Krantenbank Zeeland

HomeSearch

124 resultaten gevonden

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 8

De arrend, Rechtbank te Middelburg heeft eene 70jarige vrouw te Westkapelle, die aldaar onbevoegd verloskundigen' bijstand, verleende, tot f 3 boete ver- .oordeeïd. Bevoegde bnlp is er met, en al te ... Opmerkelijk is het, dait juist een jaar geleden, on~ dor.nagenoeg idezelldé omstandigheden. bg de wedu-, ■wé'-'b^^a^S voorgevallen, zonder dat men de da-,

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 8

over de zes laatste maanden van het jaar 1879, op voorwaarden bij den Uirectenr van dat Gesticht voor belanghebbenden ter lezing liggende, gelieven hnn daartoe strekkend inschrgvings-billet met he ... Doosjes Pillen an Potjes Zalf f 0.8?, f 1.85, f. 8.00, f6.75,'f 18.50, f20.50. - p

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 7

;.oegdheid tot het alkoopen van tien- do wet van 12 April. 1872 (Stbl. '%v:3urondo het jaar 1878 wederom go- jjjk als: in het rentambt Middelburg \~wpt een bodrag van f 3075,55in bet ,.,r»ien 10 ... 2400 Kilo Noord-Brabantsche ris f800

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 6

cameos van het lager onderwgs in Woensdag te Middelburg' a&ngcvan- slag is alsr volgt: ... cessen Fransche taal, aangegoven 5, begel. 2 -t, w. mej. JI. J. Snellen, te mej/3d. J. Verbrngh te Middelburg. ;sen handwerken: aaligegeven 43 ge alleen voor de nuttige, toegelaten 8, ;es: li. J

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 5

UITGAVEN: afd. 1 jaarwedden als volgt; urt. 1, burgemeester t. 2, twee wethouders ƒ800,—, art. 3 secretaris ... f 1000;,^art. 4, ontvanger f 1000,zamen f 8800, afd. 2. art. 1, griffier 800,—, een klerk ƒ400,—twee boden ieder J 325,ƒ650,— schrijfloon één hunner ƒ100,—, zamen ƒ1950,art. 2, geneesheer ƒ450

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 5

Een tweetal cftnQiliers J' industrie trachtte Don derdag de goegemeente te Middelburg tot zjjn dupe te maken. Aan verschillende huizen boden zij, tot uiterst lage prijzen, haard- en tafelkleedjes ... klom. wat genoemde gemeente be treft, dit jaar reeds tot 9.

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 5

wellicht óok voor dhr. Bredius een autoriteit gaf de Min. eerst de berekening, dat de Staat voor dè Schoolwet 6 millioen meer zal hebben te béta len, d. i. 8 mill, 'e jaarB, en bovendien do gemeen ten 9 ... Jlieuwdorp. Ht-inkenszand. Heercnhoek. Cata. Wemoldinge. Middelburg. Nieuwdorp.

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 4

opbrengst 668,87 vper jaar. 8o. 'M<> AANDEEÊ in de Meestoof deZón, te Goes. Óphrèrigst per jaar, gedurende'23 jaren ƒ88,70. ... Overledenden 17 Oct. Maria "Hendrika," oud 3/m., d. v. Johannes van Goethem 'en van Anna de Boog den 18j Rosalia, oud ll/m„ d. v. Abraham van der Lyn en van Sophia Kunstenaar, wonende te Middelburg.

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 4

dat ,de jaarletter, zoowel Toij deti ijk als bij den herijk gedurende hot jaar 1871 te, bezigen, zal zijn de letter G in den gewonen drukvorm schuin gesteld., - ... In het jaar 1808 geboren', en in 1825 in bot huweljjk getreden, verwierf zjj zich gedu- ènde de ruim 45 jaren, die zij in Nederland doorbragt de liefde en achting der natie, die zij toonde

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 4

fl 200-000 40.000 20.000 10.000 4.000 4.500 8.000 12.800 279.000 ... Een bus van '30 Cta. is voldoende om het grootste huis of schip een geheel jaar van alle ratten, muizen, kakkerlak ken, schwaben enz. vrij te houden. Proefbusjes kosten 50 Ct.

