van ongeveer 800 M.: eenige personen, die op ... De bestuurder, M. Klunder, is 82 jaar oud en ruim een jaar in dienst by de K. L.M Hy stond reeds voor hy bij de K.L. M.in dienst trad bekend als een secuur eu rustig werkende piloot. Klunder was

| Onze Eilanden | pagina 5

Door de A. N. W.B. en de K. N.A.C. is tezamen een bijdrage van 800,aan de gemeente verleend, in de kosten van aan koop en slooping van het buis van de Erven wyien de Wed. W. van Es, tot verbetering ... OOLTGENSPLAAT. Van de 22 personen, die zich aan de militiekeuring hebben on derworpen, is er slechts 1 afgekeurd, n.l. Cornelus Remus. Delotelingen van verleden jaar, Jacobus Dorsman, Jacob Marinus

| Onze Eilanden | pagina 5

heer E. Bosma, -leeraar in de Gym iek aan de R. H. B. S. alhier, is in gelijke •ekking benoemd te Middelburg. ... OUDDORP. De ouwe Tona uit denOostdijk, zoo wordt ze altjjd genoemd, is ruim 86 jaar en wilde gaarne de eerste zijn die nieuwe aardappelen at en ze heeft het werkelijk gewonnen Ze heeft ze zelf

| Onze Eilanden | pagina 5

Dinsdag 18 dezer des avonds 7 uur hoopt voor de Geref. Gem. op te treden ds. Verhage uit Middelburg. ... Dezer dagen is overleden de oudste ingezetene dezer gemeente, mej. Wed. K. Slui in den ouderdom van 91 jaar.

| Onze Eilanden | pagina 5

MI ODELUABNIH. In de afgeloopen week zijn uit de kaai vervoerd 2500 H.L. aard appelen en 800 Palen keepeen en van het sas 7000 balen uien. ... De uitkeering door het Rijk aan de ge meente, ingevolge art. 1 der Wet van 24 Mei 1897 (Stbl. 156) bedraagt voor het jaar 1930 2823,64.

| Onze Eilanden | pagina 5

Rijwiel met torpedonaaf, compleet met lamp, drager met standaard, zwaar zadel, bel, pomp en reflector, met 2 jaar garantie, voor 42.75, af fabriek. Adres ... F. Verhoeve, Joh. de Vos Johzn., terwijl ook de eenige candidaat voor de Chr.Kweekschool te Middelburg, Joh. de Vos Pzn. slaagde.

| Onze Eilanden | pagina 5

Aanvoer 10.800 eieren. ... De ouderavond in de Ger. school alhier zal gehouden worden op Maandag 19 Fe bruari a.s. des nam. te 6£ uur en worden geleid door den eere-voorzitter Ds.Verhage uit Middelburg.

| Onze Eilanden | pagina 5

ten kantore van den Secr.:Ponningmeester, Singelstraat 140 Middelburg. ... van ongeveer 800 meter werd de spoorbaan bedekt met een sneeuwlaag van drie tot vier meter hoogte. De beide spoorwegbeambten begrepen onmiddellijk, dat een rampzou plaats hebben als de trein niet tydig

| Onze Eilanden | pagina 4

Neemt gelden deposito rente 1 dag opzegging 2 pCt., rente 1 jaar vast 4 pCt., andere termijnen volgens overeenkomst. Deposito-Obligaties rente 4 °/0 's jaars. Spaarboekjes rente 3*/2 °/0 's jaars. ... MIDDELBURG.

| Onze Eilanden | pagina 4

.s. werkelijk schoolgaande wordt, dan gaan toch de opgegeven kinderen uit het 6e en 7e leer jaar van school af. Als straks de maatregelen van Minister Colijn tot uitvoering komen, ondergaat, evenals trouwens de ... leerlingenlijst van de O.L.S. ook de ingediende lijst der Biz. School en aan den bovenkant (leerplichtige kinderen 6e en 7e leerjaar) en aan den onder kant (leerlingen le leerjaar, jonger dan 64 jaar) een nieuwe

