Krantenbank Zeeland

HomeSearch

2.074 resultaten gevonden

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 10

Vanaf heden wordt door de firma SAM VAN OS, Hofleverancier, Groote Markt te Middelburg, ip den handel gebracht: 149134 ... Heden overleed onver wachts, 11a een langdurig' lijdon, in den ouderdom van ruim 52 jaar. un/.e. geliefde Man, Vqtpr en Grootvader .^496-28

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 9

Er zijn dit jaar de volgende hoeveel heden aangevoerd: 1.875.840 K.G., gecon tracteerd voor Wittouck; 447.800 K.G., ge contracteerd voor Sas van Gent; 140.850 K.G., gecontracteerd voor Dolk ©n Voss ... Prov. Vereen. Ook het volgend jaar zullen weer geen bokken uit Hessen kunnen worden aangevoerd wegens het mond en klauwzeer. Rijk en provincie gaven res. f 800 en f 400 subsidie, terwijl vau andere

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 8

Mejuffrouw J. de Klerk, Volderijlaagte 116 té Middelburg, zegt ons: „Het is thans een jaar geleden, dat zich bij mij de eerste kentéekenen vertoonden van een nierziekte in een gedurige en stekende ... Stoom-Pianofabriek Magazijn van Amerikaansche Orgels ANTOINE MES MIDDELBURG.

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 8

6 WERKPAARDEN, 3 JAAR LING-PAARDEN, 15 KALE- KOEIEN en KALE VAARZEN, alle aan de rekening, 4 DRACH TIGE ZEUGEN en een groote partij LOOPVARKENS. ... 1 bruin Ruinpaard oud 7 jaar, 1 bruin Merriepaard oud 14 jaar, 1 bruin Ruinpaard oud 10 jaar, 1 bruin Merrie- paard oud 12 jaar, 1 bruin Merriepaard oud 1 jaar en 1 zwart Ruinpaard oud 1 jaar.

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 8

Markt C 14, Middelburg Badhuisstraat 63 Vlissingen. ... op Tot voorzitter werd herkozen de heer Herman Snijders en tot leden van het bestuur do heeren G. M. van Mast- hergen te Bergen op Zoom en S. I'. .Wil lem» te Middelburg. Als leden der tech nische

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 8

Be heer AI. Zandee, directeur van liet postkantoor te Breda, vroeger al hier, herdenkt heden den dag waarop liij voor 10 jaar bij de posterijen in dienst kwam. ... - gazijnnieesterbode voor het jaar 1917 ver hoogd van f 12.50 tot f 15. Mededeeling werd gedaan door den secretaris, dat voor 1916 f 25 van de regeering en f 25 van de provinciale vereeniging was ontvangen- in verband

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 8

hjer ongetwijfeld m®t een thians gehefil verdtvenen Idjorp van .800 tolt 1000 jaar geleden te d|oen. De piek ligt tusseben Guidj- en Nieuw-Reqmpt (vrioeger iWpslt- Reejmpt-) Vermtotedtelijk zijn Ülus dp ... dringende verzoeken te volloon, ja selfs 'wteigert (meter dienstreizen dan twee Sn een jaar toe te staan? ij_

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 8

Ka,lk. Deze voedingsstof staat op jallia gronden bloot aan een zeer groot ver lies; men schat .hel wei' jaar ,en per bunder op „350 Kg, Dat deze viarliefzen teoo bu'tengewoon groot zlijn, vmdt zijn ... . Natuurlijk zal er verschil bestaan tusschen de gronden, maar verloren gaat er altijd wat. Fr is zelfs gevonden, dat per jaar en per H.A. ,een verlies van 30 ir 40 Kg. overeenkomt met 200 a 300 Kg. chili.

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 7

Zondagavond zag een meisje van twaalf jaar in Cbarlottenburg een mas, die achter een deur gehurkt zat, en hoorde tegelijk hartverscheurende kreten. De man ginger van door. Achter de deur vond men het ... Van alle gewassen kunnen voor bet tweede jaar na de overstrooming winter- gerst, zomergerst, koolzaad, geel mosterd zaad, wikken, lucerne, suikerbieten en voe derbieten bovenaan gesteld worden. Op de

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 7

Te spreken te GOES: Dinsdagste MIDDELBURG: Donderdags en te VLIS- SINGEN: Vrijdags. 3 ... 30000 gr. Waalsteen, 4000 Straatkeien, 800 bi. vlaerleien, 50 balken in diverse lengten en dikten, kast en gangdeuren.