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 4

60,000, 40,000, 20,000, 16,000, 10,0:00, zoomede 2 a 8,000, 3 a J3000, 3 a 4800, 4400,3 a 4.000, 4 a 3200, 5 2400,. 11 h 2000,' 2 - h 1600, 28 a 1200, 106 h 800, 6 a 600,5 480, 156 a 400,260 h 200, 2 ... .lX lh 31. .18, en IH jaar. MCflffi ,0 Melkkoejjen, l kulfdrtigende Vattin, *1 vette Koe,

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 4

Totaal f 161,165, 15 Januarij aanstaande wordt wodeioia'UITGELOOT 175,986. Vervol gens ieder Jaar eene Uitloting. ... Maartcuadyk, (St.) Joh. Pot. Middelburg, F. <T. Sledes. Neuzen (tor) O. W. Houtzager. Ovoznnd, }K, Witkam. St. Philipalaud, A. Verwys Au. Ronesao, van de Panne. Sluis, J. C. 'Keim,

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 4

. Wij hebben dien bepaald op nog geen zeven cent per blad van 16 pagina's of 32 kolommen; Dit woordenboek zal daardoor compleet hoogstens f5.50, of f2.75 per jaar, kosten, terwijl/bij de laatste ... bladzijden, en zal dus in 10 a 12 afleveringen verschijnen. Om de twee maanden wordt eene aflevering verzonden, zoodat het binnen tweo jaar komploot zal zijn. De prijs per aflevering is, bij inteekening

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 4

Kruiningen, C. DB MUNCK; Middelburg. B. J. MARTIJN en F. B. DEN BOER, Hoek Markt;- Ovezande, W. "WITKAM Ruis, Wed. a. ABRAHAMS; Tholen, C. J. DE BRES; Vlissingen, Gez. SCHIEFER. ... Een KINDERMEISJE gevraagd, niét beneden de 14 jaar. Adrea by den Uitgever dezer Courant.

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 4

beschikking van den Ministor van Oorlog gesteld, oen som van 800 Russische, gouden di/cateu, ten einde te wprden verdeeld ón der' de. onderofficieren; en verdere-manschappen, die als eèrowacht -bg den Ke ... d. -de Jaarsveralagon 'der gemeenten Alkmaar, Amersfoort,Arnhem, AsBen, Dordrecht, Groningen, 's Gravenhago, 's Hertogenbosch, Leiden, Middelburg, Rotterdam, Tiel on Utrecht, alsjaeüe bet verslag der

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 4

en voorts van de benoodigde GORT, RIJST, KRUIDENIERSWAREN, VISCR, KAAS, etc., gedu rende de eerste 6 maanden van het jaar 1875, op cte voorwaarden bij den Binnenvader van dat GesUcht voor ... Xroinihgcu,. Ci de Munck; Middelburg, H- J- Martijn en F. B. den Boer, Hoek Markt; Ovezande, "W. "Witkam; Slnis Wed Abr£d\nfUs.;,Tholeu, P,'. J-.j de Bresj -VliBsinge^ Gcz. SchijFer,.;

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 4

; Kruiniogen, C. DE MUNCK, St. Maartensdijk, J. SOONS; 'Middelburg, H. J. MARTIJN en F. B. DEN BOER, Hoek Markt; Oostburg, A. J. BRONSWIJK;. Ovezande, W, WITKAM; Sas van Gent, G. H. STUB BE; Scberpenisse, M ... 8 PAARDEN van 1 tot 20 jaar, 10 uitmuntende MELKKOEUEN, 1 driejarige 2 tweejarige en 2 eenjarige BUNDERS, 1 KALF,, voorts: 2 BOE RENWAGENS, DRIEWIELSKAR, 6 PLOEGEN, 12 EEGDEN, MEN WAG ENS, SLEPERS

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 4

Terïoopt op pmatielijïe cooilitiêj, iet 3 jaar garantie. ... GHSTEIN; Kruiningen, C. DE MUNCKSt. Maartensdijk. J. SOONS; Middelburg, H. J. HARTIJN en F. B. DEN BOER, Hoek Markt; Oostburg, A. J. BRONSWIJK; Ovezandé, "W. WITKAM; Sas van Gont, G. H. STÜBBE; Scherpenisse, M. STEKE

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 4

commies 4e kl. den heer Bekaar, thr-ns surnu merair. te .Middelburg,die zgne function als zoo- danig zal uitoefenen ten post kantore te- Amsterdam. ... tongerechten in bet arrondissement Middelburg voor de kantons Ooalburg, Ter Neuzen en Hulst, ter standplaats. Middelburg.

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 4

, van 11 en 15 jaar, 5 zwarte en brnine PAAR DEN, van 3, 2 en 1 jaar, 6 extra goede MELK KOEIEN", 3 KaIfdragende. VAARZEN van gekruist Hollandsch ras, allen binnen kort rekening, 8 BUN DERS van 1, 2 en 5 ... jaar oud, KIPPÉN bg 't kop pel, 1 vet VAKKEN, 2 jongdragende VARKENS, 2 MESTPÜTLOOPERS, de ARK en een kleine DITO voor afbraak, 1 eenpaarda STOUT DÓR8CH- MACHINE, HANDDORSCHMACHINE, HAND- KARNMACHï

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 4

zeer zacht laxeerend zgn, zgn tegen 32$ cent het doosje, met be richt van het gebruik verkrijgbaar bg de heeren Bergen-op-Zoom, J. P. Ver-i Middelburg, W. J. vd. Kamer. ... gezondheid herstellen is door een onveran derlijk goeden uitslag,van ruim dertig jaar bewezen geworden. Een paar pillen voor men naar bed gaat ingenomen, wanneer lusteloosheid of zwaar moedigheid ons

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 4

»Maar in dé eerste plaats was hij 's Konings trouwe broeder, en torens zjjn eerste en beste on derdaan. Het beogt mij nog, boe in een moeie- lijk tijdsgewricht, het jaar 1853, ik hem geluk wonschte ... Naar de Arnh. Crt. van goed onderrichte zjjde verzekert, wórdt dit jaar het groot e zendingsfeest ge bonden te Wolfbeeze, op de goederen van wglen de baronnesse van Brakell-Doorwertb.