| Onze Eilanden | pagina 4

OverledenJan v. d. Voorde 1 mni Elizabeth v. d. Blink 70 jaar echtg. v.C.C Pols. Maria Moerman 65 j. ... A. Rotterdam 8.00 vm. Overige dagen (beh. Zon- en Feestd.) V Middelharnis 6.30 vm.A.Vlaard. 9.00vm.** A. Rotterdam 10 00 vm. A. Brielle 10.25 vra.§ van Rotterdam op Maandag en Dinsdag V. Rotterdam 2

| Onze Eilanden | pagina 4

huidziekten en hoofd zeer. Reeds in 1591 werd in de rekeningen van Meesteresse Tanneke te Middelburg gewag ge maakt van de „scordieke" hoofden. ... In 1608 werd te Middelburg aan Dyngken janstl. toegestaan 18 „om de kinders der scholen te „strucken van hare schurdicheyt ende craveeyge, met ooc de butte kinderen te genesen van hare schurfde

| Onze Eilanden | pagina 4

Gistermiddag hebben vijf leerlingen van 4 tot 7 jaar der R.K. bewaarschool te Broek hoven 2ich door inklimming toegang verschaft tot de leeriokalen. Zij hebben in drie ver trekken de leermiddelen uit ... 28 jaar gevangenisstraf achter den rug hebben. Dezen erkenden te Hansweert rijwielen te hebben weggenomen; het waren oude en toen zij door de mareshaussee werden vervolgd, hebbenzij die achtergelaten

| Onze Eilanden | pagina 4

met 5 jaar garantie Hulpgebit f 10 binnen 14 dagen Reparaties vanaf f 1.50 Heel gebit vanaf f 30.- Inlichtingen kosteloos ... gelegen in de kom eener Gemeente op Flakkee, groot 76 Gemeten, naar inschrijving der beneficie tegen een vastgestelde pacht van f60,per halve HA. per jaar. Inschrijvingsbiljetten in te dienen ten

| Onze Eilanden | pagina 4

uur klonken plotseling schoten in een kamer, waar twee jonge menschen hun nachtverblijf hadden. Toen men de kamer binnenging bad zich het drama reeds voltrokken. De jonge vrouw, 23 jaar oud, lag ... Likeurstokers MIDDELBURG.

| Onze Eilanden | pagina 3

Bij het leger zijn reeds proeven met dezen „bezuinigingsschoen" genomen, verleden jaar te Vlissingen en te Middelburg met 10 paren, welke proef zoo goed heeft voldaan, dat zy thans met 100 paren zal ... De 25sten Maart heeft dit jaar voor de verschillende kerken een bijzondere betee- kenis.

| Onze Eilanden | pagina 3

Ook nog een woord van dank aan alle feestgenooten, voor de orde die er den ge- heelen dag is geweest. Geen wanklank is gehoord, we hebben heelemaal geen politie noodig gehad. Zóó moeten we elk jaar ... weet niemand iets van de grieven, thans door de Groof geuit. Luitenant Nolthenius dient reeds twee jaar by dezelfde compagnie, waarby natuurlijk een zeer groot aantal katholieken zyn, en nog nooit een

| Onze Eilanden | pagina 3

L Naar men uit Middelburg meldt, wordt de factie tegen aanneming van het bewuste Artikel in het wetsontwerp tot bestrijding van de zedeloosheid, waarin de bookmakers kantoren verboden worden ... Ongeveer anderhalf jaar geleden kocht de familie Meulendijk te Rosmalen een hond van zekeren Meurs uit Nuland. Vóór een half jaar raakte het eerstop een nacht, I door een onverklaarbaro oorzaak, van

| Onze Eilanden | pagina 3

Een aardige erfenis. In het jaar 1676 over leed te Venetié een vrijgezel, Jean Thiry en liet aan zijn twee broers of aan de af stammelingen van deze een fortuin van 800.000 gouden dukaten.ditisSmillioenna. ... werkt thans hoofdzakelijk in de Noordelijke provinciën. Men schrijft uit Middelburg: Een winkelier hier ter stede is de dupe geworden van minder goede practy ken van het zich noemend Uitgeversbureau „De