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 7

Op "het commissariaat van politie bleek, dat een hunner, zekere A. M.pas 16 jaar oud is, de andere was de 22-jarige F. S. van St.-Gilles. De kogel werd uit het been van S.gehaald. ... 15 Middelburg,winkelhuisLangevieleK231, bakkerij K. Gortstr. 1 310, woonhuis Veersche Singel T 196, Verhulst.

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 7

Wie dp de zwaardere gronden mei de phosphorzuurbemlesting in gebreke geble ven of maar zuinig geweest is, kan, zoo dra het. ho-oi binnen is, gerust nog 800— 400 K.G. superphosphaat uitstrooien, ter ... is-, gerust 400—800 K.G. (hama.sphosphaal, of kte halve hoeveelheid .antlijnnl beent dermieel, daarbij 200100 K.G. patent- kali ein beslist 100200 K.G. Chilisal peter; -men zal zich ;de uitgaven daar

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 7

Eerste Nederlandsche Pilzfabriek, potfenbakkerssingel Q 53, Middelburg. ... Donderdag werd aan hot gebouw van het gewestelijk bestuur te Middelburg aanbesteed het leveren en verwerken van materialen tot voorziening van de be- loopen ran het havenk'anaal van Philip pine

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 7

Noordstraat G 32, MIDDELBURG. ... Bij kon. besluit is bepaald dat de directie der directe belastingen, in voorrechten en accijnzen te Middelburg voortaan zal worden aangewezen, onder de benaming „directie Breda".

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 7

staat zij'n koeden tot in het voor jaar te voorzien van goed, malsch eten, waarbij' zij 't.gemis van versch groenvoer geheel kunnen vergeten, en de melkgift den heelcn winter door rijkelijk blijft" tot ... Uit het dezer dagen in druk versche nen verslag omtrent den toestand van bovengenoemde visscherijen ovhr 1910 blijkt dat de visscherij dat jaar over het algemeen zeer matige resultaten heeft

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 7

Ingeschreven werd door de heeren P. J. de Bourgraaf, f30.924, J. de Bourgraaf, f31.124, P. Dekker, Veere, f31 900, A. v. d. Straaten Jz., Hansweerd, f32.800, H. H. Romeijn, Middelburg, f32 950, A du ... A. PUNT, Middelburg.

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 7

Bij beschikking van de rechtbank te Middelburg is verwezen naar de openbare terechtzitting de zaak tegen E. de P18 jaar, arbeider, wonende te Koewacht, thans gedetineerd, beklaagd van poging tot ... 10o. De bevoegheid is verleend om leer lingen van 13 jaar of ouder dan 23 jaar als" toehoorder tot de lessen toe te laten

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 7

pgen naar eten. eloovende kleine smuller |an twee jaar en drie een lengte van 99 Zgn hals heeft een utimeter en in de „taille" lind niet minder dan 9i rmen hebben boven den bdwaardigen omvang van dg is ... tweede klasse en 1100 tusschendeks- passagiers. Met de bemanning waren er 3000 menschen aan boord. Alles met elkaar werd oDgeveer f 800,000 aan passage geld ontvangen voor deze thuisreis. Men meene echter

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 7

Vergoeding thans 3°'o. Voor een jaar vast 4%. ... het Gemeentebestuur tteld bedrag van f800 liet bezoqgd bei zijn, omdal ;ent van is betaald. Spreke I nog niet zoo zwartgallig it J an de Ven vraagt en ver. lord om enkele woorden van Ipreken. Spreker

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 7

Door ons Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel is een uitgebreid verslag (224 blz.) samengesteld over dei Landbouw in Nederland over het jaar 1911 Aan dit belangrijk en met veel zorg ver ... 1( .9 H L. per H A. tegen 8.2 in 1910 De verbouw van aardappelen neemt in onze provincie ieder jaar toe. Zoo bedroeg

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 7

Maandag heeft hij weer mooie gemaakt. Na eenige malen ae i te zijn rondgevlogen, steeg '1 hoogte van 800 meter en vertrok de richting van Gent. Niet ver stad maakte hij eene zwenkin, toen naar ... van toen tot 18 millioen gekalkte per jaar in zee gingen, maar in la werden daarmede ook uitstekende -maakt. Meer dan pannen worden

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 7

hoofdacte de Raar In Middelburg. ... 1.350.000 ongehuwden zijn 1.800.000 kinderlooze echtparen, 2.400.000 echtparen met één kind en 2.650.000 echt paren met twee kinderen. De vereni ging ,,La race frangaise" stelt nu voor eiken burger

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 7

na jaar 1931, weik-Q .alleen dóór da StamWoek- oommissieën zulten geschieden, ZaJi wor den gehouden op Dinsidag 27 October te Middelburg en 'Zierikz-ee; Woensdag 28 October ta Kattendijke'Donderdag 29 ... Sovjets schijnen het plan ta hébben, dit jaar op zijn allerminst ongeveer 500..000 ton keren uit te voeren. Geen wonder, dat daardoor op.d'e wereldmarkt een geweidijge daling in de- graanprijzen is