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 4

Z. M. heeft P. Altena, thanB ontvanger der in voerrechten en accijnsen te Bath, ala zoodanig benoemd te Makkumverder tot notaris binnen het arrondissement Middelburg, ter standplaats de gemeente ... Mede werd door dien zelfden ambtenaargear resteerd de persoon van M. M., vroeger omroeper te Middelburg,, wegens bedelary en landloopery.

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 4

Gisteren had te Middelburg de algemeens ver van bet Zeeuwsche Genootschap van We- plaata. Tot leden worden o. a. benoemd Obreen, adjunct-archivaris en directeur van et muzeum-Boytnans te Rolterd., en ... Rogge,|biblio thecaris te Amsterdam. Tot voorzitter werd in de plaats van dr. A. A, Fokker benoemd, mr. J. W. M. Schorer, burgemeester van Middelburg.

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 4

Ook onze stad is bezocht door hot zwervend troepje, dat Middelburg jl. Woensdag de twijfelachtige oer aandeed van oen bezoek. Het gezin bestond uit man, vrouw en drie jonge kinderen, die allen ..toon ... vast geloof nog nooit onoverkomelijk geweest. Vier jaren hield bjj den strijd 'volen in bot jaar 1851 had hij de meerderheid van hot parlement opzijne zijde. Zijne wet word goedgekeurd, onderjgjn

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 4

Dinsdag is te Middelburg op 54 jarigen leef- tjjd overmen mr. T. A. Lambrechtsen, lid van Gedeputeerde Staten van Zeeland. ... »K«rdrjk is gisteren (7 Jnni) van Antworpon to Brussel overgobracht. Hg werd opgesloten in de gevangenis des Petiu- Carmex, in dezelfde cel waar 't Kind De Roodenbeke gedurende twee en een half jaar

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 4

Shedrecht, voor f49,800 per Jaar; voor bet 2e perceel// de heer D. Tholens te Hoek, voor f 460U, en voor -hét - 3e perceel de heer B P. v. d Bee aldaar, vóór f 2333..."';3k ... Op '28 November hebben aan het lokaal van '^»?r* gewestelijk bestuur in Zeeland, te Middelburg, bjj éa> kele inschrijving,*de volgende aanbestedingen pbjaté^ gehad: to. het driejarig onderhoud van

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 3

genoemde plaats begaf zich met zijn twintigjarigen zoon op een wagen met stroo naar de jaarmarkt te Charsonville. Onder weg kwamen er vijf jonge meisjes voorbij, tusschen negen 'en vijftien jaar oud, die ... Medineta, die zich in Omoa als voorloopig president opwierp, goinoono zaak en rukten op om do hoofdstad Coinayagna to over rompelen. Do bozotting bodroeg slechts 800 man. Beidon waren inmiddels mot al hunno

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 3

De dysscntorio, welke dit jaar in. do provincie Gelderland geheerscht heeft, heeft zich iii 33 gemeen ten voorgedaan en 652 personen aangetast, waarvan 150 zijn gestorven. ... doou, juist b\j do wisseling van hot jaar.)

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 3

Twee Vaarzen, fte eeü ouftX fle anler ont2 jaar. ... Jl. Zaturdag heeft Jte Middelburg de openbare inschrijving plaats 'gèhad van het voor rekening van de 'hoeren van Zóylen Decker te bouwérf- droogdok. Inschrijvers waren de heeronvan dé Velde te

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 3

--r- In den herfst van het vorige "jaar is melding gemaakt van de edelmoedige redding van de' mftn- sphap „van bet Geestermönder schip Margaretha met ^rensgevaar volbracht doör den kapitein en de ... Inmiddels nit de band te pachten, te bevragon.. bij den eigenaar den beer H. P. DEN BOUW MEESTER, te Middelburg.

| Nieuwe Goessche Courant | pagina 3

staat, die'in'1 deinaand Mei van dit jaar ook go- bloeid.heeft, van welk bloeriel dé vrucht nog - aan den-boom hangt. ... .Middelbürg, 22 Sept. Komt men per spo,oc de stafö hier in,'ban ontwaart men aan gene zijde der loskade twéé sier]ijke gebouwendié onmogelijk: het oog kunnen ontglippen, Reeds menigmaal is zelfs