| Onze Eilanden | pagina 3

Te Xanten zal de bekende Victor-kermis, wegens de duurte der levensmiddelen, dit jaar niet worden gehouden en aan de café houders is het geven van dansmuziek ver boden. ... fiink in de belasting opgeslagen. De vermaarde An drew Carnegie, die als een voorbeeldig be lastingbetaler volgens eigen aanslag reeds voor een inkomen van 6 millioen dollar per jaar betaalde, is nu

| Onze Eilanden | pagina 3

Naar wij vernemen is Koelman 25 jaar, machine-bankwerker van beroep, maar nu soldaat. Hij paste niet best op, deed vreemd, liep ook van zijn werk weg en dit was ook oorzaak, dat de ouders van het ... van f800k 900. Tel.

| Onze Eilanden | pagina 3

met de bajonet aan, bestormde de vijandelijke stelling en wierp de geheele divisie overhoop. De Fran schen leden geweldige verliezen aan dooden en gewonden en verloren op de vlucht meer dan 800 ... ZWAMMERDAM. Twee meisjes van 20 en 21 jaar zijn door de duisternis in de Wiereke geraakt en verdronken.

| Onze Eilanden | pagina 3

LL „fL Y d®. .verkeersordefflftiver zegt, dat hij sinds tien jaar 3 ,geeffc de «Middelb. Crt." chiiiY en sinds negen jaar motorwiel- I Stationstr^fD "'^ie Zeer'eer?3, zomer en winter op alle ... .m. 800 speelplaats gelegen zijn. je kwartiertje, aldus schrijft men Sport" reed ik langs deze speel- Jke ongebruikt was Tweeklassen meisjes van de Potgieterschool irs over den rijweg bezig haasje- ringen

| Onze Eilanden | pagina 3

MELISSANT. De catechisatie in de Ned. Herv. Kerk zullen van af heden gehouden worden als volgt: Op Dinsdag n.m. 2 uur voor meisjes van 12-16 jaar, om 8 uur voor meisjes boven de 16 jaar Voor jongens ... Donderdagsavonds 6 uur, van 12-10 jaar, voor jongens boven de 16 jaar 'savonds? uur

| Onze Eilanden | pagina 3

een onoverkomelijke breuk beschouwd, en zoo heeft de rechtbank te Middelburg uitgesproken, dat het huweiyk van dezen Amerikaan en zyn avontuurlijke vrouw is ontbonden. ... , waarin een geheime afdeeling is. die 800.000 francs bevat aan bankpapier. Hy vraagt nu aan den winkelier hem hulp te verleenen, opdat hy die tasch met het geld weer machtig kon worden of om persooniyk naar

| Onze Eilanden | pagina 3

Spreker feliciteert allen, die zijn overgegaan naar de hoogere klassen en hoopt, dat het jaar, dat weer voor hen ligt, hun even gunstig moge zijn als het afgeloopen. Spreekt vervolgens de jongens die ... Onze dorpsgenoot de heer F. A. Pen slaagde te Middelburg voor het examen onderwyzer.

| Onze Eilanden | pagina 3

,die noodig zijn voor de con- 800 tröle op de Registratiebelasting en op andere dat belastingen, te kunnen verzamelen." heel Ook van andere zijden werd de Commissie Idoor erop gewezen, dat de gemaakte ... De Raad van Arbeid te Middelburg achtte het noodig ieder verzekerde persoonlijk van deze vervanging in kennis te stellen en zond 'daartoe blijkbaar aan ieder verzekerde een afzonderlijke circulaire

| Onze Eilanden | pagina 3

omtrent het lossen van kolen wordt vastgesteld evenals vorig jaar. By de rondvraag werden den voorzitter nog eenige vragen gesteld die deze beantwoordde. Daarna sluiting. ... MIDDELBURG, 13 Febr. - De rechtbank alhier, veroordeelde L. E., boomkweeker te Kapelle, die uit gemoedsbezwaren geen zegel tjes plakte, tot 391 geldboeten van ƒ1 of 391 maal één dag hechtenis, de

| Onze Eilanden | pagina 3

MIDDELBURG, 2 Juli. - Tijdens de ker mis te St. Jansteen ontstond een ernstige vechtpartij tusschen P. en M., beiden land bouwersknechts aldaar. Eerstgenoemde sloeg M. met een paal op het hoofd. Hp ... werd in het ziekenhuis opgenomen. Hedenmorgen is de man aan de bekomen verwondingen over leden. De dader is ter beschikking van de Justitie te Middelburg gesteld.