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 7

aui'"j het frisistehe' bureau .vioor ag, is een TubrieW cfrrift. Het Is eeu bn te lezie-n; E» ziju I enleerz'aam. |andelt .een schoot- ,Wftar in het jaa-r voor op stutteia ... -akte -zlij baar -gezelschap juf If 'roujwr een stwn' vau 6000; deze had echter geen adresop- geigeven, z-oodat- het de nabestaanden niet mé-gelijk was de som- uit te kéeren, piP- schoon zlij tiejj 'jaar lang

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 6

De rechtbank te Middelburg heeft he den, Vrijdag, J. D., 16 jaar, arbeider te Wemeldinge, wegens diefstal veroordeeld tot 6 maanden tuchtschool. ... zou voor Middelburg van groote bcteeke- nis Izijn, daar tal van huisgezinnen er hun bestaan aan te danken hebben. Ook hel liijk berokkent het vod schade, daar enorm veel postzegels door deze kantoren

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 6

MIDDELBURG. Op een der bookmakers- kantoren alhier zijn reeds ongeveer 20 klerken bedankt. ... ZIERIKZEE. Woensdagmiddag heeft men, onder veel toeloop, den nieuwen gashouder van 80.0U0 kilo, die, voor de noodige herstelling van hel fundament, door verzwemming in een bovengrond- schen vijver

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 6

1 a n dl o o p e r ij M. .1. T„ 56 jaar, koet sier, thans zonder vaste woon- of verblijf plaats, thans te .Middelburg in hechtenis, tot 3 dagen hechtenis en 3 jaar opzending naar een rijks ... SPOORBOOT MIDDELBURG—ZIERIKZEE.

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 6

diefstal: J. M., 15 jaar, landbouwers knecht te Grijpskerke tot 6 maanden tucht school J. C. de T, 24 jaar bootwerker en K. L. G., 22 jaar, varensgezel, beiden te Ter Neuzen, thans te Middelburg in ... hech tenis, ieder tot 6 weken gevangenisstraf met mindering van liet voorarrest; A. 4 W27 jaar, veldarbeider te 's Heer Areuds- kerke tot 1 maand en J. v. E29 jaar, werkman te Middelburg tot 3 maandeii

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 6

Middelburg. Voor de rechtbank alhier is heden geéischt 6 maanden met aftrek der preventieve hechtenis tegen A. C. v. d. S., 19 jaar, veldarbeider te IJzendijke gedetineerd alhier, beklaagd van ... Bij bevelschrift der Arrondfssements rechtbank te Middelburg is verwezen naar de terechtzitting de zaak tegen F. V. 23 jaar, scbipperknecht, geboren en wonende te Wemeldinge thans gedetineerd in het

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 6

Middelburg. Commissie bestrij ding tuberculose. Donderdagmid dag werd op de bovenzaal van de socië teit „De Vergenoeging" alhier, in een ver gadering van het Hoofdbestuur der Pro vinciale Zeeuwsche ... Schrijvende over de botermarkt, komt vanzelf ook de wensch bij ons op .eens er op te wijzen hoe treurig de regeling is hij het aanbrengen der boter, en nog meer in dezen tijd van het jaar der ap

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 6

. Nederland- sche Landbouwvereeuiging, waarvan Z. K. H. de Prins der Nederlanden oprichter en voorzitter is, het voornemen bestaat oin in het jaar der opening van het V7 redespaleis eene groote Internationale ... arm bestuur worden gegeven, terwijl van het overschot, zijnde f 800, een fonds zal worden gevormd, dat onder beheer komt van den burgemeester, de pastoors en de predikanten, en waarvan de rente, voor

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 6

Aan het tijdschrift „Science" wordt door „Neerlandia" het volgende staaltje ont leend, dat den vooruitgang van enkele Europeesche talen gedurende de laatste honderd jaar aanduidt. ... jaar 1826, dus op 24-jarigen leeftijd.

| Nieuwe Zeeuwsche Courant | pagina 6

Majoor „kop„af" veroordeeld. Majoor Albrecht, die in Juni van het vorig jaar den Vlaming Grote' op diens interruptie „Commandeer in 'f Vlaamsch" een slag toebracht en zijn stroohoed door midden ... De overwinning van da Fonseca is dus zoo goed als zeker. De nieuwe presi dent is militair en dient reeds 39 jaar bij het Braziliaansche leger. Van lli No vember 1900 tot eind 1908 wa,s hij' mi