| Onze Eilanden | pagina 3

De afgeloopen week hebben de gar- Jivisschers van 200-400 kilo garnalen .ngen, voor de drogerij van800-1200K,G. 'week. ... 'OLTGENSPLAAT, Tot onderwijzeres aan Byz. School alhier is benoemd mej. A. M. mdergem, te Sint Laurens bij Middelburg.

| Onze Eilanden | pagina 3

DORP. A s. Woensdagavond 6.30 uur voor de Geref. gemeente op te treden hage van Middelburg, e afgeloopen week zijn van hier met tschippers verzonden 900 H L. erwten ... bouwland van de Kerkeraad der Ned. Herv. Kerk waren hoogste inschrijvers de heeren H. Brooshoofd, H. Clapmuts, P. van Prooien en B. van Schouwen. De prijzen liepen van ƒ800—900 per gemet, tegen

| Onze Eilanden | pagina 3

MIDDELBURG, 26 Mei. - De provincie Zeeland wordt sedert eenigen tyd bezocht door een sluwen oplichter. Onder allerlei voorwendselen weet hy in contact te komen met personen, wien hy onder mooie belof ... Wetering was ongeveer 30 jaar oud en vader van 3 kinderen.

| Onze Eilanden | pagina 3

Het jaar 1931. ... Het jaar 1930 was reeds in menig opzicht onbevredigend, het nu afgesloten jaar was zelfs diep'teleurstellend. De nevel van 1930 is in 1931 veranderd in een dichten en na genoeg ondoordringbaren mist

| Onze Eilanden | pagina 3

daarbij een blonde ik. In werkelijkheid heeft zij zwart haar haar pruik bleek een goede vermomming, ir talrijk zijn de winkeldiefstallen die zij ft bedreven. Reeds op haar 14de jaar had haar eerste ... bevinden zich vijf jongens van 15 jaar. Ook de gewonden zij" hoofdzakelijk arbeiders van denzelfden jeug digen leeftijd.

| Onze Eilanden | pagina 3

. Waarschijnlijk zou de zuivelindustrie op het niveau van tien h twintig jaar geleden wor den teruggedrongen. ... Met instemming werd vernomen, dat de Kamer van Koophandel te Middelburg en de provinciale commissie uit de veilingen, een bedrag hiervoor hebben beschikbaar gesteld, terwijl de Z. L. M. reeds een

| Onze Eilanden | pagina 2

Reeds voor een kleine honderd jaar is een wet gemaakt, die de instelling van een fonds voorschreef voor den'bouw van een palois voor de Staten-Generaal. Die wet zal zijn eeuwfeest wel vieren ... groot kapitalisten, doch op honderden kleine boe ren. Tegen alle recht en billijkheid in wordt voor die kleine patroons delast verzwaard. Komt voor zoo'n kleine patroon en voor zijn knecht het 70ste jaar

| Onze Eilanden | pagina 2

uit Middelburg entingen steunen onzen voorzitter krachtijeen h. B. S. kamp zal waarschijnlijk ookZeeland komen. Daar na wordt er nog roken over het fonds van „gesjochte" ES. ers en over het or gaan ... is het aangewezen adres, om dil jaar Uw nieuwe COSTUUM Ie koopen

| Onze Eilanden | pagina 2

Met 10 Are 30 c A. voederbieten op de pas gedichte greppels worden dit jaar geen geen proeven genomen, wegens het niet ont vangen van het uit Svalöf komende bestelde zaaizaad. ... Door de late ontvangst der pootaardappels zyn deze een paar weken later gezet als dit jaar normaal is, de van de F. M v. L. betrok ken Eigenheimers zelfs vier weken.